O nas

Historia

Ta­lent Cen­ter to firma zaj­mująca się usłu­gami w za­kre­sie za­sobów ludz­kich założona w 2010 roku. Nasze biura znaj­dują się w Tam­pere i Pori. Spec­ja­lizu­jemy się w wyszu­kiwa­niu wy­soko wykwa­li­fi­kowa­nej kadry kie­row­niczej, pracow­ników umysłowych i osób na sta­nowiska kluczowe, Head­hun­tingu, oceny przy­dat­ności i tes­towa­nia umiejęt­ności. Znaczącą częścią naszej działal­ności jest rów­nież lea­sing pracow­niczy. Mamy głę­bo­kie zrozu­mie­nie dla zmien­ności i sezo­nowości szczegól­nie w prze­myśle oraz wy­mogów poziomu kom­pe­tencji w branży ho­te­lars­kiej i restauracyjnej.

Wartości

Wysoka jakość usług 

Ta­lent Cen­ter dotrzy­muje obiet­nic. Tylko dzięki współpracy możemy od­nieść sukces. Pozos­ta­jemy w czołówce, dbając jed­nocześ­nie o nasza wiedze w przyszłości. 

Przynosimy energie – nie odbieramy jej 

Usługi Ta­lent Cen­ter są zde­fi­niowane i dos­tarczane w sposób, który au­ten­tycz­nie pozwala zaoszczędzić czas naszych klientów, aby mogli sku­pić się na swo­jej pods­tawowej działalności. 

Jesteśmy poszukiwaczami rozwiązań 

Naszym klien­tom ofe­ru­jemy rozwiąza­nia ws­pie­rające procesy biz­ne­sowe, które za­pew­niają stra­te­giczne korzyści i przewagę nad konkurencją. 

Uczciwe zarządzanie 

Ce­nimy dobrą at­mos­ferę w pracy i od­powiedzialne działa­nie w sto­sunku do sie­bie i naszych klientów. Ko­mu­ni­ku­jemy się ak­tyw­nie i otwarcie.