Oferty pracy

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy z listy-

Klik­nij w nazwę oferty i apli­kuj!

Sta­nowisko Lisätiedot/Details
1 sztCiagły nabór

 Haemme Pir­kan­maalle

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme suun­nit­telu-oh­jel­mis­ton ( sie­mens s7 / val­met DNA) osaa­mista sekä alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Päivi Pek­ka­ri­nen, p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

 Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2020

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztCiagły nabór

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Ciagły nabór
1 sztPori
doba
godz.
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Po­riin mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen

LASKUTTAJAA

Oletko ulos­päin suun­tau­tu­nut, po­si­tii­vi­nen, or­ga­ni­soin­ti­ky­kyi­nen tii­mi­pe­laaja ja viih­dyt työssä, jossa toi­mit päi­vit­täin yh­teis­työssä ul­kois­ten ja si­säis­ten asiak­kai­den kanssa.

Hoi­dat las­ku­tusta, hin­noit­te­lua ja muita hal­lin­nol­li­sia teh­tä­viä osana asia­kas­pal­ve­lu­tii­miä. Si­nulla on su­juva englan­nin ja ruot­sin kie­len taito. Hal­lit­set hy­vin ylei­sim­mät MS Of­fice-oh­jel­mis­tot ja osaat it­se­näi­sesti luoda ra­port­teja ja las­ken­ta­tau­lu­koita MS Exce­lillä. Olet toi­meen tart­tuva ja si­nulla on pai­neen­sie­to­ky­kyä.

Työ al­kaa 6kk mää­rä­ai­kai­sena työ­suh­teena, mutta jat­kuu mah­dol­li­sesti pi­dem­pään­kin.

Jos kiin­nos­tuit, niin jätä ha­ke­muk­sesi sekä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 27.10.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

1 sztTampere
doba
godz.
min

Haemme mark­ki­noin­nin ja myyn­ni­ne­dis­tä­mi­sen alalla toi­mi­vaan yri­tyk­seen

TUTKIMUSHAASTATTELIJAA

Työsi koos­tuu eri­lai­sista pu­he­li­mella teh­tä­vistä, yri­tys­asiak­kaille suun­na­tuista pro­jek­teista, ku­ten tar­ve­kar­toi­tuk­sista, asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyistä sekä buuk­kauk­sesta. Työ ei ole myyn­ti­työtä.

Työ­piste si­jait­see Tam­pe­reen tul­lin alu­eella. Toi­vomme si­nulta su­ju­vaa so­men käyt­töä ja sa­na­val­miutta. Meillä vään­ne­tään puu­jal­ka­vit­sejä ja hurt­tia huu­mo­ria, eikä pomo hen­gitä nis­kaan, jos hom­mat hoi­tuu.

Työ­suhde on aluksi mää­rä­ai­kai­nen ni­met­tyyn pro­jek­tiin.

Hyp­pää kelk­kaan nyt!

Palk­kaus: 11€/h

Työ­aika: ar­ki­sin 9–17

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 25.10.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 szt
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on kes­kit­ty­nyt ta­lo­yh­tiöi­den, kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien, ui­ma­hal­lien, ter­veys­kes­kus­ten, oma­ko­ti­ta­lo­jen sekä kos­tei­den kel­la­rei­den ki­vi­ra­ken­tei­den kos­teuson­gel­mien kor­jaa­mi­seen ja eh­käi­se­mi­seen. He ovat edel­lä­kä­vijä, kun pi­tää kor­jata jat­ku­vasta kos­teus­ra­si­tuk­sesta kär­si­viä kan­ta­via sei­nä­lin­joja kus­tan­nus­te­hok­kaasti, no­peasti ja il­man kuu­kausia kes­tä­viä re­mont­teja tai väis­tö­ti­loja.

Et­simme

ASENTAJAA RAKENNUSKOHTEISIIN

Edel­ly­tämme

 • kou­lu­tusta ra­ken­nusa­lalle
 • ko­ke­musta it­se­näi­sestä työstä ra­ken­nus­koh­teissa
 • voi­massa ole­via pä­te­vyys- ja lu­pa­kort­teja 
 • hy­vää fyy­sistä kun­toa
 • mat­kus­tus­val­miutta

Tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen työ­teh­tä­vän alan edel­lä­kä­vi­jänä toi­mi­vassa yri­tyk­sessä sekä jat­ku­van tois­tai­seksi voi­massa ole­van työ­suh­teen. Si­nun ei enää tar­vitse ha­keu­tua pro­jek­tista toi­seen.

Yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 petri.heinola@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 25.10.2020

1 szt
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on kes­kit­ty­nyt ta­lo­yh­tiöi­den, kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien, ui­ma­hal­lien, ter­veys­kes­kus­ten, oma­ko­ti­ta­lo­jen ja kos­tei­den kel­la­rei­den ki­vi­ra­ken­tei­den kos­teuson­gel­mien kor­jaa­mi­seen ja eh­käi­se­mi­seen. He ovat edel­lä­kä­vijä, kun pi­tää kor­jata jat­ku­vasta kos­teus­ra­si­tuk­sesta kär­si­viä kan­ta­via sei­nä­lin­joja kus­tan­nus­te­hok­kaasti, no­peasti ja il­man kuu­kausia kes­tä­viä re­mont­teja tai väis­tö­ti­loja.

Et­simme

RAKENNUSMIESTÄ

Edel­ly­tämme

 • kou­lu­tusta alalle
 • ko­ke­musta it­se­näi­sestä ra­ken­nus­työstä
 • voi­massa ole­via pä­te­vyys- ja lu­pa­kort­teja 
 • hy­vää fyy­sistä kun­toa
 • mat­kus­tus­val­miutta

Tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen työ­teh­tä­vän alan edel­lä­kä­vi­jänä toi­mi­vassa yri­tyk­sessä sekä jat­ku­van tois­tai­seksi voi­massa ole­van työ­suh­teen. Si­nun ei enää tar­vitse ha­keu­tua pro­jek­tista toi­seen.

Yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 petri.heinola@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 25.10.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztLempäälä, Tampere
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on eri maa­han­tuo­jien val­tuut­tama myynti‑, asen­nus- ja huol­to­liike Pir­kan­maalla. Asiak­kaamme myy, asen­taa ja huol­taa il­ma­läm­pö­pum­put, maa­läm­pö­pum­put, il­ma­ve­si­pum­put, il­mas­toin­ti­lait­teet, läm­mön tal­teen­ot­to­lait­teet ja au­rin­ko­läm­pö­jär­jes­tel­mät. Kyl­mä­lait­teet, ra­vin­tola- ja suur­keit­tiö­lait­teet, ko­ti­ta­lous­ko­neet, lie­det, jää/pakastinkaapit, kyl­miöt, as­tian- ja pyy­kin­pe­su­ko­neet.

Yri­tyk­sellä on toi­min­taa ta­kana jo 25 vuotta.

Haemme heille nyt

KYLMÄLAITEASENTAJAA 

Edel­ly­tämme:

 • So­vel­tu­vaa kou­lu­tusta
 • Ko­ke­musta alalta muu­ta­man vuo­den ajan
 • Näyt­töä on­nis­tu­mi­sesta it­se­näi­sessä työn­ku­vassa

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 petri.heinola@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 20.10.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztNokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi
doba
godz.
min

Ra­kas­tatko ih­mis­ten aut­ta­mista ja si­nulla on hy­vät asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot?

Haemme asiak­kaal­lemme

KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄÄ (No­kia, Tam­pere, Pirk­kala)

Voit tehdä työtä koko- tai osa-ai­kai­sena.

Työ­teh­tä­viisi kuu­luu muun muassa sii­vousta, ruo­an­lait­toa ja kau­pas­sa­käyn­tiä asiak­kai­den tar­pei­den mu­kaan. Saat hoi­det­ta­vaksi oman asia­kas­kun­nan ja voit vai­kut­taa omaan ka­len­te­riisi.

Et­simme po­si­tii­vi­sella asen­teella ja hy­villä asia­kas­pal­ve­lu­tai­doilla ole­via hen­ki­löitä, joilla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ky­kyä it­se­näi­seen työ­hön. Odo­tamme si­nulta eri­tyistä luo­tet­ta­vuutta ja tark­kuutta. Ko­ke­mus ko­ti­pal­ve­lua­lalta ja so­si­aa­lia­lan kou­lu­tus ovat sel­keä li­säetu.

Työtä on ar­ki­päi­vi­sin klo 9.00–17.00 vä­li­senä ai­kana ja si­nulla täy­tyy olla oma auto käy­tet­tä­vissä.

