Oferty pracy

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy z listy-

Klik­nij w nazwę oferty i apli­kuj!

Sta­nowisko Lisätiedot/Details
1 sztCiagły nabór

 Haemme Pir­kan­maalle

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme suun­nit­telu-oh­jel­mis­ton ( sie­mens s7 / val­met DNA) osaa­mista sekä alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Päivi Pek­ka­ri­nen, p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

 Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2020

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Ciagły nabór

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztCiagły nabór

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Ciagły nabór
1 sztUlvila
doba
godz.
min

Urho Tuo­mi­nen Oy (UTU Group) on suo­ma­lai­nen säh­kö­alan kon­serni. Yh­tiön tuo­te­va­li­koi­man muo­dos­ta­vat te­hoe­lekt­ro­nii­kan tuot­teet sekä säh­kö­kes­kuk­set ja nii­den kom­po­nen­tit.

Kon­ser­niin kuu­lu­vat UTU Oy sekä Bal­tian maissa toi­mi­vat ty­tä­ryh­tiöt UTU Powel SIA (Lat­via), UTU UAB (Liet­tua) ja UTU Powel AS (Viro). Tuo­tan­to­ti­lat ovat Ul­vi­lassa, jossa si­jait­see myös kon­ser­ni­hal­linto. Kon­ser­nin muut toi­mi­pis­teet ovat Van­taalla, Rii­assa, Tal­lin­nassa ja Vil­nassa.

Et­simme tii­miimme Ul­vi­laan äi­tiys­lo­ma­si­jai­seksi

ASIAKASPALVELUKOORDINAATTORIA

Pää­teh­tä­viisi kuu­luu asia­kas­ti­laus­ten ai­ka­tau­lu­tus­ten hal­lin­nointi ja val­vonta. Olet linkki ja avain­roo­lissa asiak­kaan ja tuotannon/suunnittelun vä­lillä ja ra­por­toit pro­jek­tin ete­ne­mi­sestä sekä mah­dol­li­sista muu­tok­sista asian­osai­sille.

Olet asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen tii­mi­työn­te­kijä mutta pys­tyt myös it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn sekä pää­tök­sen­te­koon.

Eduk­sesi kat­so­taan

  • ko­ke­mus vas­taa­van­tyyp­pistä teh­tä­vistä
  • hyvä or­ga­ni­soin­ti­kyky
  • of­fice ‑työ­ka­lu­jen hal­linta

UTUlla pää­set työs­ken­te­le­mään vii­mei­sim­män tek­no­lo­gian ja mo­ni­puo­li­sen tuo­te­port­fo­lion kanssa osaa­vassa ja hy­vä­hen­ki­sessä il­ma­pii­rissä. Tar­joamme si­nulle kil­pai­lu­ky­kyi­set edut, vah­van tuen ja ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia ura­po­lul­lesi uusissa viih­tyi­sissä toi­mi­ti­lois­samme.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Jätä ha­ke­muk­sesi sekä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 8.10.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

1 sztPori
doba
godz.
min

Et­simme asi­aal­lemme ren­gas­va­ras­toon Po­riin

TRUKINKULJETTAJAA

Työ­teh­tä­viisi kuu­luu ren­kai­den kä­sit­te­lyä vas­ta­pai­not­ru­killa piha-alu­eella.

Työ on päi­vä­työtä 7–15:30 ja al­kaa heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Ota yh­teys no­peasti: Jari Nok­ko­nen 040523 2930

1 sztRauma
doba
godz.
min

Leo Laine Oy on 1966 pe­rus­tettu va­ka­va­rai­nen per­hey­ri­tys Rau­malla. Yh­tiö toi­mii muo­via­lalla ja tuo­tan­tomme pai­not­tuu ali­pai­ne­muo­vauk­seen ja muo­vi­le­vy­jen val­mis­tuk­seen. LO­KARI-tuo­te­merkki tun­ne­taan ko­ti­maassa ja kan­sain­vä­li­sesti kor­keasta laa­dus­taan sekä asia­kas­lu­paus­ten pi­tä­mi­sestä. Rau­man yk­si­köissä työs­ken­te­lee 50 si­tou­tu­nutta am­mat­ti­laista ja yh­tiö toi­mii ISO 9001 laa­tu­jär­jes­tel­mää hyö­dyn­täen.

