Executive search ja headhunting 

Execu­tive Search eli Head­hun­ting ja suo­ra­haku ovat te­hok­kaita kei­noja haas­teel­li­siin asian­tun­ti­jaja joh­to­rek­ry­toin­tei­hin. Käy­tös­sänne ovat laa­jat ver­kos­tomme, joh­to­ta­son teh­tä­vien vaa­ti­mus­ten ym­mär­rys ja mo­der­nit työkalut. 
Lue li­sää

Henkilöstövuokraus 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa yri­tyk­sen kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan, oi­ke­aan paikkaan. 
Lue li­sää

Rekrytointi 

Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lumme kat­taa koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin alusta lop­puun. Meillä on pitkä ja laa­jaa­lai­nen ko­ke­mus eri toi­mia­lo­jen ja osaa­mi­sa­luei­den rek­ry­toin­neista ja tar­joamme alan kat­ta­vim­mat rek­ry­toin­ti­pal­ve­lut. Pe­reh­dymme huo­lella asiak­kai­demme lii­ke­toi­min­nan eri­tyis­piir­tei­siin ja kult­tuu­riin, jotta voimme löy­tää par­haat osaajat. 
Lue li­sää

Kansainvälinen rekrytointi 

Kan­sain­vä­li­siltä mark­ki­noilta löy­tyy pal­jon osaa­via am­mat­ti­lai­sia eri­tyi­sesti teol­li­suu­den tar­pei­siin. Ta­lent Cen­te­rillä kan­sain­vä­li­nen rek­ry­tointi on oma ko­ko­nai­suu­tensa, joka kä­sit­tää myös tulk­kauk­set ja asia­kir­jo­jen käännökset. 
Lue li­sää

Henkilöarvioinnit 

Eri­lai­set hen­ki­lö­ar­vioin­nit, ku­ten per­soo­nal­li­suus- ja työ­mo­ti­vaa­tio­ar­vioin­nit sekä ky­ky­tes­tauk­set ovat tär­keä osa niin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia kuin hen­ki­lös­tön kehittämistäkin. 
Lue li­sää

Johdon arviointi 

Ta­lent Cen­te­rin joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn eri­kois­tu­neet hen­ki­löt pys­ty­vät to­teut­ta­maan it­se­näi­sen ja ob­jek­tii­vi­sen ar­vion joh­to­ryh­mistä. Jat­kuva ke­hit­ty­mi­nen ei ole pel­käs­tään or­ga­ni­saa­tion si­sällä toi­mi­vien yk­si­löi­den kan­nalta tär­keää — sitä tar­vi­taan myös huipulla. 
Lue li­sää

Talent Center — Asiakaslehti

Ta­lent Cen­ter Oy:n asia­kas­lehti. Klik­kaa ja lue »

Referenssit

Trust­mary Reviews

Avoimet työpaikat

Nimi

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2022

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men kesätyöhakemuksen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työskennellä. 

Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työtehtäviä.

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys.

Jat­kuva haku
Array 
Jat­kuva haku

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi maamme joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Yh­tiömme Suo­men his­to­ria ulot­tuu yli 30 vuo­den taakse, ja Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla sekä Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 180 henkilöä.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme, ja pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den esi­suun­nit­te­lusta huoltoon.

Olemme osa kan­sain­vä­listä kon­ser­nia; emo­yh­tiömme AS Harju Elek­ter on lis­tau­tu­nut Tal­lin­nan pörs­siin, ja kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan ammattilaista.

Haemme osto-or­ga­ni­saa­tioomme Ul­vi­laan kii­rei­sellä aikataululla

OSTAJAA/KOTIINKUTSUJAA

Työs­ken­te­let han­kin­tao­sas­tolla, jossa val­vot ma­te­ri­aa­li­vir­toja, käy­tät toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mää sekä ti­laat ma­te­ri­aa­leja ja kom­po­nent­teja toimittajilta.

Emme edel­lytä si­nulta säh­kö­tek­nistä kou­lu­tusta, mutta teh­tävä vaa­tii tark­kuutta ja hy­viä tie­to­tek­ni­siä tai­toja. Teh­tävä so­pii hy­vin esi­mer­kiksi so­vel­tu­valta alalta vastavalmistuneelle.

