Suunnittelupääl./Konstruktionschef/Design manager – Talent Center

Suunnittelupääl./Konstruktionschef/Design manager

Suunnittelupääl./Konstruktionschef/Design ma­na­ger
Ha­kuai­kaa jäljellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Kris­tii­nan­kau­punki
Haku alkaa:07.01.2022 klo 08:30
Haku päättyy:22.01.2022 klo 23:59
Työn kesto: Yli 12 kuukautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä

Nordautomation Oy on markkinoiden johtava tukinkäsittelytekniikan valmistaja. Yhtiö toimittaa puunjalostusteollisuuteen, ”avaimet käteen” -periaatteella kokonaistoimituksia, joissa yhdistyy huippuluokan suorituskyky, toimintavarmuus ja kestävyys. Operoimme niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Yritys on perustettu 1991.Toimipisteemme sijaitsevat Kristiinankaupungissa ja Alajärvellä, ja meillä työskentelee noin 80 alan ammattilaista. Pääomistajamme on tekniikan alan kauppakonserni Addtech, johon kuuluu 140 itsenäisesti johdettua ja toimivaa yritystä maailmanlaajuisesti.

Nykyisen suunnittelupäällikkömme siirtyessä toisiin tehtäviin yhtiössä, haemme Kristiinankaupunkiin

SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖÄ

Vastaat ja määrittelet suunnittelijoille ohjattujen lähtötietojen oikeellisuudesta. Aikataulutat suunnittelutyön vaiheet, ja varmistat hyvän tiedonkulun tuotannon ja projektinjohdon välillä. Tarkistat rakenteiden ja konesuunnittelujen mitoitukset sekä dokumenttien oikeellisuudet ennen kuin vapautat suunnitelmat tuotantoon.

Johdat suunnittelutiimiemme toimintaa, joten ymmärrät hyvän ilmapiirin merkityksen projektien laadukkaalle läpiviennille. Arvostamme erityisesti kehittämisosaamistasi laitestandardoinnin osalta. Kansainvälisen toimintaympäristömme vuoksi käytät työkielinä suomea ja englantia. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi.

ARVOSTAMME KONETEKNISEN SUUNNITTELUOSAAMISEN LISÄKSI

- sähkö-, hydrauliikka- ja/tai kuljetinosaamista

- kiinnostusta alaamme ja asiakkaidemme teknologiaan

- halukkuutta sitoutua yritykseemme pitkällä aikajänteellä.

Olemme ylpeitä osaamisestamme ja siitä, että pystymme vaikuttamaan asiakkaittemme menestykseen. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia, haastavia ja vaihtelevia työtehtäviä. Saat käyttöösi modernin työympäristön, ja työskentelet yhdessä osaavien asiantuntijoidemme kanssa. Perehdytämme sinut toimintaympäristöömme, ja saat organisaatioltamme tarvitsemasi tuen.

Rekrytointiprosessia hoitaa puolestamme Talent Center Oy.

Lisätietoja tehtävästä saat puhelimitse tai sähköpostitse: Mika Niininen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteessa https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ viimeistään 22.1.2022.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nordautomation Oy är ett företag med ledande position på marknaden för timmerhanteringsteknik. Företaget levererar kompletta anläggningar till träförädlingsindustrin enligt principen ”nyckeln i handen”. Leveranserna är helhetsleveranser med prestationsförmåga i toppklass, funktionssäkerhet och hållbarhet. Vi bedriver verksamhet på både den inhemska och den internationella marknaden.

Företaget är grundat 1991. Våra verksamhetsställen befinner sig i Kristinestad och Alajärvi, och vår personalstyrka omfattar c. 80 branschkunniga personer. Huvudägare är handelskoncernen Addtech, till vilken hör 140 världsomfattande företag, som drivs och fungerar självständigt.

Vår nuvarande konstruktionschef övergår till andra uppgifter inom företaget, och vi söker därför till Kristinestad en

KONSTRUKTIONSCHEF

som ansvarar för och definierar korrekt datastyrning till konstruktörerna. Till dina uppgifter hör uppgörande av tidsschema för olika skeden inom konstruktionen och du ser till att dataöverföringen mellan produktion och projektledning fungerar. Du kontrollerar att dimensioneringen på strukturerna och maskinkonstruktionen stämmer, samt ser till att dokumenten är korrekta före du överlåter det som konstruerats till produktionen.  

Till dina uppgifter hör även att leda verksamheten inom våra konstruktionsteam, vilket förutsätter att du är införstådd med att en god atmosfär är av stor betydelse för att ett projekt ska kunna genomföras på ett kvalitativt sätt. Vi värdesätter speciellt din förmåga att utveckla anläggningarnas standardisering. Eftersom vår verksamhetsomgivning är internationell, förutsätts att du behärskar finska och engelska. Kunskaper i svenska ses som en fördel.

