Oferty pracy

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy z listy-

Klik­nij w nazwę oferty i apli­kuj!

Sta­nowisko Lisätiedot/Details
1 sztCiagły nabór

 AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2021

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór
4 szt
doba
godz.
min

 Dla naszego klienta, od­lewni ze­liwa, poszu­ku­jemy

pracow­nika od­lewni do czyszcze­nia od­lewow

Osoby zat­rud­nione będą od­powiedzialna za oczyszcza­nie od­lewow przy urzyciu sz­li­fierki.
Od kan­dy­datów ocze­ku­jemy:
- doswiadcze­nia przy obrobce ma­ta­low
- umie­jet­nosci pos­lu­giwa­nia sie narzedziami typu sz­li­fierka, suw­nica itp
- sa­modziel­nosc oraz wy­soka ja­kosc wy­ko­nywa­nych ele­men­tow z uwzgled­nie­niem za­sad BHP
- zn­ajo­mość języka an­giels­kiego, ro­syjs­kiego lub fins­kiego na pozio­mie umoz­liwia­jacym ko­mu­ni­kacje z prze­lozo­nym — wa­ru­nek ko­nieczny.
- chec do pracy — praca fizyczna

Jesli jes­tes zain­te­re­sowany, przes­lij swoje CV na adres mai­lowy dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi

1 sztPori
doba
godz.
min

Län­si­hydro Oy on Po­rissa toi­miva hy­drau­liikka-alan lait­tei­den val­mis­tuk­seen ja ali­han­kin­ta­töi­hin eri­kois­tu­nut ko­ne­paja. Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme myös kat­ta­villa huol­to­pal­ve­luilla, niin omiin kuin mui­den­kin toi­mit­ta­jien val­mis­ta­miin sy­lin­te­rei­hin.

Asiak­kaamme ovat hyö­dyn­tä­neet osaa­mis­tamme liit­tyen mm. me­ria­lan, kai­vo­sa­lan ja ym­pä­ris­tö­alan so­vel­luk­siin. Yh­teis­työmme asiak­kai­demme kanssa on pit­kä­jän­teistä, ja toi­mit­ta­ja­ver­kos­tomme kanssa to­teu­tamme asiak­kai­demme toi­mi­tuk­set laa­duk­kaasti.

 

Et­simme Po­riin

MYYNTIJOHTAJAA

Omaat tek­ni­sen kou­lu­tus­taus­tan, ja si­nulla on ko­ke­musta sy­lin­te­rien ja hy­drau­lii­kan ym­pä­ris­töistä. Hal­lit­set neu­vot­te­lut niin tuo­tan­to­ym­pä­ris­töissä kuin asiak­kai­demme osto-or­ga­ni­saa­tioi­den pa­rissa. Toi­mit ak­tii­vi­sesti ken­tällä, ja tar­tut ri­peästi ha­vait­se­miisi lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin.

Luon­teel­tasi olet avoin, in­nos­tava ja kuun­te­lu­tai­toi­nen. Luot ym­pä­ril­lesi asian­tun­te­van ja osaa­mi­sesi kautta tu­le­van luot­ta­muk­sel­li­sen il­ma­pii­rin. Ym­mär­rät lii­ke­toi­min­nan pe­rus­teet, ja hah­mo­tat no­peasti ko­ko­nai­suuk­sia asia­kas­tar­peita kar­toit­taes­sasi.

Pääs­tyäsi si­sälle yri­tyk­seemme ja asia­kas­kun­taamme, ha­luai­simme si­nun ot­ta­van hoi­taak­sesi myös toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vä­ken­tän. Myyn­ti­tai­to­jesi li­säksi si­nulla on rei­lusti ih­mis­osaa­mista ja joh­ta­mis­tai­toja, joita tar­vit­set kip­pa­rin pen­killä.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat soit­ta­malla tai säh­köi­sesti: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 19.3. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

4 sztKotka, Tampere, Pori, Rauma
doba
godz.
min

En­mac Oy on suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­hin, pro­jek­tien to­teut­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Meillä on 35 vuo­den ko­ke­mus tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den pal­ve­le­mi­sesta vaa­ti­vissa ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sissa. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tien li­säksi toi­mi­tamme asiak­kail­lemme eri­lai­sia tuo­tan­to­lait­teita, ro­bo­tiik­kaa sekä nosto- ja kä­sit­te­ly­lait­teita. Yh­tiössä työs­ken­te­lee yli 100 pää­osin suun­nit­te­lu­teh­tä­viin eri­kois­tu­nutta am­mat­ti­laista.

