Executive Coaching

Executive Coaching ‑valmennukset

Ta­lent Cen­ter Oy on mu­kana ke­hit­tä­mässä lii­ke­toi­min­taanne val­men­nus­ten ja coac­hin­gin avulla. Ar­vo­pro­ses­sien, stra­te­gia­työn fa­si­li­tointi ja asia­kas­ko­ke­muk­sen ke­hit­tä­mi­nen yh­teis­työssä Coac­hiemme kanssa an­taa lii­ke­toi­min­nalle paitsi ob­jek­tii­vista nä­kö­kul­maa, mutta myös käy­tän­nön toi­men­pi­teitä.

Stra­te­gi­aan kir­ja­tut kas­vu­ta­voit­teet, lii­ke­toi­min­ta­kau­pat tai häi­riöt lii­ke­toi­min­nassa ovat ylei­sim­piä syitä, miksi Execu­tive Coac­hin­gin puo­leen kään­ny­tään. Ar­vo­jen uu­dis­ta­mi­nen, säi­lyt­tä­mi­nen tai jal­kaut­ta­mi­nen stra­te­gi­aan sekä käy­tän­nön työ­hön on poik­keuk­sel­li­sen osal­lis­tava pro­sessi, jossa val­men­taja ja työyh­teisö käy­vät vuo­ro­pu­he­lua.

Executive Coaching

  • esi­mies­työ
  • joh­to­ryh­mä­työs­ken­tely
  • ar­vo­pro­ses­sit
  • emplo­y­mee jour­ney map­ping sekä ma­na­ge­ment
  • stra­te­gia­työn fa­si­li­tointi
  • myynti
  • cus­to­mer jour­ney ja ex­pe­rience
Here is displayed in­te­rac­tive form 426903836

Mie­timme kaikki yh­dessä, minkä ar­vo­jen va­rassa voimme ke­hit­tyä te­hok­kaasti toi­mi­vaksi huip­pu­tii­miksi, ja mitä meiltä edel­ly­te­tään si­säi­sesti ja ul­koi­sesti. Ta­lent Cen­te­rin Mika Nii­ni­sellä oli tär­keä fa­si­li­taat­to­rin rooli pro­ses­sin edis­tä­mi­sessä. Hän lait­toi mei­dät to­sis­saan miet­ti­mään näitä asioita ja ra­ken­ta­maan ar­vot yh­teis­ten mie­tin­tö­jen poh­jalta.

- Vesa Mä­kilä, Smart Ener­gia­pal­ve­lut Oy

Smart Energiapalvelut

Asiakaskokemus liiketoiminnan keskiössä

Ny­ky­päi­vänä asiak­kailla on mah­dol­li­suus va­lita pal­ve­lun­tuot­ta­jansa. Asiak­kailla on saa­ta­vil­laan val­tava määrä in­for­maa­tiota, jonka avulla ver­tailla eri tar­joa­jia ja lu­kea ko­ke­muk­sia pal­ve­lun­tuot­ta­jista. Tä­män vuoksi koko or­ga­ni­saa­tion täy­tyy aja­tella asia­kas edellä — ei vain myy­jän tai asia­kas­pal­ve­li­jan.

Työntekijäkokemus yrityksen kehityksen kulmakivenä

Jari Nok­ko­nen

Hyvä joh­taja ym­mär­tää työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen mer­ki­tyk­sen. Se on pal­jon pu­hut­tuun asia­kas­ko­ke­muk­seen ver­rat­ta­vissa oleva matka (emplo­y­mee jour­ney), joka al­kaa jo en­nen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia eikä pääty edes sil­loin, kun työ­suhde päät­tyy. Sa­malla ta­valla kuin yri­tys­ku­vaa ja ‑kult­tuu­ria ra­ken­ne­taan asiak­kaita hou­kut­te­le­viksi, pi­täisi niitä ra­ken­taa myös työn­te­ki­jöitä kut­su­viksi ja heitä si­tout­ta­viksi.

- Jari Nok­ko­nen, toi­mi­tus­joh­taja