SITE SUPERVISOR

Työ­ni­mikeTeol­li­suu­den työn­joh­taja (Teollisuus/tuotanto)
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Uusi­maa
Haku alkaa:18.11.2019 klo 22:00
Haku päättyy:10.12.2019 klo 21:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

For our cus­to­mer we are loo­king for

SITE SUPERVISOR

to work in the power plant pro­ject in Fin­land.

As a Su­per­vi­sor, you will:

  • Su­per­vise the subcont­rac­tors
  • Carry out, edit and re­view: Qua­lity As­su­rance ins­pec­tions and re­ports and ot­her pro­ject docu­ments
  • Re­view speci­fica­tions, drawings and re­ports to en­sure compliance and pro­gram
  • You are the per­fect can­di­date if you have:
  • Degree in a tech­nical or en­gi­nee­ring field
  • Fluent English and Po­lish
  • Com­mu­nica­tion skills and abi­lity to mo­ti­vate team mem­bers
  • Pre­vious ex­pe­rience in such tasks as a su­per­vi­sor po­si­tion
  • Abi­lity to in­terpret in­struc­tions and solve prac­tical problems

The pro­ject will start in April 2020 and will last for about 3 months.

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.