Oferty pracy

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy z listy-

Klik­nij w nazwę oferty i apli­kuj!

Sta­nowisko Lisätiedot/Details
Ciagły nabór

 AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2021

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór
1 szt
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on pit­kään toi­mi­nut kul­je­tus­liike Pir­kan­maalta.

Käy­tössä on mo­ni­puo­li­nen ja laa­du­kas kul­je­tus­ka­lusto. 

Et­simme nyt mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJAA

Edel­ly­tämme ai­em­paa ko­ke­musta vas­taa­van ka­lus­ton kul­jet­ta­mi­sesta, voi­massa ole­vaa am­mat­ti­pä­te­vyyttä sekä lu­pa­kort­teja.

Työ­alue kat­taa Pir­kan­maan ja Sa­ta­kun­nan alu­eet. Kul­je­tuk­set ovat päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan toi­mi­tuk­sia liik­kei­siin. Työ on yö­työtä, työ­aika 18–06. Työtä teh­dään vuo­ro­vii­koin.

Ke­sän jäl­keen on mah­dol­lista työl­lis­tyä va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 21.5.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

1 sztPori
doba
godz.
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme ke­säksi iloista ja toi­me­liasta

KAHVILATYÖNTEKIJÄÄ

Saatko ih­mi­set ym­pä­ril­läsi aina hy­välle tuu­lelle ja olet aina val­mis aut­ta­maan? Et­simme po­si­tii­vi­sella asen­teella ja hy­vällä asia­kas­pal­ve­lua­sen­teella va­rus­tau­tu­nutta hen­ki­löä, jolla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Toi­men­ku­vaasi kuu­luu mo­ni­puo­li­sesti kah­viossa teh­tä­vät työt mm. aa­mu­pa­lan, lou­naan, päi­väl­li­sen sekä il­ta­pa­lan esille- ja pois­lai­tot, tiski, puh­taa­na­pito, vit­rii­ni­tuot­teista huo­leh­ti­mi­nen sekä kas­sa­työs­ken­tely. Työ on vuo­ro­työtä ja työ­päi­vät vaih­te­le­vat ma-su vä­lillä, niin ar­kena kuin juh­lana.  

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • MaRa-alan kou­lu­tusta
 • ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­musta kah­vila- ja kas­sa­työstä
 • keit­tiö­apu­lai­sen ai­empi työ­ko­ke­mus kat­so­taan eduksi
 • hy­vää tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toa
 • jous­ta­vuutta työ­ai­ko­jen­kin suh­teen sekä luo­tet­ta­vuutta
 • oma-aloit­teel­li­suutta, hy­vää or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja ky­kyä toi­mia kii­reen kes­kellä
 • hy­gie­nia­pas­sia
 • täysi-ikäi­syyttä
 • suo­men kie­len tai­toa

 Tar­joamme ha­ki­jalle:

 • työtä osa-ai­kai­sesti n. 25–30h/vko
 • pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön
 • mo­ni­puo­li­sen työn ja mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää omaa osaa­mista
 • mitä mai­nioim­man työ­po­ru­kan
 • työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­sen pal­kan

 

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 16.5.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

2 sztPori
doba
godz.
min

Ultra Ac­tion Park on Po­rin Puu­vil­lassa si­jait­seva koko per­heen si­sä­puisto mo­nilla en­nen­nä­ke­mät­tö­millä ak­ti­vi­tee­teillä. Seu­dun pa­ras ja suu­rin trampoliini‑, voi­mis­telu- ja par­kou­ra­lue sekä useita pe­lia­ree­noita.

Puisto tar­joaa mo­ni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det yri­tys­ten virkistyspäiviin‑, ja syn­ty­mä­päi­vä­juh­liin kai­ke­ni­käi­sille yh­dis­tä­mällä ak­ti­vi­tee­tit, ruoan sekä il­lan­viet­to­pai­kan. Jouk­kueille ja seu­roille mai­nio paikka jär­jes­tää vaih­toeh­toi­set tree­nit mo­ni­puo­li­sessa toi­min­taym­pä­ris­tössä. Puisto tar­joaa ta­pah­tu­mia ja mah­dol­li­suuk­sia sekä en­nen kaik­kea elä­myk­siä.

Haemme Ultra Ac­tion Par­kiin

TOIMINTAPUISTO-OHJAAJAA 

Tar­jolla oi­kea unel­mien ke­sä­duuni lii­kun­nal­li­selle hur­ja­päälle, joka viih­tyy mm. las­ten ja nuor­ten pa­rissa.

