Johdon arviointi

Voimme en­nus­taa mi­ten ny­kyi­set tai uu­det joh­to­ryh­män jä­se­net suo­riu­tu­vat tu­le­vai­suu­dessa. Mi­ten he lä­hes­ty­vät stra­te­gia­työtä, joh­ta­mista ja kuinka he hal­lit­se­vat lii­ke­toi­min­taa. Li­säksi sel­vi­tämme, mi­ten hei­dän luon­tai­set toi­min­ta­mal­linsa vai­kut­ta­vat hei­dän ajat­te­lu­ta­paansa – niin hy­vässä kuin pahassakin.

Lä­hes­ty­mis­ta­pamme joh­to­ryh­männe ar­vioin­tiin muo­ka­taan tar­pei­denne mu­kaan. Tyy­pil­li­sim­mil­lään läh­demme sel­vit­tä­mään, mitkä ovat yk­si­löi­den ja koko joh­to­ryh­män vah­vuu­det ja ra­joit­teet, mi­hin puut­tei­siin ja ke­hit­tä­mi­sa­luei­siin kan­nat­taa pa­nos­taa, min­kä­lai­sia ris­kejä ja mah­dol­li­suuk­sia tun­nis­tamme lii­ke­toi­min­nas­sanne ja mi­ten joh­to­ryh­männe voi pa­ran­taa suo­riu­tu­mis­taan. Jo­kai­nen joh­to­ryh­män ar­vioin­ti­pro­sessi on kui­ten­kin ai­nut­laa­tui­nen, ja niillä on omat ta­voit­teensa. Tar­vit­sit­tepa sit­ten sel­keitä ja yk­si­tyis­koh­tai­sia suo­si­tuk­sia yk­si­lö­ta­solla, tai stra­te­gi­sem­paa nä­ke­mystä joh­to­ryh­män si­säi­sistä roo­leista ja pa­nos­tuk­sista, Ta­lent Cen­te­rin asian­tun­ti­joilla on me­nes­ty­mi­sen var­mis­ta­mi­seen tar­vit­tava osaaminen.

Joh­don ar­viointi so­vel­tuu to­teu­tet­ta­vaksi kai­ken ko­koi­sissa ja eri elin­kaa­ren vai­heissa ole­vissa or­ga­ni­saa­tioissa. Kas­vu­yri­tyk­sille se tar­joaa erin­omai­sen poh­jan suun­ni­tella kas­vun edel­lyt­tä­mää organisoimista.