FÖRUTOM KUNNANDE INOM MASKINTEKNISK KONSTRUKTION VÄRDESÄTTER VI

- el-, hydraulik- och/eller transportörkunnande

- intresse för teknologin inom vår bransch och kundkrets

- vilja att binda dig till vårt företag för en längre tidsperiod

Vi är stolta över vårt kunnande, och över att kunna påverka framgången för våra kunder. Vi erbjuder dig intressanta, utmanande och varierande arbetsuppgifter. En modern arbetsmiljö står till ditt förfogande och du kommer att samarbeta med våra kunniga sakkännare. Vi introducerar dig i vår verksamhetsmiljö, och vår organisation ger dig det stöd du behöver.

Rekryteringsprocessen handhas av Talent Center Oy. Ytterligare information om arbetsuppgiften fås via telefon eller e-post: Mika Niininen 040 730 3327 eller mika.niininen@talentcenter.fi Lämna din CV jämte ansökan och löneanspråk på adress https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ senast torsdagen 22.1.2022. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nordautomation Ltd is a specialist in project deliveries for the wood processing industry and a leading manufacturer of log handling systems. We produce technical solutions mainly on a turnkey basis. Our solutions combine state-of-the-art performance with reliability and durability. We operate both domestically and internationally.

The company was established in 1991. Our offices are located in Kristiinankaupunki and Alajärvi, and we employ approximately 80 professionals. Our main owner is Addtech, a technology trading group that includes 140 independently managed and operating companies worldwide.

Our office in Kristiinankaupunki, Finland is looking for a

DESIGN MANAGER

You define and are responsible for the accuracy of the initial data showed to the designers. You schedule the stages of the design work and ensure a good flow of information between production and project management. You check the dimensioning of structures and machine designs, as well as the correctness of documents, before releasing the plans into production.

You’re in charge of our design teams. We especially appreciate your expertise in device standardisation. Due to our international operating environment, you will use English as a working language.

IN ADDITION TO MECHANICAL ENGINEERING, WE REQUIRE

- expertise in electrical, hydraulic and/or conveying equipment

- willingness to commit to our company in the long run

- suitable university degree.

We offer you interesting, challenging and varied tasks. You will get access to a modern work environment and a chance to work with our skilled experts. We will familiarise you with our operating environment and you will receive the support you need from our organisation.

The recruitment process is managed by Talent Center Ltd.

Please submit your application letter, CV and salary request to https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ by 22.1.2022. For more details about the position, please email mika.niininen@talentcenter.fi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nordautomation Ltd специализируется на проектных поставках для деревообрабатывающей промышленности. Мы лидер в области поставки решений для обработки пиловочника. Сдаем заказы в основном «под ключ». Наши технологические решения гарантируют надежность и длительный срок эксплуатации. Мы работаем как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Компания была основана в 1991г. Наши офисы расположены в Кристиинанкаупунки и Алаярви, в нашем штате работает порядка 80 специалистов. Наш мажоритарный владелец Addtech, технологический холдинг, в который входят 140 независимых компаний со всего мира.

В настоящий момент мы ищем сотрудника в наш офис в Кристиинанкаупунки:

ДИЗАЙН-МЕНЕДЖЕР

Вы определяете исходные данные для дизайнеров и несете ответственность за их достоверность. Вы разрабатываете графики дизайнерских работ и отвечаете за качественный обмен информации между отделами производства и менеджмента. Вы проверяете размеры конструкций и разработок механизмов. Вы также проверяете чёткость документации перед выпуском проекта в производство. Вы отвечаете за работу нашей команды дизайнеров. Особенно ценится опыт в сертификации оборудования. Мы работаем на международном уровне, поэтому рабочий язык английский.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОМИМО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- опыт работы с электрическим, гидравлическим и/или сопутствующем оборудованием

- готовность к долгосрочному сотрудничеству с нашей компанией

- соответствующее высшее образование.

Мы предлагаем интересную и разноплановую работу. Вы получите шанс работать в современной атмосфере с нашими экспертами. Мы ознакомим Вас с нашей оперативной системой, и вся наша организация поддержит Вас на всем пути.

 

Процесс привлечения персонала инициирован Talent Center Ltd.

Пожалуйста, оставьте Ваше заявление и пожелание о заработной плате здесь

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ by 22.1.2022.

За дополнительной информацией по вакансии обращайтесь по адресу: mika.niininen@talentcenter.fi.

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6909365

Talent Centerillä rekrytointi on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den tar­joaja ja työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puitteissa. 

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.