Oferty pracy

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy z listy-

Klik­nij w nazwę oferty i apli­kuj!

Sta­nowisko Lisätiedot/Details
Ciagły nabór
1 sztTampere
doba
godz.
min

Me­ko­no­men Group on Poh­jois­mai­den suu­rin autokorjaamo‑, varaosa‑, ja tar­vi­ke­ketju jolla on oma tuk­ku­liike sekä yli 460 myy­mä­lää ja yli 3400 Franc­hi­sing kor­jaa­moa. Me­ko­no­men Group on ruot­sa­lai­nen pörs­siyh­tiö joka toi­mii Ruot­sissa, Suo­messa, Nor­jassa, Tans­kassa, Puo­lassa ja Is­lan­nissa.

Me­ko­no­men käyn­nisti toi­min­tansa Suo­messa pää­kau­pun­ki­seu­dulla lop­pu­vuo­desta 2010. Me­ko­no­men toi­mii Suo­messa jo yli 50 paik­ka­kun­nalla ja li­säksi Ah­ve­nan­maalla. Me­ko­no­men tar­joaa kor­kea­laa­tui­sia tuot­teita ja pal­ve­luja ja pyr­kii aina en­si­si­jai­sesti huo­mioi­maan asiak­kaan tar­peet – ha­luamme tehdä Au­toE­lä­mästä hel­pom­man.

Et­simme vah­vis­tuk­seksi mo­ni­merk­ki­huol­toomme Tam­pe­reelle

AUTONASENTAJAA

Odo­tamme si­nulta

  • teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta ja ko­ke­musta usei­den merk­kien huol­ta­mi­sesta
  • ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn suo­rit­taa niin me­kaa­nista kuin säh­köistä vian­mää­ri­tystä
  • osaa­mista käyt­tää mo­der­neja ja di­gi­taa­li­sia jär­jes­tel­miä, sekä hyö­dyn­tää niitä työs­ken­te­lyssä
  • ha­lua ke­hit­tää ja yl­lä­pi­tää omaa osaa­mista
  • asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä
  • ajo­kort­tia

Tar­joamme si­nulle

  • au­toa­lan jat­ku­vassa muu­tok­sessa mie­len­kiin­toi­sen työym­pä­ris­tön sekä mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää yk­si­löl­li­siä vah­vuuk­siasi.
  • di­gi­ta­li­saa­tioon kan­nus­ta­vasti suh­tau­tu­van työym­pä­ris­tön
  • ins­pi­roi­van ja am­mat­ti­mai­sen työyh­tei­sön tuen

Työ al­kaa lo­ka­kuussa 2021.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola, p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi 

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 30.09.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tön­ke­hi­tys, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztEura
doba
godz.
min

Pin­tos Oy on vuonna 1956 pe­rus­tettu per­hey­ri­tys, jonka pää­toi­mia­loina ovat be­to­ni­rau­doit­tei­den ja nau­lo­jen val­mis­tus sekä ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vien mui­den tar­vik­kei­den myynti ja mark­ki­nointi. Tuo­tan­to­lai­tok­set si­jait­se­vat Eu­rassa ja Rau­man La­pissa, toi­mis­tot li­säksi Tu­russa ja Tam­pe­reella. Suo­messa si­jait­se­vien yk­si­köi­den li­säksi Pin­tok­sella on Ruot­sin Vär­na­mossa toi­miva ty­tä­ryh­tiö Pin­tos Svenska Ab. Koko kon­ser­nin pal­ve­luk­sessa on noin 150 hen­ki­löä, ja lii­ke­vaihto on noin 60 mil­joo­naa eu­roa, josta vien­nin osuus on 20%. Pin­tos on alal­laan joh­tava toi­mija Poh­jois­maissa. Li­sä­tie­toja yri­tyk­sestä www.pintos.fi.

Eu­ran teh­taal­lemme nyt haussa

MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJA

Teh­tä­väs­säsi vas­taat mm. yh­tiömme mark­ki­noin­nin eri osa-alueista, ana­lo­gis­ten ja di­gi­taa­lis­ten ka­na­vien kautta.

Odo­tamme si­nulta ko­ke­musta mark­ki­noin­nista ja vies­tin­nästä sekä sii­hen liit­ty­vistä tek­ni­sistä työ­ka­luista ja rat­kai­suista. Si­nulla on erin­omai­nen suo­men kie­len taito, sekä pu­hut ja kir­joi­tat myös englan­tia su­ju­vasti.

Olet kou­lu­tuk­sel­tasi tra­de­nomi tai vas­taava.

Tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen ja haas­ta­van teh­tä­vän pe­rin­teik­käässä per­heyh­tiössä.

Rek­ry­toin­nissa meitä avus­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja mo­lem­mista teh­tä­vistä saat soit­ta­malla 20.9. tai 21.9. klo 14–16 vä­lillä Pin­tos Oy:n Jussi Ko­suselle 0440 385 235 tai säh­kö­pos­tilla jussi.kosunen@pintos.fi tai Ta­lent Cen­ter Oy:n Jari Nok­ko­selle 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 03.10.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 sztEura
doba
godz.
min

Pin­tos Oy on vuonna 1956 pe­rus­tettu per­hey­ri­tys, jonka pää­toi­mia­loina ovat be­to­ni­rau­doit­tei­den ja nau­lo­jen val­mis­tus sekä ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vien mui­den tar­vik­kei­den myynti ja mark­ki­nointi. Tuo­tan­to­lai­tok­set si­jait­se­vat Eu­rassa ja Rau­man La­pissa, toi­mis­tot li­säksi Tu­russa ja Tam­pe­reella. Suo­messa si­jait­se­vien yk­si­köi­den li­säksi Pin­tok­sella on Ruot­sin Vär­na­mossa toi­miva ty­tä­ryh­tiö Pin­tos Svenska Ab. Koko kon­ser­nin pal­ve­luk­sessa on noin 150 hen­ki­löä, ja lii­ke­vaihto on noin 60 mil­joo­naa eu­roa, josta vien­nin osuus on 20%. Pin­tos on alal­laan joh­tava toi­mija Poh­jois­maissa. Li­sä­tie­toja yri­tyk­sestä www.pintos.fi.

Eu­ran teh­taal­lemme nyt haussa

MYYNNIN TEKNINEN TUKI

Teh­tä­vän­ku­vaasi kuu­lu­vat mo­ni­puo­li­set teh­tä­vät myyn­nin tu­kena sekä tuo­tan­toon että asia­kas­ra­ja­pin­taan liit­ty­vissä asioissa. Tuo­te­tie­to­jen ja val­mis­va­ras­to­jen hal­linta on myös kes­kei­sessä osassa työn­ku­vaasi.

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta: in­si­nööri, tek­nikko tai muu so­vel­tuva.

Ra­ken­ta­mi­sen ja ra­ken­nus­tuot­tei­den osaa­mi­nen sekä pii­rus­tus­ten lu­ku­taito kat­so­taan eduksi.

Rek­ry­toin­nissa meitä avus­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja mo­lem­mista teh­tä­vistä saat soit­ta­malla 20.9. tai 21.9. klo 14–16 vä­lillä Pin­tos Oy:n Jussi Ko­suselle 0440 385 235 tai säh­kö­pos­tilla jussi.kosunen@pintos.fi tai Ta­lent Cen­ter Oy:n Jari Nok­ko­selle 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 03.10.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztPori
doba
godz.
min

Län­si­hydro Oy on Po­rissa toi­miva hy­drau­liikka-alan lait­tei­den val­mis­tuk­seen ja ali­han­kin­ta­töi­hin eri­kois­tu­nut ko­ne­paja. Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme myös kat­ta­villa huol­to­pal­ve­luilla, niin omiin kuin mui­den­kin toi­mit­ta­jien val­mis­ta­miin sy­lin­te­rei­hin.

Asiak­kaamme ovat hyö­dyn­tä­neet osaa­mis­tamme liit­tyen mm. me­ria­lan, kai­vo­sa­lan ja ym­pä­ris­tö­alan so­vel­luk­siin. Yh­teis­työmme asiak­kai­demme kanssa on pit­kä­jän­teistä, ja toi­mit­ta­ja­ver­kos­tomme kanssa to­teu­tamme asiak­kai­demme toi­mi­tuk­set laa­duk­kaasti.

Haemme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen ko­ke­nutta tai vas­ta­val­mis­tu­nutta

METALLIALAN AMMATTILAISTA

Si­nulla on me­tal­lia­lan kou­lu­tus­tausta. Työn­ku­vasi muo­dos­tuu mo­ni­puo­li­sista ko­ne­pa­ja­töistä. Meillä sor­va­taan, hio­taan ja ko­koon­pan­naan asia­kas­rää­tä­löi­tyjä hy­drau­liik­kao­sia. Mi­käli olet nuori ja työ­ko­ke­muk­sesi on vä­häi­nen, kou­lu­tamme si­nut tu­le­viin teh­tä­viisi. Ko­ke­neelta ha­ki­jalta toi­vomme eri­tyi­sesti käyt­tö­ko­ke­musta aar­po­rasta.