Haemme Rau­malle 

METALLIALAN AMMATTILAISTA

Ha­luat työs­ken­nellä pal­ki­tussa per­heyh­tiössä, joka kas­vaa ja pa­nos­taa jat­ku­vasti uusim­piin tuo­tan­to­me­ne­tel­miin. Yh­tiön ta­lous- ja tu­le­vai­suus­nä­kö­kul­mat ovat kun­nossa, jo­ten tar­joamme si­nulle va­kaan ja tur­val­li­sen työym­pä­ris­tön.

Olet jo työ­elä­mä­ko­ke­musta omaava me­tal­lia­lan am­mat­ti­lai­nen. Olet työs­ken­nel­lyt alu­mii­nin ja te­räk­sen pa­rissa. Hal­lit­set hit­saus­tek­nii­koita, le­vyn­kä­sit­te­lyä, hion­taa sekä leik­kaus­me­ne­tel­miä. Tun­nis­tat it­ses­täsi ri­pauk­sen tai­teel­li­suutta ja sen kautta ym­mär­rät ja ar­vos­tat muo­toi­lun mer­ki­tystä. Osaat ja ha­luat so­vel­taa luo­vuut­tasi teol­li­sissa pro­ses­seissa.

Haemme am­mat­ti­laista, joka ha­luaa si­tou­tua yh­ti­öömme. Ar­vos­tat va­kaata ja me­nes­ty­vää per­heyh­tiötä sekä olet val­mis kou­lut­tau­tu­maan myös tu­le­vien in­ves­toin­tiemme tek­nii­koi­hin.

Pai­no­tamme va­lin­nassa

- mo­ni­puo­lista me­tal­lia­lan ko­ke­musta

- ”sil­mää”, luo­vuutta ja muo­don ta­jua

- ke­hit­tä­mis­ha­luk­kuutta ja in­no­va­tii­vista ajat­te­lua

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen, 040 730 3327. mika.niininen@talentcenter.fi tai Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 jari.nokkonen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi vii­meis­tään maa­nan­taina 4.10.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 sztNakkila
doba
godz.
min

Et­simme asiak­kaal­lemme Nak­ki­laan

VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ

Teh­tä­väsi on huo­leh­tia va­ras­ton jär­jes­tyk­sestä, toi­mi­vuu­desta ja siis­tey­destä. Ke­räi­let, sa­haat ja pak­kaat ma­te­ri­aa­leja asiak­kai­den ti­lauk­siin ja vas­taat omalta osal­tasi asiak­kai­den aut­ta­mi­sesta. Tuot­tei­den siir­te­lyssä käy­te­tään mah­dol­li­sim­man pal­jon eri­lai­sia apu­vä­li­neitä, mutta työ si­säl­tää myös jon­kin ver­ran fyy­sistä kun­toa vaa­ti­via teh­tä­viä.

Si­nulla tu­lisi olla jon­kin ver­ran ai­kai­sem­paa ko­ke­musta va­ras­to­teh­tä­vistä sekä hy­vät tru­kin­ajo­tai­dot.

Teh­tävä on ko­koai­kai­nen, työ­päi­vät ar­ki­sin 8–16. Työ al­kaa mää­rä­ai­kai­sena vuo­kra­työ­suh­teena.

Mi­käli olet ha­ke­mamme hen­kilö, niin jätä ha­ke­muk­sesi vii­meis­tään 27.9.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztNokia
doba
godz.
min

No­kian Am­matti-isän­nöinti Wen­de­lin Oy on pe­rus­tettu 2011 ja sen ko­ti­paikka on No­kia. Yri­tys tar­joaa asunto- ja kiin­teis­tö­osa­keyh­tiöille isän­nöinti- sekä kir­jan­pi­to­pal­ve­luja No­kialla ja sen ym­pä­rys­kun­nissa Tam­pe­reella, Pirk­ka­lassa ja Ylö­jär­vellä.

