Oferty pracy

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy z listy-

Klik­nij w nazwę oferty i apli­kuj!

Sta­nowisko Lisätiedot/Details
Ciagły nabór

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2020

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztCiagły nabór

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Ciagły nabór
2 sztPori
doba
godz.
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Yy­te­rin Vir­kis­tys­ho­tel­lille

SALIAPULAISIA

Et­simme oma-aloit­tei­sia ja ener­gi­siä työn­te­ki­jöitä avus­ta­viin sa­li­puo­len teh­tä­viin lop­pu­ke­sän ajaksi. Toi­vomme si­nun ole­van rei­pas aher­taja, jolla ei hymy hyydy hek­ti­sim­mis­sä­kään ti­lan­teissa. Kat­somme ai­kai­sem­man ra­vin­to­la­ko­ke­muk­sen eduksi, mutta myös oi­kean­lai­sella asen­teella ja op­pi­mis­ha­lulla pää­see pit­källe.

Työ on osa-ai­kai­nen ja vuo­rot pai­not­tu­vat il­toi­hin.

In­nos­tuitko teh­tä­västä? Jätä CV vii­meis­tään 5.7. men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle ja kerro miksi si­nut tu­lisi va­lita teh­tä­vään. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys

1 sztPori
doba
godz.
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Po­riin

VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ

Edel­ly­tämme ha­ki­joilta ko­ke­musta va­ras­to­jär­jes­tel­män yl­lä­pi­dosta sekä ta­va­ran vas­taaan­ot­toon liit­ty­vistä kir­jauk­sista.

Olet luon­teel­tasi oma-aloit­tei­nen ja huo­lel­li­nen. Työ­suhde kes­tää aluksi hei­nä­kuun lop­puun, mutta voi mah­dol­li­sesti jat­kua pi­dem­pään­kin.

Työtä teh­dään kah­dessa vuo­rossa ma-pe.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Hae teh­tä­vää pi­kai­sesti jät­tä­mällä ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lut aloi­te­taan jo ha­kuai­kana ja teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

1 sztPori
doba
godz.
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Po­riin

TRUKINKULJETTAJAA

Edel­ly­tämme ha­ki­joilta ko­ke­musta ke­rää­mi­sestä ja pak­kaa­mi­sesta, va­ras­to­jär­jes­tel­män yl­lä­pi­dosta sekä vas­ta­paino- tai työn­tö­mas­tot­ru­killa ajosta.

Olet luon­teel­tasi ah­kera, oma-aloit­tei­nen ja huo­lel­li­nen. Työ­suhde kes­tää aluksi hei­nä­kuun lop­puun, mutta voi mah­dol­li­sesti jat­kua pi­dem­pään­kin.

Työtä teh­dään kah­dessa vuo­rossa ma-pe.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Hae teh­tä­vää pi­kai­sesti jät­tä­mällä ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lut aloi­te­taan jo ha­kuai­kana ja teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

1 sztKankaanpää
doba
godz.
min

PIKAHAKU!
Et­simme asiak­kaal­lemme Kan­kaan­pää­hän

PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJAA

Työssä toi­mit pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­jana ja osal­lis­tut tuo­tan­to­pro­ses­siin. Si­nulla tu­lee olla ko­ke­musta pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­mi­sesta. Ar­vos­tamme ha­ki­joissa huo­lel­li­suutta, tark­kuutta, ri­peyttä työssä sekä kor­keaa työ­mo­raa­lia. Li­säksi työn te­ke­mi­nen edel­lyt­tää on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä, koska va­littu hen­kilö työs­ken­te­lee pal­jon yk­sin. Työ­hön pe­reh­dy­te­tään, jo­ten tär­keim­pinä omi­nai­suuk­sina ovat halu ja kyky op­pia sekä asenne. Truk­ki­kortti sekä työ­tur­val­li­suus­kortti kat­so­taan eduksi. 

Työ on kol­mi­vuo­ro­työtä.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 3.7. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tai suo­raan säh­kö­pos­tilla Je­relle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

 

1 sztTampere
doba
godz.
min

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­löstö- ja asian­tun­ti­ja­talo. Toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Tam­pe­reella ja Po­rissa. Toi­mimme koko Suo­men alu­eella sekä kan­sain­vä­li­sesti. Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä teemme so­vel­tu­vuusar­vioin­teja ja ky­ky­tes­tauk­sia.