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­poh­jaa on vah­vis­tettu ja sen kautta haemme tu­le­vina vuo­sina voi­ma­kasta kas­vua Suo­men mark­ki­noilta. Tällä rek­ry­toin­ti­kier­rok­sella haemme en­si­si­jai­sesti sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rejä lo­giik­kaoh­jel­moi­jiksi, mutta otamme mie­lel­lämme ha­ke­muk­sia myös ko­ke­neilta HW-suun­nit­te­li­joilta.

Toi­mi­pis­teemme Tam­pe­reella, Po­rissa, Rau­malla ja Kot­kassa ha­ke­vat li­sää suun­nit­te­lu­voi­maa.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖRI

Si­nulla on alalle so­vel­tuva kou­lu­tus ja mie­lel­lään ko­ke­musta oh­jel­moi­ta­vien lo­gii­koi­den pa­rissa työs­ken­te­lystä. Ar­vos­tamme li­säksi tun­te­musta eri­lai­sista au­to­maa­tio- ja ko­ne­nä­kö­jär­jes­tel­mistä. Taus­tasi voi olla myös teol­li­suus­ro­bo­tii­kan tai jopa PC-so­vel­lus­suun­nit­te­lun ym­pä­ris­töistä.

Osaa­mi­sesi li­säksi ha­luamme si­nun ar­vos­ta­van työ­nan­ta­jas­sasi kou­lu­tus­myön­teistä kult­tuu­ria, mi­hin olemme ke­hit­tä­neet oman En­mac Aka­te­mian tu­ke­maan hen­ki­lös­tömme jat­ku­vaa ke­hit­tä­mistä. Joh­ta­mis­kult­tuu­rimme on reilu. Ma­tala hie­rar­kia, kaik­kien työn­te­ki­jöi­demme yh­tä­läi­nen ar­vos­ta­mi­nen ja rento il­ma­pii­rimme ta­kaa­vat mie­les­tämme par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen ja työmme kor­kean laa­dun.

Näi­den ar­vo­jemme li­säksi meillä on nor­maa­lit lii­kun­taa ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vat edut. Pää­set myös mu­kaan koko hen­ki­lös­töl­lemme ra­ken­net­tuun bo­nus­jär­jes­tel­mään.

Mi­käli jaat nä­ke­myk­semme hy­västä työ­pai­kasta, ja ha­luat tur­vata osaa­mis­pää­omasi ke­hit­ty­mi­sen joh­ta­vien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa, laita tie­tosi tu­le­maan.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 25.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztUlvila
doba
godz.
min

 

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla ja Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 130 hen­ki­löä.

Harju Elek­ter Oy on osa pörs­siyh­tiö AS Harju Elek­te­riä.
Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme, ja
pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Työs­ken­te­lemme sekä
so­pi­mus­val­mis­tus­pe­ri­aat­teella että pro­jek­ti­luon­tei­sesti.
Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den,
esi­suun­nit­te­lusta – huol­toon.

Haemme Ul­vi­laan

OSTAJAA

Omaat vä­hin­tään jon­kun ver­ran ko­ke­musta osto- ja han­kin­ta­toi­min­noista. Kou­lu­tus­taus­tasi voi olla tek­ni­nen tai kau­pal­li­nen. Pää­paino työs­säsi on os­to­toi­min­noissa. Li­säksi kil­pai­lu­tat toi­mit­ta­jia, seu­raat ti­laus- ja toi­mi­tus­ket­jua, ja val­vot vas­tuu­alu­eesi va­ras­toar­voa. Toi­mit osana osto- ja han­kin­ta­tii­miämme, osal­lis­tuen myös toi­mit­ta­jayh­teis­työn ke­hit­tä­mi­seen.

Teh­tä­väs­säsi ana­ly­soit suurta mää­rää da­taa, jo­ten olet tie­to­tek­ni­sesti tai­tava. Ky­ke­net prio­ri­soi­maan te­ke­mis­täsi it­se­näi­sesti, ja työ­ot­teesi on jär­jes­tel­mäl­li­nen sekä tarkka. Kon­ser­ni­ra­ken­teemme vuoksi toi­vomme si­nulta hy­vää englan­nin kie­len tai­toa.