Työ al­kaa mah­dol­li­sim­man pian ja jat­kuu mää­rä­ai­kai­sena lo­ka­kuun 2022 lop­puun. Mah­dol­li­suus va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen tä­män jälkeen.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 26.5.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.

 

1 kpl
Ul­vila

Fenno Road Oy on tun­net­tu­jen ko­ti­mais­ten lii­ken­nöit­si­jöi­den ra­ken­tama kul­je­tus­ketju, joka tar­joaa kul­je­tus­pal­ve­luita kap­pa­le­ta­va­ralle Suo­messa. Toi­minta-alu­eemme kat­taa koko Suo­men, jo­kaista pos­ti­nu­me­roa myö­ten. Pää­ter­mi­naa­limme si­jait­see Hel­sin­gin Vuosaaressa.

Toi­mi­tus­joh­ta­jamme elä­köi­tyessä haemme

TOIMITUSJOHTAJAA

Si­nulla on mie­lel­lään lo­gis­tiik­kao­saa­mista tai ‑tun­te­musta sekä kokemusta/osaamista yri­tys­joh­don tehtävistä.

Hal­lit­set yri­tys­ta­lou­den ja ‑ra­por­toin­nin pe­ri­aat­teet, ja olet ver­kos­toi­tu­nut joh­taja sekä hen­ki­lös­tölle kuin myös asiakkuuksille.

Ar­vos­tamme erityisesti

- näyt­töjä ai­em­masta tu­lok­sel­li­sesta joh­ta­mis- ja hen­ki­lös­tö­työstä
- ko­ke­musta ja näyt­töjä myyn­nistä ja sen joh­ta­mi­sesta
- ak­tii­vista ver­kos­toi­tu­mista
- di­gi­taa­li­sia tai­toja
- stra­te­giao­saa­mista sekä visionääriyttä

Tar­joamme si­nulle kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan ja erit­täin mie­len­kiin­toi­sen teh­tä­vän kas­va­vassa yh­tiössä, jossa pää­set ke­hit­tä­mään yh­tiötä, sen lii­ke­toi­min­taa ja henkilöstöä.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­titse: Jari Nok­ko­nen 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi Jätä CV:si ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle vii­meis­tään sun­nun­taina 12.6.2022.

 

1 kpl
Hel­sinki

Hy­vin­voin­ti­myy­mälä SaRa on mo­ni­puo­lis­ten ter­vey­den­hoi­to­tuot­tei­den myy­mälä Po­rissa. SaRa:ssa pa­nos­te­taan ih­mis­ten jak­sa­mi­seen ja pär­jää­mi­seen ta­val­li­sessa ar­jessa sekä sai­rau­den tai louk­kaan­tu­mi­sen koh­da­tessa. Meiltä löy­tyy laaja va­li­koima haa­van­hoi­to­tuot­teita, apu­vä­li­neitä, lää­kin­näl­li­siä hoi­to­suk­kia, va­li­koi­tuja ur­hei­lu­tuot­teita sekä kai­ken­laista muuta pientä ja suurta ar­kea helpottamaan.

Haemme nyt

SIIVOOJAA KUNTOSALILLE KESÄKAUDELLE 2022

Iloi­sella ja reip­paalla asen­teella pää­set tässä työssä pitkälle!

Työs­ken­te­let Hy­vin­voin­ti­myy­mä­län asia­kas­koh­teessa Power Team Po­rin kun­to­sa­lilla. Työ si­säl­tää kun­to­sa­li­lait­tei­den ja va­pai­den pai­no­jen de­sin­fioin­nin li­säksi kun­to­sa­lin ti­lo­jen pe­rus­sii­vouk­sen, ku­ten pu­ku­huo­nei­den ja tree­ni­ti­lan imu­roin­nin ja lat­tioi­den pe­sun, pei­lien kiil­lot­ta­mi­sen, kylpy- ja WC-ti­lo­jen pe­sun sekä ros­kien tyhjentämisen.