Et­si­mämme hen­kilö pyö­rit­tää Ultra Ac­tion Par­kin päi­vit­täistä toi­min­taa, hoi­taa kas­saa, huo­leh­tii tur­val­li­suu­desta ja opas­taa kä­vi­jöitä puis­ton saloi­hin. Myös puis­ton siis­tey­destä ja ylei­sestä viih­ty­vyy­destä huo­leh­ti­mi­nen kuu­luu oh­jaa­jien teh­tä­viin. Puis­ton yh­tey­dessä toi­mii Tu­ro’s Heavy Ke­bab Puu­villa, ja toi­min­ta­puisto-oh­jaa­jan teh­tä­viin kuu­luu­kin asia­kas­pal­velu myös ra­vin­to­lan puo­lella.

Ai­kai­sempi ko­ke­mus vas­taa­vasta teh­tä­västä kat­so­taan eduksi, sa­moin kuin kai­ken­lai­nen ko­ke­mus eri­lais­ten ryh­mien oh­jaa­mi­sesta tai vaik­kapa ur­hei­lu­jouk­ku­een val­men­ta­mi­sesta. Tär­keintä kui­ten­kin on, että olet so­si­aa­li­nen ja iloi­nen tyyppi, ja olet temp­pu­ra­doilla kuin ko­to­nasi.

Täysi-ikäi­syys ja suo­men kie­len taito vaa­di­taan. Työ on mää­rä­ai­kai­nen ke­sä­kuun lop­puun, mutta mah­dol­li­sesti jat­kuu syk­syllä.

 

Ha­ku­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 16.5. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. 

 

 

 

1 szt
doba
godz.
min

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme

JOHTAVAA PILVIARKKITEHTIA

Tässä teh­tä­vässä var­mis­tat, että lii­ke­toi­min­tamme ja pal­ve­lumme vas­taa­vat tu­le­vai­suu­den asia­kas­tar­peita par­haalla mah­dol­li­sella ta­valla ja että saamme pil­vi­tek­no­lo­gian ke­hit­ty­mi­sen hyö­dyt te­hok­kaasti asiak­kai­demme käyt­töön. Joh­dat pil­vi­stra­te­giamme ke­hit­tä­mistä osana yri­tyk­semme stra­te­giaa ja koor­di­noit pil­vi­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää ope­ra­tii­vista te­ke­mistä eri toi­min­tayk­si­köis­sämme. Työs­ken­te­let ak­tii­vi­sesti ja ke­hi­tys­ha­kui­sesti asiak­kai­den, lii­ke­toi­min­ta­joh­don ja pil­vi­pal­ve­lu­tuot­ta­jien kanssa. Olet lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tys­joh­to­ryh­män jä­sen ja ra­por­toit ke­hi­tys­joh­ta­jalle.

Me­nes­tyäk­sesi teh­tä­vässä si­nulla tu­lee olla useam­man vuo­den työ­ko­ke­mus vas­taa­vista teh­tä­vistä ja ai­kai­sem­pia näyt­töjä pil­vi­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sestä, hal­lin­nasta, hal­lin­ta­mal­leista sekä pal­ve­lui­den re­surs­soin­nista ja kon­sep­toin­nista. Si­nulla on teh­tä­vään so­vel­tuva lii­ke­toi­min­nal­li­nen kou­lu­tus ja ajan­ta­sai­nen ko­ko­nai­sym­mär­rys pil­vi­pal­ve­luista, ko­ko­nai­sark­ki­teh­tuu­rista ja so­vel­lus­ten ke­hit­tä­mi­sestä. Li­säksi hah­mo­tat ja seu­raat ak­tii­vi­sesti ICT-pal­ve­lui­den ja ‑tek­no­lo­gioi­den tren­dejä. Ar­vos­tamme ko­ke­musta kun­tien, sote-toi­mi­joi­den ja muun jul­kis­hal­lin­non eri­tyis­piir­teistä. Ha­luat ai­dosti uu­dis­taa lii­ke­toi­min­taamme seu­raa­valle ta­solle.    

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen, meille tär­keän ja vas­tuul­li­sen teh­tä­vän in­no­vaa­tioon kan­nus­ta­vassa kas­vu­yri­tyk­sessä sekä mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää ICT-pal­ve­lui­tamme osana yri­tyk­semme stra­te­giaa. Me pa­nos­tamme or­ga­ni­saa­tiona vah­vasti ke­hi­tyk­seen ja kas­vuun ja tässä roo­lissa pää­set­kin vai­kut­ta­maan paitsi omaan työ­hösi, myös yri­tyk­semme toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Am­mat­ti­tai­toi­sen tii­min tuki ta­kaa si­nulle mah­dol­li­suu­den myös omaan am­ma­til­li­seen ke­hit­ty­mi­seesi. An­namme suurta ar­voa si­nun osaa­mi­sel­lesi ja tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen työym­pä­ris­tön sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan ja hy­vät työ­suhde-edut. Toi­mi­pis­teesi voi si­jaita ym­päri Suo­men ole­vissa missä ta­hansa toi­mi­pis­teis­tämme tai voit työs­ken­nellä ko­ti­toi­mis­tol­tasi kä­sin.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: Jyrki Ylänkö, jyrki.ylanko@talentcenter.fi tai 050 523 6270

Lä­hetä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen vii­meis­tään 23.5.2021 osoit­teessa jyrki.ylanko@talentcenter.fi Aloi­tamme ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyn sekä haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana ja to­teu­tamme va­lin­nan heti so­pi­van ha­ki­jan löy­dyt­tyä.