Tule mu­kaan iloi­seen jouk­koomme!

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:
Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 15.10.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztKankaanpää
doba
godz.
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys.

Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on yksi maa­il­man suu­rim­mista kip­si­le­vy­toi­mit­ta­jista ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme nyt Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

LAADUNOHJAAJAA

Vas­tuu­alu­eel­lasi ana­ly­soit ja seu­raat kip­si­le­vyn val­mis­tuk­sen pro­ses­sia ja tuo­te­laa­tua raaka-ai­neesta lop­pu­tuot­tee­seen. Teet asi­aan­kuu­lu­vat la­bo­ra­to­rio­tar­kas­tuk­set it­se­näi­sesti tar­kis­tus­suun­ni­tel­mien mu­kai­sesti, seu­raat lin­jalla pro­ses­sio­pe­raat­to­rei­den te­ke­mät mit­taus­ten tu­lok­set, oh­jaat tar­vit­taessa laa­dul­li­sesti tuo­tan­toa ja puu­tut ha­vait­tui­hin poik­kea­miin.

Työs­ken­te­let lä­hei­sesti tuo­tan­non kanssa päi­vit­täi­sessä laa­dun­val­von­nassa ja koea­joissa. Oh­jaat tuo­tan­non hen­ki­lö­kun­nan laa­tuun vai­kut­ta­vien mit­taus­ten suo­ri­tusta. Vas­taat mit­ta­lait­tei­den ka­li­broin­neista ja osal­lis­tut näi­den toi­min­to­jen ke­hit­tä­mi­seen.

Si­nulla on so­vel­tuva tek­ni­nen kou­lu­tus­tausta ja ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vä­ko­ko­nai­suuk­sista pro­ses­si­teol­li­suu­dessa. Pe­rus­luon­teel­tasi olet tarkka, ai­kaan­saava ja ana­lyyt­ti­nen sekä si­nulla on halu tehdä yh­teis­työtä tuo­tan­to­hen­ki­lös­tön kanssa laa­dun­val­von­nan osa-alu­eella. Teh­tä­vässä edel­ly­te­tään hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja ja ha­luk­kuutta ke­hit­tää toi­min­toja si­säi­sissä ja ul­koi­sissa si­dos­ryh­missä.  

ARVOSTAMME HAKIJOILTA

 • hy­vää englan­nin kie­len tai­toa (kon­ser­ni­kieli)
 • yleis­ten IT-oh­jel­mien käyt­tö­ko­ke­musta
 • kiin­nos­tusta yh­tiö­tämme ja tuot­tei­tamme koh­taan

Tar­joamme si­nulle vas­tuu­na­lai­sen ja mie­len­kiin­toi­sen työ­ken­tän te­hok­kaassa tuo­tan­to­ym­pä­ris­tössä. Ar­vos­tamme hy­vää joh­ta­mista, työ­hy­vin­voin­tia ja ke­hit­tä­mi­so­rien­toi­tu­nutta tii­miämme.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla
Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 22.10.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 szt
doba
godz.
min

Asiak­kaamme ha­kee Es­pan­jaan kie­li­tai­toi­sia am­mat­ti­lai­sia vuo­den vaih­teessa käyn­nis­ty­vään teol­li­seen pro­jek­tiin.

Haemme es­pan­jan kie­len tai­ta­vaa ASENNUSVALVOJAA

Olet me­kaa­ni­sen puo­len am­mat­ti­lai­nen ja si­nulla on ko­ke­musta asen­nus­val­von­nasta ai­em­mista pro­jek­teista. Ha­luat si­tou­tua pro­jek­tiin vä­hin­tään kah­deksi vuo­deksi ja vie­tät ison osan ajas­tasi teh­da­sa­lu­eella man­ner-Es­pan­jassa.  Kohde on pää­asiak­kaalle ra­ken­net­tava au­to­maat­ti­va­rasto, jossa kä­si­tel­lään, va­ras­toi­daan ja kul­je­te­taan iso­ko­koi­sia rul­la­tuot­teita.

Teh­tä­vässä on li­sä­vaa­ti­muk­sena joko suo­men tai vaih­toeh­toi­sesti englan­nin kie­len su­juva osaa­mi­nen. Asen­nus­val­vo­jan aloi­tus 2/2021.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä mika.niininen@talentcenter.fi. Lä­hetä cv:si ja ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään 15.10.

