Oferty pracy

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy z listy-

Klik­nij w nazwę oferty i apli­kuj!

Sta­nowisko Lisätiedot/Details
Ciagły nabór
1 sztPori
doba
godz.
min

Tac­tic – kan­sain­vä­li­nen suo­ma­lai­nen

Tac­tic Ga­mes Oy on kan­sain­vä­li­nen peli- ja le­lu­yri­tys. Per­heyh­tiömme ta­rina al­koi Suo­messa jo vuonna 1967.

Mo­derni pe­li­teh­taamme Po­rissa val­mis­taa useita tun­net­tuja me­nes­tys­pe­lejä – työs­ken­tely mm. Kimblen, Aliak­sen ja Möl­kyn pa­rissa on Tac­ticilla ar­ki­päi­vää. Ko­ti­mai­suu­temme ja oman tuo­tan­tomme li­säksi kor­kean laa­dun ta­kaa vahva tuo­te­ke­hi­tyk­semme. Suun­nit­te­lemme ja val­mis­tamme iloi­sia ja viih­dyt­tä­viä tuot­teita, jotka mah­dol­lis­ta­vat ai­toja ja läm­pi­miä yh­des­sä­olon het­kiä ym­päri maa­il­man.

SALES COORDINATOR

Avus­tat ty­tä­ryh­tiöi­demme myyn­tiä ja lii­ke­toi­min­to­jen ke­hit­tä­mistä mo­ni­puo­li­silla tu­ki­toi­milla. Mah­dol­lis­tat ak­tii­vi­sella toi­min­nal­lasi pai­kal­li­sia myyn­ti­tii­me­jämme kes­kit­ty­mään ydin­teh­tä­viinsä, ja toi­mit tär­keänä link­kinä ul­ko­mais­ten myyn­tiyk­si­köi­den ja Po­rissa työs­ken­te­le­vän myyn­nin joh­don vä­lillä.

Toi­vomme si­nulta ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä mie­lel­lään kan­sain­vä­li­sessä toi­min­taym­pä­ris­tössä. Olet luot­ta­musta he­rät­tävä ja hel­posti lä­hes­tyt­tävä per­soona, jota ar­vos­te­taan pal­ve­lua­sen­teen li­säksi jär­ke­vistä ke­hi­tys­nä­kö­kul­mista. Työ­kie­linä teh­tä­vässä ovat suomi ja englanti.

Ha­luamme ra­ken­taa uraasi pit­kä­jän­tei­sesti. Mi­käli tun­nis­tat it­ses­täsi ri­pauk­sen kun­nian­hi­moa ja ura­ke­hi­tys­ha­luk­kuutta, osal­lis­tamme si­nua mie­lel­lämme vaa­ti­vam­piin vas­tuu­ko­ko­nai­suuk­siin. Kan­sain­vä­li­nen toi­min­tamme yh­dessä yh­tei­söl­li­syyttä ja iloa tuot­ta­vien pe­liemme kanssa te­ke­vät Tac­ticista ai­nut­laa­tui­sen työym­pä­ris­tön.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­västä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 14.11.2021, osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

8 sztPori
doba
godz.
min

Haemme asia­kas­yri­tyk­sil­lemme Po­riin syk­syksi ja pik­ku­jou­lu­kau­teen

KEIKKATYÖNTEKIJÖITÄ RAVINTOLA-ALALLE

Oletko opis­ke­lija, joka mie­lel­lään tie­naisi opin­to­jen ohella tai et­sitkö li­sä­työtä ny­kyi­sen työsi oheen? Keik­ka­työ so­pii si­nulle, joka ha­luat työs­ken­nellä sil­loin, kun si­nulle so­pii ja kar­tut­taa työ­ko­ke­musta mah­dol­li­sesti useam­masta eri yri­tyk­sestä. Keik­ka­työ­vuo­rot ovat siis va­paa­va­lin­tai­sia ja saat itse päät­tää mil­lai­sissa vuo­roissa työs­ken­te­let.

Et­simme keik­ka­työn­te­ki­jöitä eri teh­tä­viin ra­vin­tola-alalle. Työ­vuo­roja on tar­jolla mm. blok­ka­reille, baa­ri­työn­te­ki­jöille, tar­joi­li­joille, sa­lia­pu­lai­sille sekä tis­ka­reille. Kaik­kiin työ­teh­tä­viin ei vaa­dita ai­em­paa ko­ke­musta, vaan iloi­nen ja rei­pas asenne vie jo pit­källe. Edel­ly­tämme kui­ten­kin 18 vuo­den ikää. 

Ker­rot­han ha­ke­muk­ses­sasi, että mil­lai­set keik­ka­työt si­nua kiin­nos­ta­vat. 

Kiin­nos­tuitko? Jätä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240, emmi.salonen@talentcenter.fi.

