Blogi

Rekrytointi: Vuokratöihin vai palkkalistoille?

Kirjoittanut: Petri Heinola, Yksikönjohtaja, Pirkanmaa

 

Nyt kun yh­teis­kun­tamme — mutta myös rek­ry­tointi — on ly­hyen, mutta ää­rim­mäi­sen sy­vän ja ehkä pit­kä­kan­toi­sen krii­sin kes­kellä, mo­nien mie­liin nousee krii­sin jäl­kei­nen rek­ry­tointi ja työl­lis­ty­mi­sen mah­dol­li­suu­det. On var­maa, että moni me­net­tää työ­paik­kansa yri­tys­ten ta­lou­del­lis­ten ja toi­min­nal­lis­ten mah­dol­li­suuk­sien ki­ris­tyt­tyä. Me tu­lemme nä­ke­mään mo­nen tu­tun työ­nan­ta­jan pois­tu­van ka­tu­ku­vasta ja verk­ko­si­vuilta.

Itse us­kon kui­ten­kin, että yh­teis­kun­tamme tu­lee sel­viä­mään täs­tä­kin sa­vo­tasta, niin kuin se on sel­vin­nyt mo­nesta muus­ta­kin työ­elä­mään vai­kut­ta­neesta krii­sistä ai­em­min­kin.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­luala on ol­lut näissä ai­em­missa sa­vo­toissa se keino, jota mo­net epä­var­massa ti­lan­teessa ole­vat yri­tyk­set ovat käyt­tä­neet pääs­täk­seen taas kan­nat­ta­van bis­nek­sen tielle. Vuo­kra­työ­voi­man rek­ry­tointi pois­taa ris­kejä, kun tuotanto‑, myynti‑, pal­velu- ja muu lii­ke­toi­minta al­kaa jäl­leen ve­tää ja re­surs­seja tar­vi­taan li­sää, mutta edel­leen ris­kin­kan­to­kyky on ra­joit­tu­nut.

 

Henkilöstötalot luotettavia työnantajia

Myös sel­lai­sien hen­ki­löi­den, joi­den koh­ta­loksi tu­lee olo­suh­tei­den nor­ma­li­soi­tuessa et­siä it­sel­leen uusi työ­nan­taja, voi­vat kään­tyä luot­ta­vai­sina rek­ry­toin­ti­ta­lo­jen puo­leen. Me olemme luo­tet­ta­via pal­kan­mak­sa­jia ja hy­vien asia­kas­suh­tei­den kautta pys­tymme tar­joa­maan sitä so­ve­liasta työtä niitä et­si­ville. Nou­da­tamme kai­kin osin voi­massa ole­via työ­eh­to­so­pi­muk­sia ja sel­vi­tämme yri­tyk­sissä teh­dyt pai­kal­li­set so­pi­muk­set. Näin vuo­kra­työtä te­ke­vät hen­ki­löt ovat täy­sin sa­massa ase­massa kuin alalla toi­mi­viin yri­tyk­siin pal­ka­tut työn­te­ki­jät.

Yh­tenä suu­rena etuna on myös pal­ve­lui­demme käyt­tä­mi­sen vai­vat­to­muus. Usein työn­ha­kija ko­kee usei­den ha­ke­mus­ten te­ke­mi­sen ja oman his­to­rian kir­joit­ta­mi­sen auki ko­vin työ­lääksi. Mei­dän asian­tun­ti­joi­demme osaa­mi­nen on ha­ki­joi­den käy­tet­tä­vissä il­man eri kor­vausta ja he myös huo­leh­ti­vat siitä, että ha­ki­jan osaa­mista et­si­vät yri­tyk­set myös saa­vat ha­ki­jasta ajan ta­salla ole­vat do­ku­men­tit.

