Rekrutacja na stanowiska kluczowe i hedhunting 

Rek­ru­tacja na sta­nowiska kluczowe, hed­hun­ting i rek­ru­tacja bez­poś­red­nia są sku­tecz­nymi narzędziami w wy­ma­gającej rek­ru­tacji eks­pertów i kadry kie­row­niczej. Po­sia­damy sze­roką sieć kon­taktów, zrozu­mie­nie stop­nia trud­ności za­dań kadry kie­row­niczej oraz współczesne narzędzia. 

Rozwój organizacyjny I audyt 

Au­dyt trud­nych i kło­pot­liwych sy­tuacji w biz­ne­sie, ana­liza i pro­pozycje działań, a następ­nie działa­nia dos­to­sowane do potrzeb klienta. Między in­nymi: sz­ko­le­nia, ak­tua­lizacje stra­te­gii i dos­to­sowa­nie procesu wartości. 

Leasing pracowniczy I rekrutacja 

Lea­sing pracow­ników za­pew­nia elas­tycz­ność kosztów stałych firmy. Lea­sing pracow­ników Ta­lent Cen­ter to łatwy i szybki sposób na zdo­bycie naj­lepszej wiedzy i umiejęt­ności zawo­dowych we właściwym cza­sie i miejscu. 

Rekrutacja międzynarodowa 

Na rynku między­na­ro­dowym jest wielu wykwa­li­fi­kowa­nych spec­ja­listów, szczegól­nie dla potrzeb prze­mysłu. W Ta­lent Cen­ter rek­ru­tacja między­na­ro­dowa to całościowy pa­kiet usług, obej­mujący tłu­macze­nia ustne i pisemne. 
Dowiedź się więcej

Test osobowości 

Różne testy oso­bowości, ta­kie jak kwes­tio­na­riusze oso­bowości i mo­tywacji oraz testy umiejęt­ności, sta­nowią ważną część procesu rek­ru­tacji i rozwoju per­so­nelu. Używamy wiodącego na rynku narzędzia Cut‑e.

Szkolenia dla kadry kierowniczej 

Sz­ko­le­nia dla kadry kie­row­niczej ofe­rują sze­roki pa­kiet sz­ko­leń, skoncent­rowa­nych na rozwoju in­dywi­dual­nych atutów. Grupy sprze­daży i me­naże­rowie sprze­daży są sz­ko­leni przez tre­nerów TC, którzy zdo­byli doświadcze­nie, pracując w sprzedaży. 

Oferty pracy

Wszyts­kie ak­tualne oferty pracy »

Talent Center

Na rynku między­na­ro­dowym jest wielu wykwa­li­fi­kowa­nych spec­ja­listów, szczegól­nie dla potrzeb prze­mysłu. W Ta­lent Cen­ter rek­ru­tacja między­na­ro­dowa to całościowy pa­kiet usług, obej­mujący tłu­macze­nia ustne i pi­semne. Naszą spec­jal­nością jest rek­ru­tacja bez­poś­red­nia, he­dun­ting per­so­nelu wyższego szczebla oraz ocena przy­dat­ności i tes­towa­nie umiejęt­ności. Nasze bo­gate doświadcze­nie w zarządza­niu biz­ne­sem i zarządza­niu za­da­niami na pozio­mie dy­rek­tora umoż­liwia wy­so­kiej ja­kości proces rek­ru­tacji od etapu de­fi­nicji potrzeb do roz­mowy kwa­li­fi­kacyj­nej i prze­prowadze­nia testów. Ofe­ru­jemy rów­nież wykwa­li­fi­kowa­nych pracow­ników tymcza­sowych, którzy przec­hodzą sta­ranny proces se­lekcji. Zau­fa­nie i troska to nasze pods­tawowe war­tości. W naszej fir­mie ten sam pro­fes­jo­na­lista jest od­powiedzialny za proces rek­ru­tacji od początku do fazy selekcji.

Jari Nok­ko­nen, dy­rek­tor zarządzający

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty