Błędny ID

Agencja pracy tymczasowej Talent Center dba o pracowników.

Dokład­nie prze­myś­le­liśmy, ja­kim praco­dawcą chcemy być, czego od nas ocze­kują zarówno pracow­nicy, jak i klienci. Rozu­miemy i wywiązu­jemy się z naszych obowiązków jako pracodawca.

Pracow­nicy mają moż­liwość korzys­ta­nia ze świadczeń pracow­niczych, które przyczy­niają się do obec­ności w pracy, jak rów­nież przeciwdziałają problemom.