Et­simme nyt va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen No­kian kes­kus­taan

KIRJANPITÄJÄÄ

Teh­tä­vässä me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää ai­kai­sem­paa ko­ke­musta kir­jan­pi­dosta. Toi­vomme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa ta­lous­hal­lin­non kou­lu­tusta, ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn, oma-aloit­tei­suutta, tark­kuutta ja jär­jes­tel­mäl­li­syyttä. Ar­vos­tamme myös ai­em­paa ko­ke­musta ta­lo­yh­tiöi­den kir­jan­pi­dosta ja Do­mus-isän­nöin­ti­jär­jes­tel­män tun­te­mus on etu.

Tar­joamme si­nulle va­ki­tui­sen työ­suh­teen osaa­vassa ja ren­nossa työyh­tei­sössä, jossa saat tu­kea tar­vit­taessa. Palk­kaus on neu­vo­tel­ta­vissa.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos olet ha­ke­mamme hen­kilö, niin lä­hetä ha­ke­mus ja CV meille mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 04.10.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen, p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztTampere
doba
godz.
min

Lou­nas­ra­vin­tola Edun Herk­ku­kei­das Oy on tar­jon­nut mau­kasta ruo­kaa jo vuo­desta 1990. Edun Herk­ku­kei­das pal­ve­lee Tam­pe­reen kes­kus­tassa Tul­li­ka­ma­rin au­kiolla, Ha­tan­pään val­ta­tiellä Met­roAuto ‑kiin­teis­tössä ja Pirk­ka­lassa sekä La­ka­lai­vassa. 

Et­simme nyt 

MYYJÄÄ/TARJOILIAA

Odo­tamme si­nulta po­si­tii­vista asen­netta, hy­viä asia­kas­pal­ve­lu­tai­toja ja sitä, että et pel­kää työn­te­koa kii­reen kes­kellä. Työ­teh­tä­viisi kuu­lu­vat kas­sa­työn li­säksi muut lou­nas­ra­vin­to­lan teh­tä­vät. Työtä on tar­jolla keik­ka­luon­tei­sesti pai­not­tuen lou­na­sai­kaan, mutta työ­vuo­roja voi olla sään­nöl­li­sesti ti­lauk­sista riip­puen. Toi­vomme si­nulta alan kou­lu­tusta tai ai­kai­sem­paa ko­ke­musta lou­nas­ra­vin­to­lan teh­tä­vistä, mutta tär­keintä on hyvä asenne. Työssä edel­ly­te­tään hy­gie­nia­pas­sia sekä su­ju­vaa suo­men kieltä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi 1.10.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.1 szt
doba
godz.
min

Asiak­kaamme ha­kee Es­pan­jaan kie­li­tai­toi­sia am­mat­ti­lai­sia vuo­den vaih­teessa käyn­nis­ty­vään teol­li­seen pro­jek­tiin.

Haemme es­pan­jan kie­len tai­ta­vaa ASENNUSVALVOJAA

Olet me­kaa­ni­sen puo­len am­mat­ti­lai­nen ja si­nulla on ko­ke­musta asen­nus­val­von­nasta ai­em­mista pro­jek­teista. Ha­luat si­tou­tua pro­jek­tiin vä­hin­tään kah­deksi vuo­deksi ja vie­tät ison osan ajas­tasi teh­da­sa­lu­eella man­ner-Es­pan­jassa.  Kohde on pää­asiak­kaalle ra­ken­net­tava au­to­maat­ti­va­rasto, jossa kä­si­tel­lään, va­ras­toi­daan ja kul­je­te­taan iso­ko­koi­sia rul­la­tuot­teita.