 

1 sztPori
doba
godz.
min

Po­rin Laa­keri Oy on vuonna 1979 pe­rus­tettu yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut laa­ke­rei­den ja voi­man­siir­to­kom­po­nent­tien tuk­ku­kaup­paan. Po­rin Laa­keri Oy kuu­luu kan­sain­vä­li­seen Nomo-kon­ser­niin, jonka lii­ke­vaihto on 67 MEUR ja työn­te­ki­jöitä yh­teensä 150. Po­rin Laa­keri Oy:llä on Suo­messa seit­se­män toi­mi­pis­tettä. Nomo Group kas­vaa jat­ku­vasti ta­voit­tee­naan olla poh­jois­mai­den joh­tava, useita merk­kejä edus­tava eri­tyis­osaaja.

Kas­vumme myötä haemme nyt vah­vis­tusta ta­lous­hal­lin­non yk­sik­köömme, ja et­simme jouk­koomme ko­ke­nutta ta­lous­hal­lin­non osaa­jaa.

Et­simme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen Po­riin

KIRJANPITÄJÄÄ

- Si­nulla on so­vel­tuva kou­lu­tus ja vä­hin­tään kol­men vuo­den ko­ke­mus kir­jan­pi­don teh­tä­vistä.

- Ym­mär­rät ta­lous­hal­lin­non pro­ses­sit ja si­nulla on ko­ke­musta ERP-jär­jes­tel­mistä.

- Kom­mu­ni­koit su­ju­vasti englan­niksi.

- Olet tarkka ja vas­tuun­tun­toi­nen.

- Olet avoin uusille ideoille ja tuot esille myös omia nä­ke­myk­siäsi.

- Olet val­mis ke­hit­tä­mään ja te­hos­ta­maan ta­lous­hal­lin­non pro­ses­seja.

Olemme kan­sain­vä­li­nen, va­ka­va­rai­nen ja alati kas­vava yri­tys. Tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen työn, mu­ka­vat työ­ka­ve­rit sekä kan­nus­ta­van työs­ken­te­lyil­ma­pii­rin. Suuri kon­ser­nimme tar­joaa myös ura­ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia.

Li­sä­tie­toa yri­tyk­ses­tämme löy­dät ne­tistä, www.nomogroup.fi.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­västä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tiis­taina 2.11.2021, osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

 

1 sztUlvila
doba
godz.
min

Sat­ma­tic Oy on nyt HARJU ELEKTER OY!

Harju Elek­ter Oy on yksi maamme joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Yh­tiömme Suo­men his­to­ria ulot­tuu yli 30 vuo­den taakse ja Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla sekä Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 130 hen­ki­löä.

Uusi ja edis­tyk­sel­li­nen tuo­te­per­heemme ElektrA on ke­hi­tetty vas­taa­maan vah­vasti kas­va­van säh­köi­sen lii­ken­teen tar­pei­siin ja haemme nyt li­sää te­ki­jöitä dy­naa­mi­seen jouk­ku­ee­seemme! Val­mis­tamme kor­kea­laa­tui­set säh­kö­au­ton la­taus­tuot­teet yli 10 vuo­den ko­ke­muk­sella ja van­kalla am­mat­ti­tai­dolla pal­ve­le­maan poh­joi­sen vaa­ti­vissa olo­suh­teissa. Juuri lan­see­rattu ElektrA on uusin tuo­te­per­heemme, jossa yh­dis­tyy edis­tyk­sel­li­nen tek­no­lo­gia, helppo asen­net­ta­vuus ja mark­ki­noi­den no­pein la­taus­teho. Tule mu­kaan in­nos­ta­vaan ja alati ke­hit­ty­vään säh­kö­au­toi­lun maa­il­maan.

Haemme Ul­vi­laan säh­kö­au­ton la­taus­tuot­tei­den tii­miimme

MYYNTI-INSINÖÖRIÄ

Olet suun­tau­tu­nut joko tek­ni­selle tai kau­pal­li­selle sek­to­rille. Si­nulla on mie­lel­lään säh­kö­alan tun­te­musta, ja ym­mär­rät kau­pal­lis­ten eh­to­jen ja tar­jous­me­net­te­ly­jen toi­min­nal­li­suuk­sia. Hal­lit­set tie­to­tek­niik­kaa, ja ym­mär­rät ERP-jär­jes­tel­mien toi­min­ta­pe­rus­teet.

Teh­tä­vässä tuet myyn­ti­tii­miämme osal­lis­tu­malla tar­jous­me­net­te­lyi­hin, luo­malla tuo­te­ra­ken­teita jär­jes­tel­määmme ja yl­lä­pi­tä­mään asia­kas­koh­tai­sia hin­noit­te­luja. Vas­tuu­alu­eel­lesi kuu­luu myös yh­tey­den­pi­toa asia­kas­kun­taamme, jo­ten olet luot­ta­musta he­rät­tävä kuun­te­lija ja kes­kus­te­lija. Työ­kie­linä teh­tä­vässä on suomi ja englanti.