Meille on tär­keää si­tou­tu­mis­ha­luk­kuu­tesi yri­tyk­seemme ja ha­lusi ra­ken­taa työ­uraasi va­kaan työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­sessa. Ar­vos­tat jat­ku­vaa op­pi­mista alalla, laa­du­kasta työn­jäl­keä sekä pi­dät hy­vä­hen­kistä työyh­tei­söä tär­keänä osana ar­keasi.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat soit­ta­malla tai säh­köi­sesti: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, ja voimme tehdä rek­ry­toin­ti­pää­tök­sen no­peas­ti­kin, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 30.9. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Voit ha­lu­tes­sasi kir­joit­taa it­ses­täsi myös suo­raan Mi­kan säh­kö­pos­tiin.

 

2 sztHelsinki
doba
godz.
min

AITO TALOTEKNIIKKA OY

Olemme oma­ko­ti­ta­lo­jen säh­kö­sa­nee­rauk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys. Meillä olet tur­val­lis­ten ko­tien asialla, ja pää­set hel­pot­ta­maan asiak­kai­demme ar­kea.

Et­simme nuo­rek­kaita te­ki­jöitä, jotka ha­lua­vat uu­dis­taa alaa ja tehdä työt laa­duk­kaasti asia­kas­ko­ke­mus edellä. Asen­ta­jamme ovat alan am­mat­ti­lai­sia, joilla on käy­tössä alansa par­haat työ­ka­lut.  

Tu­let ole­maan osana tii­miä, jossa teh­dään työt ko­valla kun­nian­hi­molla ja pi­de­tään haus­kaa sa­malla!

Et­simme nyt pää­kau­pun­ki­seu­dulle

VASTAAVAA SÄHKÖTÖIDEN ASENTAJAA

Pää­asial­li­set työ­teh­tä­vät:

• vas­taat sa­nee­raus­koh­teen säh­kö­asen­nus­työstä ja laa­dusta

• mi­toi­tat kor­vaa­van säh­kö­jär­jes­tel­män

• suun­nit­te­let oman ja työ­pa­risi työt sekä vas­taat ai­ka­tau­lussa py­sy­mi­sestä ja ai­ka­tau­lun kom­mu­ni­koin­nista asiak­kaalle

• kom­mu­ni­koit myy­jien, yh­teis­työ­kump­pa­nien ja asiak­kai­den kanssa sa­nee­rauk­seen liit­ty­vistä asioista.

Odo­tamme si­nulta

• säh­kö­asen­ta­jan kou­lu­tusta ja ai­kai­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä

• voi­massa ole­vaa työ­tur­val­li­suus­kort­tia ja säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kort­tia

• asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä sekä hy­viä tii­mi­työs­ken­tely- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja

• on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä, oma-aloit­teista ja jous­ta­vaa työ­otetta sekä or­ga­ni­soin­ti­tai­toja

• ky­kyä kan­taa vas­tuuta ja omak­sua no­peasti uusia asioita

• S2 ‑ura­koin­tioi­keu­det kat­so­taan eduksi.

Tar­joamme si­nulle kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen li­säksi mie­len­kiin­toi­sia pro­jek­teja sekä mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää työn puit­teita it­se­näi­sesti. Pää­set nuo­rek­kaa­seen ja ren­toon työil­ma­pii­riin ja yri­tys­kult­tuu­riin, joka ra­ken­ne­taan työn­te­ki­jöi­den nä­köi­seksi ja jossa pää­set vai­kut­ta­maan omaan työym­pä­ris­töösi. 

Työ si­säl­tää mat­kus­ta­mista ura­koin­ti­koh­tei­siin.

Mi­käli tun­nis­tit it­sesi yllä mai­ni­tusta, niin haet­han teh­tä­vään no­peasti. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­sesi ja CV:si 30.09.2021 men­nessä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 sztTampere
doba
godz.
min

Gron­lund Pal­ve­lut Oy on 30 vuotta Pir­kan­maalla toi­mi­nut sii­vous- sekä toi­mi­ti­la­pal­ve­luita tar­joava yri­tys. Työl­lis­tämme noin 120 alamme am­mat­ti­laista. Ha­luamme erot­tua kas­vol­li­sena ja pai­kal­li­sena toi­mi­jana. Tar­joamme laa­du­kasta työn­jäl­keä sekä en­si­luok­kaista asia­kas­pal­ve­lua ja ha­luamme ra­ken­taa pit­kä­jän­tei­siä sekä ke­hit­ty­viä asia­kas­suh­teita. Vah­vuuk­siamme ovat asia­kas­lä­hei­nen työs­ken­te­ly­tapa, asia­kas­tar­pei­den tun­nis­ta­mi­nen ja am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lös­tömme. www.gronlundpalvelut.fi

