Ainutlaatuisia uramahdollisuuksia insinööreille ja diplomi-insinööreille.

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja, in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla.

Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin. Lue li­sää elä­mästä Sa­ta­kun­nassa:

Satakunta.fi »
Rakastuporiin.fi »
Rauma.fi »

Jätä avoin ha­ke­mus

Työ­nan­taja, tar­vit­setko osaa­vaa, kor­keasti kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa? Ro­bocoa­strekry tar­joaa rek­ry­toin­ti­pal­ve­lua ja mm. rek­ry­kou­lu­tuk­sia. Olemme eri­kois­tu­neet eri­tyi­sesti automaatio‑, oh­jel­mointi- ja ro­bo­tiikka-alan teh­tä­viin sekä teol­li­suu­den eri­kois­osaa­jiin. Tuemme myös työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van ra­ken­ta­mi­sessa ja au­tamme rek­ry­mark­ki­noin­nissa. Kutsu tii­mimme pai­kalle, niin aloi­te­taan osaa­ja­tar­pei­den mää­rit­te­lystä!

Avoimet työpaikat

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme 

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ

teol­li­suu­den säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mien suun­nit­telu- ja ver­kos­to­las­ken­ta­teh­tä­viin KMJ-En­gi­nee­ring Oy:n Puu­vil­lan toi­mis­toon Po­riin.

Olet työs­ken­nel­lyt teol­li­suu­den säh­kö­asen­nus- ja säh­kö­suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä ja si­nulla on mie­lel­lään ko­ke­musta säh­kö­verk­ko­jen las­ken­taoh­jel­mista. Tun­net kes­ki­jän­nite- ja pien­jän­ni­te­puo­len lait­teis­toja. Li­säksi toi­vomme si­nulta säh­kö­voi­ma­tek­nii­kan osaa­mista.

Si­nulla on säh­kö­puo­len diplomi-in­si­nöö­rin tai in­si­nöö­rin kou­lu­tus­tausta ja ha­luat ke­hit­tyä ver­kos­to­las­ken­nan huip­puam­mat­ti­lai­seksi alan joh­ta­vassa yri­tyk­sessä. So­vel­lut luon­teesi puo­lesta hy­vä­hen­ki­seen työyh­tei­söön ja olet ma­te­maat­ti­sesti lah­ja­kas.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään tiis­taina 18.2.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

KMJ-En­gi­nee­ring Oy on vuonna 1997 pe­rus­tettu säh­köin­si­nöö­ri­toi­misto. Pal­ve­lemme teol­li­suu­den ja kiin­teis­tö­jen säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­luun ja yl­lä­pi­toon sekä ener­gian- ja säh­kön laa­dun mit­tauk­siin liit­ty­vissä asian­tun­tija- ja suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä. Olemme osa Suo­ma­laista Insta Grou­pia.

1 kplPori
vrk
t
min

Sampo-Ro­sen­lew Oy ke­hit­tää, mark­ki­noi ja val­mis­taa kor­kea­laa­tui­sia leik­kuu­pui­mu­reita ja met­sä­ko­neita glo­baa­leille mark­ki­noille.

Yh­tiömme työl­lis­tää Po­rissa noin 250 hen­ki­löä ja Al­ge­riassa noin 200 hen­ki­löä. Yh­tiön pal­ve­luk­sessa työs­ken­te­lee eri alo­jen am­mat­ti­lai­sia mo­ni­puo­li­sissa markkinointi‑, myynti‑, tuotanto‑, tuo­te­ke­hi­tys- ja pal­ve­lu­teh­tä­vissä.

Haemme nyt Po­riin

LOGISTIIKKAINSINÖÖRIÄ

 

Lo­gis­tiikka-in­si­nöö­rin pää­asial­li­siin teh­tä­viin kuu­luu:

 • Vas­tata teh­taan ma­te­ri­aa­li­vir­roista toi­mit­ta­jilta toi­mi­tuk­seen
 • Toi­mia esi­mie­henä lo­gis­tiik­ka­hen­ki­lös­tölle
 • Ke­hit­tää ma­te­ri­aa­li­hal­lin­nan me­ne­tel­miä sekä toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­määmme

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • So­vel­tu­vaa kou­lu­tusta (lo­gis­tiik­kain­si­nööri tai DI)
 • Ko­ke­musta valmistavan/kokoonpanon teol­li­suu­den ma­te­ri­aa­li­toi­min­noista
 • LEAN ko­ke­musta
 • Englan­nin kie­len tai­toa, sak­san kie­li­taito kat­so­taan eduksi
 • Of­fice oh­jel­mien tun­te­musta
 • Ko­ke­musta toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mistä, eri­tyi­sesti IFS kat­so­taan eduksi
 • It­se­näistä ja ke­hit­tä­vää työs­ken­te­ly­ta­paa

Tar­joamme:

 • Mie­len­kiin­toi­sen ja haas­ta­van teh­tä­vän pe­rin­teik­käässä ja ke­hit­ty­vässä yh­tiössä, jossa pää­see ke­hit­tä­mään ko­ko­nais­val­tai­sesti ma­te­ri­aa­li­vir­to­jen hal­lin­taa

 

Rek­ry­toin­nissa meitä avus­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 16.2.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Työ­paikka Lisätiedot/Details

Unelmaduuneja järjestämässä

Ro­bocoa­strekry on osa Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia. Pi­lotti on Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen to­teut­tama ja siinä tuo­te­taan pal­ve­lua Ta­lent Cen­ter Oy:n, Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­ton ja Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen yh­teis­työnä. Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia on ra­hoi­tettu osana TE­Min kär­ki­han­ke­pi­lot­teja.

Lisätiedot

Jari Nokkonen

Toimitusjohtaja

Mika Niininen

Liiketoimintajohtaja