Lii­ke­toi­minta-alue kas­vaa voi­mak­kaasti, jo­ten tar­kan ja vas­tuul­li­sen työs­ken­te­ly­tyy­lisi li­säksi olet to­del­li­nen jouk­kue­pe­laaja. Näet säh­köis­ty­vän au­toi­lun mah­dol­li­suu­det tu­le­vai­suu­dessa ja ha­luat olla osana mer­ki­tyk­sel­listä lii­ke­toi­min­taa. Otamme si­nut ilolla mu­kaan huo­leh­tien tar­kasti pe­reh­dy­tyk­ses­täsi. Kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi meillä on hy­vät ura­ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det. Jous­ta­vana työ­nan­ta­jana otamme huo­mioon mah­dol­li­set eri­tyis­tar­peesi siir­tyes­säsi meille.

Rek­ry­toin­teja hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­dot teh­tä­västä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.
Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä CV ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 7.11. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 sztUlvila
doba
godz.
min

Sat­ma­tic Oy on nyt HARJU ELEKTER OY!

Harju Elek­ter Oy on yksi maamme joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Yh­tiömme Suo­men his­to­ria ulot­tuu yli 30 vuo­den taakse ja Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla sekä Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 130 hen­ki­löä.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme ja pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den esi­suun­nit­te­lusta huol­toon.

Kuu­lumme osaksi kan­sain­vä­listä kon­ser­nia, emo­yh­tiömme AS Harju Elek­ter on lis­tau­tu­nut Tal­lin­nan pörs­siin, ja kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista.

Haemme Ul­vi­laan tuo­tan­non kas­va­viin tar­pei­siin

TYÖNJOHTAJAA

Työs­säsi joh­dat it­se­näi­sesti noin pa­rin­kym­me­nen hen­gen asen­ta­ja­ryh­mää hyö­dyn­täen toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­määmme. Tuo­tan­non päi­vit­täi­nen re­surs­sointi ja ke­hit­tä­mi­nen on vas­tuul­lasi. Toi­mit tii­viissä yh­teis­työssä pro­jek­ti­pääl­li­köi­den kanssa, ja huo­leh­dit tii­misi kanssa toi­mi­tusai­ko­jen ja laa­dun pi­tä­mi­sestä asia­kas­toi­mi­tuk­sis­samme.

Me­nes­tyäk­sesi työs­säsi osaat säi­lyt­tää rau­hal­li­sen ot­teen ki­pe­ris­sä­kin ti­lan­teissa, ja omaat erin­omai­set or­ga­ni­soin­ti­ky­vyt kii­rei­sessä toi­min­taym­pä­ris­tössä. Olet kes­kiössä toi­mi­tus­var­muu­temme ja asia­kas­lu­pauk­semme täyt­tä­mi­sessä, jo­ten si­nulla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus- ja joh­ta­mis­tai­dot.

Toi­vomme si­nulta

• säh­kö­alan kou­lu­tus­taus­taa
• ko­ke­musta esi­mies­työs­ken­te­lystä
• pää­tök­sen­te­ko­ky­vyk­kyyttä
• ke­hit­ty­mis­ha­luk­kuutta ja myön­teistä elä­män­kat­so­musta.

Meille työl­lis­tyes­säsi saat osaa­mi­seesi pe­rus­tu­van palk­kauk­sen li­säksi kas­va­van kon­ser­nin hen­ki­lös­tö­edut. Huo­leh­dimme siitä, että osaa­mi­sesi py­syy alan ke­hi­tyk­sen kär­jessä, ja otamme huo­mioon mah­dol­li­set yk­si­löl­li­set tar­peesi.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­västä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.
Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä CV ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 7.11. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztEura, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Pori, Rauma, Säkylä
doba
godz.
min

Ko­va­tech Oy on ny­ky­ai­kai­nen tek­ni­sen kau­pan liike, joka pal­ve­lee asiak­kai­taan kor­kealla asian­tun­te­muk­sella ja ko­ke­muk­sella pe­rin­teitä kun­nioit­taen ja uusim­paan tek­niik­kaan kou­lut­tau­tuen. Pe­rin­tei­käs yri­tys on pe­rus­tettu vuonna 1984.

Et­simme asiak­kaal­lemme Ko­ke­mäelle 

KORJAAMOPÄÄLLIKKÖÄ

Tässä vas­tuul­li­sessa teh­tä­vässä vas­taat huolto- ja va­rao­sa­toi­min­nasta asia­kasta kuun­nel­len ja ym­mär­täen. Huo­leh­dit asia­kas­ko­ke­muk­sesta lois­ta­valla pal­ve­lua­sen­teella, niin huol­lon kuin myy­mä­lä­myyn­nin­kin puo­lella. Me­nes­tyt teh­tä­vässä, jos si­nulla on vank­kaa ko­ke­musta alalta ja työn­joh­dol­lista osaa­mista sekä po­si­tii­vi­nen, am­mat­ti­mai­nen ote työ­hösi. Olet hyvä or­ga­ni­soi­maan, saat hom­mat luis­ta­maan etkä pel­kää tart­tua haas­tei­siin. Pys­tyt työs­ken­te­le­mään it­se­näi­sesti, te­ke­mään pää­tök­siä ja kan­ta­maan niistä vas­tuun. Pys­tyt toi­mi­maan ajoit­tai­sessa kii­reessä ja pai­neessa eikä her­mosi petä ko­vas­sa­kaan pai­kassa. Ym­pä­ril­lesi saat osaa­van ja kan­nus­ta­van työ­tii­min tuen. 