2 sztKotka, Tampere
doba
godz.
min

En­mac Oy on suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­hin, pro­jek­tien to­teut­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Meillä on 35 vuo­den ko­ke­mus tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den pal­ve­le­mi­sesta vaa­ti­vissa ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sissa. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tien li­säksi toi­mi­tamme asiak­kail­lemme eri­lai­sia tuo­tan­to­lait­teita, ro­bo­tiik­kaa sekä nosto- ja kä­sit­te­ly­lait­teita. Yh­tiössä työs­ken­te­lee yli 100 pää­osin suun­nit­te­lu­teh­tä­viin eri­kois­tu­nutta am­mat­ti­laista.

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­poh­jaa on vah­vis­tettu ja sen kautta haemme tu­le­vina vuo­sina voi­ma­kasta kas­vua Suo­men mark­ki­noilta. Asiak­kai­namme on maamme joh­ta­via tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den yri­tyk­siä, jotka in­ves­toi­vat vah­vasti tuo­tan­to­te­hok­kuu­teensa. Tämä ke­hi­tys vaa­tii kump­pa­neilta uusia in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­suja ja vah­vaa laite‑, kone- ja ro­bo­tiik­ka­tek­no­lo­gian osaa­mista. En­mac vas­taa tä­hän haas­tee­seen, ja vah­vis­tamme osaa­via tii­me­jämme.

Haemme Tam­pe­reen ja Kot­kan toi­mis­toi­himme

LUJUUSLASKIJAA

Omaat yli­opis­to­ta­soi­sen kou­lu­tuk­sen tek­ni­sen las­ken­nan puo­lelta ja mie­lel­lään työ­ko­ke­musta lu­juus­las­ken­ta­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rista. Pää­set osaksi asian­tun­ti­ja­tii­miämme, jossa rat­komme asiak­kai­demme on­gel­mia ja te­hos­tamme hei­dän pro­ses­se­jaan. Tuo­tamme eri­lai­sia ra­kenne- ja vir­taus­a­na­lyy­sejä nii­hin liit­ty­vine las­ken­toi­neen ja rat­kai­sueh­do­tuk­si­neen. Pää­työ­vä­li­neinä käy­tämme FEM-oh­jel­mis­toja (Fe­map, Abaqus ja An­sys). Ar­vos­tamme eri­tyi­sesti ky­kyä so­vel­taa teo­ria­tie­toja käy­tän­nön on­gel­mien rat­kai­sui­hin.

Ha­luamme siir­ty­mi­sesi meille ole­van su­ju­vaa ja jous­ta­vaa. Huo­mioimme mah­dol­li­set eri­tyis­tar­peesi esi­mer­kiksi per­he­ti­lan­teen nä­kö­kul­masta tai jos­tain muusta syystä. Pe­reh­dy­tämme si­nut huo­lel­li­sesti yri­tyk­seemme ja toi­min­ta­kult­tuu­riimme. Tuemme hen­ki­lös­tömme lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia, ja pää­set mu­kaan koko hen­ki­lös­tölle suun­nat­tuun bo­nus­oh­jel­maan.

Ma­tala hie­rar­kia, kaik­kien työn­te­ki­jöi­demme yh­tä­läi­nen ar­vos­ta­mi­nen sekä rento il­ma­pii­rimme ta­kaa­vat mie­les­tämme par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen ja työmme kor­kean laa­dun. Lu­paamme myös osaa­mis­pää­omasi jat­ku­van ke­hit­tä­mi­sen En­mac Aka­te­miamme puit­teissa.

Mi­käli nämä ar­vomme so­pi­vat omiisi, toi­vo­tamme si­nut ter­ve­tul­leeksi jouk­koomme.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kua­jan kes­ken, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tiis­taina 18.5.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Voit lait­taa ha­ke­muk­sesi myös säh­kö­pos­titse, mika.niininen@talentcenter.fi.

 

3 sztKotka, Tampere, Pori
doba
godz.
min

En­mac Oy on suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­hin, pro­jek­tien to­teut­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Meillä on 35 vuo­den ko­ke­mus tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den pal­ve­le­mi­sesta vaa­ti­vissa ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sissa. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tien li­säksi toi­mi­tamme asiak­kail­lemme eri­lai­sia tuo­tan­to­lait­teita, ro­bo­tiik­kaa sekä nosto- ja kä­sit­te­ly­lait­teita. Yh­tiössä työs­ken­te­lee yli 100 pää­osin suun­nit­te­lu­teh­tä­viin eri­kois­tu­nutta am­mat­ti­laista.

