Ainutlaatuisia uramahdollisuuksia insinööreille ja diplomi-insinööreille.

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja, in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla.

Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin. Lue li­sää elä­mästä Sa­ta­kun­nassa:

Satakunta.fi »
Rakastuporiin.fi »
Rauma.fi »

Jätä avoin ha­ke­mus

Työ­nan­taja, tar­vit­setko osaa­vaa, kor­keasti kou­lu­tet­tua hen­ki­lö­kun­taa? Ro­bocoa­strekry tar­joaa rek­ry­toin­ti­pal­ve­lua ja mm. rek­ry­kou­lu­tuk­sia. Olemme eri­kois­tu­neet eri­tyi­sesti automaatio‑, oh­jel­mointi- ja ro­bo­tiikka-alan teh­tä­viin sekä teol­li­suu­den eri­kois­osaa­jiin. Tuemme myös työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van ra­ken­ta­mi­sessa ja au­tamme rek­ry­mark­ki­noin­nissa. Kutsu tii­mimme pai­kalle, niin aloi­te­taan osaa­ja­tar­pei­den mää­rit­te­lystä!

Avoimet työpaikat

Työ­paikka Li­sä­tie­dot
Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplUlvila
vrk
t
min

Sat­ma­tic Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista. Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla ja Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee yh­teensä noin 120 alan am­mat­ti­laista. Sat­ma­tic Oy on osa pörs­siyh­tiö AS Harju Elek­te­riä. Sat­ma­tic-kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2019 oli noin 60 mil­joo­naa eu­roa. Kul­jemme in­no­vaa­tioi­den aal­lon­har­jalla ja mo­ni­puo­li­sen kes­kus­val­mis­tuk­semme li­säksi toi­mi­tamme jat­ku­vasti esi­mer­kiksi au­rin­koe­ner­gian rat­kai­suja sekä säh­kö­ajo­neu­vo­jen la­taus­rat­kai­suja. Pa­nos­tamme vah­vasti omien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien ke­hit­tä­mi­seen ja mark­ki­noille tuo­mi­seen ja tar­vit­semme nyt li­sää te­ki­jöitä jouk­koomme.

Haemme Ul­vi­laan ko­koon­pa­no­tii­mil­lemme

TYÖNJOHTAJAA

Työs­säsi joh­dat it­se­näi­sesti noin pa­rin­kym­me­nen hen­gen asen­ta­ja­ryh­mää. Tuo­tan­non päi­vit­täi­nen re­surs­sointi ja ke­hit­tä­mi­nen on vas­tuul­lasi. Toi­mit tii­viissä yh­teis­työssä pro­jek­ti­pääl­li­köi­den kanssa ja huo­leh­dit tii­misi kanssa toi­mi­tusai­ko­jen ja laa­dun pi­tä­mi­sestä asia­kas­toi­mi­tuk­sis­samme.

Me­nes­tyäk­sesi työs­säsi osaat säi­lyt­tää rau­hal­li­sen ot­teen ki­pe­ris­sä­kin ti­lan­teissa ja omaat erin­omai­set or­ga­ni­soin­ti­ky­vyt kii­rei­sessä toi­min­taym­pä­ris­tössä. Olet kes­kiössä toi­mi­tus­var­muu­temme ja asia­kas­lu­pauk­semme täyt­tä­mi­sessä.

Toi­vomme si­nulta

 • säh­kö­alan kou­lu­tus­taus­taa
 • ko­ke­musta esi­mies­työs­ken­te­lystä
 • pää­tök­sen­te­ko­ky­vyk­kyyttä
 • ke­hit­ty­mis­ha­luk­kuutta ja myön­teistä elä­män­kat­so­musta.

 

Rek­ry­toin­tia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä, mika.niininen@talentcenter.fi puh. 040 7303327

Jätä cv ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 26.1.2020

1 kplPori
vrk
t
min

Po­rin Sa­tama Oy on osa­keyh­tiö, joka tuot­taa vuokraus‑, alus‑, sekä nos­turi- ja kul­je­tin­pal­ve­luita. Po­rin Sa­tama Oy:ssä on 38 sa­tama-asian­tun­ti­jaa.

Stra­te­giamme on olla Suo­men joh­tava me­tal­li­teol­li­suu­den tuot­tei­den ja raaka-ai­nei­den hub, energia‑, kier­rä­tys- ja nes­te­bulk-sa­tama sekä Itä­me­ren ener­gi­sin ja te­hok­kain sa­tama ja ha­lu­tuin part­neri. Tämä on saa­vu­tet­ta­vissa pal­ve­le­malla asiak­kai­tamme hy­vin ja hyö­dyt­täen ai­dosti hei­dän lii­ke­toi­min­taansa.

Ta­voi­tet­tamme tu­kee Poh­jan­lah­den ja Itä­me­ren par­haim­mis­toon kuu­luva in­fra­struk­tuuri ja pal­ve­lut. Vah­vuu­temme ovat ener­gian, kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lien ja nes­te­bul­kin kä­sit­te­lyssä. Näi­den li­säksi meillä on pitkä osaa­mi­nen me­talli- ja met­sä­teol­li­suu­den raaka-ai­nei­den ja val­mis­tuot­tei­den kanssa. 

Haemme nyt

AUTOMAATIOSUUNNITTELIJAA

Tah­ko­luo­toon on ke­sällä 2020 val­mis­tu­massa uusi bulk ‑ter­mi­naali. Vas­taat ter­mi­naa­lin käyt­töön­o­ton su­ju­vuu­desta au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien osalta ja tar­vit­taessa suo­ri­tat via­net­sin­tää ja ‑kor­jausta.