Et­simme asiak­kal­lemme Tam­pe­reen Her­van­taan 

SIIVOUSTYÖNTEKIJÄÄ

Et­si­mäl­tämme hen­ki­löltä odo­tamme rei­pasta asen­netta työn­te­koa koh­taan ja ha­lua si­tou­tua työ­teh­tä­viin. Odo­tamme, että py­rit työs­säsi laa­duk­kaa­seen lop­pu­tu­lok­seen ja koh­taat ym­pä­rillä työs­ken­te­le­vät ih­mi­set aina hy­myil­len. Toi­vomme si­nulta oma­toi­mista otetta työ­hön sekä tark­kuutta. Kat­somme ai­kai­sem­man ko­ke­muk­sen sii­vous­työstä eduksi, mutta ei se ole vält­tä­mä­töntä. Asenne ja mo­ti­vaa­tio on tär­kein. Työ­hön saat hy­vän pe­reh­dy­tyk­sen ja koko tii­min tuen. Työ on aa­musii­vousta al­kaen klo 6:00 maa­nan­taista per­jan­tai­hin.  Sii­vous­työn oheen ki­vaa vaih­te­lua tuo aa­mu­pa­la­pöy­dän val­mis­telu sekä aa­mu­pala — ja lou­nas­tis­kien hoito. Työs­säsi tar­vit­set riit­tä­vän suo­men kie­len tai­don. 

TULE SELLAISENA KUIN OLET — OLET MEILLE TÄRKEÄ!

Gron­lun­dilla on reilu mei­ninki

Kiin­nos­tuitko?

Työt al­ka­vat mah­dol­li­sim­man pian, jo­ten haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, vii­meis­tään kui­ten­kin 19.09.2021 men­nessä osoit­teessa 

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana. 

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jo­hanna Sahls­ten 044 987 2851 tai johannasahlsten@talentcenter.fi 

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztPirkkala
doba
godz.
min

Asiak­kaamme Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut kas­vu­yri­tys.

Pää­mark­kina-alu­eena ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka, täh­täi­messä on voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys on ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa.

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä et­simme Net­le­dille

TEKNISTÄ OSTAJAA

Vas­tuu­alu­eel­lesi kuu­luu yh­tiömme pro­jek­tiosto- ja han­kin­ta­pro­ses­sit.

Neu­vot­te­let hin­nat ja eh­dot sekä huo­leh­dit toi­mit­ta­ja­so­pi­mus­ten ajan­ta­sai­suu­desta.

Tuet myyn­tiä hin­noit­te­lu­vai­heessa ja suun­nit­te­lua kom­po­nent­tien va­lin­nassa sekä huo­leh­dit omalta osal­tasi Net­le­din kil­pai­lu­ky­vyn yl­lä­pi­dosta ja ke­hit­tä­mi­sestä. Kar­toi­tat ak­tii­vi­sesti po­ten­ti­aa­li­sia toi­mit­ta­ja­vaih­toeh­toja.

Työs­ken­te­ly­tyy­lisi on it­se­näi­nen, ana­lyyt­ti­nen, ja omaat tie­to­tek­ni­set val­miu­det sekä ke­hi­tät yh­tiömme tie­to­jär­jes­tel­mää tu­ke­maan han­kinta- ja os­to­pro­ses­seja. Neu­vot­te­lu­tai­tosi on koe­tel­tua, ja kom­mu­ni­koit sel­keästi ja am­mat­ti­mai­sesti tiu­kois­sa­kin ti­lan­teissa. Si­nulla on tek­ni­nen tai kau­pal­li­nen kou­lu­tus ja vä­hin­tään muu­ta­man vuo­den ko­ke­mus pro­jek­tios­toista. Kat­somme eduksi myös ko­ke­muk­sen LVI‑, elekt­ro­niikka- ja säh­kö­kom­po­nen­teista joko suunnittelija‑, os­taja- tai myy­jä­roo­lissa.

Toi­mi­ti­lamme si­jait­se­vat Pirk­ka­lassa, mutta teh­tä­vässä on etä­työ­mah­dol­li­suus.

Työ­kie­lenä on suo­men li­säksi englanti.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­veen kanssa 30.9. men­nessä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

————————————————————————————————————————————————————————————

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping mar­kets.

