Ainutlaatuisia uramahdollisuuksia insinööreille ja diplomi-insinööreille.

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja, in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla.

Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin. Lue li­sää elä­mästä Sa­ta­kun­nassa:

Satakunta.fi »
Rakastuporiin.fi »
Rauma.fi »

Jätä avoin ha­ke­mus

Työ­nan­taja, tar­vit­setko osaa­vaa, kor­keasti kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa? Ro­bocoa­strekry tar­joaa rek­ry­toin­ti­pal­ve­lua ja mm. rek­ry­kou­lu­tuk­sia. Olemme eri­kois­tu­neet eri­tyi­sesti automaatio‑, oh­jel­mointi- ja ro­bo­tiikka-alan teh­tä­viin sekä teol­li­suu­den eri­kois­osaa­jiin. Tuemme myös työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van ra­ken­ta­mi­sessa ja au­tamme rek­ry­mark­ki­noin­nissa. Kutsu tii­mimme pai­kalle, niin aloi­te­taan osaa­ja­tar­pei­den mää­rit­te­lystä!

Avoimet työpaikat

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Työ­paikka Lisätiedot/Details

Unelmaduuneja järjestämässä

Ro­bocoa­strekry on osa Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia. Pi­lotti on Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen to­teut­tama ja siinä tuo­te­taan pal­ve­lua Ta­lent Cen­ter Oy:n, Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­ton ja Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen yh­teis­työnä. Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia on ra­hoi­tettu osana TE­Min kär­ki­han­ke­pi­lot­teja.

Lisätiedot

Jari Nokkonen

Toimitusjohtaja

Mika Niininen

Liiketoimintajohtaja