Luon­tees­tasi löy­tyy pe­rus­te­lu­ky­vyk­kyyttä mie­li­pi­teil­lesi, pal­ve­lu­hen­ki­syyttä tii­mi­työssä ja pro­ses­sien ke­hit­tä­mis­ha­luk­kuutta.

Työl­lis­tyes­säsi meille saat pit­kä­jän­tei­sen ja osaa­mis­tasi ke­hit­tä­vän op­pi­mis­po­lun kohti vaa­ti­vam­pia vas­tuu­alueita. Työsi on meille mer­ki­tyk­sel­listä, ja te­ke­mi­sesi on suo­raan yh­tey­dessä me­nes­tyk­seemme myös tu­le­vai­suu­dessa.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle vii­meis­tään maa­nan­taina 15.3.2021.

3 szt
doba
godz.
min

Haemme Yy­te­riin avat­ta­vaan street food ‑ra­vin­to­laan

KEITTIÖTYÖNTEKIJÖITÄ KESÄSESONKIIN

Oletko ra­vin­tola-alan opis­ke­lija tai viih­dyt muu­ten vaan keit­tiö­töissä? Jos vas­ta­sit kyllä, tässä hieno ti­lai­suus kar­tut­taa työ­ko­ke­musta. Keit­tiö­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vät koos­tu­vat ruu­an­lai­tosta ja muista keit­tiön yl­lä­pi­toon liit­ty­vistä teh­tä­vistä. 

Alan kou­lu­tus ja/tai ai­empi ko­ke­mus keit­tiö­töistä ovat plus­saa, ja ai­empi ko­ke­muk­sesi voi olla esi­mer­kiksi pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­lasta. Tässä teh­tä­vässä rei­pas asenne kui­ten­kin rat­kai­see! Nau­tit uu­den op­pi­mi­sesta, ja pieni kiire ja paine mo­ti­voi­vat si­nua eteen­päin.

Saat ym­pä­ril­lesi kan­nus­ta­vat työ­ka­ve­rit ja viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Jos kiin­nos­tuit, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 7.3. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztSeinäjoki
doba
godz.
min

Lu­mikko Tech­no­lo­gies Oy on yksi joh­ta­vista kuorma-au­to­jen ja pe­rä­vau­nu­jen läm­mön­sää­tö­lait­tei­den val­mis­ta­jista Poh­jois-Eu­roo­passa. Toi­mi­tamme asia­kas­tar­peet ja käyt­tö­olo­suh­teet huo­mioi­den luo­tet­ta­via ja in­no­va­tii­vi­sia kuor­ma­ti­lan läm­mön­sää­tö­lait­teita.

Ta­voit­tee­namme on olla en­tistä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pien ja tek­ni­sesti ke­hit­ty­neim­pien läm­mön­sää­tö­lait­tei­den joh­tava val­mis­taja Aa­siassa ja Poh­jois-Eu­roo­passa.

Yh­tiö on kan­sain­vä­li­sesti omis­tettu, ja huip­puo­saava tuo­te­ke­hi­ty­syk­sik­kömme Sei­nä­joella tar­vit­see li­sää in­si­nöö­ri­voi­maa.

Haemme Sei­nä­joen toi­mi­pis­tee­seemme

SÄHKÖAUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Si­nulla on usean vuo­den ko­ke­mus säh­kö­jär­jes­tel­mien pa­rista. C‑ohjelmointikielen osaa­mi­nen kat­so­taan eduksi, ja pys­tyt kom­mu­ni­koi­maan kir­jal­li­sesti ja suul­li­sesti englan­nin kie­lellä.

Tar­joamme mo­ni­puo­li­sen ja vas­tuul­li­sen teh­tä­vä­ken­tän au­to­teol­li­suu­den säh­kö­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­sessä. Suun­nit­te­lu­teh­tä­vien li­säksi osal­lis­tut uusien kom­po­nent­tien han­kin­taan, ja toi­mit tek­ni­senä tu­kena sekä kou­lut­ta­jana huol­to­pis­teil­lemme. Toi­mit yh­teys­hen­ki­lönä Kii­nan emo­yh­tiömme yh­teys­hen­ki­lön kanssa.