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing procu­re­ment pro­fes­sio­nal to join the team at Net­led:

TECHNICAL BUYER

In this role your res­pon­si­bi­li­ties will include:

● bu­ying and procu­re­ment proces­ses for Net­led pro­jects

● ne­go­tia­ting prices, terms and con­di­tions, and en­su­ring ti­mely de­li­very accor­ding to supplier cont­racts

● sup­por­ting the sa­les team at the pricing stage, plan­ning com­po­nent se­lec­tion, as well as cont­ri­bu­ting to main­tai­ning and de­ve­lo­ping Netled’s mar­ket com­pe­ti­ti­ve­ness

● ac­ti­vely re­searc­hing and as­ses­sing po­ten­tial new suppliers.

To succeed in this role, we ex­pect you to be in­de­pen­dent, ana­ly­tical, and to pos­sess the tech­nical pre­requi­si­tes that will al­low you to de­ve­lop the in­for­ma­tion sys­tems that sup­port Netled’s procu­re­ment and pro­ject proces­ses.

● You have pro­ven ex­pe­rience in ne­go­tia­ting, and you can com­mu­nicate clearly and pro­fes­sio­nally even in tense ne­go­tia­tions.

● You have eit­her a tech­nical or com­mercial educa­tion and at least a few years’ ex­pe­rience in pro­ject-ba­sed procu­re­ment.

● We also appreciate ex­pe­rience in plan­ning, bu­ying, or sel­ling HVAC, elect­ro­nic and elect­rical com­po­nents.

Netled’s of­fice is in Pirk­kala, but re­mote wor­king is also a pos­si­bi­lity. Your wor­king lan­gua­ges will be Fin­nish and English.

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd.

Please send your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request by 30.09.2021. For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 sztUlvila
doba
godz.
min

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla ja Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 130 hen­ki­löä.

Harju Elek­ter Oy on osa pörs­siyh­tiö AS Harju Elek­te­riä.
Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme ja
pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Työs­ken­te­lemme sekä
so­pi­mus­val­mis­tus­pe­ri­aat­teella että pro­jek­ti­luon­tei­sesti.
Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den -
esi­suun­nit­te­lusta huol­toon.

Haemme Ul­vi­laan

LASKENTAINSINÖÖRIÄ

Työs­ken­te­let lii­ke­toi­min­tayk­si­kös­sämme, joka tuot­taa mo­ni­puo­li­sia sähkö- ja au­to­maa­tio­pro­jek­teja teol­li­sille toi­mi­joille. Val­mis­te­let isot tar­jous­ko­ko­nai­suu­det yh­dessä myyn­ti­tii­min kanssa, var­mis­taen pro­jek­tien sau­mat­to­man lä­pi­me­non tuo­tan­to­vai­heessa.

Teh­tä­vässä edel­ly­te­tään säh­kö­puo­len in­si­nöö­rin tai diplomi-in­si­nöö­rin kou­lu­tus­taus­taa. Si­nulla on mie­lel­lään työ­ko­ke­musta suun­nit­telu- tai asen­nus­teh­tä­vistä. Tun­net ylei­sim­pien säh­kö­kom­po­nent­tien omi­nai­suu­det sekä osaat moot­to­ri­läh­tö­jen mi­toi­tus­ten las­ken­ta­pe­ri­aat­teet.

Työs­ken­te­ly­ot­teesi on rau­hal­li­nen, tarkka ja ana­lyyt­ti­nen. Pi­dät mo­ni­mut­kai­sista ja am­mat­ti­tai­toasi haas­ta­vista teh­tä­vä­ko­ko­nai­suuk­sista. Ura­ke­hit­ty­mis­ta­voit­teesi on asian­tun­ti­ja­roo­lei­hin pai­not­tuva.

Työl­lis­tyes­säsi meille saat pit­kä­jän­tei­sen ja osaa­mis­tasi ke­hit­tä­vän op­pi­mis­po­lun. Työ­ka­ve­risi ovat alan kär­kio­saa­jia, joille hyvä tii­mi­henki sekä asia­kas­laatu ovat te­ke­mi­sen kes­kiössä. Ta­los­samme on pit­kät pe­rin­teet uusien Har­ju­lais­ten yk­si­löl­li­seen pe­reh­dy­tyk­seen, jolla var­mis­tamme viih­ty­mi­sesi meillä, al­kaen en­sim­mäi­sestä työ­päi­väs­täsi.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja tar­vit­se­masi li­sä­tie­dot saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse. Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle vii­meis­tään sun­nun­taina 26.9.2021.

 

1 sztKokkola
doba
godz.
min

Best-Hall pe­rus­tet­tiin vuonna 1975. Tä­hän päi­vään men­nessä olemme eh­ti­neet toi­mit­taa jo yli 5500 hal­lia sekä Suo­meen että ul­ko­maille. Toi­min­taamme si­säl­tyy kolme lii­ke­toi­minta-aluetta: kan­gas­kat­tei­set hal­lit, pe­rin­tei­set te­räs­hal­lit sekä huolto.