Saat hy­vän pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön, jo­ten emme edel­lytä si­nulta ai­em­paa ko­ke­musta. Työssä tu­lee kui­ten­kin jon­kin ver­ran pai­no­jen ja kun­to­sa­li­lait­tei­den siir­tä­mistä ja nos­ta­mista sii­vouk­sen hel­pot­ta­mi­seksi, jo­ten odo­tamme si­nulta hy­vää fyy­sistä kun­toa. Työs­ken­te­let yk­sin, jo­ten toi­vomme si­nun ole­van myös it­se­näi­nen ja oma-aloit­tei­nen. Huo­mioit­han myös, että si­nun tu­lee itse jär­jes­tää kul­ke­mi­nen kuntosalille.

Työ on osa-ai­kai­nen, vä­hin­tään 4h/vko ja vuo­rot pai­not­tu­vat ar­ki­aa­mui­hin klo 8 al­kaen. Työ al­kaa 1.6. tai so­pi­muk­sen mu­kaan, ja teh­tä­vässä on mah­dol­lista työl­lis­tyä myös ke­sän jäl­keen. Työ so­pii hy­vin esi­mer­kiksi opis­ke­li­jalle kou­lun oheen. 

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Kiin­nos­tuitko? Jätä CV ja ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 25.5. men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Paikka täy­te­tään jo ha­kuai­kana, mi­käli so­piva hen­kilö löytyy. 

 

1 kpl
Pori

Po­rin Yy­te­rin hiek­ka­ran­nalla, mieltä hi­ve­le­vissä mai­se­missa val­mis­tau­du­taan jo vas­taa­not­ta­maan ke­sä­kausi 2022. Täältä löy­ty­vät Po­rin mie­len­kiin­toi­sim­mat kokous‑, se­mi­naari- ja ty­ky­pa­ke­tit, juh­la­pai­kat ja ra­vin­to­lat ti­lai­suuk­siisi. Vä­lit­tö­mässä lä­hei­syy­dessä voi naut­tia päi­vistä har­ras­teissa hi­koil­len tai ihan vain lep­poi­sasti lo­mail­len, ran­nalla ui­den, naut­tien ja ihas­tel­len, kyl­py­lä­käyn­tiä unoh­ta­matta. Kaikki tämä ja pal­jon muuta unii­kin luon­non ym­pä­röi­mänä ai­nut­laa­tui­sessa miljöössä.

“Drin­kit au­la­baa­rissa, lou­nas Me­ri­ra­vin­to­lassa, pik­kusuo­lai­set ran­nalla, yö­mys­syt Yvonnessa”

Et­simme Vir­kis­tys­ho­telli Yyteriin

TARJOILIJAA KESÄSESONKIIN 

Ha­luat­han si­nä­kin osaksi Yy­te­rin tu­le­vaa kesäsesonkia? 

Et­simme ih­mistä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­nen me­nee aina etusi­jalle. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­sen asen­teen, sekä jo ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ra­vin­tola-alalla työs­ken­te­lystä. Työn si­säis­tä­mistä hel­pot­taa, jos olet ai­em­min toi­mi­nut A la carte ‑tar­joi­lussa tai tun­net esi­mer­kiksi vii­nejä  Si­nulla on myös ri­peä työ­ote, etkä hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Teh­tävä edel­lyt­tää li­säksi 18 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kulkemista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan kevään/alkukesän ai­kana jat­kuen lop­pu­ke­sään. Edel­ly­tämme val­miutta työs­ken­nellä kai­kissa vuo­roissa; työ­vuo­rot si­joit­tu­vat usein il­loille ja viikonlopuille. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi pikaisesti! 

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 31.3.2022 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana, ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löytyessä.

 

1 kpl
Pori

Yy­te­rin ran­nalle ke­sällä 2021 avattu kah­vi­la­kontti tar­joaa vir­vok­keita ja na­pos­tel­ta­vaa lo­mai­li­joille taas tu­le­vana kesänä.