Haetko uusia haas­teita? Haemme nyt ko­ke­nutta

AUTOMAATIOSUUNNITTELIJAA 

Edel­ly­tämme si­nulta:

Teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta (sähkö ja/tai au­to­maa­tio) ja ko­ke­musta suun­nit­te­lu­teh­tä­vistä sekä käyt­töö­no­toista asiak­kai­den ti­loissa. Toi­vomme si­nulta ko­ke­musta Sie­men­sin suun­nit­te­luoh­jel­mis­toista. Tar­vit­set työs­säsi myös englan­nin kie­len­tai­toa ja tar­vit­taessa mah­dol­li­suutta mat­kus­ta­mi­seen ko­ti­maassa sekä ul­ko­mailla.

Tar­joamme si­nulle:

Mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via pro­jek­teja, joita et pääse te­ke­mään mis­sään muu­alla. Mo­ni­puo­li­set vaih­te­le­vat pro­jek­tit tar­joa­vat myös mah­dol­li­suu­den oman osaa­mi­seen hyö­dyn­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Li­säksi tar­joamme miel­lyt­tä­vän työym­pä­ristö va­kaa­va­rai­sessa yri­tyk­sessä kil­pai­lu­ky­kyi­sellä pal­kalla ja ke­hit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Työ­suhde al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 12.07.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

 

1 sztPori
doba
godz.
min

KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY on paik­ka­kun­nan oma ener­giayh­tiö, joka pal­ve­lee asiak­kai­taan mo­ni­puo­li­silla tuote- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­noil­laan. Edul­li­sen säh­kö­tar­jon­nan li­säksi yl­lä­pi­dämme säh­kö­verk­koa, tuo­tamme ja jaamme kau­ko­läm­pöä, myymme öl­jyä, au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­miä sekä muita ko­din ener­gia­rat­kai­suja. Muut­tu­vissa mark­ki­noissa meille on tär­keää ke­hit­tää pal­ve­lu­tar­jon­taamme ja asia­kas­lä­heistä toi­min­ta­ta­paa, jotta var­mis­tamme asiak­kai­demme tyy­ty­väi­syy­den tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Va­ka­va­rai­sen yh­tiömme lii­ke­vaihto on yli 10 mil­joo­naa eu­roa ja meillä työs­ken­te­lee 14 alan am­mat­ti­laista.

Haemme Sä­ky­lään

TEKNISTÄ PÄÄLLIKKÖÄ

Toi­mit joh­to­ryh­mämme jä­se­nenä ja si­nulla on ko­ko­nais­vas­tuu yh­tiömme säh­kö­verkko- ja kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­noista. Li­säksi toi­mit säh­kö­töi­den joh­ta­jana ja mah­dol­li­sesti läm­pö­lai­tos­ten käy­tön­val­vo­jana.

Ha­luat si­tou­tua yh­ti­öömme, toi­minta-alu­ee­seemme ja ta­voit­tei­siimme. An­namme teh­tä­viisi ja vas­tuu­alu­ee­seesi pe­rus­teel­li­sen pe­reh­dy­tyk­sen. Si­nulla tu­lee olla voi­massa oleva S1-pä­te­vyys tai val­mius sen hank­ki­mi­seen. Mi­käli et vielä omaa kau­ko­läm­pö­tun­te­musta ja ‑ser­ti­fi­kaat­teja, olet val­mis ne hank­ki­maan.

Ar­vos­tamme

- laa­jaa ver­kosto-osaa­mista ja ko­ke­musta eri­tyi­sesti säh­kö­ver­kon suunnittelusta/rakentamisesta/käyttötehtävistä

- jous­ta­vuutta, esi­mies­ko­ke­musta ja hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja

- it-tai­toja

Tar­joamme

- vas­tuul­li­sen ja mo­ni­puo­li­sen teh­tä­vän ener­gia-alan nä­kö­ala­pai­kalla

- kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen sekä hy­vät hen­ki­lös­tö­edut

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut, Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jätä ha­ke­mus, palk­ka­toi­vo­mus ja an­sio­luet­telo osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 3.7.2020.

1 sztUlvila
doba
godz.
min

Don’t be surpri­sed – IT IS MAGNETISM 

Neo­rem Mag­nets Oy val­mis­taa ja myy kor­kea­laa­tui­sia kes­to­mag­neet­teja teol­li­suu­den tek­ni­siin rat­kai­sui­hin. Nd­FeB-mag­neet­teja käy­te­tään muun muassa säh­kö­moot­to­reissa ja uusiu­tu­van ener­gian rat­kai­suissa. Neo­rem Mag­nets Oy työl­lis­tää Ul­vi­lassa 55 hen­ki­löä. Yh­tiö on osa sak­sa­laista VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG:ta, joka työl­lis­tää noin 4300 hen­ki­löä yli 50 maassa. 

