Snuup

Hel­po­tusta pie­ny­ri­tyk­sen arkeen

Snuup Oy on 2018 tam­mi­kuussa pe­rus­tettu mark­ki­noin­nin ja myyn­ni­ne­dis­tä­mi­sen toi­misto. Toi­minta al­koi sut­jak­kaasti, ja jo en­sim­mäi­sen puo­len vuo­den jäl­keen kävi sel­väksi, että li­sä­kä­siä tar­vi­taan pikaisesti.

- Aloi­timme toi­min­tamme kes­kit­ty­mällä pie­ny­ri­tys­ten tar­pei­siin. Aika no­peasti kui­ten­kin kävi ilmi, että pie­nem­millä pk-yri­tyk­sillä on se suu­rin tarve saada myynti ja mark­ki­nointi toi­mi­maan yh­dessä. Näistä ei sit­ten enää sel­vit­ty­kään omin neu­voin, vaan tar­vit­tiin li­sää vä­keä töi­hin, ker­too Snuu­pin ope­ra­tii­vi­nen joh­taja Tiina Sal­mi­nen.

Tär­keää oli, että rek­ry­toin­ti­pro­sessi su­juu mut­kat­to­masti. Pie­nessä start­taa­vassa yri­tyk­sessä aika oli kor­tilla. Yh­teis­työ Ta­lent Cen­te­rin kanssa tuli luon­nos­taan, sillä Tiina on ai­em­min ol­lut Ta­lent Cen­te­rin kautta töissä.

- Ar­vos­tan suu­resti sitä, mi­ten Ta­lent Cen­ter pi­tää huolta po­ru­kas­taan. Työn­te­ki­jät ei­vät ole nu­me­roita tai kau­pat­ta­vaa kar­jaa, vaan työn­te­ki­jöitä kun­nioi­te­taan ja hei­dän oi­keuk­si­aan suo­jel­laan. Tä­män vuoksi Ta­lent Cen­ter va­li­koi­tui myös meille työ­voi­man toi­mit­ta­jaksi. Ha­luamme, että työn­te­ki­jöillä on haus­kaa töissä ja HR-puo­len hoi­taa nii­hin kou­lu­te­tut am­mat­ti­lai­set. Mei­dän työn­te­ki­jät ovat hy­vissä kä­sissä, Tiina kertoo.

Ta­lent Cen­te­rin yh­teys­hen­kilö Jere Nok­ko­nen on tu­tus­tu­nut Snuu­pin toi­min­taan, ja pys­tyy näin eh­dot­ta­maan hy­viä ha­ki­joita eri­lai­siin teh­tä­viin. Ha­ke­mus­ten lä­pi­käynti ja esi­haas­tat­te­lut hoi­de­taan Ta­lent Cen­te­rin toimesta.

- Pie­nessä yri­tyk­sessä HR-asioi­den ul­kois­ta­mi­nen sääs­tää val­ta­vasti ai­kaa ja asiat hoi­tu­vat var­masti kaik­kien py­kä­lien mu­kaan, eten­kin kun kump­pa­nina on Ta­lent Cen­ter. Mei­dän ei tar­vitse kuin lait­taa viesti Je­relle, ja homma läh­tee rul­laa­maan. Pys­tymme luot­ta­maan sii­hen, et­tei meille suo­si­tella ketä ta­hansa, vaan po­rukka on esi­haas­ta­teltu, Tiina kehuu.

Tiina Sal­mi­nen
Snuup Oy