Teh­tä­vässä vaa­di­taan hyvä pe­rus­osaa­mi­nen au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mistä ja var­sin­kin au­to­maa­tion lo­gii­koista (Sie­mens S7). Suun­nit­te­luo­saa­mi­nen kat­so­taan eduksi. Toi­mit teh­tä­väs­säsi Po­rin sa­ta­man alu­eella myös ter­mi­naa­lin ul­ko­puo­lella ja vaih­te­le­vissa olo­suh­teissa, jo­ten työ on var­masti mie­len­kiin­toista ja mo­ni­puo­lista!

Ha­ku­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy

Li­sä­tie­toja ja yh­tey­de­no­tot:

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi
Jere Nok­ko­nen p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

Lä­hetä ha­ke­muk­sesi vii­meis­tään 19.1.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Työ­paikka Li­sä­tie­dot
1 kplSatakunta tai Helsinki
vrk
t
min
Mon­tel In­ter­ga­lac­tic et­sii ko­ke­neita OHJELMISTOKEHITTÄJIÄ, OHJELMISTOARKKITEHTEJÄ JA Ce­vOps-ASIAN­TUN­TI­JOITA. Me mon­te­liee­rit muo­dos­tamme huip­pu­ta­son tek­no­lo­gia­tii­min, jolle tär­keintä ovat on­nel­li­set asiak­kaat ja työn­te­ki­jät. Mitä meillä on tar­jota si­nulle?
 • Mah­dol­li­suus ke­hit­tyä ja to­teut­taa it­seäsi osana tai­do­kasta tii­miä
 • Va­kaa ja in­nos­tava työym­pä­ristö
 • Mah­dol­li­suus oh­jata emoa­lus­tamme kohti kiin­nos­ta­vim­pia uusia ga­lak­seja
 • Reilu kor­vaus sekä mah­dol­li­suus osit­tain tu­los­pe­rus­tei­seen palk­kauk­seen, jotta voit itse vai­kut­taa ra­ha­pus­sisi pak­suu­teen.
 • Va­paus vai­kut­taa omiin työ­ai­koi­hin ja mah­dol­li­suus lä­hes 100 pro­sent­ti­seen etä­työ­hön.
 • In­ter­ga­lak­ti­set toi­mis­to­ti­lat Hel­sin­gin yti­messä, Fen­nia-ta­lon hui­pulla lois­ta­vien kul­ku­yh­teyk­sien päässä.
 • Rento työ­kult­tuuri ja haus­kaa af­terwork-te­ke­mistä yh­dessä
 • Jo­kai­sen vii­kon aloit­tava yh­tei­nen maa­nan­tai­brunssi Hel­sin­gin toi­mis­tolla
 • Työ­ter­vey­den­huolto ja va­kuu­tus, lounas‑, lii­kunta- ja kult­tuuri- sekä mat­kae­tu­kor­tit
 • Il­mai­nen sa­li­jä­se­nyys ja va­paa pääsy säh­ly­ryh­mään pää­kau­pun­ki­seu­tu­lai­sille
Voit lu­kea li­sää työ­kult­tuu­ris­tamme la­taa­malla Mon­tel In­ter­ga­lac­ticin kult­tuu­ri­kä­si­kir­jan osoit­teesta: https://www.montel.fi/fi/liity. Emoa­luk­sel­tamme voisi löy­tyä paikka si­nulle, jos si­nulla on…
 • vä­hin­tään 5 vuotta työ­ko­ke­musta oh­jel­mis­toa­lalta
 • In­toa ke­hit­tyä en­tistä in­ter­ga­lak­ti­sem­maksi de­vaa­jaksi osana ko­ke­nutta tii­miämme
 • Tech stac­kisi olisi hyvä si­säl­tää muu­ta­mia seu­raa­vista tai­ka­sa­noista: Pyt­hon on meille lä­hellä sy­däntä, ku­ten myös Ja­vasc­ript ja Ruby. Django, Rails, Express ja Phoe­nix ovat en­si­si­jai­set va­lin­tamme fra­mewor­keiksi. Front-end työ­ka­luista Vue ja React ovat suo­sik­kimme, mo­bii­li­ke­hi­tyk­sessä Flut­ter, React Na­tive ja Io­nic. PostgreSQL and De­vOps-puo­lella Ku­ber­ne­tes, Doc­ker, AWS, Google Cloud Plat­form, Ranc­her ja Circle CI ovat ah­ke­rassa käy­tössä.
Mi­käli kiin­nos­tuit ole yh­teyk­sissä Eli­naan elina@montel.fi (kerro va­paasti it­ses­täsi ja toi­veis­tasi työn suh­teen, liitä ha­ke­muk­seesi CV). Voit ha­kea myös tä­män lin­kin kautta: https://montel-intergalactic.breezy.hr/p/bc6a6d2d59d6-intergalactic-devops-engineer-software-developer/apply

Unelmaduuneja järjestämässä

Ro­bocoa­strekry on osa Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia. Pi­lotti on Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen to­teut­tama ja siinä tuo­te­taan pal­ve­lua Ta­lent Cen­ter Oy:n, Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­ton ja Sa­ta­kun­nan ELY-kes­kuk­sen yh­teis­työnä. Te­hos­te­tun työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­tia on ra­hoi­tettu osana TE­Min kär­ki­han­ke­pi­lot­teja.

Lisätiedot

Jari Nokkonen

Toimitusjohtaja

Mika Niininen

Liiketoimintajohtaja