Et­simme Ul­vi­laan äi­tiys­lo­man si­jai­suu­teen 

FINANCIAL CONTROLLERIA 

Teh­tä­vässä tu­let työs­ken­te­le­mään mo­ni­puo­li­sesti ul­koi­sen ja si­säi­sen las­ken­nan pa­rissa. Toi­men­kuva koos­tuu kir­jan­pi­toon, ti­lin­pää­tök­seen ja ve­ro­tuk­seen liit­ty­vistä teh­tä­vistä sekä ra­por­toin­nista Sak­saan. Kon­ser­ni­ra­por­toin­timme pe­rus­tuu IFRS ‑ti­lin­pää­töss­tan­dar­diin, ja käy­tös­sämme on SAP-jär­jes­telmä. 

Odo­tamme si­nulta so­vel­tu­vaa ta­lous­hal­lin­non kou­lu­tusta (AMK/Yliopisto). Voit myös olla opin­to­jen lop­pusuo­ralla. Kat­somme eduksi ai­kai­sem­man kir­jan­pi­don ja kon­ser­ni­ra­por­toin­nin ko­ke­muk­sen. Olet vas­tuun­tun­toi­nen, ana­lyyt­ti­nen ja ai­kaan­saava tii­mi­työn­te­kijä. Toi­vomme, että Excel-osaa­mi­sesi sekä suo­men ja englan­nin kie­len tai­tosi ovat hy­vät. 

Rek­ry­toin­tia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy 

Kiin­nos­tuitko? Lä­hetä CV:si ja va­paa­muo­toi­nen ha­ke­muk­sesi 

palk­ka­toi­vei­neen vii­meis­tään 5.7.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi 

1 sztJyväskylä
doba
godz.
min

Maan­siirto Vii­ala Oy on vuonna 1985 pe­rus­tettu maan­ra­ken­nus ja maan­siir­toa­lan yri­tys.

Et­simme nyt Jy­väs­ky­lään

KAIVINKONEENKULJETTAJAA MAANRAKENNUSALALLE

Toi­vomme si­nulta ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja ko­ke­musta kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­sesta, kai­vin­ko­neen käy­töstä sekä 3D-lait­teis­ton käy­töstä sekä voi­massa ole­vaa työ­tur­val­li­suus­kort­tia. Pe­reh­dy­tämme teh­tä­vään. Tar­joamme am­mat­ti­lai­selle va­ki­tui­sen työ­suh­teen.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Työ­suhde al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 09.07.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztJyväskylä
doba
godz.
min

Maan­siirto Vii­ala Oy on vuonna 1985 pe­rus­tettu maan­ra­ken­nus ja maan­siir­toa­lan yri­tys.

Et­simme nyt Jy­väs­ky­lään

RAKENNUSMESTARIA/RAKENNUSINSINÖÖRIÄ

Työn­joh­ta­jana vas­taat maan­ra­ken­nus­puo­len työ­mai­den ve­tä­mi­sestä sekä muista työn­joh­dol­li­sesta teh­tä­vistä. Teh­tä­viisi kuu­luu las­kenta ja ai­ka­tau­lu­tuk­set.

Olet tot­tu­nut jouk­kue­pe­laaja ja si­nulla on ko­ke­musta maa­ra­ken­nus­työ­mai­den ve­tä­mi­sestä. Laa­du­kas te­ke­mi­nen on si­nulle it­ses­tään­sel­vyys.

Tar­joamme si­nulle mie­len­kiin­toi­sen työ­pai­kan ja it­se­näi­sen vas­tuu­alu­een.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, koska teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä!

Tar­joamme va­ki­tui­sen työ­suh­teen ja palk­kauk­sen ko­ke­muk­sen mu­kaan.

Työ­suhde al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 09.07.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztJyväskylä
doba
godz.
min

Maan­siirto Vii­ala Oy on vuonna 1985 pe­rus­tettu maan­ra­ken­nus ja maan­siir­toa­lan yri­tys.

Et­simme nyt Jy­väs­ky­lään

PUTKIMIESTÄ

Odo­tamme si­nulta ko­ke­musta kun­nal­lis­tek­nii­kasta, maan­ra­ken­nusa­lan put­ki­töistä, put­kien mit­taa­mi­sesta, muo­vi­hit­sauk­sesta sekä ve­si­ver­kos­to­jen lii­tos­töistä.

