Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

Henkilöstövuokraus on vaivaton tapa rekrytoida

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut ovat helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan. Tun­nemme te­ki­jä­ver­kos­tomme ja hei­dän vah­vuu­tensa. Näin löy­dämme par­hai­ten tar­peita vas­taa­vat am­mat­ti­lai­set.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on myös lois­tava tapa ul­kois­taa pie­nen yri­tyk­sen hen­ki­lös­tö­asiat. TES-muu­tok­set, työn­te­ki­jäe­dut ja työ­ter­veys­huolto hoi­tuu kaut­tamme mut­kat­to­masti kil­pai­lu­ky­kyi­seen hin­taan.

Talent Centerillä sitoutuneita vuokratyöntekijöitä

Ta­lent Cen­ter on ko­ke­nut vuo­kra­työ­nan­taja, ja pal­ve­luk­ses­samme on jat­ku­vasti mo­ni­puo­li­sesti eri alo­jen am­mat­ti­lai­sia. Työn­te­ki­jämme ovat viih­ty­neet pal­ve­luk­ses­samme hy­vin; työ­suh­teet ovat ol­leet pää­sään­töi­sesti pit­kä­kes­toi­sia.

Jo­kai­sella työn­te­ki­jällä on Ta­lent Cen­te­rin työ­ter­veys­huolto ja edut käy­tös­sään. Meille tär­keää on työn­te­ki­jöi­den viih­ty­vyys ja ha­luamme hei­dän tun­te­van it­sensä ar­vos­te­tuiksi työyh­tei­sön jä­se­niksi. Pa­laut­teen pe­rus­teella olemme on­nis­tu­neet erin­omai­sesti.

Here is displayed in­te­rac­tive form 426898601

Suorarekrytointi

Rek­ry­toin­ti­pro­sessi hy­vin hoi­det­tuna voi olla mo­nelle yri­tyk­selle ras­kas pro­sessi. Suo­ra­rek­ry­toin­nissa rek­ry­toi­tava pal­ka­taan suo­raan yri­tyk­sen omille palk­ka­lis­toille. Ta­lent Cen­ter hoi­taa suo­ra­rek­ry­toin­nin alusta al­kaen.

Käymme läpi kans­sanne työn­te­ki­jän vaa­ti­muk­set, tu­tus­tumme myös or­ga­ni­saa­tioonne mah­dol­li­sim­man so­pi­van rek­ry­toin­nin on­nis­tu­mi­seksi. Jos haku on jul­ki­nen, teemme ha­kuil­moi­tuk­set, jotka saa­vat hy­vin nä­ky­vyyttä. Haun pe­rus­teella tul­leista ha­ke­muk­sista et­si­tään po­ten­ti­aa­li­sim­mat ja hei­dät kut­su­taan esi­haas­tat­te­luun. Teemme eh­do­tuk­sen jat­kosta, käymme ha­ki­joita kans­sanne läpi ja pää­tämme yh­dessä hen­ki­lö­ar­vioin­neista. Hen­ki­lö­ar­vioin­nit rää­tä­löi­dään rek­ry­toin­nin ja tar­peen mu­kaan.

Hankala löytää Suomesta työntekijöitä?

Oletko har­kin­nut kan­sain­vä­listä työ­voi­maa? Usein han­ka­lasti täy­tet­tä­viin paik­koi­hin, ku­ten eri­lai­set teol­li­suu­den täs­mä­osaa­jien va­paat työ­pai­kat, voi­daan täyt­tää am­mat­ti­tai­toi­sella kan­sain­vä­li­sellä työ­voi­malla.

Katso li­sää EU­RES-yh­teis­työstä

Ota yhteyttä!

Asian­tun­ti­jamme aut­ta­vat si­nua hen­ki­lös­tö­asioissa. Soita tai lä­hetä säh­kö­pos­tia!

Pori

Jere Nokkonen

Opintovapaalla

Emmi Salonen

HR-koordinaattori
Tam­pere

Päivi Pekkarinen

HR-asiantuntija

Blogi: Toimiiko henkilöstövuokraus meillä?

Mo­nesti kuu­lemme, et­tei hen­ki­lös­tö­vuo­kraus toimi yri­tyk­sessä. Usein taus­talla on huo­noja ko­ke­muk­sia tai yleis­kuva hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­luista on huono.

Lue ar­tik­keli