Työssä edel­ly­te­tään laaja-alai­sesti au­to­kan­nan sekä sii­hen liit­ty­vän tek­nii­kan tun­te­mista.

Au­toa­lan am­mat­ti­lai­selle mie­len­kiin­toi­nen ja mo­ni­puo­li­nen työ pe­rin­teik­kään yri­tyk­sen pal­ve­luk­sessa. 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään 31.10.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

1 sztPirkkala
doba
godz.
min

Asiak­kaamme Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut kas­vu­yri­tys.

Pää­mark­kina-alu­eena ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka, täh­täi­messä on voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys on ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa.

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä et­simme Net­le­dille

DOKUMENTOIJAA 

Olet et­si­mämme hen­kilö, jos si­nulla on teh­tä­vään so­vel­tuva työ­ko­ke­mus, val­mis­ta­vasta teol­li­suu­desta ja mie­lel­lään säh­kö­alalta sekä teh­tä­vään so­vel­tuva kou­lu­tus. Koska olemme kan­sain­vä­li­nen yri­tys, tar­vit­set suo­men kie­len li­säksi erit­täin su­ju­vaa englan­nin kie­len suul­lista ja kir­jal­lista tai­toa. Muu kie­li­taito on eduksi.

Käy­tät su­ju­vasti Adobe Ac­ro­ba­tia ja MS Of­fice ‑oh­jel­mia, ja opit no­peasti uusia jär­jes­tel­miä ja oh­jel­mis­toja.

Ar­vos­tamme eri­tyi­sesti oma-aloit­tei­suutta, pal­ve­lua­sen­netta, jär­jes­tel­mäl­li­syyttä ja ky­kyä toi­mia osana tii­miä. Olet tarkka ja kiin­ni­tät huo­miota yk­si­tyis­koh­tiin, mutta pys­tyt jä­sen­tä­mään myös isom­pia asia­ko­ko­nai­suuk­sia.

Net­le­dillä si­nulla on mah­dol­li­suus ke­hit­tyä työs­säsi ar­vos­te­tuksi am­mat­ti­lai­seksi. Tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen ja kan­sain­vä­li­sen työym­pä­ris­tön, mo­der­neim­mat työ­ka­lut sekä mo­ni­puo­li­set työ­teh­tä­vät ja yri­tyk­sen ko­ko­nais­val­tai­sen tuen. Meillä on rento yri­tys­kult­tuuri, jossa teemme töitä am­mat­ti­mai­sella asen­teella ja ar­vos­tamme työn ja va­paa-ajan ta­sa­pai­noa. Me­nes­tyk­semme pe­rus­tuu osaa­mi­seen ja osaa­jiin, joista mo­lem­mista pi­dämme hy­vää huolta.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­veen kanssa 29.10. men­nessä, täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

————————————————————————————————–

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping mar­kets.

De­mand for ver­tical far­ming tech­nical so­lu­tions is growing at an unprece­den­ted rate, and Net­led is firmly po­si­tio­ned as the glo­bal lea­der in ver­tical far­ming tech­no­logy.

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing pro­fes­sio­nal to join the team at Net­led:

DOCUMENTATION SPECIALIST 

You could be the per­son we are loo­king for if you meet the fol­lowing requi­re­ments:

• Ex­pe­rience in the ma­nu­fac­tu­ring in­dustry, pre­fe­rably re­la­ted to elect­rical pro­ducts.

• Educa­tion in a re­le­vant field

• Excel­lent skills in Adobe Ac­ro­bat and MS Of­fice, and the abi­lity to learn new sys­tems and software quickly.

We par­ticu­larly appreciate a proac­tive, cus­to­mer-focused at­ti­tude. You are well or­ga­ni­sed and a team player. You are precise and pay at­ten­tion to de­tail, but can also un­ders­tand the big­ger pic­ture. Complete fluency in writ­ten and spo­ken Fin­nish and English. We also appreciate ot­her lan­guage skills.

What we of­fer:

At Net­led you will have the op­por­tu­nity to de­ve­lop into a well-res­pec­ted pro­fes­sio­nal. We of­fer an in­te­res­ting and in­ter­na­tio­nal wor­king en­vi­ron­ment, mo­dern tools, va­ried tasks and the sup­port of the en­tire com­pany.

We have a re­laxed or­ga­ni­sa­tio­nal cul­ture, where we work with a pro­fes­sio­nal at­ti­tude and appreciate work/life ba­lance. Our success is ba­sed on know-how and skil­led pro­fes­sio­nals — we take good care of both.

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Oy.