Oletko par­haim­mil­lasi kii­reen ja pai­neen alla? Onko asia­kas­pal­velu se si­nun jut­tusi? Oletko 18 vuotta täyt­tä­nyt ilopilleri?

Haemme nyt

KIOSKIMYYJÄÄ YYTERIIN KESÄKAUDELLE 2022

Vietä elä­mäsi kesä Yy­te­rin dyy­nien ympäröimänä!

Saat osak­sesi vas­tuuta, sillä työ­vuo­rosta riip­puen pää­set avaa­maan tai sul­ke­maan kios­kin yk­sin. Työ­teh­tä­viin tuo vaih­te­le­vuutta se, että sa­de­päi­vänä ran­nan hil­jen­tyessä saa­tat mah­dol­li­sesti päästä aut­ta­maan Vir­kis­tys­ho­telli Yy­te­rin ra­vin­to­laan, jossa kiire jat­kuu sa­teesta huolimatta.

Hy­gie­nia­passi ja ko­ke­mus myynti- ja/tai asia­kas­pal­ve­lu­työstä sekä ra­vin­tola-alasta ovat eh­dot­to­masti plus­saa. Tär­keintä on, että asen­teesi on koh­dil­laan, olet asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teessa aina hymy huu­lilla, ja olet in­no­kas op­pi­maan uutta! Yy­te­rin alu­een ai­empi tun­te­mus hel­pot­taa myös työ­täsi, sillä ran­nan kios­kit toi­mi­vat ke­säi­sin myös epä­vi­ral­li­sina infopisteinä. 

Työ al­kaa 30.5. tai so­pi­muk­sen mu­kaan ja jat­kuu elo­kuun puo­leen väliin. 

Meiltä saat tuek­sesi huip­pu­työ­ka­ve­rit ja esi­hen­ki­löt, minkä to­dis­taa mm. se, että moni ke­sä­työn­te­ki­jämme on ha­lun­nut pa­lata meille töi­hin taas seu­raa­vana kesänä!

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 25.5.2022 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana, ja pai­kat täy­te­tään so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä.

1 kpl
Pori

Ra­vin­tola Tii­li­kaari on 2020 avattu mut­kat­to­man pal­ve­lun lou­nas — ja juh­la­tila ai­van Kan­kaan­pään kes­kus­tassa, vi­ras­to­ta­lossa kau­pun­gin­ta­lon vie­ressä. Tar­joi­lemme asiak­kail­lemme puh­taista ja tuo­reista raaka-ai­neista val­mis­tet­tua kons­tai­le­ma­tonta ja reh­tiä ruo­kaa sekä sy­dä­mel­listä ja ys­tä­väl­listä pal­ve­lua, unoh­ta­matta ren­toa ja vä­li­töntä tun­nel­maa. Meille tär­keintä on aina asiak­kait­temme tyy­ty­väi­syys ja iloi­nen mieli. Ti­lauk­sesta loih­dimme mais­tu­vat lei­von­nai­set, sekä ruoat ti­lai­suuk­siin ja omiin juh­la­ti­loi­himme mah­tuu isom­pi­kin porukka. 

Anna mei­dän huo­leh­tia ti­lai­suu­tesi on­nis­tu­mi­sesta ja nauti itse vieraanamme!