Yri­tyk­sen hal­linto ja tuo­tanto on Käl­viällä missä meitä Best-Hal­li­lai­sia työs­ken­te­lee noin 140 hen­ki­löä. Yh­tiön lii­ke­vaihto on yli 40 MEUR ja lii­ke­toi­min­tamme on kas­vussa niin ko­ti­mark­ki­noilla kuin vien­ti­maissa.

Yh­tiön omis­taa Suo­ma­lai­nen per­heyh­tiö Wiklöf-kon­serni, jonka tär­keänä pe­ri­aat­teena on pi­tää työ­pai­kat ko­ti­maassa ja viedä tuot­teet ulos maa­il­malle omalla osaa­mi­sella.

Ny­kyi­sen asen­nus­pääl­lik­kömme ot­taessa li­sää vas­tuita yh­tiös­sämme haemme Käl­viälle

ASENNUSPÄÄLLIKKÖÄ

Hal­liemme asen­nus­vaihe on asiak­kail­lemme nä­ky­vin osa laa­dun­tuot­to­ky­vys­tämme. Vas­tuul­lasi on pro­jek­tiemme toi­mi­tus­vaihe yh­dessä pro­jek­ti­pääl­li­köit­temme kanssa. Toi­mit esi­mie­henä omille asen­nus­tii­meil­lemme ali­hank­ki­joi­neen, or­ga­ni­soi­den ja val­voen ra­ken­nus- ja asen­nus­koh­teemme.

Si­nulla on ai­em­paa ko­ke­musta ra­ken­nus- tai asen­nus­työ­mailta. Opis­ke­lu­taus­tasi on tek­ni­seltä puo­lelta ja hal­lit­set työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vät sään­nök­set sekä käy­tän­nöt. Olet joh­don­mu­kai­nen neu­vot­te­lija ja tie­dät mitä mer­ki­tystä hy­vällä työil­ma­pii­rillä on yri­tyk­sen tu­lok­seen.

Odo­tamme si­nulta kon­kreet­tista työs­ken­te­ly­tyy­liä, jous­ta­vuutta ja hy­vää pai­neen­sie­to­ky­kyä. Li­säksi tun­nis­tat it­ses­täsi in­nos­tusta ja kun­nian­hi­moa ke­hit­tää vas­tuu­alu­eesi pro­ses­seja. Omaat hy­vät tie­to­tek­ni­set val­miu­det ja ym­mär­rät lii­ke­ta­lou­den pe­rus­teet. Yl­lä­pi­dät toi­mis­sasi hyö­dyl­li­siä ver­kos­toja ja si­nulla on vä­hin­tään koh­tuul­li­nen englan­nin kie­len taito. Työs­ken­tely ta­pah­tuu pää­osin toi­mis­tol­tamme.

Meillä on kat­ta­vat hen­ki­lös­tö­edut, joilla tuemme hen­ki­lös­tömme hy­vin­voin­tia, niin töissä kuin va­paalla. Saat meiltä kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen vas­tuu­alu­ee­seesi sekä yri­tyk­seemme. Toi­vomme si­nun si­tou­tu­van pit­kä­jän­tei­sesti ta­loomme ja huo­leh­dimme am­mat­ti­tai­tosi ajan­ta­sai­suu­desta sekä ke­hit­ty­mi­sestä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kua­jan kes­ken, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 19.9.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Voit lait­taa ha­ke­muk­sesi myös suo­raan säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen mika.niininen@talentcenter.fi.

 

1 szt
doba
godz.
min

Pal­las Ra­ken­nus on 2015 pe­rus­tettu ko­ti­mai­nen ra­ken­nus­yh­tiö, joka toi­mii val­ta­kun­nal­li­sesti. Ydin­osaa­mis­tamme on oma­pe­rus­tei­nen uu­dis­ra­ken­ta­mi­nen, mutta teemme myös ura­koin­tia ja kor­jaus­ra­ken­ta­mista. Meillä työs­ken­te­lee noin 300 ra­ken­nusa­lan am­mat­ti­laista ja kon­ser­nimme lii­ke­vaih­tomme on 140 mil­joo­naa eu­roa.

Asia­kas­läh­töi­syys ja ket­te­ryys ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme toi­min­nassa. Ar­vos­tamme hen­ki­lös­tömme am­mat­ti­tai­toa ja pa­nos­tamme työn­te­ki­jöi­demme viih­ty­vyy­teen, hy­vän joh­ta­mi­sen ja avoi­men työym­pä­ris­tön kei­noin. Ta­voit­tee­namme on toi­mia­lamme pa­ras asia­kas­ko­ke­mus.

