Blogi

Voisiko henkilöstöpalvelut toimia meidän rekrytoinnissamme?

Henkilöstöpalveluita? Ei toimi meillä! Näitä lauseita kuulee monilla toimialaoilla ja monissa tilanteissa. Kyseessä on joko jo etukäteen tehty päätös tai jostain aiemmasta heikosta kokemuksesta kumpuava jyrkkä vastarinta.

 

Kirjoittanut: Petri Heinola, Yksikönjohtaja Pirkanmaa

 

Itse olen va­li­tet­ta­vasti myös saa­nut kuul­lak­seni tätä sa­maa mie­li­pi­dettä, jos­kin viime vuo­sina en­tistä har­vem­min. Tämä joh­tuu mie­les­täni pa­ris­ta­kin eri muu­tok­sesta, joita työ­elä­mään on tul­lut näinä vuo­sina. En­sin­nä­kin pät­kä­työt ovat yleis­ty­neet ja pu­hu­taan jopa silp­pu­työstä. Se ei vielä ole tuo­nut muu­tosta, että ne ovat yleis­ty­neet, mutta nii­den hy­väk­sy­tyksi tu­le­mi­nen osana työ­elä­mää on se, joka on tuo­nut muutoksen.

Tässä on myös kaksi isoa os­a­puolta eli suu­ren ylei­sön mie­li­pide, jossa van­hem­mat tai iso­van­hem­mat ei­vät enää suo­ralta kä­deltä tyr­mää nuo­ren saa­tua työ­mah­dol­li­suu­den pätkä- tai osa-aika töissä. Toi­nen on yri­tys­maa­ilma, jossa on muut­tu­nut ajat­te­lu­tapa sii­hen, et­tei enää mak­seta pe­rin­tei­sesti työ­ajasta vaan työn­te­ki­jän ai­kaan­saan­nok­sista tai edel­leen toi­silla aloilla työ­mark­ki­noi­den tai­vut­tua toi­min­ta­mal­liin jossa yri­tys voi pal­kata päi­vän tai vii­kon kii­rei­sim­pään het­keen vaikka muu­ta­maksi tun­niksi li­sää resursseja.

 

Henkilöstöpalveluista salonkikelpoinen kumppani

Näi­den muu­tos­ten rin­nalla on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lasta tul­lut sa­lon­ki­kel­poista bis­nestä. Jopa työ­voi­ma­vi­ran­omai­set suh­tau­tu­vat mei­hin alan toi­mi­joi­hin yh­teis­työ­kump­pa­neina eikä enää riis­tä­vänä ja häi­käi­le­mät­tö­mänä työ­voi­maa hy­väk­si­käyt­tä­vänä pa­hana. Tuo on tie­ten­kin jyr­kästi il­maistu, mutta sen kal­taista oli vas­taan­otto vielä viime vuo­si­kym­me­nen lo­pulla ja osit­tain ta­lou­den taan­tu­man vuosina.

Sa­malla työs­ken­te­le­mi­nen vuo­kra­työ­voi­mana ei ole en­ti­sen­kal­taista. Työ­nan­ta­jat suh­tau­tu­vat vuo­kra­hen­ki­löi­hin asial­li­sesti ja sää­dös­ten mu­kaan tasa-ar­voi­sesti omien työn­te­ki­jöi­den kanssa. Ar­vos­tus suu­ren ylei­sön sil­missä on myös muut­tu­nut hy­väk­sy­väm­mäksi, kun vuo­kra­työstä on tul­lut nor­maali työssä käy­mi­sen muoto.

Vuo­kra­työn yhä ylei­sin käyt­tö­tapa on saada työ­voi­maa tar­peen vaa­tiessa. Sen rin­nalle on tul­lut pal­jon muita va­ri­aa­tioita, joita kut­sun hen­ki­lös­tö­hal­lin­to­pal­ve­luiksi. Näissä pal­ve­luissa yrit­täjä ei palk­kaa omille kir­joil­leen ol­len­kaan työn­te­ki­jöitä vaan työl­lis­tä­mi­nen ta­pah­tuu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen kautta. Täl­löin yrit­tä­jältä pois­tuu työ­nan­ta­ja­vel­voit­teet palk­ka­kir­jan­pi­toa ja työ­ter­veys­huol­toa myö­ten ko­ko­naan. Yrit­täjä saa kes­kit­tyä bis­nek­sen ke­hit­tä­mi­seen ja tuot­ta­van työn tuot­ta­mi­seen, eikä ra­sit­ta­van by­ro­kra­tian hoi­ta­mi­seen. Lue esi­mer­kiksi po­ri­lai­sen Snuu­pin ta­rina, mi­ten pie­nessä start­taa­vassa yri­tyk­sessä hen­ki­lös­tö­hal­linto on ul­kois­tettu Ta­lent Centerille.

 

Rekrytointi: itse vai kumppanin kanssa?