Et­simme asiak­kaal­lemme ar­keen ja juh­laan idearikasta 

KOKKIA tai mo­ni­tai­toista keittiöosaajaa

Et­si­mämme hen­kilö omaa jo en­tuu­des­taan alan ko­ke­musta ja ky­ke­nee it­se­näi­seen työ­hön keit­tiössä. Työn­te­ki­jänä olet in­nos­tu­nut ja idea­ri­kas ja en­nen kaik­kea olet yl­peä työs­täsi. Ha­luat ke­hit­tää osaa­mis­tasi ja am­mat­ti­tai­toasi ja luoda iki­muis­toi­sia ma­kue­lä­myk­siä niin ar­keen kuin juh­laan. Mo­ni­puo­li­seen työn­ku­vaan kuu­luu lou­naan val­mis­ta­mi­sen li­säksi mm lou­nas­lis­to­jen suun­nit­telu, asia­kas­pal­velu, ca­te­ring — ja pi­to­pal­ve­lun to­teu­tus her­kul­li­sella kon­di­to­ria twis­tillä. Lu­paamme mie­len­kiin­toi­sen sekä so­pi­vasti haas­ta­van työn, jossa et pääse pit­käs­ty­mään. Toi­veis­samme on löy­tää ah­kera ja huu­mo­rin­ta­jui­nen hen­kilö osaksi mu­ka­vaa työ­po­ruk­kaa! Työtä on tar­jolla vä­hin­tään 32h/vko ja on pää­osin aa­mu­vuo­roa, huo­mioi­den vii­kon­lop­pu­jen juh­la­ti­lai­suu­det. Palk­kaus alan tes:n mu­kaan / sopimus

Hui­pun tun­nis­taa asen­teesta — ja tie asiak­kaan sy­dä­meen syn­tyy her­kul­li­sen ruoan ja in­nos­tu­neen fii­lik­sen kautta.

Tuot­han ha­ke­muk­ses­sasi esille mitä kaik­kea osaat­kaan. Odo­tamme ha­ke­mus­tasi täällä jo innokkaina. 

Jätä CV ja ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 29.5.2022 mennessä.

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Työt al­ka­vat so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

1 kpl
Kan­kaan­pää

Neste Tii­li­mäki ase­ma­nu­mero 100, Po­rissa kak­kos­tien varrella.

Mo­ni­puo­li­nen kat­taus tar­jolla pit­kin päi­vää ja yötä: Aa­mu­pala, lou­nas ja à la carte, Ko­ti­pizza, kah­vi­la­pal­ve­lut sekä jouk­kue­ruo­kai­lut. Ase­malta saa­ta­vissa ben­san, die­se­lin ja säh­kö­la­tauk­sen li­säksi huol­lot ja pe­sut ajo­neu­volle, pos­tin pa­ket­ti­au­to­maat­tia unoh­ta­matta — Mo­ni­puo­lista pal­ve­lua 24/7 

Et­simme asiak­kaal­lemme Neste Tiilimäelle

KOKKIA

Et­si­mämme henkilö: 

 • On viih­ty­nyt ko­kin työs­sään jo muu­ta­man vuoden.
 • On ri­peä ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyi­nen sekä pys­tyy työs­ken­te­le­mään pai­neen alla.
 • On val­mis työs­ken­te­le­mään toi­si­naan kol­mi­vuo­ro­työssä, jossa ol­laan viikonloppuisinkin.

Työ­päi­vät Nes­teellä ovat eri­lai­sia, jo­ten tär­keintä ha­ki­jassa on jous­ta­vuus, in­nos­tus ja asenne! Vä­lillä saa olla aa­mu­virkku ja toi­si­naan yö­kuk­kuja. Tätä työtä ei tehdä yk­sin, jo­ten et­si­mämme hen­kilö pys­tyy po­ru­kas­sa­kin pis­tä­mään pa­ras­taan ja hy­vää tii­mi­työ­tai­toa tar­vi­taan. Ha­kija tah­too olla tii­min mu­kana te­ke­mässä asiak­kai­siin vai­ku­tuk­sen iloi­sella pal­ve­lulla sekä hy­vällä ruu­alla. Edel­ly­tämme hygieniapassia.

Tar­joamme:

 • To­della mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van. Työ si­säl­tää lounas‑, pizza‑, pikaruoka‑, à la carte- sekä vit­rii­ni­tuot­tei­den val­mis­tusta sekä esille lait­toa, seu­ra­ruo­kai­luja unohtamatta.
 • Työn, jossa päi­vät ovat eri­lai­sia ja työ­ajat vaihtelevia.
 • Mah­dol­li­suu­den kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­tasi mo­ni­puo­li­sissa tehtävissä.
 • Ha­lu­tes­sasi mah­dol­li­suu­den päästä osal­lis­tu­maan ra­vin­to­lan lou­nas- ja ruo­ka­lis­to­jen sekä toi­min­nan suunnitteluun.
 • Työn, jossa ei tar­vitse pyö­ri­tellä peu­ka­loita te­ke­mi­sen puutteessa.
 • Vä­hin­tään 30h/vko 
 • Palkka alan tes:n mu­kaan / sopimus

Jätä CV ja ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 29.5.2022 mennessä.