Haemme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen, täy­dellä etä­työ­mah­dol­li­suu­della,

LASKENTAPÄÄLLIKKÖÄ

Si­nulla on ai­em­paa ko­ke­musta ra­ken­nus­työ­mai­den las­ken­ta­maa­il­masta. Saat vas­tuul­lesi uusien koh­tei­demme tar­jous­las­ken­nat. Tar­jouk­siin liit­ty­vien määrä- ja kus­tan­nus­las­ken­to­jen li­säksi osal­lis­tut en­nak­ko­tar­jous­pyyn­tö­jen kä­sit­te­lyi­hin.

Ym­mär­rät työ­maa­koh­tei­den ylei­set toi­min­ta­pe­ri­aat­teet ja hah­mo­tat nii­den eri­tyis­piir­teet. Osaat lu­kea suun­ni­tel­mia sekä tun­net alalla käy­tet­tä­vien las­ken­ta­työ­ka­lu­jen toi­min­not.

Työsi on it­se­näistä, vas­tuul­lista ja to­teu­tet­ta­vissa etäyh­teyk­sin, jo­ten voit työs­ken­nellä ha­lu­tes­sasi ko­ti­toi­mis­tol­tasi kä­sin. Jär­jes­tämme mie­lel­lämme si­nulle työs­ken­te­ly­pis­teen joko Tam­pe­reen tai Po­rin toi­mis­toil­tamme.

Työs­ken­te­ly­tyy­lisi on rau­hal­li­nen ja tarkka. Työ­elä­mässä ar­vos­tat hy­vää yh­teis­hen­keä, laa­tua­jat­te­lua ja tu­los­kes­keistä työ­otetta.

Ko­ke­neelle am­mat­ti­lai­selle mak­samme kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan ja ha­luamme siir­ty­mi­sesi meille ole­van su­juva. Otamme huo­mioon mah­dol­li­set eri­tyis­toi­veesi ja lu­paamme laa­duk­kaan pe­reh­dy­tyk­sen yri­tyk­seemme ja teh­tä­viisi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla

Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­veesi kera pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 16.9.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztRauma, Ulvila, Raisio
doba
godz.
min

Ser­ma­tech on jo vuo­desta 1976 toi­mi­nut ko­ti­mai­nen täy­den pal­ve­lun au­to­maa­tio­talo. Pal­ve­lu­va­li­koi­mamme kat­taa me­ka­niikka- ja säh­kö­suun­nit­te­lun, val­mis­tus- ja asen­nus­pal­ve­lut, ko­ko­nais­pro­jek­ti­toi­mi­tuk­set, tuo­tan­to­lin­jat ja ro­bot­ti­so­lut sekä eri­kois­ko­neet ja ‑lait­teet. Toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Ul­vi­lassa, Rau­malla, Rai­siossa ja Sei­nä­joella. Lue li­sää: sermatech.fi

Kas­vumme myötä avaamme uu­den vas­tuu­po­si­tion. Si­jain­ti­paik­kana Rauma, Ul­vila tai Rai­sio.

AUTOMATION MANAGER

Si­nulla on jo ai­em­paa esi­mies­ko­ke­musta tai tun­nis­tat vah­van kiin­nos­tuk­sen hen­ki­lö­joh­ta­mi­seen. Ym­mär­rät kes­kus­val­mis­tuk­sen, in­stru­men­toin­nin ja kent­tä­säh­köis­tyk­sen pe­ri­aat­teet. Osaat hin­noi­tella tar­jot­ta­via koh­teita työ­me­ne­tel­mä­ta­solta ko­ko­nai­suuk­siin.

Toi­vomme si­nulta osaa­mista ja ko­ke­musta eten­kin säh­kö­puo­lelta sekä mie­lel­lään EPLAN suun­nit­te­luoh­jel­man tun­te­musta.  Työ­kie­linä käy­tämme suo­mea ja englan­tia. Ha­ke­mamme hen­kilö tun­ne­taan hy­vä­hen­ki­senä, in­nos­ta­vana ja ke­hit­ty­mis­ha­luk­kaana per­soo­nana.