Po­si­tii­vi­nen pe­rus­luon­teesi tu­kee hy­vä­hen­kistä tii­miämme. Vies­tit ja kom­mu­ni­koit suo­raan, ja työs­ken­te­ly­tyy­lisi on in­nos­tava, ai­kaan­saava sekä asia­kas­läh­töi­nen. Si­nulle on mer­ki­tyk­sel­listä työs­ken­nellä joh­ta­vien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa, ja ha­luat ke­hit­tyä mo­ni­puo­li­seksi am­mat­ti­lai­seksi.

Ar­vos­tamme li­säksi

• au­to­teol­li­suu­den säh­kö­jär­jes­tel­mien tun­te­musta

• kiin­nos­tusta ko­nei­den ja lait­tei­den pa­rissa työs­ken­te­lyyn

• mo­ni­puo­lista tek­nistä osaa­mis­taus­taa.

Jous­ta­van ja avoi­men työil­ma­pii­rimme li­säksi tar­joamme si­nulle ko­ke­mus­tasi vas­taa­van palk­kauk­sen ja ke­hit­ty­mis­täsi tu­ke­vat mo­ni­puo­li­set työ­teh­tä­vät, jotka ta­kaa­vat py­sy­mi­sesi alan tek­no­lo­gioi­den hui­pulla.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­dot saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse.

Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 19.3.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztHelsinki
doba
godz.
min

Isän­nöin­ti­pal­velu Isarvo Oy on pal­vel­lut asiak­kai­taan me­nes­tyk­sel­li­sesti jo yli kolme vuo­si­kym­mentä. Tar­joamme ny­ky­ai­kaista isän­nöin­ti­pal­ve­lua yh­dek­sällä paik­ka­kun­nalla. Työl­lis­tämme n. 50 pal­ve­lu­hen­kistä isän­nöin­nin am­mat­ti­laista. Asia­kas­yh­tiöi­den ta­lou­desta ja kiin­teis­töstä pi­de­tään hy­vää huolta, teemme oi­keita asioita, ja tuo­tamme ar­voa kiin­teis­tölle. 

Haemme Hel­sin­gin Kam­pin toi­mis­toon va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen vah­vaa ja osaa­vaa

ISÄNNÖITSIJÄÄ

Jos tun­nis­tat it­sesi seu­raa­vasta ku­vauk­sesta, saa­tat olla tu­leva työ­ka­ve­rimme.

Olet in­no­va­tii­vi­nen, uu­dis­tu­mis­ky­kyi­nen ja or­ga­ni­soin­ti­taito sekä ajan­hal­linta ovat vah­vuuk­siasi. Asia­kas­pal­velu on si­nulle luon­taista ja pal­ve­lu­hen­ki­syys it­ses­tään­sel­vyys.

Osaat myös aja­tella isän­nöin­tiä uusiksi. Di­gi­taa­li­suus ei ole si­nulle mörkö vaan mah­dol­li­suus. Si­nulla on riit­tä­vät näy­töt isän­nöin­nistä, ko­ke­musta han­ke­joh­ta­mi­sesta sekä ta­lous­osaa­mista. Kou­lu­tus ja kou­lut­tau­tu­mi­nen ei ole si­nulle vie­rasta.

Kou­lu­tuk­sesi on vä­hin­tään IAT-tut­kinto ja työ­ko­ke­musta si­nulla on isän­nöin­nistä useam­malta vuo­delta.

Vas­taat ni­met­ty­jen talo- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den asunto-osa­keyh­tiö­lain mu­kais­ten isän­nöin­ti­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vien teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­sesta lain ja hy­vän isän­nöin­ti­ta­van mu­kai­sesti. Omis­tat ajo­kor­tin ja ajo­neu­von, jolla lii­kut koh­teesta toi­seen.