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Työt al­ka­vat so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

1 kpl
Pori

Haemme vä­hit­täis­kauppa-asiak­kaal­lemme Poriin

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ

Työ­teh­tä­vis­täsi noin 60 % koos­tuu las­ku­tuk­sesta sekä osto- ja myyn­ti­res­kont­ran hoi­dosta. Vas­taat li­säksi si­säis­ten hin­nas­to­jen päi­vi­tyk­sestä, teet työ­vuo­ro­lis­tat, ja toi­mit joh­don assistenttina.

Olet avain­työn­te­ki­jän roo­lissa, jo­ten edel­ly­tämme si­nulta hy­vien Excel-tai­to­jen li­säksi ai­em­paa ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä. Työ si­säl­tää jon­kin ver­ran myös asia­kas­kon­tak­tia, jo­ten odo­tamme si­nulta iloista luon­netta ja hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja. Työ­ot­teesi on rei­pas, mutta si­nulta löy­tyy huu­mo­rin­ta­jua, ja pil­kettä sil­mä­kul­masta. Toi­vomme si­nulta myös si­tou­tu­nei­suutta, sillä et­simme pit­kä­ai­kaista työntekijää.

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 30.5. men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löytyessä. 

 

1 kpl
Pori

Haemme Har­ja­val­lan Suur­teol­li­suus­puis­ton asiak­kai­demme in­ves­tointi- ja ylläpitotoimintoihin

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Olet työs­ken­nel­lyt pro­ses­si­teol­li­suu­den pa­rissa tai si­nulla on täh­täi­messä ke­hit­tyä alan osaa­jaksi kor­kean tek­no­lo­gian teh­da­sym­pä­ris­tössä. Tar­joamme mo­ni­puo­li­sia teh­tä­viä jat­ku­van ke­hit­tä­mi­sen teol­li­suusym­pä­ris­tössä ja am­mat­ti­tai­toi­sen tii­min hel­pot­ta­maan al­kuasi meillä. Toi­vomme si­nulta in­si­nöö­ri­ta­son kou­lu­tusta sekä pe­rus­ta­soista englan­nin kie­len osaamista.

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 5.6.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.


Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa digitalisoituvassa.

1 kpl
Har­ja­valta

Haemme Har­ja­val­lan Suur­teol­li­suus­puis­ton asiak­kai­demme in­ves­tointi- ja ylläpitotoimintoihin

INSTRUMENTTISUUNNITTELIJAA / VANHEMPAA INSTRUMENTTISUUNNITTELIJAA

Si­nulla on jo ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den in­stru­men­toin­tiin liit­ty­vistä työ­teh­tä­vistä. Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van, jossa pää­set ha­lu­tes­sasi osal­lis­tu­maan suun­nit­te­lu­teh­tä­vien li­säksi asiak­kai­demme käyt­töön­ot­toi­hin ja tes­tauk­siin. Asiak­kai­demme jat­kuva in­ves­toin­ti­tahti uusim­piin tek­no­lo­gioi­hin tuo ke­hi­tys­nä­ky­män ural­lesi, mikä kan­taa pit­källe tulevaisuuteen.

Työs­säsi olet tii­viissä yh­teis­työssä niin si­säis­ten kuin asiak­kai­demme tii­mien kanssa. Si­nulla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, ja edis­tät luot­ta­muk­sel­lista toi­min­taamme asiak­kai­demme kanssa. Teh­tä­vässä vaa­di­taan pe­rus­ta­son englan­nin kie­li­tai­toa. Teh­tä­vässä on etä­työ­mah­dol­li­suus, ja otamme huo­mioon lomatarpeesi.