Työs­ken­te­let kiin­teästi yh­tiömme säh­kö­au­to­maa­tio­yk­si­kön lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­jan kanssa. Pää­set osal­lis­tu­maan myös yh­tiön stra­te­gi­seen suun­nit­te­luun ja näin ke­hit­tä­mään osaa­mis­pää­omaasi. Neu­vot­te­lemme mie­lel­lämme su­ju­van siir­ty­mi­sesi meille ja mak­samme osaa­mis­tasi vas­taa­van pal­kan muine etui­neen.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi ja palk­ka­toi­vo­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 19.9.2021   osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 sztPori
doba
godz.
min

NAMS to­maat­ti­tarha tuot­taa ke­sältä mais­tu­via suo­ma­lai­sia to­maat­teja mah­dol­li­sim­man lä­pi­nä­ky­västi niin, että me kaikki voimme olla var­moja siitä mitä syömme. Me us­komme, että in­ves­toi­malla tek­no­lo­gi­aan ja tut­ki­muk­seen suo­ma­lai­nen maa­ta­lous voi pär­jätä kan­sain­vä­li­sessä kil­pai­lussa. 
Huip­pu­mo­derni Po­rin kas­vi­huo­neemme mah­dol­lis­taa kes­tä­vän ko­ko­nais­tuo­tan­to­ket­jun. Me mi­ni­moimme sekä hii­li­ja­lan­jäl­kemme, että ve­den- ja läm­mi­tys­tar­peemme mit­taa­malla, seu­raa­malla, kier­rät­tä­mällä ja te­hos­ta­malla. Me huo­leh­dimme to­maat­tiemme vi­ta­miini- ja so­ke­ri­ta­soista koko he­del­män elä­män ajan, puu­tar­hasta pöy­tään. Tuo­tan­nos­samme ei käy­tetä ke­mi­kaa­leja ja pö­ly­tämme pör­riäis­ten kanssa.

 

In­ves­toimme li­sää tuo­tan­to­ti­laa Po­riin ja haemme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen

KUNNOSSAPITOVASTAAVAA

Vas­tuu­alu­eesi on mo­ni­puo­li­nen. Huo­leh­dit tuo­tan­to­ko­nei­demme ja kiin­teis­tö­jemme käyt­tö­var­muu­desta sekä ra­ken­nat huolto-oh­jel­mat ja en­nak­ko­huol­to­suun­ni­tel­mat. Yl­lä­pi­dät tar­vit­ta­vaa va­rao­sa­va­ras­toa. Do­ku­men­toit te­ke­mäsi huol­to­suun­ni­tel­mat si­ten, että pys­tymme mo­nis­ta­maan ai­kaan­saa­mi­sesi tu­le­viin hank­kei­siimme. Osal­lis­tut li­säksi kaik­keen kun­nos­sa­pi­to­toi­min­taamme al­kaen vie­mä­reistä ja päät­tyen va­lais­tuk­semme kautta la­si­ka­toille.

Si­nulla on teh­tä­vään so­vel­tuva tek­ni­nen kou­lu­tus­tausta, ja käy­tät of­fice-pa­ket­tia yhtä mie­lel­läsi kuin tar­tut pe­rin­tei­siin työ­ka­lui­hin. Luon­teel­tasi olet jous­tava ja it­se­näi­sesti toi­meen tart­tuva. Saat ra­ken­taa älyk­kään kun­nos­sa­pi­to­ra­ken­teen meille ja lä­hi­tu­le­vai­suu­dessa kym­me­nille tu­han­sille uusille tuo­tan­to­ne­liöille. Lai­te­toi­mit­ta­jamme tu­le­vat pää­osin ul­ko­mailta, jo­ten tar­vit­set työs­säsi vä­hin­tään koh­tuul­lista englan­nin kie­len osaa­mista.

Py­sy­vän työ­suh­teen ja osaa­mis­tasi vas­taa­van palk­kauk­sen li­säksi avus­tamme tar­vit­taessa si­joit­tu­mis­tasi paik­ka­kun­nalle.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot teh­tä­västä saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse, Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle vii­meis­tään sun­nun­taina  19.9.

20 szt
doba
godz.
min

Ra­pala VMC Oyj is world lea­ding lure, th­ree-pron­ged hooks, fis­hing tackle and fil­le­ting kni­ves ma­nu­fac­tu­rer and sel­ler.

Ra­pala Eesti AS is loo­king for

LURE MAKERS 

for their Pärnu fac­tory to work full time with shifts. The job inclu­des mul­tiple tasks such as co­lo­ring, hoo­king, clea­ning and much more. Pre­vious work ex­pe­rience is not requi­red as on-site trai­ning will be pro­vi­ded. Wor­king lan­gua­ges are Es­to­nian, Rus­sian and pos­sibly Fin­nish.

We will help you with the pos­sible re­loca­tion and apart­ment search.

Are you the per­son we are loo­king for? Please sub­mit your CV and co­ver let­ter th­rough www.talentcenter.fi/tyonhakijalle as soon as pos­sible but la­test by Sa­tur­day Oc­to­ber 30th.

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Jari Nok­ko­nen at jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Wyś­lij do nas swoje zgłosze­nie!