Teh­tä­vässä on li­sä­vaa­ti­muk­sena joko suo­men tai vaih­toeh­toi­sesti englan­nin kie­len su­juva osaa­mi­nen. Asen­nus­val­vo­jan aloi­tus 2/2021.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä mika.niininen@talentcenter.fi. Lä­hetä cv:si ja ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään 15.10.

/

Our client is searc­hing for mul­ti­lin­gual pro­fes­sio­nals for an in­dustrial pro­ject star­ting in Spain at the turn of the year.

We are loo­king for an INSTALLATION MANAGER pro­ficient in Spa­nish

You are a pro­fes­sio­nal at mec­ha­nics and you have ex­pe­rience in ins­tal­la­tion su­per­vi­sion from pre­vious pro­jects. You are wil­ling to com­mit to the pro­ject for at least 2 years and you will be spen­ding most of your time in the fac­tory area in main­land Spain. The tar­get is to build an au­to­ma­tic wa­re­house for the main cus­to­mer, where large roll pro­ducts are hand­led, sto­red and trans­por­ted.

Fluency in eit­her Fin­nish or, al­ter­na­ti­vely, English is an ad­di­tio­nal requi­re­ment. The ins­tal­la­tion ma­na­ger is sche­du­led to start 2/2021.

For furt­her in­for­ma­tion, please con­tact Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy at mika.niininen@talentcenter.fi. To apply, please sub­mit your CV along with a co­ve­ring let­ter at www.talentcenter.fi/tyonhakijalle as soon as pos­sible but no la­ter than 15.10.2020.

/

Nue­stro cliente está buscando pro­fe­sio­na­les que hablen va­rios idio­mas para un pro­yecto in­dustrial que co­mienza en Es­paña a princi­pios del año 2021. 

Está­mos buscando un MANAGER DE INS­TA­LACIO­Nes com­pe­tente en es­pañol.
Us­ted es un pro­fe­sio­nal en mecá­nica y us­ted tiene ex­pe­riencia en la su­per­vi­sión de la ins­ta­lación de pro­yec­tos an­te­rio­res. Us­ted está dis­puesto a com­pro­me­terse con el pro­yecto du­rante al me­nos 2 años y pa­sará la mayor parte de su tiempo en un polí­gono in­dustrila en Es­paña con­ti­nen­tal. El ob­je­tivo es un al­macén au­tomá­tico que se con­struirá para el cliente princi­pal, donde los pro­duc­tos de rol­los gran­des se ma­ne­jan, al­mace­nan y trans­por­tan.

La flui­dez en finés o, al­ter­na­ti­va­mente, en inglés es un requi­sito adicio­nal en este po­sicion. El ges­tor de ins­ta­lación está pro­gra­mada para iniciar 2/2021.

Para ob­te­ner más in­for­mación, pón­gase en con­tacto con Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy en mika.niininen@talentcenter.fi.Para so­lici­tarlo, envíe su CV junto con una carta de pre­sen­tación a www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tan pronto como sea po­sible, pero no más tarde de 15.10.2020.

3 szt
doba
godz.
min

Asiak­kaamme ha­kee Es­pan­jaan kie­li­tai­toi­sia am­mat­ti­lai­sia vuo­den vaih­teessa käyn­nis­ty­vään teol­li­seen pro­jek­tiin.

Haemme es­pan­jan kie­len tai­ta­via PROJEKTI-INSINÖÖREJÄ

Kou­lu­tus­taus­tasi on joko me­kaa­ni­selta- tai säh­kö­puo­lelta. Ha­luat si­tou­tua pro­jek­tiin vä­hin­tään kah­deksi vuo­deksi ja vie­tät ison osan ajas­tasi teh­da­sa­lu­eella man­ner-Es­pan­jassa. Si­nulla on ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä ja työs­ken­te­ly­ta­voil­tasi olet rau­hal­li­nen mutta mää­rä­tie­toi­nen. Kohde on pää­asiak­kaalle ra­ken­net­tava au­to­maat­ti­va­rasto, jossa kä­si­tel­lään, va­ras­toi­daan ja kul­je­te­taan iso­ko­koi­sia rul­la­tuot­teita.