Jos kui­ten­kin yri­tyk­sen po­li­tiikka on pal­kata työn­te­ki­jät omaan pal­ve­luk­seensa, niin sil­loin­kin kan­nat­taa har­kita tark­kaan, mi­ten se hoi­tuu te­hok­kaim­min ja pie­nin ku­luin. No­peasti ja asi­aan pe­reh­ty­mättä voi rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­den hin­ta­lappu tun­tua kovalta.

Am­mat­ti­lai­sen rek­ry­toin­tiin käyt­tämä aika tu­lee ole­maan te­hok­kaam­min juuri tä­hän suun­nattu ja siksi tu­lok­sia voi­daan odot­taa no­peam­min. Jos va­littu rek­ry­toija on teh­nyt vas­taa­via ha­kuja ai­em­min­kin hä­nellä saat­taa olla jo val­miina so­pi­via eh­dok­kaita. Jos rek­ry­toiva yri­tys ei ole teh­nyt rek­ry­toin­teja usein tai edel­li­sestä ker­rasta on ku­lu­nut ai­kaa, niin on ole­tet­ta­vaa myös tie­don sen hoi­ta­mi­sesta kuluneen.

Aja­tel­laan vaikka rek­ry­toin­ti­me­dioi­den muu­tosta muu­ta­man viime vuo­den ai­kana, ama­tööri saat­taa jou­tua to­della haas­ta­vaan ti­lan­tee­seen missä ja mi­ten avointa työ­paik­kaa pi­täisi il­moit­taa. Omilla ko­ti­si­vuilla oleva mai­ninta ei ole riit­tävä, eikä omissa so­me­ti­leissä jaettu tie­to­kaan isoja mas­soja ta­voita. Rek­ry­toin­nin am­mat­ti­lai­nen on ajan ta­salla oi­keista ka­na­vista me­dian suuntaan.

 

Onko teillä aikaa hoitaa rekrytointi kunnolla?

Ajan­säästö tuo mo­nessa yri­tyk­sessä isoim­mat hyö­dyt. Jos rek­ry­toin­tia al­kaa suo­rit­ta­maan yrit­täjä tai toi­mi­tus­joh­taja, niin on hyvä tar­kas­tella, kuinka pal­jon tä­hän va­ra­taan ai­kaa ja pal­jonko se on muusta tuot­ta­vasta työstä pois? Jo tuo me­dioi­den va­linta voi viedä ni­mit­täin useam­man päivän.

Jos il­moi­tuk­sien laa­ti­mi­nen­kin jää omiin kä­siin voi sii­tä­kin olla pal­jon pään vai­vaa tot­tu­mat­to­malle ja riski on iso: tu­leeko siitä oi­keaa koh­de­ryh­mää riit­tä­vän hy­vin pu­hut­te­leva. Kan­nat­taa myös miet­tiä, pal­jonko va­ra­taan ai­kaa ha­ke­mus­ten jät­tä­mi­selle, lä­pi­käy­mi­selle ja haas­ta­tel­ta­vien va­raa­mi­selle. Tässä vä­lissä on va­rau­dut­tava ot­ta­maan vas­taan ky­sy­myk­siä teh­tä­västä pu­he­li­messa ja säh­köi­sesti. Haas­tat­te­lut vie­vät ai­kaa ja va­linta on­kin sit­ten taas ihan oma prosessinsa.

Tyy­pil­li­sesti siitä het­kestä, kun pää­tös rek­ry­toin­nista yri­tyk­sessä teh­dään, me­nee ai­kaa 6–8 viik­koa pää­tök­sen saa­mi­seen. Ja siitä vielä joi­tain viik­koja, kun va­littu te­kijä pää­see aloit­ta­maan. Jos ti­lanne ja tarve on rea­li­soi­tu­nut vaik­kapa ny­kyi­sen te­ki­jän ir­ti­sa­nou­tu­mi­sen vuoksi, tätä työtä ei siis ole te­ke­mässä hen­ki­löä usei­siin viik­koi­hin. Työ pi­tää ja­kaa mui­den teh­tä­väksi ja teet­tää ehkä sitä yli­töinä ja taas pa­laa ra­haa. Ja sel­laista ra­haa, josta ei voida las­kut­taa. Näi­den viik­ko­jen ajan on rek­ry­toin­tia suo­rit­tava hen­kilö pois siitä teh­tä­västä, jota var­ten hän on fir­massa, kym­me­niä tun­teja. Tässä va­lossa tuo mai­nit­se­mani hin­ta­lappu ei ehkä ole­kaan ko­vin paha.

Mielelläni kuulisin mielipiteitä siitä, onko edelleen yrityksiä tai toimialoja, joilla henkilöstöpalveluiden tarjoamat ratkaisut eivät toimi?

 

Rekrytointiterveisin,

Petri Hei­nola
Yksikönjohtaja
petri.heinola@talentcenter.fi
Ta­lent Cen­ter Oy | Pirkanmaa