Dla kandydatów

Dla kandydatów praca od tygodni po lata

Ofe­ru­jemy róż­no­rodne oferty pracy w róż­nych branżach, w peł­nym i nie­peł­nym wy­miarze czasu pracy, trwające od ty­god­nia do wie­lo­let­nich. Ce­nimy uczciwe zarządza­nie zgodne z obowiązującymi ukła­dami zbio­rowymi. Trak­tu­jemy naszych pracow­ników dobrze, po­nieważ dłu­go­ter­mi­nowe sto­sunki pracy i zaan­gażowane Ta­lenty są w in­te­re­sie naszym i naszych klientów.

Oferty pracy 

Ak­tualne oferty pracy Ta­lent Center. 
Zo­bacz oferty pracy