Teh­tä­vässä on li­sä­vaa­ti­muk­sena joko suo­men tai vaih­toeh­toi­sesti englan­nin kie­len su­juva osaa­mi­nen. Pro­jekti-in­si­nöö­rien teh­tä­vien aloi­tus 12/2020.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä mika.niininen@talentcenter.fi. Lä­hetä CV:si ja ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään 15.10.

/  

Our client is searc­hing for mul­ti­lin­gual pro­fes­sio­nals for an in­dustrial pro­ject star­ting in Spain at the turn of the year.

We are loo­king for PROJECT ENGINEERS pro­ficient in Spa­nish

Your educa­tio­nal background is eit­her in the area of mec­ha­nics or elect­rical en­gi­nee­ring. You are wil­ling to com­mit to the pro­ject for at least 2 years and you will be spen­ding most of your time in the fac­tory area in main­land Spain. You have ex­pe­rience in si­mi­lar tasks and you are calm but de­ter­mi­ned in your work ha­bits. The tar­get is to build an au­to­ma­tic wa­re­house for the main cus­to­mer, where large roll pro­ducts are hand­led, sto­red and trans­por­ted.

Fluency in eit­her Fin­nish or, al­ter­na­ti­vely, English is an ad­di­tio­nal requi­re­ment. The pro­ject en­gi­neers are sche­du­led to start 12/2020.

For furt­her in­for­ma­tion, please con­tact Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy at mika.niininen@talentcenter.fi.To apply, please sub­mit your CV along with a co­ve­ring let­ter at www.talentcenter.fi/tyonhakijalle as soon as pos­sible but no la­ter than 15.10.2020.

/

Nue­stro cliente está buscando pro­fe­sio­na­les que hablen va­rios idio­mas para un pro­yecto in­dustrial que co­mienza en Es­paña a princi­pios del año 2021. 

Es­ta­mos buscando INGENIEROS DE PROYECTO com­pe­ten­tes en es­pañol.
Su for­mación es de mecá­nico o eléct­rico. Us­ted está dis­puesto a com­pro­me­terse con el pro­yecto du­rante al me­nos 2 años y pa­sará la mayor parte de su tiempo en un polí­gono in­dustrial en Es­paña con­ti­nen­tal. Tie­nes ex­pe­riencia en ta­reas si­mi­la­res y estás tranquilo pero de­ter­mi­nado por tus há­bi­tos de tra­bajo. El ob­je­tivo es un al­macén au­tomá­tico donde se ma­ne­jan, al­mace­nan y trans­por­tan pro­duc­tos gran­des y esto se con­struirá para el cliente princi­pal.

La flui­dez en finés o, al­ter­na­ti­va­mente, en inglés es un requi­sito adicio­nal. Los in­ge­nie­ros de pro­yecto están pro­gra­ma­dos para iniciar 12/2020.

Para ob­te­ner más in­for­mación, pón­gase en con­tacto con Mika Niininen/Talent Cen­ter Oy en mika.niininen@talentcenter.fi. Para so­lici­tarlo, envíe su CV junto con una carta de pre­sen­tación a www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tan pronto como sea po­sible, pero no más tarde de 15.10.2020.

1 sztKankaanpää
doba
godz.
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys. Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on yksi maa­il­man suu­rim­mista kip­si­le­vy­toi­mit­ta­jista ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

LASTAAJAA/VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ

Lastaaja/varastotyöntekijä toi­mii va­ras­tolla kiin­teässä yh­teis­työssä niin va­ras­ton pak­kaa­jien kuin tuot­teita nou­ta­maan tul­lei­den kul­jet­ta­jien kanssa. Teh­tä­viin kuu­luu mm. asia­kas­pal­ve­lua, ta­va­ran vas­taan­ot­toa ja rek­ko­jen las­tausta. Työn te­ke­mi­nen edel­lyt­tää oma-aloit­tei­suutta ja on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä, sillä va­littu hen­kilö työs­ken­te­lee pal­jon yk­sin. Ar­vos­tamme ha­ki­joissa huo­lel­li­suutta, tark­kuutta, ri­peyttä työssä sekä kor­keaa työ­mo­raa­lia. Työ­hön pe­reh­dy­te­tään, jo­ten tär­keim­pinä omi­nai­suuk­sina ovat halu ja kyky op­pia sekä asenne.