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­poh­jaa on vah­vis­tettu ja sen kautta haemme tu­le­vina vuo­sina voi­ma­kasta kas­vua Suo­men mark­ki­noilta. Asiak­kai­namme on maamme joh­ta­via tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den yri­tyk­siä, jotka in­ves­toi­vat vah­vasti tuo­tan­to­te­hok­kuu­teensa. Tämä ke­hi­tys vaa­tii kump­pa­neilta uusia in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­suja ja vah­vaa laite‑, kone- ja ro­bo­tiik­ka­tek­no­lo­gian osaa­mista. En­mac vas­taa tä­hän haas­tee­seen, ja vah­vis­tamme me­kaa­ni­sen suun­nit­te­lun tii­me­jämme.

Haemme Tam­pe­reen, Kot­kan ja Po­rin toi­mis­toi­himme

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Si­nulla on so­vel­tuva kou­lu­tus­tausta ko­ne­tek­nii­kan alalta, ja omaat jo ai­em­paa ko­ke­musta suun­nit­te­lu­teh­tä­vistä. Työ­vä­li­neinä käy­tämme ny­ky­ai­kai­sia 3D-oh­jel­mis­toja. Tyy­pil­li­siä suun­nit­te­lu­koh­tei­tamme ovat ko­neet, lait­teet, tuo­tan­to­jär­jes­tel­mät, te­räs­ra­ken­teet ja nos­to­tek­ni­set rat­kai­sut. Ar­vos­tamme työ­ko­ke­muk­sen li­säksi eri­lais­ten lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tö­jen tun­te­musta ja ky­kyä tuot­taa asia­kas­koh­tai­sia rat­kai­suja.

Ha­luamme siir­ty­mi­sesi meille ole­van su­ju­vaa ja jous­ta­vaa. Huo­mioimme mah­dol­li­set eri­tyis­tar­peesi esi­mer­kiksi per­he­ti­lan­teen nä­kö­kul­masta tai jos­tain muusta syystä. Pe­reh­dy­tämme si­nut huo­lel­li­sesti yri­tyk­seemme ja toi­min­ta­kult­tuu­riimme.  Tuemme hen­ki­lös­tömme lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia, ja pää­set mu­kaan koko hen­ki­lös­tölle suun­nat­tuun bo­nus­oh­jel­maan.

Ma­tala hie­rar­kia, kaik­kien työn­te­ki­jöi­demme yh­tä­läi­nen ar­vos­ta­mi­nen sekä rento il­ma­pii­rimme ta­kaa­vat mie­les­tämme par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen ja työmme kor­kean laa­dun. Lu­paamme myös osaa­mis­pää­omasi jat­ku­van ke­hit­tä­mi­sen En­mac Aka­te­miamme puit­teissa.

Mi­käli nämä ar­vomme so­pi­vat omiisi, toi­vo­tamme si­nut ter­ve­tul­leeksi jouk­koomme.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tiis­taina 18.5.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Voit lait­taa ha­ke­muk­sesi myös säh­kö­pos­titse, mika.niininen@talentcenter.fi.

1 sztHyvinkää
doba
godz.
min

Haemme asiak­kaal­lemme Hy­vin­käälle 

SÄHKÖAUTOMAATIOASENTAJAA

teol­li­suu­den kun­nos­sa­pi­toon.

Toi­mit työs­säsi päi­vit­täin eri­lais­ten teol­li­suus­lait­tei­den asen­nus­ten ja kun­nos­sa­pi­don pa­rissa var­mis­taen nii­den toi­min­nan. Vaa­dimme vä­hin­tään muu­ta­man vuo­den työ­ko­ke­muk­sen teol­li­suu­den alalta ja osaa­mi­sen toi­mia niin it­se­näi­sesti kuin ryh­mäs­sä­kin. Työ­täsi ovat mää­rä­ai­kais­huol­lot tuo­tan­to­lait­teille sekä vian­mää­ri­tyk­set ja kor­jauk­set. 

Englan­nin kie­len tai­don luemme eduksi.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Hae paik­kaa vaikka heti, mutta tee se vii­meis­tään 10.05.2021.

1 sztHyvinkää
doba
godz.
min

Haemme asiak­kaal­lemme Hy­vin­käälle

AUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Tar­joamme mo­ni­puo­li­sen työym­pä­ris­tön ke­hi­tyk­sen kär­jessä kul­ke­vassa or­ga­ni­saa­tiossa. Edel­ly­tämme sähkö- tai au­to­maa­tio­alan kou­lu­tusta, Sie­mens S7- ja Win CC ‑oh­jel­mis­to­jen sekä TIA-por­taa­lin tun­te­musta.

