Laser operator

La­ser ope­ra­tor
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Var­si­nais-Suomi
Haku alkaa:20.09.2021 klo 00:00
Haku päättyy:31.10.2021 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

 For our client, subcontract metal manufacturing company, we are looking for a

CNC LASER OPERATOR

As a CNC laser operator, you will fulfill the following duties:

  • operating CNC laser's and operating systems
  • settings of the machines, corrections, necessary measurements – independent work

You are the perfect candidate if you have:

  • experience as a CNC laser operator
  • willingness for long-term cooperation
  • ability to work independently
  • excellent workmanship
  • blue prints knowledge
  • knowledge of devices and measurement techniques
  • EU citizenship or work permission in Finland
  • communicative English level

We offer a permanent and stable position and payment in accordance with collective agreements and a production allowance. Possibility of accommodation - paid by the employee.

Are you the person we are looking for? Visit our website and apply today!

For more information about the position please email Dominika Plinska-Narloch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Talent Center Oy is a Finnish recruiting and HR services company established in 2010. We have two offices in Finland located in Tampere and Pori. We are specialized in recruiting and headhunting professionals in various business fields. 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=5584429

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.