Componenta

Tuo­tan­tomme on erit­täin suh­dan­ne­herk­kää. Ti­la­päis­työ­voi­man rek­ry­toin­nin an­ta­mi­nen Ta­lent Cen­te­rin kä­siin aut­taa meitä kes­kit­ty­mään perusliiketoimintaan.

 

Ta­lent Cen­ter ylit­tää odotukset

Com­po­nenta on eu­roop­pa­lai­nen tek­no­lo­giay­ri­tys, joka on eri­kois­tu­nut tuot­ta­maan kor­kea­laa­tui­sia ja vas­tuul­li­sesti tuo­tet­tuja rau­ta­va­lu­kom­po­nent­teja. Ta­lent Cen­ter on jo vuo­sia ol­lut luo­tettu kump­pani jat­ku­vasti ke­hit­ty­vän Com­po­nen­tan henkilöstötarpeisiin.

Tuo­tan­to­pääl­likkö Janne Läh­teen­mäki sei­soo tu­ke­vin ja­loin yh­teis­työmme takana.

- Meille on Ta­lent Cen­te­riltä tul­lut pal­jon po­ruk­kaa töi­hin, riit­tää­kö­hän jos sa­noi­sin että sata. Olemme ol­leet erit­täin tyy­ty­väi­siä. He ovat on­nis­tu­neet rek­ry­toi­maan meille am­mat­ti­tai­toi­sia ih­mi­siä jopa sil­loin, kun työn­te­ki­jöistä on ol­lut kai­killa pu­laa. Ta­lent Cen­ter on kai­kin puo­lin ylit­tä­nyt odo­tuk­set, Läh­teen­mäki kehuu.

Pit­kään jat­ku­neen yh­teis­työn ai­kana mo­lem­milla ta­hoilla on ol­lut si­säi­siä muu­tok­sia, ku­ten yh­teys­hen­ki­löi­den vaih­tu­mista. Läh­teen­mäki kiit­te­lee Ta­lent Cen­te­riä hy­västä kom­mu­ni­kaa­tiosta, jota yh­teys­hen­ki­löi­den vaih­tu­mi­set ei­vät ole hai­tan­neet. Ajan­ta­salla ole­mi­nen on jat­ku­vassa rek­ry­toin­nissa tär­keää, ja Läh­teen­mäen mie­lestä yh­teyttä pi­de­tään juuri sopivasti.

Myös ny­kyi­nen toi­mia­la­joh­taja Seppo Erk­kilä on ko­ko­nai­suu­teen tyy­ty­väi­nen. Hän mai­nit­see eri­tyi­sesti luo­tet­ta­vuu­den ja hinta-laatu-suh­teen. Kii­tosta Erk­kilä an­taa Ta­lent Cen­te­rille huo­lel­li­sesta tu­tus­tu­mi­sesta asiak­kaa­seen, joka hel­pot­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia jo itsessään.

- Mie­les­täni Ta­lent Cen­ter on tar­joa­jista jous­ta­vin ja te­hok­kain. Kom­mu­ni­kointi on sel­keää ja luo­tet­ta­vaa, ja har­voi­hin on­gel­ma­ti­lan­tei­siin suh­tau­du­taan nii­den vaa­ti­malla va­ka­vuu­della, Erk­kilä summaa.

- Mika Haa­pala, tek­ni­nen johtaja