MITTATARKASTAJAA

MITTATARKASTAJAA
Haku on päättynyt
Haku alkaa:26.05.2020 klo 00:00
Haku päättyy:15.06.2020 klo 00:00

Pris­ma­rit Oy on vuonna 1979 pe­rus­tettu rau­ma­lai­nen mit­tausa­lan yri­tys. Yri­tyk­semme pää­toi­miala on mo­ni­puo­lis­ten mit­taus­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen teol­li­suu­delle, suun­nit­te­li­joille ja ra­ken­ta­jille.
Toi­min­tamme kat­taa Suo­men li­säksi Itä­me­ren ym­pä­ris­tön. Pää­asial­li­nen toi­minta-alu­eemme tällä het­kellä on Etelä- ja Länsi-Suomi.
Hen­ki­lö­kun­nal­lamme on vuo­si­kym­me­nien ko­ke­mus eri­lai­sista mit­tausa­lan töistä ja toi­mimme Det Norske Ve­ri­tak­sen meille myön­tä­män ISO 9001:2015 laa­dun­hal­lin­ta­ser­ti­fi­kaa­tin mu­kai­sesti

 

Haemme Rau­man toi­mis­toomme

MITTATARKASTAJAA

Si­nulla on jo ko­ke­musta teol­li­suu­den mit­taus­teh­tä­vistä, joissa olet käyt­tä­nyt la­ser­työ­ka­luja ja ta­ky­met­riä. Tar­vit­set työs­säsi ajo­kor­tin ja mie­lel­lään vä­hin­tään koh­tuul­li­sen englan­nin kie­len tai­ta­mi­sen. Työsi suo­ri­tus­paikka on pää­osin Rau­malla, mutta teh­tä­vässä voit jou­tua mat­kus­ta­maan sa­tun­nai­sesti niin ko­ti­maassa kuin ul­ko­mailla.

Ar­vos­tamme li­säksi

  • 3D-mit­tauk­sissa käy­tet­tä­vien oh­jel­mis­to­jen hal­lin­taa
  • teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tus­taus­taa

Toi­vomme si­nun ole­van rau­hal­li­nen ja tarkka työs­säsi sekä pi­dät hy­vää työil­ma­pii­riä tär­keänä osana työ­elä­mää.

 

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi säh­kö­pos­titse pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään 15.6. Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä myös pu­he­li­mitse.

Rami Pa­nell

rami.panell@prismarit.fi

+358 44 7422154

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tarkoin pohtineet millainen vuokratyönantaja haluamme olla, mitä meiltä odotetaan niin työntekijän kuin asiakasyrityksenkin puitteissa.

Ymmärrämme ja kannamme vastuumme työnantajana. Työntekijöillä on käytössään hyvät työsuhde-edut, jotka edistävät työkykyä ja ennaltaehkäisevät ongelmatilanteita.