Eduksi kat­somme teol­li­suu­dessa käy­tet­tä­vien tie­don­siir­to­väy­lien tun­te­muk­sen.

Työs­ken­tely ta­pah­tuu tii­viissä yh­teis­työssä asiak­kai­den ja mui­den si­dos­ryh­mien kanssa mie­len­kiin­toi­sissa pro­jek­teissa ja pää­set osal­lis­tu­maan myös käyt­töön­ot­toi­hin ja tes­tauk­siin.

Pää­set työs­ken­te­le­mään teol­li­suusau­to­maa­tion huip­puo­saa­jien kanssa ja hyö­dyn­tä­mään sen oman ke­hit­ty­mi­sesi tu­kena. Pää­set ha­lu­tes­sasi suun­nit­te­le­maan omaa työ­täsi ja työs­ken­te­le­mään it­se­näi­sesti, mutta taus­talla on kui­ten­kin aina tii­min ja kol­le­go­jen tuki ja apu.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Hae paik­kaa vaikka heti, mutta tee se vii­meis­tään 10.05.2021.

1 sztPori
doba
godz.
min

KMJ-En­gi­nee­ring Oy on vuonna 1997 pe­rus­tettu säh­köin­si­nöö­ri­toi­misto, joka toi­mii Insta Grou­pin osana. Pal­ve­lemme teol­li­suu­den ja kiin­teis­tö­jen säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­luun ja yl­lä­pi­toon sekä ener­gian- ja säh­kön laa­dun mit­tauk­siin liit­ty­vissä asian­tun­tija- ja suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä.

Insta Group Oy on suo­ma­lai­nen tek­no­lo­gia­kon­serni, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kah­del­la­toista paik­ka­kun­nalla ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa.

Haemme kas­vuamme tu­ke­maan Po­rin tii­mei­himme

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ ja/tai SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Työs­ken­te­let joko säh­kö­suun­nit­te­lun tai ver­kos­to­las­ken­nan pa­rissa teol­li­suu­den mo­ni­puo­li­sissa pro­jek­teissa sekä lai­va­sek­to­rilla. Työ­pis­teesi on Po­rin Puu­vil­lassa uusissa ja ava­rissa ti­lois­samme.

Si­nulla on mie­lel­lään työ­ko­ke­musta teol­li­suu­den säh­kö­suun­nit­te­lu­teh­tä­vistä, sekä kes­ki­jän­nite- ja pien­jän­ni­te­puo­len lait­teis­to­jen tun­te­musta. Ha­luat kan­taa ko­ko­nais­vas­tuun pro­jek­teis­tasi, ja kes­kus­te­let sekä ra­por­toit luon­te­vasti asiak­kai­demme kanssa nii­den ete­ne­mi­sestä.

Säh­kö­voi­ma­tek­nii­kan ja säh­kö­verk­ko­jen las­ken­taoh­jel­mien osaa­mi­nen on eduksi teh­tä­vässä. Ver­kos­to­las­ken­nan ai­kai­sempi osaa­mi­nen ei ole vält­tä­mä­töntä, sillä pe­reh­dy­tämme si­nut teh­tä­viisi koko KMJ:n voi­min. Tär­keintä on, että ha­luat ke­hit­tyä ver­kos­to­las­ken­nan tai säh­kö­suun­nit­te­lun huip­puam­mat­ti­lai­seksi alan joh­ta­vassa yri­tyk­sessä!

KMJ:lla si­nua odot­taa hy­vä­hen­ki­nen työyh­teisö, jonka ren­toon ja asian­tun­te­vaan po­ruk­kaan on helppo tulla mu­kaan. Osana Insta Group ‑kon­ser­nia al­le­kir­joi­tamme koko kon­ser­nia yh­dis­tä­vän mot­tomme “Lupa luot­taa”, joka kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme niin asiak­kaille päin kuin työyh­tei­sön­kin kes­ken. Mak­samme osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn- ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. KMJ:lla ja koko Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van lii­kun­tae­dun ja er­go­no­mis­ten työ­pis­tei­den kautta.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään tiis­taina 18.5 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztHarjavalta
doba
godz.
min

Insta Au­to­ma­tion Oy on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen am­mat­ti­laista.

Insta Au­to­ma­tion on osa Insta Group Oy:ta, suo­ma­laista tek­no­lo­gia­kon­ser­nia, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kol­mel­la­toista paik­ka­kun­nalla ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa.

