Rekrytointi

Rek­ry­tointi on yri­tyk­sen yksi tär­keim­piä toi­min­toja. Ta­lent Cen­te­rin am­mat­ti­tai­toi­set hen­ki­löt ha­lua­vat on­nis­tua rek­ry­toin­nissa ja löy­tää oi­keat te­ki­jät ja par­haat ky­vyk­kyy­det, joi­den an­siosta or­ga­ni­saa­tionne pää­see ta­voit­tei­siinsa, työyh­teisö lois­taa ja yri­tys menestyy.

Me hoi­damme koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin puo­les­tanne, so­pi­vien työ­paik­kail­moi­tus­ten laa­ti­mi­sesta ja jul­kai­susta, sekä osaa­jien et­si­mi­sestä ja hou­kut­te­lusta, en­si­haas­tat­te­lui­hin ja esittelyihin.

Rek­ry­toin­nin on­nis­tu­mi­nen, eli par­hai­den osaa­jien löy­tä­mi­nen ja si­tout­ta­mi­nen, vaa­tii ai­kaa, toi­mi­vat työ­ka­lut, rau­taista am­mat­ti­tai­toa ja toi­mi­vat pro­ses­sit. Sa­malla kil­pailu osaa­jista on ar­mo­tonta, vir­he­rek­ry­toin­nit kal­liita ja työn­ha­ki­ja­ko­ke­muk­sesta huo­leh­ti­mi­nen tär­keäm­pää kuin kos­kaan en­nen. Ta­lent Cen­te­rin, eri toi­mia­lo­jen asian­tun­ti­juus, kat­ta­vat työn­ha­ku­ver­kos­tot ja laaja osaa­ja­tie­to­kanta yh­dis­tet­tynä vas­tuul­li­siin toi­min­ta­ta­poi­hin ovat esi­merk­kejä syistä miksi asiak­kaamme ovat luot­ta­neet mei­hin jo yli 10 vuo­den ajan.