Please send your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request by 29.10.2021. The po­si­tion will be fil­led as soon as we find the right person.For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

1 sztKokemäki
doba
godz.
min

JV-Be­toni Oy on ol­lut jo vuo­desta 1973 al­kaen be­to­ni­ra­ken­ta­mi­sen asialla. Tuot­tei­siimme kuu­lu­vat val­mis­be­toni, be­to­nie­le­men­tit sekä eri­lai­set kun­nal­lis­tek­nii­kan be­to­ni­tuot­teet. Val­mis­be­to­ni­teh­taamme si­jait­se­vat Ko­ke­mäellä ja Ul­vi­lassa, tar­jo­ten hy­vät kul­ku­yh­tey­det ym­päri Sa­ta­kun­taa. Teemme tii­vistä yh­teis­työtä per­hey­ri­tyk­semme toi­sen yh­tiön TB-Paalu Oy:n kanssa, joka val­mis­taa lyö­mällä asen­net­ta­via te­räs­be­to­ni­paa­luja Ko­ke­mäellä. Yri­tyk­set työl­lis­tä­vät se­son­gista riip­puen yh­teensä 20–25 hen­ki­löä ja nii­den yh­teis­lii­ke­vaihto oli vuonna 2020 noin 5 M€. Toi­sen pol­ven per­hey­ri­tyk­senä tär­keitä ar­voja meille ovat luo­tet­ta­vuus, osaa­vuus ja ih­mis­lä­hei­syys. Mis­sio­namme on tar­jota asiak­kail­lemme laa­du­kas tuote ja pal­velu – luo­tet­ta­vasti, ih­mis­lä­hei­sesti, ket­te­rästi ja am­mat­ti­tai­dolla. Vi­sio­namme on olla en­si­si­jai­nen va­linta ih­mis­ten ja yri­tys­ten unel­mien pe­rus­ta­jaksi.

 

Pit­kä­ai­kai­sen toi­mi­tus­joh­ta­jamme kes­kit­tyessä hal­li­tus­työs­ken­te­lyyn haemme yri­tyk­sil­lemme

TOIMITUSJOHTAJAA

Saat vas­tuul­lesi nuo­rek­kaasti pe­rin­tei­sen toi­sen pol­ven per­hey­ri­tyk­sen. Tun­nis­tat it­ses­täsi vah­van myyn­ti­hen­ki­syy­den, ja viih­dyt eri­lais­ten ih­mis­ten pa­rissa. Ym­mär­rät yri­tys­ta­lou­den pe­rus­teet, ja hah­mo­tat no­peasti yri­tys­kult­tuu­rimme kul­ma­ki­vet, joi­den va­rassa ha­luamme viedä yh­tiö­tämme kohti seu­raa­via ta­voit­teita. Joh­ta­mis­tai­tosi pe­rus­tu­vat tu­los­ha­kui­suu­teen, vas­tuun­ot­to­ky­kyyn ja ha­luun toi­mia ih­mis­ten pa­rissa.

Ra­ken­nus­teol­li­suu­den tun­te­mus on eduksi, mutta kou­lu­tus­taus­tasi voi olla myös tek­ni­seltä tai kau­pal­li­selta puo­lelta. Si­nulla on ai­em­paa ko­ke­musta joh­ta­mi­sesta ja/tai tu­lok­sel­li­sista myyn­ti­vas­tuista.

Luo­vu­tamme joh­det­ta­vak­sesi osaa­van ja si­tou­tu­neen hen­ki­lös­tön sekä va­kiin­tu­neen ja va­ka­va­rai­sen yh­tiön. Pe­reh­dy­tämme si­nut pe­rus­teel­li­sesti toi­mia­laamme ja asia­kas­kun­taamme. Saat tuek­sesi ko­ke­neen ja ak­tii­vi­sen hal­li­tuk­sen var­mis­ta­maan al­ku­tai­pa­leesi meillä. Toi­mi­paik­kasi si­jait­see Ko­ke­mäellä.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­västä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327. Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kua­jan kes­ken, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 31.10.2021, osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 sztPori
doba
godz.
min

Haemme Ultra Ac­tion Park & Turo’s Heavy Ke­bab Puu­vil­laan

HYBRIDITYÖNTEKIJÄÄ PUISTO-OHJAAJAKSI JA TARJOILIJAKSI

Puisto-oh­jaa­jana

• hoi­dat puis­ton yl­lä­pi­toa ja sii­vousta

• toi­mit val­vo­jana sekä oh­jaa­jana lap­sille

• hoi­dat kas­salla asia­kas­pal­ve­lua sekä li­pun­myyn­tiä.

Tar­joi­li­jana

• hoi­dat ra­vin­to­la­sa­lin yl­lä­pi­toa ja sii­vousta

• tar­joi­let an­nok­set pöy­tiin sekä hoi­dat pöy­tien sii­vouk­sen

• olet keit­tiössä apuna tis­kauk­sessa sekä muissa hel­poissa teh­tä­vissä

• yl­lä­pi­dät kah­vi­la­tuot­teita sekä lou­naalla olet apuna nou­to­pöy­dän kanssa

• hoi­dat kas­salla asia­kas­pal­ve­lua sekä ruo­ka­myyn­tiä.