Työ­ot­teel­tasi olet it­se­näi­nen ja oma-aloit­tei­nen. Si­nulla on voi­mas­sao­le­vat työ­tur­val­li­suus- ja tie­tur­va­kor­tit sekä si­nulta löy­tyy ve­si­hy­gie­nia­passi.

Tar­joamme si­nulle mie­len­kiin­toi­sen va­ki­tui­sen työ­pai­kan. Pe­reh­dy­tämme si­nut teh­tä­vään.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, koska teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Työ­suhde al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 2408574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 09.06.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztHelsinki
doba
godz.
min

Säh­kö­ura­kointi Aho Oy on vuonna 2000 pe­rus­tettu säh­kö­ura­koin­ti­liike, jolla on ura­koin­ti­ryhmä S‑2 pä­te­vyys. Yri­tys te­kee ker­ros­ta­lo­jen, lii­ke­ti­lo­jen sekä ri­vi­ta­lo­jen säh­köis­tyk­siä. Toi­mia­lu­eena on lä­hinnä Keski- ja Etelä-Suomi.

Tule nyt me­nes­ty­jien jouk­koon! Haemme nyt

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ/SÄHKÖTEKNIKKOA

 Teh­tä­viin kuu­luu:

 • Työ­maa­kier­rok­set
 • Vas­tuut työ­maista
 • Ta­lou­del­li­nen vas­tuu urakoista/työmaista

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • Säh­kö­tek­ni­kon tai säh­köin­si­nöö­rin kou­lu­tusta
 • 5‑vuotta työn­joh­dol­lista ko­ke­musta
 • Ko­ke­musta säh­kö­ura­koin­nista
 • IT-tai­dot ja di­gi­taa­li­nen osaa­mi­nen
 • Pro­jek­tio­saa­mista
 • Etuna ko­ke­mus urak­ka­las­ken­nasta  

 Palk­kaus ja muut edut:

 • Kil­pai­lu­ky­kyi­nen palk­kaus so­pi­muk­sen mu­kaan 
 • Täy­sau­toetu
 • Kulttuuri‑, lii­kunta- ja lou­na­se­dut

Tar­joamme:

 • Mie­len­kiin­toi­sen ja haas­ta­van teh­tä­vän va­ka­va­rai­sessa yri­tyk­sessä.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai vii­meis­tään 07.07.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztHeinola
doba
godz.
min

Et­simme nyt asiak­kaal­lemme

TRUKINKULJETTAJAA

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Hei­no­laan am­mat­ti­tai­toista tru­kin­kul­jet­ta­jaa ko­koai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Työ­suhde al­kaa mää­rä­ai­kai­sella työ­so­pi­muk­sella vuo­kra­työ­suh­teena, mutta työ­hön so­pi­valle te­ki­jälle ti­lan­teen mu­kaan voi­daan tar­jota va­ki­tuista työ­suh­detta mää­rä­ai­kai­suu­den pää­tyt­tyä.

Odo­tamme si­nulta:
- ko­ke­musta tru­killa aja­mi­sesta ja sa­ha­lai­tok­sen lo­gis­tiik­ka­teh­tä­vistä
- työ­tur­val­li­suus­kort­tia
- ko­ke­musta las­taus­teh­tä­vistä

ATK-tai­dot kat­so­taan eduksi.

Työ on 3‑vuorotyötä ja työ­vuo­roja on myös lau­an­tai­sin.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai vii­meis­tään 15.06.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

 

1 sztTampere
doba
godz.
min

Asiak­kaamme Huh­ta­kal­lio M.Oy on vuonna 1993 pe­rus­tettu on in­fra- ja pur­ku­töi­den osaaja, jonka pää­asial­li­nen toi­miala on maa­ra­ken­nus ja maan­siirto.

Haemme nyt

KAIVINKONEENKULJETTAJAA

Työt si­säl­tä­vät purku- ja seu­lon­ta­töitä. Työssä jou­tuu mat­kus­ta­maan.

Odo­tamme si­nulta hy­vää asen­netta ja ha­lua tehdä työtä. Työssä vaa­di­taan työ­tur­val­li­suus- ja tie­tur­va­kortti. Toi­vomme, että si­nulla on ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä.

Työ al­kaa vuo­kra­työ­suh­teena, mutta hy­vän te­ki­jän olemme val­miita palk­kaa­maan va­ki­tui­seksi.

Työ al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan. 

Palk­kaus on so­pi­muk­sen mu­kaan neu­vo­tel­ta­vissa.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen puh. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai 8.6.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

 

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Wyś­lij do nas swoje zgłosze­nie!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.