Työnjohtaja

Työn­joh­taja
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Ul­vila
Haku alkaa:10.01.2020 klo 09:00
Haku päättyy:26.01.2020 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:So­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Sat­ma­tic Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista. Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla ja Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee yh­teensä noin 120 alan am­mat­ti­laista. Sat­ma­tic Oy on osa pörs­siyh­tiö AS Harju Elek­te­riä. Sat­ma­tic-kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2019 oli noin 60 mil­joo­naa eu­roa. Kul­jemme in­no­vaa­tioi­den aal­lon­har­jalla ja mo­ni­puo­li­sen kes­kus­val­mis­tuk­semme li­säksi toi­mi­tamme jat­ku­vasti esi­mer­kiksi au­rin­koe­ner­gian rat­kai­suja sekä säh­kö­ajo­neu­vo­jen la­taus­rat­kai­suja. Pa­nos­tamme vah­vasti omien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien ke­hit­tä­mi­seen ja mark­ki­noille tuo­mi­seen ja tar­vit­semme nyt li­sää te­ki­jöitä jouk­koomme.

Haemme Ul­vi­laan ko­koon­pa­no­tii­mil­lemme

TYÖNJOHTAJAA

Työs­säsi joh­dat it­se­näi­sesti noin pa­rin­kym­me­nen hen­gen asen­ta­ja­ryh­mää. Tuo­tan­non päi­vit­täi­nen re­surs­sointi ja ke­hit­tä­mi­nen on vas­tuul­lasi. Toi­mit tii­viissä yh­teis­työssä pro­jek­ti­pääl­li­köi­den kanssa ja huo­leh­dit tii­misi kanssa toi­mi­tusai­ko­jen ja laa­dun pi­tä­mi­sestä asia­kas­toi­mi­tuk­sis­samme.

Me­nes­tyäk­sesi työs­säsi osaat säi­lyt­tää rau­hal­li­sen ot­teen ki­pe­ris­sä­kin ti­lan­teissa ja omaat erin­omai­set or­ga­ni­soin­ti­ky­vyt kii­rei­sessä toi­min­taym­pä­ris­tössä. Olet kes­kiössä toi­mi­tus­var­muu­temme ja asia­kas­lu­pauk­semme täyt­tä­mi­sessä.

Toi­vomme si­nulta

  • säh­kö­alan kou­lu­tus­taus­taa
  • ko­ke­musta esi­mies­työs­ken­te­lystä
  • pää­tök­sen­te­ko­ky­vyk­kyyttä
  • ke­hit­ty­mis­ha­luk­kuutta ja myön­teistä elä­män­kat­so­musta.

 

Rek­ry­toin­tia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä, mika.niininen@talentcenter.fi puh. 040 7303327

Jätä cv ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 26.1.2020

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=3444728

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.