Työ­ni­mikeKokki (Ho­telli- ja ra­vin­tola-ala)
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pori
Haku alkaa:21.11.2019 klo 11:15
Haku päättyy:31.12.2019 klo 21:59
Työn kesto: 6 — 12 kk
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Neste Tii­li­mäki: Mo­ni­puo­li­nen, Neste asema nro 100. Neste Tii­li­mäellä tar­jolla aa­mu­pala, lou­nas ja alacarte, Ko­ti­pizza, kah­vi­la­pal­ve­lut sekä jouk­kue­ruo­kai­lut. Ase­malta saa­ta­vissa ben­san, die­se­lin ja säh­kö­la­tauk­sen li­säksi huol­lot ja pe­sut ajo­neu­volle.

Et­simme asiak­kaal­lemme Neste Tii­li­mäelle

KOKKIA

Et­si­mämme hen­kilö:

  • Osaa val­mis­taa hou­kut­te­le­vaa ja mau­kasta ruo­kaa.
  • On ri­peä ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyi­nen sekä pys­tyy työs­ken­te­le­mään pai­neen alla.
  • On val­mis työs­ken­te­le­mään kak­si­vuo­ro­työssä, jossa töissä ol­laan vii­kon­lop­pui­sin­kin.

Työ­päi­vät Nes­teellä ovat eri­lai­sia, jo­ten tär­keintä ha­ki­jassa on jous­ta­vuus, in­nos­tus ja asenne! Tätä työtä ei tehdä yk­sin, jo­ten et­si­mämme hen­kilö pys­tyy po­ru­kas­sa­kin pis­tä­mään pa­rasta. Ha­kija tah­too olla po­ru­kan mu­kana te­ke­mässä asiak­kai­siin vai­ku­tuk­sen iloi­sella pal­ve­lulla sekä hy­vällä ruu­alla. Edel­ly­tämme li­säksi hy­gie­nia­pas­sia ja ne­ga­tii­vista sal­mo­nel­la­to­dis­tusta.

Tar­joamme:

  • To­della mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van. Työ si­säl­tää lounas‑, pizza‑, pikaruoka‑, alacarte- sekä vit­rii­ni­tuot­tei­den val­mis­tusta sekä esil­le­lait­toa.
  • Työn, jossa päi­vät ovat eri­lai­sia.
  • Mah­dol­li­suu­den siir­tyä va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen asia­kas­yri­tyk­sen omille kir­joille.
  • Ha­lu­tes­sasi mah­dol­li­suu­den päästä osal­lis­tu­maan ra­vin­to­lan lou­nas- ja ruo­ka­lis­to­jen sekä toi­min­nan suun­nit­te­luun.
  • Työn, jossa ei tar­vitse pyö­ri­tellä peu­ka­loita te­ke­mi­sen puut­teessa.

Oletko et­si­mämme hen­kilö?

Jätä cv ja ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Työt al­ka­vat so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Tar­jolla on ko­koai­kai­nen työ. Palkka alan tes:n / so­pi­muk­sen mu­kaan.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Noora Häyh­tiö p. 040 553 0240, noora.hayhtio@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

 

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.