Mo­lem­mat roo­lit ta­pah­tu­vat sa­massa toi­mi­pai­kassa ja sa­malla kas­salla. Työ pai­not­tuu enem­män ra­vin­to­la­teh­tä­viin.

Oma-aloit­teel­li­suus sekä remp­seän roh­kea työ­asenne on tär­keää — tär­keäm­pää kuin alan kou­lu­tus. Omaat­han kui­ten­kin kä­si­tyk­sen ra­vin­to­la­työstä sekä toi­mit luon­te­vasti las­ten kanssa. Edel­ly­tämme suo­men kie­len tai­toa, min. 18-vuo­den ikää ja työtä pel­kää­mä­töntä asen­netta. Ar­vos­tamme in­toasi op­pia jat­ku­vasti uutta sekä nähdä ym­pä­ril­läsi mah­dol­li­suuk­sia haas­tei­den si­jaan. Hand­laat vilk­kaim­mat­kin het­ket muitta mut­kitta, po­si­tii­vi­sella asen­teella. Lois­tava asia­kas­pal­velu on si­nulle kun­nia-asia, ja työs­ken­te­let mie­lel­läsi osana te­ho­kasta tii­miä. Toi­vomme pit­kä­ai­kaista työ­suh­detta.

Työ on vuo­ro­työtä ko­koai­kai­sena si­säl­täen myös vii­kon­lop­pu­vuo­roja. Työ­hön pe­reh­dy­te­tään, ja saat osak­sesi vauh­dik­kaan, ener­gi­sen ja osaa­van tii­min tuen. 

Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 3.11.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

1 szt
doba
godz.
min

For our client, fur­ni­ture ma­nu­fac­tu­rer, we are loo­king for a

PRODUCTION WORKER — FURNITURE ASSEMBLY

As a pro­duc­tion wor­ker, you will be res­pon­sible for the fur­ni­ture as­sembly and re­la­ted ac­ti­vi­ties.

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a fur­ni­ture as­sembler
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

Check out our com­pany at www.talentcenter.fi and in social me­dia (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram)

1 szt
doba
godz.
min

 For our client, fur­ni­ture ma­nu­fac­tu­rer, we are loo­king for a

ROLLER COATER LINE OPERATOR

As a Rol­ler coa­ter line ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

Ope­ra­tion of the rol­ler pain­ting line, set­ting of work­piece pal­lets
to ven­ding mac­hi­nes. In ad­di­tion, the tasks include hand spraying and
fi­nis­hing work- grin­ding.

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a rol­ler coa­ter line ope­ra­tor, at least 3 years of work ex­pe­rience.
 • you have ex­pe­rience with Ce­fla / Sor­bini rol­ler coa­ter line and ma­nual spraying
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

Check out our com­pany at www.talentcenter.fi and in social me­dia (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

1 szt
doba
godz.
min

For our client, fur­ni­ture ma­nu­fac­tu­rer, we are loo­king for 

EDGEBANDING MACHINE OPERATOR

As a ed­ge­ban­ding mac­hine ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • ope­ra­ting & set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions etc

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • you have ex­pe­rience with the fol­lowing mac­hi­nes: Ho­mag four side ed­ge­ban­ding line,
  Ho­mag pro­fi­line ed­ge­ban­ding mac­hine, Biesse stream line ed­ge­ban­ding mac­hine
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

Check out our com­pany at www.talentcenter.fi and in social me­dia (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

2 szt
doba
godz.
min

For our client, fur­ni­ture ma­nu­fac­tu­rer, we are loo­king for a

CNC MASHINIST SPECIALIZED IN WOOD PROCESSING

As a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer, you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • ope­ra­ting + pro­gram­ming CNC mac­hi­nes and ope­ra­ting sys­tems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer specia­lized in wood proces­sing, at least 5 years of work ex­pe­rience.
 • you have ex­pe­rience with the fol­lowing mac­hi­nes: Biesse CNC-dril­ling machines/line, SCM 5‑axis rou­ting mac­hine, Mor­bi­delli Aut­hor drilling/routing mac­hine, Koch dril­ling and dowel in­ser­tion
 • know­ledge of CAD/CAM
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

Check out our com­pany at www.talentcenter.fi and in social me­dia (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

1 sztUusikaupunki
doba
godz.
min

Te­le­silta Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista lai­va­puo­len säh­kö­ura­koit­si­joista. Olemme osa Skan­di­na­viassa ja Bal­tiassa toi­mi­vaa AS Harju Elek­ter ‑kon­ser­nia. Toi­mi­tamme säh­kö­ura­koin­tia ja ‑suun­nit­te­lua lai­va­teol­li­suu­delle sekä maa­puo­len teol­li­suus- ja suur­kiin­teis­tö­hank­kei­siin.

