Kahvilaliiketoiminnan jatkaja

Työ­ni­mikeYrit­täjä (Ho­telli- ja ra­vin­tola-ala)
Jat­kuva haku
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Oletko aina unel­moi­nut yrit­tä­jänä toi­mi­mi­sesta ja oman kah­vi­lan pi­tä­mi­sestä?

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Po­rin kes­kus­tassa si­jait­se­vaan kah­vi­laan

LIIKETOIMINNAN JATKAJAA

Tä­män hel­pom­paa ei kah­vi­lan pe­rus­ta­mi­nen voi olla. Lii­ke­tila, ka­lus­teet, tuo­te­va­li­koima sekä kanta-asia­kas­kunta ovat val­miina, vain lii­ke­toi­min­nan jat­kaja puut­tuu. Pel­käs­tään sor­mia nap­saut­ta­malla se ei kui­ten­kaan ta­pahdu, vaan tar­vit­set vä­hän omaa pää­omaa. Tu­losta ei vii­van alle synny, el­lei jat­kaja ole val­mis kää­ri­mään hi­hansa ja ha­lu­kas ke­hit­tä­mään toi­min­taa ja työs­ken­te­le­mään unel­mansa eteen. Ko­neet ja lait­teet on mah­dol­lista myös vuo­krata os­ta­mi­sen si­jaan, jol­loin oman pää­oman tarve pie­ne­nee. Kah­vi­lassa riit­tää kas­vu­po­ten­ti­aa­lia, vain tai­vas on ra­jana. In­to­hi­molla laa­duk­kai­siin kah­vi­la­tuot­tei­siin, ky­vyllä op­pia uutta ja in­no­voida roh­keasti, si­nun on mah­dol­lista yl­tää en­tistä pa­rem­piin tu­lok­siin.

Oletko val­mis to­teut­ta­maan unel­masi?

Mi­käli koet ole­vasi ha­ke­mamme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Noora Häyh­tiö p. 040 553 0240, noora.hayhtio@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.