Avoin hakemus

Avoin ha­ke­mus
Ciagły nabór
Apli­kuj
https://talentcenter.fi/dla-osob-poszukujacych-pracy/stanowisko/?lang=pl&id=685939

Agencja pracy tymczasowej Talent Center dba o pracowników.

Dokład­nie prze­myś­le­liśmy, ja­kim praco­dawcą chcemy być, czego od nas ocze­kują zarówno pracow­nicy, jak i klienci. Rozu­miemy i wywiązu­jemy się z naszych obowiązków jako praco­dawca.

Pracow­nicy mają moż­liwość korzys­ta­nia ze świadczeń pracow­niczych, które przyczy­niają się do obec­ności w pracy, jak rów­nież przeciwdziałają proble­mom.