Haemme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen Har­ja­val­lan Teol­li­suus­puis­ton toi­mi­pis­tee­seemme

ASENNUSVALVOJAA

Työs­säsi yh­dis­ty­vät pro­ses­si­teol­li­suu­den tek­no­lo­giat ja vas­tuul­li­nen teh­tä­vä­ko­ko­nai­suus. Var­mis­tat asia­kas­tar­pei­den laa­duk­kaan täyt­tä­mi­sen sekä olet ak­tii­vi­sesti vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa myös eri toi­mi­joi­den, ura­koit­si­joi­den ja suun­nit­te­lu­tii­mimme kanssa. Pää­asial­li­set asiak­kaamme Nor­nic­kel ja Bo­li­den si­jait­se­vat myös Teol­li­suus­puis­tossa, jo­ten työ ei vaadi mat­kus­ta­mista.

Toi­vomme, että kou­lu­tus­taus­tasi on sähkö- ja au­to­maa­tio­alalta, ja si­nulla on jo ko­ke­musta asen­nus­val­von­ta­teh­tä­vistä sekä toi­vot­ta­vasti myös asen­nuk­sista. Hah­mo­tat pro­jek­tien ai­ka­tau­lu­vaa­ti­muk­set ja tun­net säh­kö­alan lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set työs­säsi. Tar­vit­taessa tar­joat apuasi tii­mil­lesi myös isoim­missa käyt­töö­no­toissa. Meille on en­siar­voi­sen tär­keää, että asen­nus­val­vo­jamme toi­mi­vat vas­tuul­li­sesti eri si­dos­ryh­miemme kanssa. Hoi­dat­han siis työsi tar­kasti ja yl­pey­dellä sekä hy­vällä yh­teis­pe­lillä niin asen­ta­jiemme ja suun­nit­te­li­joi­demme kuin asiak­kaan suun­taan.

Har­ja­val­lassa si­nua odot­taa lä­hes 40 hen­gen tiimi, jolla on osaa­mista asen­nuk­sista aina au­to­maa­tion ro­bo­tiik­kaan. Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu myös jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Ar­vos­tamme pa­lau­tetta myös joh­don suun­taan ja ke­hi­tämme joh­ta­mi­sesta yhä pa­rem­min työn­te­ki­jöi­tämme tu­ke­vaa.

Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van lii­kun­tae­dun, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Työn- ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pit­kään! Voit lu­kea li­sää meistä Ins­ta­lai­sista täältä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään maa­nan­taina 10.5.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle . Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.

1 sztTampere
doba
godz.
min

PQR haas­taa ja erot­tuu ja te­kee asia­kas­lä­heistä yh­teis­työtä pro­jek­tin alusta lop­puun. Huo­mat­ta­van tek­ni­sen pä­te­vyy­den ja mo­ni­vuo­ti­sen ko­ke­muk­sen omaa­vat in­si­nöö­rit hal­lit­se­vat tek­ni­set rat­kai­sut.

PQR on eri­kois­tu­nut LVI‑, sähkö‑, valaistus‑, ener­gia- ja ra­ken­nusau­to­maa­tio­kon­sul­toin­tiin ja val­von­taan.

Tam­pe­reen toi­mi­pis­teessä toi­mimme pro­jek­teissa, jotka kos­ke­vat mm.

 • kau­pal­li­sia ja jul­ki­sia kiin­teis­töjä
 • ar­ka­luon­tei­sia ja suo­jat­tuja ra­ken­nuk­sia
 • kirk­koja
 • toi­mis­toja
 • asun­toja
 • teol­li­suus­kiin­teis­töjä.

Tam­pe­reen toi­mis­ton asiak­kaita ovat mm. ta­lo­yh­tiöi­den lin­ja­sa­nee­rauk­set ja maa­läm­pö­hank­keet, ra­ken­nut­ta­ja­toi­mis­tot ku­ten LaRa Oy, A‑Rakennuttajat, Sito-Wise, Ra­ken­nut­taja Emi­nenssi Oy sekä Tam­pe­reen, Pirk­ka­lan, Ylö­jär­ven, Hä­meen­ky­rön ja Akaan seu­ra­kun­nat. Näi­den li­säksi myös useat isän­nöin­ti­toi­mis­tot kuu­lu­vat asia­kas­kun­taamme.

Et­simme nyt Tam­pe­reelle

LVI-INSINÖÖRIÄ

Toi­men­ku­vaan kuu­luu pää­osin LVI-suun­nit­te­lua, IV pai­no­tuk­sin. Osal­lis­tu­mi­nen suun­nit­te­lu­ko­kouk­siin ja yh­tey­den pi­tä­mi­nen asiak­kai­siin sekä työ­maan yleis­val­vonta, kuu­lu­vat oleel­li­sena osana teh­tä­viin. Työ­maat ovat pää­sään­töi­sesti Pir­kan­maan alu­eella. Työssä toi­mi­taan osana tii­miä, ja osaat ja­kaa in­for­maa­tiota pro­ses­sin edis­ty­mi­sestä sekä neu­voa muita suun­nit­te­lu­tii­miin kuu­lu­via.

