Executive Search ja Headhunting

Executive Search ja Headhunting

Kun yri­tyk­sen johto- tai asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin hae­taan am­mat­ti­laista, on hyvä miet­tiä head­hun­ting- ja suo­ra­ha­ku­pal­ve­luita. Ta­lent Cen­ter aut­taa teitä et­si­mään työyh­tei­söönne ja lii­ke­toi­min­ta­mal­liinne so­pi­van hen­ki­lön jul­ki­sen haun me­net­te­lyllä — tai hyö­dyn­täen laa­joja ver­kos­to­jaan il­man jul­kista hakua.

Par­haim­mil­laan suo­ra­haku on te­ho­kas ja no­pea tapa löy­tää teh­tä­vään so­pi­vat kan­di­daa­tit, joista yri­tys pää­see va­lit­se­maan mie­lei­sensä. Suo­ra­ha­kua kan­nat­taa hyö­dyn­tää esi­mer­kiksi uu­den te­ki­jän löy­tä­mi­seksi tär­keän avain­hen­ki­lön ti­lalle, yl­lät­tä­vään rek­ry­toin­ti­tar­pee­seen tai uu­teen osaamistarpeeseen.

Miksi headhunting?

Syitä kään­tyä suo­ra­haun eli head­hun­tin­gin puo­leen on useita. Tu­le­vaa or­ga­ni­saa­tio­muu­tosta ei ken­ties ha­luta pal­jas­taa etu­kä­teen, omalle or­ga­ni­saa­tiolle ha­lu­taan taata työ­rauha, yri­tyk­sessä on tun­nis­tettu pula haet­ta­vasta pro­fii­lista tai ku­ten usein toi­mi­tus­joh­ta­jaa haet­taessa, se on läh­tö­koh­tai­sesti pa­ras tapa toimia.

Suo­ra­ha­ku­pro­sessi on kui­ten­kin var­sin ar­ki­nen, to­sin kor­keaa am­mat­ti­tai­toa ja liik­keen­joh­dol­lista ym­mär­rystä vaa­tiva ko­ko­nai­suus. Nor­maa­lista avoi­mesta ha­ku­pro­ses­sista sen erot­taa ano­nyy­mi­tee­tin li­säksi mää­rit­te­ly­vai­heen tark­kuus. Hausta vas­taa­valla head­hun­te­rilla tu­lee olla riit­tävä ko­ke­mus eri­lai­sista lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­töistä sekä joh­ta­mis­tausta, jotta hän ky­ke­nee sel­vit­tä­mään asia­kas­yri­tyk­sen oi­kean tar­peen. Subs­tans­sio­saa­mi­sen sel­vit­tä­mi­nen on pro­ses­sin hel­poin osa. Ko­ko­naan toi­nen juttu on kan­di­daa­tin so­pi­vuus yri­tyk­sen kult­tuu­riin ja eri­lai­set motivaatiokysymykset.

- Mika Nii­ni­nen, liiketoimintajohtaja

Mika Nii­ni­nen

Miksi Talent Center?

Ta­lent Cen­te­rillä head­hun­tin­gia ja suo­ra­ha­kua te­ke­vät oman liik­keen­joh­don asian­tun­ti­jamme. Toi­mi­tus­joh­taja Jari Nok­ko­nen, lii­ke­toi­min­ta­joh­taja Mika Nii­ni­nen sekä yk­si­kön­joh­taja Petri Hei­nola ovat cut‑e ser­ti­fioi­tuja head­hunt­te­reita, joi­den val­tava ver­kosto sekä kyky ym­mär­tää lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mista ja ke­hit­tä­mistä aut­ta­vat asiak­kai­tamme löy­tä­mään oi­kean­lai­sia kykyjä.

Haluatko keskustella kanssamme?

Head­hun­ting- ja suo­ra­ha­ku­asioissa si­nua palvelevat:

Jari Nokkonen

Hallituksen pj.

Mika Niininen

Liiketoimintajohtaja

Jyrki Ylänkö

Toimitusjohtaja