Me tar­joamme si­nulle vas­tuul­li­sen, haas­ta­van ja mie­len­kiin­toi­sen työn sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.  Saat myös tar­peel­li­sen am­ma­til­li­sen li­sä­kou­lu­tuk­sen. Käy­tös­sämme ovat ny­ky­ai­kai­set isän­nöin­ti­työ­hön tar­vit­ta­vat tie­to­jär­jes­tel­mät. Mu­ka­vat työ­ka­ve­rit luo­vat meillä viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, niin jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 21.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys

1 sztHelsinki
doba
godz.
min

Haemme

MÄÄRITTELIJÄÄ, SIEBEL CRM
 

pit­kä­ai­kai­seen asia­kas­hank­kee­seen pää­kau­pun­ki­seu­dulle ku­vaa­maan vaa­ti­mus­mää­rit­te­lyitä CRM-jär­jes­tel­mien alu­eelle. Mää­rit­te­lijä toi­mii ak­tii­vi­sena toi­mi­jana hank­keessa ja sel­vit­tää lii­ke­toi­min­nan käyt­tä­jien ja pro­ses­sin omis­ta­jien kanssa yh­teis­työssä tar­peita tu­le­vai­suu­den CRM-jär­jes­tel­män to­teut­ta­mi­seksi.

Odo­tamme si­nulta ai­kai­sem­paa ko­ke­musta tie­to­jär­jes­tel­mien toi­min­taan, da­taan sekä mui­hin vaa­ti­muk­siin liit­tyen tar­pei­den ke­rää­mi­sestä fa­si­li­toin­nin kei­noin, sekä omaa­mista IT-alan käy­tän­tö­jen mu­kai­sista ku­vaus­me­ne­tel­mistä ja työ­ka­luista. Teh­tä­vässä tar­vi­taan ai­kai­sem­paa ko­ke­musta Sie­bel CRM:stä. Sa­les­force-ko­ke­mus kat­so­taan eduksi.
 
Työs­ken­te­let usei­den si­dos­ryh­mien kanssa, ja toi­min­nas­sasi ko­ros­tu­vat hy­vät so­si­aa­li­set tai­dot, yh­teis­työ­kyky sekä jär­jes­tel­mäl­li­nen työ­ote. Pys­tyt oh­jaa­maan eri­lai­sia ko­ko­nai­suuk­sia ja riip­pu­vuus­suh­teita rat­kai­su­kes­kei­sesti suo­men kie­lellä. Et­simme en­nen kaik­kea kä­det sa­vessa ‑asen­teella ole­vaa mää­rit­te­li­jää, jolla on in­toa uusiin haas­tei­siin!

Tar­joamme si­nulle pai­kan osaa­vassa työyh­tei­sössä, jossa si­nulla on mah­dol­li­suus vai­kut­taa rat­kai­su­jemme ke­hit­ty­mi­seen ja ta­paamme toi­mia. Meillä on am­ma­til­li­seen kas­vuun kan­nus­tava il­ma­piiri, jous­ta­vat työn­teon edel­ly­tyk­set ja mu­kava te­ke­mi­sen mei­ninki. Uu­det kol­le­gasi odot­ta­vat si­nua — ra­ken­ne­taan yh­dessä on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä!

Työ teh­dään ko­rona-ai­kana ko­ti­toi­mis­tolta. Ky­seessä on pit­kä­ai­kai­nen asia­kas­hanke, jonka kesto voi ylit­tää ko­rona-ajan ra­joi­tus­ten kes­ton. Val­mius tehdä töitä myö­hem­min asiak­kaan ti­loissa Hel­sin­gissä kat­so­taan eduksi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla Jari Nok­ko­selta, p.040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään lau­an­taina 6.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztPori
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on maa­kun­nan joh­tava te­ko­ä­lyn ja so­vel­ta­van ro­bo­tii­kan osaa­mis­kes­kit­tymä. Haemme Po­riin, osit­tai­sella etä­työ­mah­dol­li­suu­della, kan­sal­li­sen ta­son huip­puo­saa­jaa tai sel­lai­seksi ha­lua­vaa hen­ki­löä.

TEKOÄLYN ERIKOISTUTKIJA

Olet jo toh­to­ri­tut­kin­non suo­rit­ta­nut tai si­nulla on val­mius suun­tau­tua toh­to­rio­pin­toi­hin. Voit olla nuo­rempi tut­kija tai jo nyt alasi huip­pua. Toi­vomme si­nulta kiin­nos­tusta ja osaa­mis­taus­taa lää­ke­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen sekä ter­veys­tek­no­lo­gioi­den pa­rista. Koor­di­noit tes­taus­pro­to­kol­lien suun­nit­te­lua ja vas­taat nii­den to­teu­tuk­sesta lop­pu­käyt­tä­jien kanssa. Teh­tävä edel­lyt­tää hy­vää pro­jek­tin­joh­ta­mis­ky­kyä ja tii­mi­työs­ken­te­ly­ha­luk­kuutta. Vies­tintä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­lisi on sel­keää ja luot­ta­musta he­rät­tä­vää.