Ha­ki­jalta odo­te­taan työ­tur­val­li­suus­kort­tia, ko­ke­musta las­tauk­sesta sekä tru­killa (7,5t) ja kuor­maa­jalla työs­ken­te­lystä. Li­säksi ATK-tai­dot kat­so­taan eduksi.

Työ on pää­osin lo­ma­tuu­rauk­sia ja se­son­kia­pua.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen p.  040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi ha­ke­mamme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 15.10. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten toimi no­peasti.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztEura
doba
godz.
min

Pa­ne­lian­kos­ken Voima on luon­nol­taan säh­köi­nen pai­kal­li­nen yh­tiö, joka on pal­vel­lut pai­kal­li­sia asiak­kai­taan jo vuo­desta 1912. Meillä työs­ken­te­lee 21 alan am­mat­ti­laista ja lii­ke­vaih­tomme on yli 12 mil­joo­naa eu­roa. Toi­mi­ti­lamme si­jait­se­vat Pa­ne­liassa ja toi­mimme pää­asiassa Eu­ran sekä Eu­ra­joen kun­tien alu­eella. Li­sä­tie­toa meistä osoit­teessa www.pkvoy.fi

Et­simme osaa­vaa ja tu­le­vai­suu­den ener­gia­maa­il­masta kiin­nos­tu­nutta

VERKOSTOPÄÄLLIKKÖÄ

Si­nulla on teh­tä­vään so­piva kou­lu­tus­tausta ja omaat ko­ke­musta säh­kö­ver­kon ra­ken­ta­mi­sesta ja suun­nit­te­lusta, joista otat ko­ko­nais­vas­tuun. Toi­mit li­säksi yh­tiömme säh­kö­töi­den joh­ta­jana eli tar­vit­set S1 säh­kö­pä­te­vyy­den. Olet tie­to­tek­ni­sesti osaava, jol­loin omak­sut hel­posti uusia jär­jes­tel­miä ja oh­jel­mia. Alan ko­ke­muk­sen li­säksi pai­no­tamme rek­ry­toin­nissa hen­ki­lö­koh­tai­sia omi­nai­suuk­siasi.

Olet hel­posti lä­hes­tyt­tävä tii­mi­työn kan­nat­taja. An­nat ja otat mie­lel­läsi vas­tuuta sekä si­nun on luon­teva toi­mia eri­lais­ten työ­ka­ve­rei­den ja si­dos­ryh­mien kanssa. Viet so­vi­tut asiat laa­duk­kaasti lop­puun ja kat­seesi on vah­vasti tu­le­vai­suu­dessa vah­vis­taen yh­tiömme ki­vi­jal­kaa. Olet ke­hi­ty­so­rien­toi­tu­nut ja ym­mär­rät lii­ke­toi­min­nan pe­rus­ra­ken­teet las­ken­toi­neen.

Tar­joamme si­nulle:

- va­kaan toi­min­taym­pä­ris­tön mi­hin on helppo si­tou­tua pit­källä jän­teellä

- tur­val­li­sen ym­pä­ris­tön ja osaa­van tii­min joh­det­ta­vak­sesi

- joh­don ja muun or­ga­ni­saa­tion tuen pe­reh­dy­tyk­seen ja vas­tui­hisi

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut, Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jätä ha­ke­mus, palk­ka­toi­vo­mus ja an­sio­luet­telo osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle vii­meis­tään per­jan­taina 2.10.2020.

1 sztTampere
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on yrit­tä­jä­ve­toi­nen, am­mat­ti­tai­toi­nen ja kii­tetty kiin­teis­tö­huol­to­yh­tiö Tam­pe­reella.