 

Virheellinen rekrytointi käy kalliiksi

Mi­käli pää­dy­tään te­ke­mään rek­ry­tointi suo­raan yri­tyk­sen omille kir­joille, tässä ti­lan­teessa on syytä toi­mia tar­kasti. Nyt ei ole va­raa tehdä vää­riä pää­tök­siä, sillä vir­heel­li­nen rek­ry­tointi tu­lee to­della kal­liiksi ja siinä ei ole voit­ta­jia, vain ai­noas­taan pet­ty­jiä.

Kun yri­tyk­sillä on tarve saada osaa­mista no­peasti li­sää käyt­töönsä, tämä maltti on vaa­rassa unoh­tua. Luo­te­taan in­tui­tioon ja ol­laan val­miita te­ke­mään no­peita pää­tök­siä. Ei pe­reh­dytä kan­di­daa­tin taus­toi­hin, ei edes tar­kis­teta suo­si­tuk­sia. Kan­di­daa­tit, jotka ovat tässä poik­keus­ti­lan­teessa me­net­tä­neet työnsä ja ovat jopa epä­toi­voi­sessa ti­lan­teessa saa­dak­seen it­sel­leen an­sio­työtä, osaa­vat kyllä pu­hua mus­tan val­koi­seksi ja tuoda esiin vain niitä seik­koja, joita rek­ry­toi­van yri­tyk­sen edus­taja ha­luaa kuulla.

Me rek­ry­toin­nin am­mat­ti­lai­set osaamme haas­tat­te­luissa ja taus­ta­töissä kai­vaa esille ne puo­let kan­di­daa­teista, joi­den pe­rus­teella va­linta on tur­val­lista tehdä tai jois­sain ta­pauk­sissa jät­tää te­ke­mättä suu­rem­man va­hin­gon vält­tä­mi­seksi. Kan­di­daa­tin kan­nalta toi­minta kans­samme on tur­val­lista, koska meiltä saa ajan ta­sai­set tie­dot rek­ry­toi­vasta yri­tyk­sestä ja toi­men­ku­vasta il­man so­ke­ri­huu­rui­sia myyn­ti­pu­heita.

 

Ketkä pärjäävät nyt? Rekrytointi kannattaa muistaa!

Yleensä työ­elä­mää ra­vis­tel­lei­den suh­dan­tei­den jäl­keen par­hai­ten ovat pär­jän­neet ne yri­tyk­set, jotka ovat rea­goi­neet ti­lan­tee­seen ajoissa ja val­mis­tau­tu­neet mark­ki­noi­den el­py­mi­seen. Toi­men­pi­tei­den jou­kossa on mer­kit­tä­vänä puo­lena hen­ki­lös­tö­tar­pei­den sel­vit­tä­mi­nen.

Joil­la­kin yri­tyk­sillä on vää­ris­ty­nyt kuva siitä, että so­pi­via ja ha­luk­kaita työn­te­ki­jöitä on kyllä ole­massa ja ne ha­keu­tu­vat mei­dän yri­tyk­seemme sit­ten, kun lai­tamme haut auki. Etu­lyön­tia­se­man saa­vat ne yri­tyk­set, jotka val­mis­tau­tu­vat huo­lella ja hy­vissä ajoin.

Myös rek­ry­toin­teja voi tehdä etu­kä­teen, eli haas­ta­tella val­miiksi riit­tä­västi so­pi­via hen­ki­löitä ja so­pia hei­dän kans­saan työn aloit­ta­mi­sesta sii­hen ajan koh­taan, jol­loin mark­ki­nat taas al­ka­vat toi­mia. Näin toi­mi­malla var­mis­te­taan mah­dol­li­sim­man pie­net häi­riöt lii­ke­toi­min­nan nor­ma­li­soi­mi­sessa.

Kai­kesta epä­tie­toi­suu­desta huo­li­matta au­rin­koista ke­vättä ja pi­tä­kää it­ses­tänne sekä toi­sis­tanne huolta!

 

Petri Hei­nola,
Yk­si­kö­joh­taja
Tam­pere

Yh­teys­tie­dot