Blogi, Vuokratyö

Vuokratyöntekijän palkkaaminen: Työnantajana vuokratyöntekijälle epävarmoina aikoina

Työ­mark­ki­nat elä­vät suu­rinta mur­rosta pit­kään ai­kaan ja pääl­lim­mäi­nen mie­li­kuva on epä­tie­toi­suus. Vuo­kra­työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on ma­ta­lan kyn­nyk­sen rek­ry­toin­ti­tapa.

Kirjoittanut: Petri Heinola, Yksikön johtaja, Tampere

 

 

Elo­kuun ai­kana al­ka­nut hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­riihi ja jot­kin ar­viot ovat sen suun­tai­sia, että maa­il­man­ta­lous on ol­lut vai­keam­min en­nus­tet­ta­vaa vii­meksi toi­sen maa­il­man­so­dan ai­kana.

Työl­li­syys­toi­mista on tässä yh­tey­dessä on nous­sut pari mer­kit­tä­vää seik­kaa kes­ki­öön: an­sio­si­don­nai­nen päi­vä­raha ja elä­ke­put­kesta luo­pu­mi­nen. En­sim­mäi­sen koh­dalla on tuotu esiin aja­tus, että se kuu­luisi jo­kai­selle työt­tö­mäksi jou­tu­valla riip­pu­matta siitä, onko jon­kin työt­tö­myys­kas­san jä­sen vai ei. Sa­maan kes­kus­te­luun on yh­dis­tetty myös päi­vä­ra­han por­ras­ta­mi­nen. Li­säksi elä­ke­put­ken pois­ta­mi­sella on aja­teltu ole­van työ­uria pi­den­tävä vai­ku­tus.

Työllisyysasteen tavoite haastava

Va­li­tet­ta­vasti en usko, että näillä toi­milla saa­daan mer­kit­tä­västi työl­li­syy­sas­tetta nousuun. Hal­li­tus­oh­jel­massa oleva ta­voite 75% työl­li­syy­sas­teesta on jo nyt osoit­tau­tu­nut liian haas­ta­vaksi ja ko­ro­na­pan­de­mian ai­kaan mah­dot­to­maksi to­teut­taa.

Niitä kei­noja, joita hal­li­tus esit­tää ei yrit­tä­jä­pii­reissä tun­nis­teta kan­nus­ta­viksi työl­lis­tä­mi­sen kan­nalta.

Seu­raava on suora lai­naus hal­li­tus­oh­jel­man teks­tistä: ”Jat­kossa työl­li­syy­sas­teen nosto on haas­ta­vaa. Olen­naista on li­sätä osa­työ­ky­kyis­ten, vai­keasti työl­lis­ty­vien ja maa­han­muut­ta­jien osal­lis­tu­mista työ­mark­ki­noille. Tar­vi­taan vai­kut­ta­via toi­mia näi­den ryh­mien työl­lis­tä­mi­seksi.”

Kyn­nys­ky­sy­mys lie­nee, kuinka näi­den hen­ki­löi­den työl­lis­ty­mistä tue­taan ja kus­tan­nuk­sia jae­taan. Käy­tän­nössä siis mitä nämä mai­ni­tut vai­kut­ta­vat toi­met ovat.

Vuokratyöntekijän palkkaaminen vähentää työllistämisen riskejä

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lalla on to­tuttu ja­ka­maan työl­lis­tä­mi­sen ris­kiä yri­tys­ten kanssa. Usein yrit­tä­jiä työ­nan­ta­jaksi ryh­ty­mi­nen ei oi­kein pu­hut­tele, eten­kin, jos maa­il­man­ta­lou­den en­nus­ta­mi­nen ei ole va­kaalla poh­jalla. Ko­rona on tuo­nut en­nen nä­ke­mä­töntä epä­var­muutta, jol­loin rek­ry­tointi voi olla liian pe­lot­ta­vaa.