/

Our client is searc­hing for mul­ti­lin­gual pro­fes­sio­nals for an in­dustrial pro­ject star­ting in Spain at the turn of the year.

We are loo­king for an INSTALLATION MANAGER pro­ficient in Spa­nish

You are a pro­fes­sio­nal at mec­ha­nics and you have ex­pe­rience in ins­tal­la­tion su­per­vi­sion from pre­vious pro­jects. You are wil­ling to com­mit to the pro­ject for at least 2 years and you will be spen­ding most of your time in the fac­tory area in main­land Spain. The tar­get is to build an au­to­ma­tic wa­re­house for the main cus­to­mer, where large roll pro­ducts are hand­led, sto­red and trans­por­ted.

Fluency in eit­her Fin­nish or, al­ter­na­ti­vely, English is an ad­di­tio­nal requi­re­ment. The ins­tal­la­tion ma­na­ger is sche­du­led to start 2/2021.

For furt­her in­for­ma­tion, please con­tact Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy at mika.niininen@talentcenter.fi. To apply, please sub­mit your CV along with a co­ve­ring let­ter at www.talentcenter.fi/tyonhakijalle as soon as pos­sible but no la­ter than 15.10.2020.

/

Nue­stro cliente está buscando pro­fe­sio­na­les que hablen va­rios idio­mas para un pro­yecto in­dustrial que co­mienza en Es­paña a princi­pios del año 2021. 

Está­mos buscando un MANAGER DE INS­TA­LACIO­Nes com­pe­tente en es­pañol.
Us­ted es un pro­fe­sio­nal en mecá­nica y us­ted tiene ex­pe­riencia en la su­per­vi­sión de la ins­ta­lación de pro­yec­tos an­te­rio­res. Us­ted está dis­puesto a com­pro­me­terse con el pro­yecto du­rante al me­nos 2 años y pa­sará la mayor parte de su tiempo en un polí­gono in­dustrila en Es­paña con­ti­nen­tal. El ob­je­tivo es un al­macén au­tomá­tico que se con­struirá para el cliente princi­pal, donde los pro­duc­tos de rol­los gran­des se ma­ne­jan, al­mace­nan y trans­por­tan.

La flui­dez en finés o, al­ter­na­ti­va­mente, en inglés es un requi­sito adicio­nal en este po­sicion. El ges­tor de ins­ta­lación está pro­gra­mada para iniciar 2/2021.

Para ob­te­ner más in­for­mación, pón­gase en con­tacto con Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy en mika.niininen@talentcenter.fi.Para so­lici­tarlo, envíe su CV junto con una carta de pre­sen­tación a www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tan pronto como sea po­sible, pero no más tarde de 15.10.2020.

3 szt
doba
godz.
min

Asiak­kaamme ha­kee Es­pan­jaan kie­li­tai­toi­sia am­mat­ti­lai­sia vuo­den vaih­teessa käyn­nis­ty­vään teol­li­seen pro­jek­tiin.

Haemme es­pan­jan kie­len tai­ta­via PROJEKTI-INSINÖÖREJÄ

Kou­lu­tus­taus­tasi on joko me­kaa­ni­selta- tai säh­kö­puo­lelta. Ha­luat si­tou­tua pro­jek­tiin vä­hin­tään kah­deksi vuo­deksi ja vie­tät ison osan ajas­tasi teh­da­sa­lu­eella man­ner-Es­pan­jassa. Si­nulla on ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä ja työs­ken­te­ly­ta­voil­tasi olet rau­hal­li­nen mutta mää­rä­tie­toi­nen. Kohde on pää­asiak­kaalle ra­ken­net­tava au­to­maat­ti­va­rasto, jossa kä­si­tel­lään, va­ras­toi­daan ja kul­je­te­taan iso­ko­koi­sia rul­la­tuot­teita.

Teh­tä­vässä on li­sä­vaa­ti­muk­sena joko suo­men tai vaih­toeh­toi­sesti englan­nin kie­len su­juva osaa­mi­nen. Pro­jekti-in­si­nöö­rien teh­tä­vien aloi­tus 12/2020.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä mika.niininen@talentcenter.fi. Lä­hetä CV:si ja ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään 15.10.

/  

Our client is searc­hing for mul­ti­lin­gual pro­fes­sio­nals for an in­dustrial pro­ject star­ting in Spain at the turn of the year.