Et­simme heille nyt va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen

KIINTEISTÖHUOLTAJAA

Työ­koh­teet ovat Tam­pe­reella si­jait­se­via ta­lo­yh­tiöitä. Työn­ku­vaan kuu­luu mo­ni­puo­li­set huol­to­työt ja kor­jauk­set.

Työssä tar­vi­taan:

  • Hy­vää fyy­sistä pe­rus­kun­toa
  • B‑ajokorttia

Ar­vos­tamme:

  • Ai­em­paa ko­ke­musta ta­lo­tek­nii­kasta
  • Ko­ke­musta ko­nei­den aja­mi­sesta
  • Asia­kas­pal­ve­luun so­pi­vaa luon­netta

Työ­eh­dot ja palk­kaus mää­räy­ty­vät kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos olet ha­ke­mamme hen­kilö, niin lä­hetä ha­ke­mus ja CV meille mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 25.9.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola, p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 sztRauma
doba
godz.
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Rau­malle

PIZZERIATYÖNTEKIJÄÄ 

Jos olet po­si­tii­vi­sen asen­teen omaava asia­kas­pal­ve­lija, etkä pel­kää työn­te­koa kii­reen kes­kel­lä­kään olet et­si­mämme vah­vis­tus. Työtä on tar­jolla keik­ka­luon­tei­sesti pai­not­tuen il­toi­hin ja vii­kon­lop­pui­hin. Työssä pär­jää reip­pu­della, ah­ke­ruu­della, tun­nol­li­suu­della ja iloi­sella mie­lellä. Työ­hön pe­reh­dy­te­tään, mutta toi­vo­taan ai­kai­sem­paa ko­ke­musta pizzan­lei­von­nasta. Työssä edel­ly­te­tään hy­gie­nia­pas­sia sekä su­ju­vaa suo­men kieltä.

So­pii mai­niosti opis­ke­li­jalle tai Si­nulle ketä ha­luaa keik­kail­len an­saita kui­ten­kin vä­lillä ja tehdä töitä omaan Si­nulle so­pi­vaan tah­tiin. 

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­vistä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 11.10.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

 

 

 

1 sztEurajoki
doba
godz.
min

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Eu­ra­joelle

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄÄ

Työ­teh­tä­viisi kuu­lu­vat avus­ta­vat työt keit­tiössä, sa­lin puo­lesta huo­leh­ti­mi­nen sekä iloi­nen asia­kas­pal­velu. Odo­tamme si­nulta ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ra­vin­tola / kah­vila-alalta ja toi­vomme kas­sa­työs­ken­te­lyn ole­van jo en­tuu­des­taan tut­tua. Työ­hön pe­reh­dy­te­tään, mutta iloi­sella ja reip­paalla asen­teella pää­set jo pit­källe. Aa­mu­vir­kulle, ah­ke­ralle, työtä pel­kää­mät­tö­mälle te­ki­jälle ois nyt tar­vetta ren­nossa ja mu­ka­vassa työ­po­ru­kassa. Olet­han tot­tu­nut hek­ti­seen työ­tah­tiin ja pikku vi­pinä so­pii si­nulle. 

Työ al­kaa keik­ka­luon­toi­sena, mutta mah­dol­li­suus osa-ai­kai­seen työ­suh­tee­seen myö­hem­min. Työssä vaa­di­taan su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa sekä hy­gie­nia­pas­sia. 

Kiin­nos­tuitko? Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian sillä kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, mutta vii­meis­tään 11.10.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 sztTampere
doba
godz.
min

Asiak­kaamme on di­gi­taa­li­sen asia­kas­han­kin­nan huip­puo­saaja ja on osa Poh­jois­mai­den joh­ta­vaa mark­ki­noin­ti­kon­ser­nia.