Me olemme Ta­lent Cen­te­rillä tätä miet­ti­neet ja ke­hit­tä­neet pal­ve­lun, jolla tuo pelko taklat­tai­siin. Kut­summe sitä hen­ki­lös­tö­hal­lin­to­pal­ve­luksi, jonka idea päh­ki­nän­kuo­ressa on se, että yri­tys voi kas­vaa ja siellä voi työs­ken­nellä hen­ki­lö­kun­taa il­man, että työtä tar­joava yri­tys on työ­nan­ta­jan omi­nai­suu­dessa.

Hen­ki­löstö on Ta­lent Cen­te­rin palk­ka­lis­toilla ja me toi­mimme työ­nan­ta­jana kan­taen kaikki sii­hen liit­ty­vät vas­tuut – niin va­kuu­tuk­set, työ­ter­vey­den kuin hal­lin­to­ku­lut­kin. Yh­teis­työy­ri­tys voi kas­vaa ja ke­hit­tyä hyö­ty­mällä mei­dän tuot­ta­mas­tamme pal­ve­lusta eikä ris­kiä hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­nista tar­vitse kan­taa.

Henkilöstöhallinto palveluna helpottaa arkea

Hen­ki­lös­töllä on hy­vin tur­vattu asema, koska hen­ki­lös­tö­hal­lin­to­pal­ve­lun tuot­taja nou­dat­taa voi­massa ole­vaa työ­eh­to­so­pi­musta ja pai­kal­li­sen so­pi­muk­sen eh­toja. Pal­kat tu­le­vat ajal­laan ja oi­kein. Vuo­kra­työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen mah­dol­lis­taa sen, et­tei yh­teis­työy­ri­tyk­sen tar­vitse käyt­tää hal­lin­to­asioi­hin ai­kaa tai vai­vaa. Kaikki työ­suh­detta kos­ke­vat työn­te­ki­jöi­den ky­sy­myk­set hoi­tu­vat Ta­lent Cen­te­rin kautta.

Pie­nessä yri­tyk­sessä HR-asioi­den ul­kois­ta­mi­nen sääs­tää val­ta­vasti ai­kaa ja asiat hoi­tu­vat var­masti kaik­kien py­kä­lien mu­kaan, eten­kin kun kump­pa­nina on Ta­lent Cen­ter. Ar­vos­tan suu­resti sitä, mi­ten Ta­lent Cen­ter pi­tää huolta työn­te­ki­jästä, joka kui­ten­kin te­kee meillä tu­losta. Vir­he­rek­ryjä ei ole ol­lut.

- Tiina Sal­mi­nen, Snuup Oy

 

Vuokratyöntekijän palkkaaminen tulevaisuudessa

Us­kal­tai­sin en­nus­taa, että hen­ki­lös­tö­hal­lin­to­pal­ve­lut tu­le­vat lä­hi­tu­le­vai­suu­dessa nos­ta­maan pro­fii­li­aan. Tällä tar­koi­tan sa­man­suun­taista muu­tosta kuin ta­lous­hal­lin­non ul­kois­ta­mista ti­li­toi­mis­toille – hen­ki­lös­tö­hal­linto tu­lee ole­maan yhtä lailla ar­ki­päi­vää kuin ta­lous­hal­linto on jo nyt.

Ul­kois­tet­tuna pal­ve­luna se tul­laan hoi­ta­maan var­sin­kin PK-sek­to­rin yri­tyk­sissä, joi­hin alan am­mat­ti­lais­ten rek­ry­toi­mi­nen saat­taa olla liian mit­tava in­ves­tointi. Hy­vin kou­lu­tettu ja asian osaava hen­ki­löstö hoi­taa kus­tan­nus­te­hok­kaasti kaikki hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon liit­ty­vät toi­men­pi­teet.

Lue li­sää hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta

 

Jos ha­luat kes­kus­tella enem­män hen­ki­lös­tö­hal­lin­nosta pal­ve­luna, jätä soit­to­pyyntö.

 

Form 423707483 to be ren­de­red here.