Organisaation kehittäminen ja auditointi

Organisaation kehittäminen ja management audit

Ta­lent Cen­ter toi­mii asian­tun­ti­ja­ta­lona kai­kissa or­ga­ni­saa­tion ke­hi­tys­tar­peissa. Yleensä yri­tyk­sen toi­miva johto ha­vait­see häi­riö­ti­lan, mikä vai­kut­taa yri­tyk­sen toi­min­taan suo­rasti tai epä­suo­rasti.

Talent Center liikkeenjohdon tukena

Häi­riö­ti­lan­tei­siin joh­ta­neet syyt voi­daan tun­nis­taa au­di­toin­nilla ja tar­kalla ana­ly­soin­nilla, jossa käy­dään läpi or­ga­ni­saa­tion ra­ken­netta ja kult­tuu­ria, mutta myös ole­massa ole­via pro­ses­seja ja jo ar­vioi­tuja ke­hi­tys­koh­teita. Ana­ly­soi­malla omaa or­ga­ni­saa­tiota ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan kanssa voi­daan ob­jek­tii­vi­sesti nähdä ke­hi­tys­koh­teita ja saada nii­hin toi­mi­vaksi huo­mat­tuja rat­kai­suja ja toi­men­pide-eh­do­tuk­sia.

Ta­lent Cen­te­rin omat joh­ta­jat ovat asia­kas­yri­tys­ten tu­kena val­men­ta­massa, kou­lut­ta­massa ja jal­kaut­ta­massa ar­vo­pro­ses­sien ja stra­te­gioi­den muu­tok­sia.

organisaation kehittäminen

Ota yhteyttä

Liik­keen­joh­don apuna toi­mi­vat:

Jari Nokkonen

Toimitusjohtaja

Mika Niininen

Liiketoimintajohtaja

Katso myös Executive Coaching-valmennukset

Or­ga­ni­saa­tion ke­hit­tä­mi­nen ja au­di­tointi on hyvä yh­dis­tää Execu­tive Coac­hing-val­men­nuk­siin. Ar­vo­pro­ses­sien, stra­te­gia­työn fa­si­li­tointi ja asia­kas­ko­ke­muk­sen ke­hit­tä­mi­nen yh­teis­työssä Coac­hiemme kanssa an­taa lii­ke­toi­min­nalle paitsi ob­jek­tii­vista nä­kö­kul­maa, mutta myös käy­tän­nön toi­men­pi­teitä.