Työnhakijalle

Työtehtäviä viikoista vuosiin

Tar­joamme vaih­te­le­via työ­teh­tä­viä eri alo­jen yri­tyk­sissä osa- ja ko­koai­kai­sissa työ­suh­teissa kes­tol­taan vii­koista vuo­siin. Ar­vos­tamme rei­lua joh­ta­mista ja nou­da­tamme val­lit­se­via työ­eh­to­so­pi­muk­sia. Koh­te­lemme työn­te­ki­jöi­tämme hy­vin, sillä pit­kä­ai­kai­set työ­suh­teet ja si­tou­tu­neet ta­len­tit ovat mei­dän ja asiak­kai­demme etu.

Avoimet työpaikat 

Ta­lent Cen­te­rin työ­paik­ka­tar­jonta tällä hetkellä. 
Katso avoi­met työpaikat

Talent Center työnantajana 

Miksi kan­nat­taa työl­lis­tyä mei­dän kautta. 
Lue li­sää meistä