Olemme kiin­nos­tu­neita myös hen­ki­löistä, joilla on vah­vaa osaa­mista neu­ro­ver­koista ja te­ko­ä­lyn oh­jel­moin­ti­puo­lesta muil­ta­kin kuin lää­ke­tie­teen ja ter­veys­tek­no­lo­gian toi­mia­loilta.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot saat säh­kö­pos­titse tai soit­ta­malla. Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Lä­hetä ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tai suo­raan mika.niininen@talentcenter.fi vii­meis­tään per­jan­taina 12.3.2021.

1 sztPori
doba
godz.
min

Our cus­to­mer is loo­king for

A SENIOR LECTURER AND DEGREE PROGRAMME COORDINATOR IN THE FIELD OF MECHATRONICS

The po­si­tion is fil­led from March 2021 or as agreed. We are loo­king for a specia­list to shape the fu­ture of the educa­tion by par­tici­pa­ting in the cur­ricula de­ve­lop­ment to­get­her with ot­her pro­fes­sio­nals. In ad­di­tion to teac­hing, work inclu­des an­tici­pa­ting the chan­ging needs of wor­king life and adap­ting the cur­ricu­lum to meet these needs by coor­di­na­ting the degree pro­gramme. Stu­dent coun­sel­ling and con­ti­nuous de­ve­lop­ment of study en­vi­ron­ments are an in­te­gral part of the job. 

We va­lue pro­fes­sio­nals with good com­mu­nica­tion skills, or­ga­nizing skills,teams wor­king skills and abi­lity to build pro­fes­sio­nal networks. All the work is stu­dent-cen­te­red. Com­pe­tence in R&D ac­ti­vi­ties and in­te­rest in na­tio­nal and in­ter­na­tio­nal co-ope­ra­tion is con­si­de­red as an ad­van­tage, as well as ex­pe­rience about dif­fe­rent pe­da­go­gical ap­proac­hes in hig­her educa­tion. 

Fin­nish Educa­tion Emplo­yers (FEE) Ge­ne­ral Col­lec­tive Agree­ment sta­tes the terms and sa­lary de­tails of the work cont­ract. Mi­ni­mum a Mas­ter’s degree is requi­red, and the se­lec­ted lec­tu­rer com­mits to gain the degree of a pro­fes­sio­nal teac­her educa­tion wit­hin th­ree years if not gai­ned be­fore star­ting in the po­si­tion. Pro­fes­sio­nal teac­her educa­tion stu­dies are meants for teac­hers who are wor­king at voca­tio­nal ins­ti­tu­tions or at uni­ver­si­ties of applied sciences. Stu­dies in the Pro­fes­sio­nal Teac­her Educa­tion Pro­gramme con­sist of 60 ECTS cre­dits and pro­vide teac­her qua­li­fica­tions in the pro­fes­sio­nal field. 

Ta­lent Cen­ter Oy is in charge of the rec­ruit­ment process. For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please con­tact Emmi Sa­lo­nen, p. +358 40 553 0240 or Mika Nii­ni­nen at mika.niininen@talentcenter.fi. 

Please sub­mit your CV and applica­tion let­ter by la­test on 12th of March 2021 to mika.niininen@talentcenter.fi.

1 sztEspoo
doba
godz.
min

Isän­nöin­ti­pal­velu Isarvo Oy on pal­vel­lut asiak­kai­taan me­nes­tyk­sel­li­sesti jo yli kolme vuo­si­kym­mentä. Tar­joamme ny­ky­ai­kaista isän­nöin­ti­pal­ve­lua yh­dek­sällä paik­ka­kun­nalla. Työl­lis­tämme n. 50 pal­ve­lu­hen­kistä isän­nöin­nin am­mat­ti­laista. Asia­kas­yh­tiöi­den ta­lou­desta ja kiin­teis­töstä pi­de­tään hy­vää huolta, teemme oi­keita asioita, ja tuo­tamme ar­voa kiin­teis­tölle. 