Te­le­sil­lassa meitä työs­ken­te­lee 30 am­mat­ti­laista ja toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Uu­des­sa­kau­pun­gissa, Rau­malla ja 2021 al­kaen Tu­russa. Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli 146 M€. AS Harju Elek­ter on lis­tattu Nas­daqin omis­ta­maan Tal­lin­nan pörs­siin.

Haemme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Voit olla ko­ke­nut suun­nit­te­lija tai vas­ta­val­mis­tu­nut säh­kö­alan in­si­nööri, ja ha­luat ke­hit­tyä säh­kö­suun­nit­te­lun am­mat­ti­lai­seksi kas­va­valla lai­van­ra­ken­nusa­lalla. Toi­vomme si­nulta osaa­mista Cad­ma­tic ‑suun­nit­te­lu­työ­ka­lusta tai ko­ke­musta jos­tain vas­taa­vasta jär­jes­tel­mästä. Li­säksi ar­vos­tamme ha­ki­joilta tun­te­musta PLC ‑lo­gii­koista ja vä­hin­tään koh­tuul­lista englan­nin kie­len tai­toa.

Tar­vit­taessa voit työs­ken­nellä osan ajas­tasi Rau­man toi­mis­tol­lamme. Tar­joamme si­nulle kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi hy­vä­hen­ki­sen työyh­tei­sön ja va­kaasti omis­te­tun yri­tyk­sen tu­ke­maan ura- ja osaa­mis­ke­hit­ty­mis­täsi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.Käsittelemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 7.11. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 sztTampere
doba
godz.
min

Me­ko­no­men Group on Poh­jois­mai­den suu­rin autokorjaamo‑, varaosa‑, ja tar­vi­ke­ketju jolla on oma tuk­ku­liike sekä yli 460 myy­mä­lää ja yli 3400 Franc­hi­sing kor­jaa­moa. Me­ko­no­men Group on ruot­sa­lai­nen pörs­siyh­tiö joka toi­mii Ruot­sissa, Suo­messa, Nor­jassa, Tans­kassa, Puo­lassa ja Is­lan­nissa.

Me­ko­no­men käyn­nisti toi­min­tansa Suo­messa pää­kau­pun­ki­seu­dulla lop­pu­vuo­desta 2010. Me­ko­no­men toi­mii Suo­messa jo yli 50 paik­ka­kun­nalla ja li­säksi Ah­ve­nan­maalla. Me­ko­no­men tar­joaa kor­kea­laa­tui­sia tuot­teita ja pal­ve­luja ja pyr­kii aina en­si­si­jai­sesti huo­mioi­maan asiak­kaan tar­peet – ha­luamme tehdä Au­toE­lä­mästä hel­pom­man.

Et­simme vah­vis­tuk­seksi mo­ni­merk­ki­huol­toomme Tam­pe­reelle

AUTONASENTAJAA

Odo­tamme si­nulta

 • teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta ja ko­ke­musta usei­den merk­kien huol­ta­mi­sesta
 • ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn suo­rit­taa niin me­kaa­nista kuin säh­köistä vian­mää­ri­tystä
 • osaa­mista käyt­tää mo­der­neja ja di­gi­taa­li­sia jär­jes­tel­miä, sekä hyö­dyn­tää niitä työs­ken­te­lyssä
 • ha­lua ke­hit­tää ja yl­lä­pi­tää omaa osaa­mista
 • asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä
 • ajo­kort­tia

Tar­joamme si­nulle

 • au­toa­lan jat­ku­vassa muu­tok­sessa mie­len­kiin­toi­sen työym­pä­ris­tön sekä mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää yk­si­löl­li­siä vah­vuuk­siasi.
 • di­gi­ta­li­saa­tioon kan­nus­ta­vasti suh­tau­tu­van työym­pä­ris­tön
 • ins­pi­roi­van ja am­mat­ti­mai­sen työyh­tei­sön tuen

Työ al­kaa lo­ka­kuussa 2021.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola, p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi 

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 30.10.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tön­ke­hi­tys, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztTampere
doba
godz.
min

PQR haas­taa ja erot­tuu ja te­kee asia­kas­lä­heistä yh­teis­työtä pro­jek­tin alusta lop­puun. Huo­mat­ta­van tek­ni­sen pä­te­vyy­den ja mo­ni­vuo­ti­sen ko­ke­muk­sen omaa­vat in­si­nöö­rit hal­lit­se­vat tek­ni­set rat­kai­sut.

PQR on eri­kois­tu­nut LVI‑, sähkö‑, valaistus‑, ener­gia- ja ra­ken­nusau­to­maa­tio­kon­sul­toin­tiin ja val­von­taan.

Tam­pe­reen toi­mi­pis­teessä toi­mimme pro­jek­teissa, jotka kos­ke­vat mm.

 • kau­pal­li­sia ja jul­ki­sia kiin­teis­töjä
 • ar­ka­luon­tei­sia ja suo­jat­tuja ra­ken­nuk­sia
 • kirk­koja
 • toi­mis­toja
 • asun­toja
 • teol­li­suus­kiin­teis­töjä.

