Meistä

Tarina

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­velu- ja asian­tun­ti­ja­talo. Toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Tam­pe­reella ja Po­rissa. Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Isona osana lii­ke­toi­min­nas­samme nä­kyy myös hen­ki­lös­tö­vuo­kraus. Meillä on syvä ym­mär­rys kausi­vaih­te­luista ja eri­tyi­sesti teol­li­suu­den sekä ho­telli- ja ra­vin­tola-alan vaa­di­tusta osaa­mi­sen ta­sosta.

Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme.

Meillä yksi ja sama am­mat­ti­lai­nen vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista alusta va­lin­ta­vai­hee­seen asti.

Arvot

Tinkimätön asiakaslaatu

Ta­lent Cen­ter pi­tää sen, minkä lu­paa. Vain yh­dessä voimme me­nes­tyä. Py­symme ajan her­molla ja huo­leh­dimme sa­malla tu­le­vai­suu­den osaa­mi­ses­tamme.

Tuomme energiaa — emme vie sitä

Ta­lent Cen­te­rin pal­ve­lut ra­ja­taan ja to­teu­te­taan niin, että asiak­kail­lemme va­pau­tuu ai­dosti ai­kaa kes­kit­tyä ydin­lii­ke­toi­min­taansa.

Olemme ratkaisuhakuisia

Löy­dämme asiak­kail­lemme rat­kai­sut lii­ke­toi­min­nan tu­ki­pro­ses­sei­hin, jotka tuot­ta­vat stra­te­gista hyö­tyä ja kil­pai­lue­tua.

Reilua johtamista

Ar­vos­tamme iloista työil­ma­pii­riä ja vas­tuul­lista toi­min­taa suh­teessa toi­siimme ja asiak­kai­siimme. Vies­timme ak­tii­vi­sesti ja avoi­mesti.