Olet jo hank­ki­nut työ­ko­ke­musta ja tun­net alalla ylei­sesti käy­tössä ole­vat suun­nit­te­luoh­jel­mis­tot. Si­nulla on ai­em­paa ko­ke­musta pro­jek­ti­vas­tuussa ole­mi­sesta.

Kou­lu­tuk­sel­tasi olet In­si­nööri LVI-alan tut­kin­nolla.

Työ­nan­ta­jana PQR pa­nos­taa eri­tyi­sesti hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tiin ja se on huo­mioitu olen­nai­sena osana yri­tyk­sen stra­te­giaa.

Li­säksi yri­tys tar­joaa

 • va­ki­tui­sen työn ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­ka­ta­son ja edut
 • jous­ta­van työ­ajan
 • mo­ni­puo­li­set jatko- ja li­sä­kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det
 • am­mat­ti­tai­toi­sen ja avus­ta­van hen­ki­lös­tön
 • kou­lu­tusta eri­kois­oh­jel­mien käyt­töön.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 14.05.2021.

 

1 sztUusikaupunki
doba
godz.
min

Te­le­silta Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista lai­va­puo­len säh­kö­ura­koit­si­joista. Olemme osa Skan­di­na­viassa ja Bal­tiassa toi­mi­vaa AS Harju Elek­ter ‑kon­ser­nia. Toi­mi­tamme säh­kö­ura­koin­tia ja ‑suun­nit­te­lua lai­va­teol­li­suu­delle sekä maa­puo­len teol­li­suus- ja suur­kiin­teis­tö­hank­kei­siin.

Te­le­sil­lassa meitä työs­ken­te­lee 30 am­mat­ti­laista ja toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Uu­des­sa­kau­pun­gissa, Rau­malla ja 2021 al­kaen Tu­russa. Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli 146 M€. AS Harju Elek­ter on lis­tattu Nas­daqin omis­ta­maan Tal­lin­nan pörs­siin.

Haemme kas­vuamme tu­ke­maan Uu­den­kau­pun­gin toi­mis­toomme

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Si­nulla on alan kou­lu­tus­tausta ja mie­lel­lään jo usean vuo­den ko­ke­mus säh­kö­suun­nit­te­lusta. Toi­vomme si­nulta osaa­mista Cad­ma­tic ‑suun­nit­te­lu­työ­ka­lusta tai ko­ke­musta jos­tain vas­taa­vasta jär­jes­tel­mästä. Li­säksi ar­vos­tamme ha­ki­joilta tun­te­musta PLC ‑lo­gii­koista ja vä­hin­tään koh­tuul­lista englan­nin kie­len tai­toa.

Osaat lii­ke­ta­lou­den pe­rus­teet, ja ym­mär­rät ka­te­las­ken­nan kes­kei­set pe­ri­aat­teet hin­noit­te­lussa. Ha­luat ja ky­ke­net ot­ta­maan vas­tuuta pro­jek­tiemme mää­rä­tie­toi­sesta ja laa­duk­kaasta lop­puun­saat­ta­mi­sesta. Ra­por­toit pro­jek­tien ete­ne­mi­sestä täs­mäl­li­sesti ja ajal­laan, var­mis­taen asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den te­ke­mi­siimme.

Tar­vit­taessa voit työs­ken­nellä osan ajas­tasi Rau­man toi­mis­tol­lamme. Tar­joamme si­nulle kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi hy­vä­hen­ki­sen työyh­tei­sön ja va­kaasti omis­te­tun yri­tyk­sen tu­ke­maan ura- ja osaa­mis­ke­hit­ty­mis­täsi. Mak­samme mie­lel­lämme osaa­mi­seesi ja ko­ke­muk­seesi pe­rus­tu­van pal­kan.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot: Mika Nii­ni­nen, mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 14.5.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 sztKankaanpää
doba
godz.
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys.

Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on maa­il­man suu­rin kip­si­le­vy­toi­mit­taja ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖÄ

Joh­dat teh­taamme kun­nos­sa­pi­to­tii­miä, ja vas­tuul­lesi kuu­luu myös työ- ja pa­lo­suo­jelu sekä nes­te­kaa­su­käy­tön val­vo­jana toi­mi­mi­nen. Olet osa teh­taan avain­ryh­mää osal­lis­tu­malla sekä ope­ra­tii­vi­seen että stra­te­gi­seen suun­nit­te­luun ja teh­taamme tek­ni­seen ke­hit­tä­mi­seen. Kun­nos­sa­pi­don han­kin­nat, ali­hank­ki­ja­toi­minta ja in­ves­toin­tie­si­tyk­set ovat olen­nai­nen osa toi­men­ku­vaasi. Ra­por­toit kun­nos­sa­pi­don toi­min­nasta teh­taan­joh­ta­jalle.