We are loo­king for PROJECT ENGINEERS pro­ficient in Spa­nish

Your educa­tio­nal background is eit­her in the area of mec­ha­nics or elect­rical en­gi­nee­ring. You are wil­ling to com­mit to the pro­ject for at least 2 years and you will be spen­ding most of your time in the fac­tory area in main­land Spain. You have ex­pe­rience in si­mi­lar tasks and you are calm but de­ter­mi­ned in your work ha­bits. The tar­get is to build an au­to­ma­tic wa­re­house for the main cus­to­mer, where large roll pro­ducts are hand­led, sto­red and trans­por­ted.

Fluency in eit­her Fin­nish or, al­ter­na­ti­vely, English is an ad­di­tio­nal requi­re­ment. The pro­ject en­gi­neers are sche­du­led to start 12/2020.

For furt­her in­for­ma­tion, please con­tact Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy at mika.niininen@talentcenter.fi.To apply, please sub­mit your CV along with a co­ve­ring let­ter at www.talentcenter.fi/tyonhakijalle as soon as pos­sible but no la­ter than 15.10.2020.

/

Nue­stro cliente está buscando pro­fe­sio­na­les que hablen va­rios idio­mas para un pro­yecto in­dustrial que co­mienza en Es­paña a princi­pios del año 2021. 

Es­ta­mos buscando INGENIEROS DE PROYECTO com­pe­ten­tes en es­pañol.
Su for­mación es de mecá­nico o eléct­rico. Us­ted está dis­puesto a com­pro­me­terse con el pro­yecto du­rante al me­nos 2 años y pa­sará la mayor parte de su tiempo en un polí­gono in­dustrial en Es­paña con­ti­nen­tal. Tie­nes ex­pe­riencia en ta­reas si­mi­la­res y estás tranquilo pero de­ter­mi­nado por tus há­bi­tos de tra­bajo. El ob­je­tivo es un al­macén au­tomá­tico donde se ma­ne­jan, al­mace­nan y trans­por­tan pro­duc­tos gran­des y esto se con­struirá para el cliente princi­pal.

La flui­dez en finés o, al­ter­na­ti­va­mente, en inglés es un requi­sito adicio­nal. Los in­ge­nie­ros de pro­yecto están pro­gra­ma­dos para iniciar 12/2020.

Para ob­te­ner más in­for­mación, pón­gase en con­tacto con Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy en mika.niininen@talentcenter.fi. Para so­lici­tarlo, envíe su CV junto con una carta de pre­sen­tación a www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tan pronto como sea po­sible, pero no más tarde de 15.10.2020.

1 sztKankaanpää
doba
godz.
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys. Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on yksi maa­il­man suu­rim­mista kip­si­le­vy­toi­mit­ta­jista ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

LASTAAJAA/VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ

Lastaaja/varastotyöntekijä toi­mii va­ras­tolla kiin­teässä yh­teis­työssä niin va­ras­ton pak­kaa­jien kuin tuot­teita nou­ta­maan tul­lei­den kul­jet­ta­jien kanssa. Teh­tä­viin kuu­luu mm. asia­kas­pal­ve­lua, ta­va­ran vas­taan­ot­toa ja rek­ko­jen las­tausta. Työn te­ke­mi­nen edel­lyt­tää oma-aloit­tei­suutta ja on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä, sillä va­littu hen­kilö työs­ken­te­lee pal­jon yk­sin. Ar­vos­tamme ha­ki­joissa huo­lel­li­suutta, tark­kuutta, ri­peyttä työssä sekä kor­keaa työ­mo­raa­lia. Työ­hön pe­reh­dy­te­tään, jo­ten tär­keim­pinä omi­nai­suuk­sina ovat halu ja kyky op­pia sekä asenne.

Ha­ki­jalta odo­te­taan työ­tur­val­li­suus­kort­tia, ko­ke­musta las­tauk­sesta sekä tru­killa (7,5t) ja kuor­maa­jalla työs­ken­te­lystä. Li­säksi ATK-tai­dot kat­so­taan eduksi.

Työ on pää­osin lo­ma­tuu­rauk­sia ja se­son­kia­pua.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen p.  040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi ha­ke­mamme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 15.10. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten toimi no­peasti.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Wyś­lij do nas swoje zgłosze­nie!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.