Usługi

Hedhunting, rekrutacja bezpośrednia, leasing pracowniczy i szkolenia

Za Hed­hun­ting i rek­ru­tacje bez­poś­red­nią w Ta­lent Cen­ter od­powiedzialny jest per­so­nel zarządzający od CEO do kie­row­nika jed­nostki. Po­sia­damy własny team od­powiedzialny za lea­sing pracow­niczy, któ­rego roz­legła wiedza branżowa gwa­ran­tuje wykwa­li­fi­kowaną siłę ro­boczą. Za między­na­ro­dową rek­ru­tację w Ta­lent Cen­ter od­powiada pols­kojęzyczny eks­pert, który w razie potrzeby tłu­maczy do­ku­menty i pełni role tłu­macza po­między praco­dawcą a pracownikiem.

Ta­lent Cen­ter założoną w 2010 roku firmą świadczącą usługi per­so­nalne, spec­ja­lizującą się w proak­tyw­nej rek­ru­tacji. Nasze biura zlo­ka­lizowane są w Tam­pere i Pori, ale nasi klienci znaj­dują się w całej Finlandii.

Rekrutacja na stanowiska kluczowe i hedhunting 

Rek­ru­tacja na sta­nowiska kluczowe, hed­hun­ting i rek­ru­tacja bez­poś­red­nia są sku­tecz­nymi narzędziami w wy­ma­gającej rek­ru­tacji eks­pertów i kadry kie­row­niczej. Po­sia­damy sze­roka siec kon­taktów, zrozu­mie­nie stop­nia trud­ności za­dań kadry kie­row­niczej oraz współczesne narzędzia. 

Rozwój organizacyjny I audyt 

Au­dyt trud­nych i kło­pot­liwych sy­tuacji w biz­ne­sie, ana­liza i pro­pozycje działań, a następ­nie działa­nia dos­to­sowane do potrzeb klienta. Między in­nymi: sz­ko­le­nia, ak­tua­lizacje stra­te­gii i dos­to­sowa­nie procesu wartości. 

Leasing pracowniczy I rekrutacja 

Lea­sing pracow­ników za­pew­nia elas­tycz­ność kosztów stałych firmy. Lea­sing pracow­ników Ta­lent Cen­ter to łatwy i szybki sposób na zdo­bycie naj­lepszej wiedzy i umiejęt­ności zawo­dowych we właściwym cza­sie i miejscu. 

Rekrutacja międzynarodowa 

Na rynku między­na­ro­dowym jest wielu wykwa­li­fi­kowa­nych spec­ja­listów, szczegól­nie dla potrzeb prze­mysłu. W Ta­lent Cen­ter rek­ru­tacja między­na­ro­dowa to całość, która obej­muje tłu­macze­nia ustne i pisemne. 
Dowiedź się więcej

Test osobowości 

Różne testy oso­bowości, ta­kie jak kwes­tio­na­riusze oso­bowości i mo­tywacji oraz testy umiejęt­ności, sta­nowią ważną część procesu rek­ru­tacji i rozwoju per­so­nelu. Używamy wiodącego na rynku narzędzia Cut‑e.

Szkolenia dla kadry kierowniczej 

Sz­ko­le­nia dla kadry kie­row­niczej ofe­rują sze­roki pa­kiet sz­ko­leń, skoncent­rowa­nych na rozwoju in­dywi­dual­nych atutów. Grupy sprze­daży i me­naże­rowie sprze­daży są sz­ko­leni przez tre­nerów TC, którzy zdo­byli doświadcze­nie, pracując w sprzedaży.