Puhdistustyöntekijä

Puh­dis­tus­työn­te­kijä
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Pir­kan­maa, Tam­pere
Haku alkaa:13.01.2020 klo 15:30
Haku päättyy:31.01.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta, Yli 12 kuu­kautta
Työaika:2‑vuorotyö
Työ alkaa:So­pi­muk­sen mu­kaan

Gron­lund Pal­ve­lut on yli 120 sii­vous- ja tu­ki­pal­ve­lui­den am­mat­ti­laista työl­lis­tävä sii­vous­yri­tys, joka on toi­mi­nut Pir­kan­maan seu­dulla jo 30-vuo­den ajan. Pal­ve­lu­va­li­koi­maamme si­säl­tyy toimisto‑, por­ras­sii­vous, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den toi­mi­ti­lo­jen sii­vous. Toi­mia­lu­eemme on Tam­pere, Kan­ga­sala, Lem­päälä, No­kia, Pirk­kala, Sas­ta­mala ja Ylö­järvi.

Haemme nyt asiak­kaal­lemme Gron­lund Pal­ve­lut Oy:lle

PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄÄ

Et­simme si­nua rei­pas, fyy­si­sesti jak­sava, hy­vät käy­tös­ta­vat omaava ja maa­lais­jär­jellä va­rus­tettu hen­kilö, hoi­ta­maan yri­tys­koh­tei­tamme ja toi­mi­maan puh­dis­tus­työn­te­ki­jänä. Ym­mär­rät riit­tä­vän hy­vin suo­mea. Ko­ke­mus puh­dis­tus- tai kiin­teis­tö­alan­töistä on eduksi.

Tar­joamme va­ki­tui­sen ko­koai­kai­sen työn. Liik­kuva työ edel­lyt­tää B ajo­kort­tia. Työ­ajoissa saat käyt­töösi ta­lon au­ton.

Liity osaa­vaan jouk­komme!

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­ta­vat:
Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi
Petri Hei­nola p 044 988 3394 petri.heinola@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 30.01.2020 men­nessä.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=2900753

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.