Tam­pe­reen toi­mis­ton asiak­kaita ovat mm. ta­lo­yh­tiöi­den lin­ja­sa­nee­rauk­set ja maa­läm­pö­hank­keet, ra­ken­nut­ta­ja­toi­mis­tot ku­ten LaRa Oy, A‑Rakennuttajat, Sito-Wise, Ra­ken­nut­taja Emi­nenssi Oy sekä Tam­pe­reen, Pirk­ka­lan, Ylö­jär­ven, Hä­meen­ky­rön ja Akaan seu­ra­kun­nat. Näi­den li­säksi myös useat isän­nöin­ti­toi­mis­tot kuu­lu­vat asia­kas­kun­taamme.

Et­simme nyt Tam­pe­reelle

LVI-INSINÖÖRIÄ

Toi­men­ku­vaan kuu­luu pää­osin LVI-suun­nit­te­lua, IV pai­no­tuk­sin. Osal­lis­tu­mi­nen suun­nit­te­lu­ko­kouk­siin ja yh­tey­den pi­tä­mi­nen asiak­kai­siin sekä työ­maan yleis­val­vonta, kuu­lu­vat oleel­li­sena osana teh­tä­viin. Työ­maat ovat pää­sään­töi­sesti Pir­kan­maan alu­eella. Työssä toi­mi­taan osana tii­miä, ja osaat ja­kaa in­for­maa­tiota pro­ses­sin edis­ty­mi­sestä sekä neu­voa muita suun­nit­te­lu­tii­miin kuu­lu­via.

Olet jo hank­ki­nut työ­ko­ke­musta ja tun­net alalla ylei­sesti käy­tössä ole­vat suun­nit­te­luoh­jel­mis­tot. Si­nulla on ai­em­paa ko­ke­musta pro­jek­ti­vas­tuussa ole­mi­sesta.

Kou­lu­tuk­sel­tasi olet In­si­nööri LVI-alan tut­kin­nolla.

Työ­nan­ta­jana PQR pa­nos­taa eri­tyi­sesti hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tiin ja se on huo­mioitu olen­nai­sena osana yri­tyk­sen stra­te­giaa.

Li­säksi yri­tys tar­joaa

 • va­ki­tui­sen työn ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­ka­ta­son ja edut
 • jous­ta­van työ­ajan
 • mo­ni­puo­li­set jatko- ja li­sä­kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det
 • am­mat­ti­tai­toi­sen ja avus­ta­van hen­ki­lös­tön
 • kou­lu­tusta eri­kois­oh­jel­mien käyt­töön.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle  vii­meis­tään 05.11.2021.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys. 

2 szt
doba
godz.
min

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

WELDER

As a wel­der you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • MIG wel­ding accor­ding to blue prints and tech­nical in­struc­tions

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a MIG wel­der
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

3 szt
doba
godz.
min

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

PRESS BRAKE OPERATOR

As a press brake ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • ope­ra­ting and pro­gram­ming of press brake mac­hi­nes such as Amada and Finn­Power and ope­ra­ting sys­tems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a press barke ope­ra­tor
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

1 szt
doba
godz.
min

 For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

CNC LASER OPERATOR

As a CNC la­ser ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • ope­ra­ting CNC la­ser’s and ope­ra­ting sys­tems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a CNC la­ser ope­ra­tor
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

4 szt
doba
godz.
min

For our client, one of the big­gest foundries in Fin­land, we are loo­king for a 

FOUNDRY WORKER/CAST CLEANER 

As a foundry wor­ker, you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • re­mo­ving cas­tings from molds
 • dres­sing cas­tings
 • mo­ving foundry ma­te­rials
 • clea­ning casts, re­mo­ving ga­tes, sprues and ot­her pro­jec­tions from cas­ting using grin­ding mac­hine, pneu­ma­tic ham­mer, power shear or power hack­saw.

Pre­vious ex­pe­rience is not requi­red as you will be gi­ven a full trai­ning on your du­ties. Know­ledge of Fin­nish, English or Rus­sian lan­guage is an ad­van­tage. If you are not afraid of hard phy­sical work and you are loo­king for a per­ma­nent job, this po­si­tion is for you!

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

1 szt
doba
godz.
min

Talent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields.

For our cus­to­mer, we are loo­king for

CNC OPERATOR-PROGRAMMER.

Work task:
- Ope­ra­ting + pro­gram­ming CNC boring/milling mac­hine Ø110 till 150, Hei­den­hein TNC 426 to 640 -, max mo­ve­ments x = 13000, y = 6000, z = 4000mm
- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:
- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer- at least 3 years
- know­ledge of Hei­den­hain cont­rol
- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
- abi­lity to work in­de­pen­dently
- excel­lent work­mans­hip
- blue prints know­ledge
- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
- Com­mu­nica­tive English

If you are in­te­res­ted, please send your CV to Do­mi­nika Plinska-Nar­loch (dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi).

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Wyś­lij do nas swoje zgłosze­nie!