Ar­vos­tamme ko­ke­musta me­kaa­ni­sen kun­nos­sa­pi­don joh­ta­mi­sesta, mie­lel­lään pro­ses­si­teol­li­suu­desta, ja ai­em­paa työ­his­to­riaa vas­taa­van­tyyp­pi­sistä teh­tä­vistä.

Ha­ke­mamme hen­kilö on luon­teel­taan avoin, hel­posti lä­hes­tyt­tävä ja jär­jes­tel­mäl­li­nen. Vah­van lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sen li­säksi joh­dat tii­miäsi lä­heltä osal­lis­tuen ja aut­taen myös käy­tän­nön asioissa. Ar­vos­tat hy­vää joh­ta­mista, työ­hy­vin­voin­tia ja ke­hit­tä­mi­so­rien­toi­tu­nutta tii­mi­työs­ken­te­lyä.

Su­ju­van suo­men ja englan­nin kiel­ten tai­don li­säksi käy­tät tie­to­tek­ni­siä työ­ka­luja su­ju­vasti.

Tar­joamme si­nulle vas­tuul­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen työ­ken­tän te­hok­kaassa tuo­tan­to­ym­pä­ris­tössä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla
Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 27.5.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

4 sztPori
doba
godz.
min

Haemme Vir­kis­tys­ho­telli Yy­te­riin ke­säksi

TARJOILIJOITA

Et­simme iloi­sia, oma-aloit­tei­sia ja ener­gi­siä sa­li­puo­len te­ki­jöitä, joilla riit­tää vir­taa ke­sän kii­rei­sim­pi­nä­kin päi­vinä. Kat­somme alan kou­lu­tuk­sen sekä ai­kai­sem­man tar­joi­lu­ko­ke­muk­sen eduksi.

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­lista asia­kas­pal­ve­lu­työtä huip­pu­tyyp­pien seu­rassa. Toi­vomme, että olet työtä pel­kää­mä­tön, ja si­nulta on­nis­tuu useat ra­vin­to­la­työn osa-alu­eet. Voit olla jo ko­ke­nut á la carte ‑tar­joi­lija tai tar­joi­lu­työn vas­ti­kään aloit­ta­nut, kun­han si­nulla on asenne koh­dil­laan! Et­simme tar­joi­li­joita Vir­kis­tys­ho­tel­lin eri yk­si­köi­hin, jo­ten töitä löy­tyy mo­nen­lai­sille osaa­jille.

Haemme tar­joi­li­joita sekä keik­ka­työ­hön että mää­rä­ai­kai­siin työ­suh­tei­siin so­vi­tuilla tun­neilla. Ker­rot­han jo ha­ke­muk­ses­sasi kumpi si­nua kiin­nos­taa enem­män.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään tiis­taina 11.5.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Löy­dät mei­dät myös so­mesta;
Ins­ta­gram — @talentcenter
Face­book — Ta­lent Cen­ter Oy
Lin­ke­din — Ta­lent Cen­ter Oy

1 sztPori
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on maa­kun­nan joh­tava te­ko­ä­lyn ja so­vel­ta­van ro­bo­tii­kan osaa­mis­kes­kit­tymä. Haemme Po­riin, osit­tai­sella etä­työ­mah­dol­li­suu­della, kan­sal­li­sen ta­son huip­puo­saa­jaa tai sel­lai­seksi ha­lua­vaa hen­ki­löä.

TEKOÄLYN ERIKOISTUTKIJA

Olet jo toh­to­ri­tut­kin­non suo­rit­ta­nut tai si­nulla on val­mius suun­tau­tua toh­to­rio­pin­toi­hin. Voit olla nuo­rempi tut­kija tai jo nyt alasi huip­pua. Toi­vomme si­nulta kiin­nos­tusta ja osaa­mis­taus­taa lää­ke­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen sekä ter­veys­tek­no­lo­gioi­den pa­rista. Koor­di­noit tes­taus­pro­to­kol­lien suun­nit­te­lua ja vas­taat nii­den to­teu­tuk­sesta lop­pu­käyt­tä­jien kanssa. Teh­tävä edel­lyt­tää hy­vää pro­jek­tin­joh­ta­mis­ky­kyä ja tii­mi­työs­ken­te­ly­ha­luk­kuutta. Vies­tintä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­lisi on sel­keää ja luot­ta­musta he­rät­tä­vää.

Olemme kiin­nos­tu­neita myös hen­ki­löistä, joilla on vah­vaa osaa­mista neu­ro­ver­koista ja te­ko­ä­lyn oh­jel­moin­ti­puo­lesta muil­ta­kin kuin lää­ke­tie­teen ja ter­veys­tek­no­lo­gian toi­mia­loilta.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot saat säh­kö­pos­titse tai soit­ta­malla. Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Lä­hetä ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tai suo­raan mika.niininen@talentcenter.fi vii­meis­tään tors­taina 3.6.2021.

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Wyś­lij do nas swoje zgłosze­nie!