Yyterin Virkistyshotelli

Hel­miä vaih­te­le­viin työtehtäviin

Yy­teri on kaik­kien tun­tema kau­nis ja mo­ni­puo­li­nen vir­kis­tys­paikka Po­rissa. Upeat hiek­ka­dyy­nit hou­kut­te­le­vat mat­kai­li­joita kau­em­paa­kin, ja ho­tel­lin työn­te­ki­jöiltä vaa­di­taan lu­jaa am­mat­ti­tai­toa. Ho­tel­lin ra­vin­to­lassa toi­mii pal­jon työn­te­ki­jöitä Ta­lent Cen­te­rin kautta.

Yy­te­rin vir­kis­tys­ho­tel­lin ra­vin­to­la­vas­taava Riitta Nord­man ker­too, että hei­dän ext­rat ovat pää­sään­töi­sesti siir­retty Ta­lent Cen­te­rille, ja muu­tama uusi ”helmi” on löy­ty­nyt rek­ry­toin­ti­pro­ses­sien kautta li­sä­vah­vis­tuk­seksi. Eri­lai­set työ­teh­tä­vät vaa­ti­vat eri­laista osaa­mista – jos­kus vaa­di­taan baa­ri­tai­toja, jos­kus pelkkä blok­kaus­kin riittää.

- Edel­li­nen vuo­kra­työy­ri­tys ei aina pys­ty­nyt toi­mit­ta­maan meille vä­keä, mutta Ta­lent Cen­te­rillä täl­laista on­gel­maa ei juu­ri­kaan ole. Vaikka jos­kus oli­si­kin vai­keuk­sia, aina pys­tyy jo­tain jär­jes­te­le­mään – joku voi vaikka ha­luta tehdä pi­dem­pää päi­vää, Riitta kertoo.

Rek­ry­toin­ti­pro­sessi on tär­keä osa vuo­kra­työ­voi­man vä­lit­tä­mi­sessä. Yy­te­rin Vir­kis­tys­ho­telli on yksi niistä yri­tyk­sistä, jotka ym­mär­ret­tä­västi ha­lua­vat myös itse nähdä ja haas­ta­tella po­ten­ti­aa­li­set uu­det työn­te­ki­jät. Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin kom­mu­ni­kaa­tion on pe­lat­tava su­ju­van yh­teis­työn varmistamiseksi.

- Saamme haas­ta­tella uu­det työn­te­ki­jät ja va­lita meille so­pi­vat. Meillä on pal­jon eri­lai­sia työ­teh­tä­viä, joi­den vaa­ti­mus­ta­sot ovat ko­vin vaih­te­le­via. Ta­lent Cen­te­rin kanssa kom­mu­ni­kaa­tio pe­laa ja he pi­tä­vät mei­dät ajan­ta­salla rek­ry­toin­ti­pro­ses­sissa. Suo­sit­te­len Ta­lent Cen­te­riä mie­lel­läni myös muille, Riitta kehuu.