Tactic

Tac­tic Ga­mes Oy on kan­sain­vä­li­nen pe­lejä val­mis­tava yri­tys. Yli 70 maa­han tuot­tei­taan myy­vän yri­tyk­sen tun­ne­tuim­pia tuot­teita ovat mm. Kimble, Choco ja Alias, pe­lejä, joi­den pa­rissa niin pie­net lap­set kuin ai­kui­set­kin viet­tä­vät mie­luusti ai­kaansa. Ta­lent Cen­ter toi­mit­taa työn­te­ki­jöitä eri­lai­siin teh­tä­viin, mutta eni­ten va­ras­to­puo­lelle. Ai­em­min vuo­kra­työ­suh­teessa ol­leet työn­te­ki­jät siir­ret­tiin Ta­lent Cen­te­rille, ja muu­tama uusi työn­te­kijä on myös löytynyt.

Tac­ticin lo­gis­tiik­ka­pääl­likkö Kai Laak­so­nen ker­too Tac­ticin pää­ty­neen Ta­lent Cen­te­riin kil­pai­lu­tuk­sen kautta. Tac­ticille tär­keää kil­pai­lu­tuk­sessa ei ole pelkkä hinta, vaan kokonaisuus.

- Hinta ei ol­lut suin­kaan ai­noa asia, miksi Ta­lent Cen­ter va­li­koi­tui kil­pai­lu­tuk­sen toi­seksi voit­ta­jaksi. Asi­aan vai­kutti myös saa­ta­vuus, pal­ve­lu­taso, toi­mi­tus­no­peus ja so­pi­muk­sen si­sältö, Kai avaa valintaperusteita.