Haemme Es­poon toi­mis­toon va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen vah­vaa ja osaa­vaa

ISÄNNÖITSIJÄÄ

Jos tun­nis­tat it­sesi seu­raa­vasta ku­vauk­sesta, saa­tat olla tu­leva työ­ka­ve­rimme.

Olet in­no­va­tii­vi­nen, uu­dis­tu­mis­ky­kyi­nen ja or­ga­ni­soin­ti­taito sekä ajan­hal­linta ovat vah­vuuk­siasi. Asia­kas­pal­velu on si­nulle luon­taista ja pal­ve­lu­hen­ki­syys it­ses­tään­sel­vyys.

Osaat myös aja­tella isän­nöin­tiä uusiksi. Di­gi­taa­li­suus ei ole si­nulle mörkö vaan mah­dol­li­suus. Si­nulla on riit­tä­vät näy­töt isän­nöin­nistä, ko­ke­musta han­ke­joh­ta­mi­sesta sekä ta­lous­osaa­mista. Kou­lu­tus ja kou­lut­tau­tu­mi­nen ei ole si­nulle vie­rasta.

Kou­lu­tuk­sesi on vä­hin­tään IAT-tut­kinto ja työ­ko­ke­musta si­nulla on isän­nöin­nistä useam­malta vuo­delta.

Vas­taat ni­met­ty­jen talo- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den asunto-osa­keyh­tiö­lain mu­kais­ten isän­nöin­ti­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vien teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­sesta lain ja hy­vän isän­nöin­ti­ta­van mu­kai­sesti. Omis­tat ajo­kor­tin ja ajo­neu­von, jolla lii­kut koh­teesta toi­seen.

Me tar­joamme si­nulle vas­tuul­li­sen, haas­ta­van ja mie­len­kiin­toi­sen työn sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.  Saat myös tar­peel­li­sen am­ma­til­li­sen li­sä­kou­lu­tuk­sen. Käy­tös­sämme ovat ny­ky­ai­kai­set isän­nöin­ti­työ­hön tar­vit­ta­vat tie­to­jär­jes­tel­mät. Mu­ka­vat työ­ka­ve­rit luo­vat meillä viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, niin jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 21.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys

1 szt
doba
godz.
min

MVR-yh­tymä on sa­ta­kun­ta­lai­nen uudis‑, asunto- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut ra­ken­nus­liike. Meillä on vankka osaa­mi­nen myös jul­kis­hal­lin­non ja teol­li­suus­ra­ken­ta­mi­sen alu­eella. Lii­ke­vaih­tomme oli 51,5 mil­joo­naa eu­roa vuonna 2019.

Haemme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen Sa­ta­kun­taan

VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA

Hoi­dat si­nulle an­net­tu­jen pro­jek­tien val­mis­te­lua. Olet avain­hen­kilö pro­jek­tien käy­tän­nön to­teu­tuk­sessa alusta lop­puun. Vas­taat pro­jek­tisi tuo­tan­nosta, kus­tan­nus­hal­lin­nasta, laa­dusta, työ­tur­val­li­suu­desta ja ym­pä­ris­tö­asioista sekä toi­mit työ­maasi hen­ki­lös­tön esi­mie­henä.

Olet kou­lu­tuk­sel­tasi vä­hin­tään ra­ken­nusin­si­nööri tai ra­ken­nus­mes­tari ja omaat vä­hin­tään 5 vuo­den ko­ke­muk­sen vas­taa­van työ­joh­ta­jan teh­tä­vistä. Si­nulla on laatu- ja kus­tan­nus­tie­toi­nen toi­min­ta­tapa ja ke­hi­tät työ­täsi asia­kas­läh­töi­sesti. Si­nulla on myös vuo­ro­vai­kut­tei­set esi­mies­tai­dot, joi­den avulla joh­dat työ­maa­hen­ki­lös­töä sekä ke­hi­tät työn­te­ki­jöitä ja työ­ryh­miä.

Tar­joamme haas­teel­li­sia ja vas­tuul­li­sia työ­teh­tä­viä, mu­ka­van työil­ma­pii­rin sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­muk­sesi heti tai vii­meis­tään 7.3.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Tie­dus­te­lut: Ta­lent Cen­ter Mika Nii­ni­nen p.040 730 3327 tai Jari Nok­ko­nen p. 040 523 2930.

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Wyś­lij do nas swoje zgłosze­nie!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.