Ainutlaatuisia uramahdollisuuksia insinööreille ja diplomi-insinööreille.

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja, in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla.

Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin. Lue li­sää elä­mästä Sa­ta­kun­nassa:

Satakunta.fi »
Rakastuporiin.fi »
Rauma.fi »

Jätä avoin ha­ke­mus

Työ­nan­taja, tar­vit­setko osaa­vaa, kor­keasti kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa? Ro­bocoa­strekry tar­joaa rek­ry­toin­ti­pal­ve­lua ja mm. rek­ry­kou­lu­tuk­sia. Olemme eri­kois­tu­neet eri­tyi­sesti automaatio‑, oh­jel­mointi- ja ro­bo­tiikka-alan teh­tä­viin sekä teol­li­suu­den eri­kois­osaa­jiin. Tuemme myös työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van ra­ken­ta­mi­sessa ja au­tamme rek­ry­mark­ki­noin­nissa. Kutsu tii­mimme pai­kalle, niin aloi­te­taan osaa­ja­tar­pei­den mää­rit­te­lystä!

Avoimet työpaikat

Työ­paikka Li­sä­tie­dot
1 kplRauma
vrk
t
min
Com­prog Elect­ro­nics Oy on elekt­ro­nii­kan jär­jes­tel­mä­toi­mit­taja. Hoi­damme asiak­kai­demme tar­peen mu­kaan elekt­ro­nii­kan suun­nit­te­lun ja/tai val­mis­tuk­sen. Asiak­kaamme ovat tyy­pil­li­sesti kone- ja säh­kö­teol­li­suu­den yri­tyk­siä. Yri­tys on toi­mi­nut Rau­malla vuo­desta 1991 läh­tien. Tuo­tan­to­ti­lamme ovat alalla ylei­sesti vaa­dit­ta­vien ESD-suo­jaus­ten mu­kai­set. Laa­tu­jär­jes­tel­mämme ser­ti­fioi­tiin vuonna 2009. Tyy­ty­väi­set asiak­kaat ovat tär­kein ta­voit­teemme. Et­simme SULAUTETTUJEN JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELIJAA Edel­ly­tämme tie­tä­mystä elekt­ro­nii­kasta, eri­tyi­sesti mik­ro­pro­ses­so­rien ra­ken­teesta ja toi­min­nasta, teh­tä­vään so­pi­vaa kou­lu­tusta ja mie­lel­lään ko­ke­musta. Teh­tä­vään kuu­luu sekä HW- että SW ‑suun­nit­telu ha­ki­jan ko­ke­muk­sesta riip­puen. Teh­tä­vässä edel­ly­te­tään C‑ohjelmointikielen tun­te­musta. Li­säksi suun­nit­te­lija osal­lis­tuu tuo­tan­non kom­po­nent­tien os­toi­hin. Englan­nin kie­len kir­jal­li­nen taito tu­lee hal­lita. Li­sä­tie­toja Heimo Läh­de­mäki, [puh numero=“0407603502”], heimo.lahdemaki@comprogelectronics.com Jätä ha­ke­mus palk­ka­toi­vei­neen säh­kö­pos­tilla heimo.lahdemaki@comprogelectronics.com tai pos­tilla: Com­prog Elect­ro­nics Oy Kom­pin­tie 9 26100 RAUMA http://www.comprogelectronics.com/

Unelmaduuneja järjestämässä

Ro­bocoa­strekry on osa Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia. Pi­lotti on Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen to­teut­tama ja siinä tuo­te­taan pal­ve­lua Ta­lent Cen­ter Oy:n, Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­ton ja Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen yh­teis­työnä. Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia on ra­hoi­tettu osana TE­Min kär­ki­han­ke­pi­lot­teja.

Lisätiedot

Jari Nokkonen

Toimitusjohtaja

Mika Niininen

Liiketoimintajohtaja