Et­simme nyt Tam­pe­reelle

ASIANTUNTIJAMYYJÄÄ

Me­nes­tyäk­sesi asian­tun­ti­jana täy­tät seu­raa­vat tun­nus­mer­kit:

• Pi­dät myyn­nistä (ja si­nulla on halu aut­taa asiak­kaita myy­mällä heille so­pi­vat rat­kai­sut), se on jopa in­to­hi­mosi ja olet hyvä siinä – voit olla myös myyn­tiin ha­luava toi­sen alan tai­taja mutta ha­lua myyn­tiin pi­tää olla

• Si­nulla on kyky toi­mia no­peas­ti­kin muut­tu­vassa mark­ki­nassa ja halu et­siä tie­toa sekä so­vel­taa sitä niin asiak­kaan, si­nun it­sesi kuin myös työ­nan­ta­jan­kin par­haaksi

• Han­kit, pi­dät, joh­dat ja kas­va­tat di­gi­taa­li­sen me­dian asiak­kuuk­sia

• Pi­dät yh­teyttä ja neu­vot­te­let proak­tii­vi­sesti asiak­kai­den kanssa pu­he­li­mitse ja asia­kas­ta­paa­mi­sissa – myös muut yh­tey­den­pi­to­ka­na­vat ovat si­nulla jo ar­ki­päi­väi­sessä käy­tössä

 

Kat­somme eduksi nämä:

• Ai­empi myyn­ti­ko­ke­mus (eri­tyi­sesti B2B-ko­ke­mus)

• Kun­nian­himo, ta­voit­teel­li­suus ja pai­neen­sie­to­kyky: olet val­mis te­ke­mään ko­vasti töitä saa­vut­taak­sesi ta­voit­teesi

• Tii­mi­työs­ken­te­ly­kyky: jak­sat in­nos­taa ja tsem­pata myös kol­le­gaa

• It­se­näi­nen työ­ote ja taito joh­taa omaa työs­ken­te­lyäsi

• Vah­vat neu­vot­te­lu­tai­dot, sa­na­val­mius sekä it­se­var­muus kes­kus­tella yri­tys­ten pää­tök­sen­te­ki­jöi­den kanssa

• Kiin­nos­tus suo­ma­laista yri­tys­kent­tää, eri­lai­sia toi­mia­loja ja yri­tyk­siä koh­taan

 

Tar­joamme si­nulle:

• Alan rei­luim­man pal­kit­se­mis­mal­lin; edel­ly­tyk­set myydä pal­jon ja tie­nata hy­vin (yli vuo­den meillä ol­lei­den myy­jien kes­kian­sio n. 5000 e/kk, par­hai­den myy­jien vuo­sian­siot yli 100 000 e/v – ei palk­ka­kat­toa!)

• Mah­dol­li­suu­den ra­ken­taa oma asia­kas­salk­kusi omien kiin­nos­tuk­sen koh­tei­desi poh­jalta; salk­kusi asiak­kai­siin pää­set te­ke­mään so­pi­mus­ten uusin­toja ja pal­ve­lu­tar­jon­nan laa­jen­nuk­sia – mak­samme myös näistä pro­vi­sion!

• Alan ko­vim­mat am­mat­ti­lai­set to­teut­ta­maan myy­mäsi rat­kai­sut asiak­kail­lesi, mikä luo par­haat edel­ly­tyk­set saada asiak­kail­lesi par­haita mah­dol­li­sia mark­ki­noin­nin tu­lok­sia

• Run­saat ja mo­ni­puo­li­set työ­suhde-edut 

• Avoi­men ja kes­kus­te­le­van or­ga­ni­saa­tion, jossa on vahva osaa­mi­sen ja­ka­mi­sen kult­tuuri, sekä jossa jo­kai­sella on va­paus ja vas­tuu vai­kut­taa

• Kat­ta­van al­ku­kou­lu­tuk­sen sekä jat­ku­vaa am­mat­ti­tai­toa yl­lä­pi­tä­vää kou­lu­tusta

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa 


Petri Hei­nola p 044 9883394 petri.heinola@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 30.09.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Nie znalazłeś interesującej oferty?

Wyś­lij do nas swoje zgłosze­nie!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.