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 5.6.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa digitalisoituvassa

1 kpl
Har­ja­valta

Spea­keasy Ori­gi­nal Chic­ken Wings Fin­lay­so­nilla toi­vot­taa ter­ve­tul­leeksi kau­pun­gin par­haim­paan ” sa­la­ka­pak­kaan” Ar­ki­sin tar­joil­laan mau­kasta ko­ti­ruo­ka­lou­nasta ja il­tai­sin her­ku­te­laan me­nun herk­kuja. No­peat Ta­keAway — ti­lauk­set nou­det­tuna tai kul­je­tuk­sella ja eri­lai­set tee­ma­päi­vät ovat löy­tä­neet oman suo­sionsa. Fin­lay­so­nin alu­een oma tun­nelma kut­suu luok­seen ja tar­joi­lee elä­myk­siä kai­kille ais­teille. Speak­seasy toi­vot­taa poik­kea­maan no­pealla ja vii­py­mään pitkään!

Et­simme asiakkaallemme 

RAVINTOLAKOKKIA

Ra­vin­to­lassa tar­joil­laan lou­nasta ja à la carte an­nok­sia. Nyt käy­tössä ole­van re­sep­tii­kan mu­kaan val­mis­te­taan laa­duk­kaat ja her­kul­li­set an­nok­set. Jat­kossa va­littu hen­kilö pää­see myös itse vai­kut­ta­maan an­nos­va­li­koi­maan ja ke­hit­tä­mään sekä ideoi­maan ra­vin­to­lan tar­jon­taa. Ra­vin­tola on auki vii­kon jo­kai­sena päi­vänä ja työ­aika si­joit­tuu 8–23 vä­lille. Toi­vomme val­miutta työs­ken­nellä kaik­kina aukioloaikoina.

Odo­tamme:

 • Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ja näyt­töä it­se­näi­sestä työs­ken­te­lystä kokkina.
 • Tark­kaa ja ri­peää työ­otetta sekä paineensietokykyä. 
 • Et­si­mäl­lämme hen­ki­löllä on oi­kea asenne työ­hön sekä halu op­pia ja ke­hit­tyä työssään. 
 • Hy­vää asia­kas­pal­ve­lua­sen­netta ja yh­teis­työ­ky­kyä sekä tiimityötaitoja.

Tar­joamme:

 • Va­ki­tui­sen työ­suh­teen vä­hin­tään 90h /3vkoa.
 • Hy­vät am­mat­ti­lai­sen käyt­töön so­vel­tu­vat työ­vä­li­neet sekä viih­tyi­sän työympäristön.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yrityksestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään 29.5.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo hakuaikana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

1 kpl
Tam­pere

Fes­tum Accoun­ting Oy on Suo­men Ta­lous­hal­lin­to­lii­ton auk­to­ri­soima ti­li­toi­misto, joka toi­mii Uu­del­la­maalla, Pir­kan­maalla ja Sa­ta­kun­nassa. Ha­luamme kan­nus­taa hen­ki­lö­kun­taamme ke­hit­ty­mään ja olem­me­kin etu­lin­jassa ke­hit­tä­mässä ta­lous­a­lan pal­ve­luita. Toi­mimme pal­vel­len asiak­kai­tamme pie­nen ti­li­toi­mis­ton sy­dä­mellä, mutta ison ti­li­toi­mis­ton resursseilla.

Et­simme nyt

PALKKA-ASIANTUNTIJAA

Oletko am­mat­ti­tai­toi­nen pal­kan­las­kija tai vasta urasi al­ku­met­reillä oleva ta­lous- ja palk­ka­hal­lin­nosta in­nos­tu­nut ta­lentti? Voit siis olla vaikka vas­ta­val­mis­tu­nut­kin il­man sen suu­rem­paa työ­ko­ke­musta, sillä kou­lu­tamme si­nusta alan ammattilaisen.

Et­simme te­ki­jää en­si­jai­sesti Po­rin toi­mis­tol­lemme, mutta voit ha­lu­tes­sasi työs­ken­nellä myös joko Tam­pe­reen tai Ko­ke­mäen toimistollamme.

Olemme mo­derni ti­li­toi­misto, jolle hen­ki­lös­tön hy­vin­vointi ja viih­ty­mi­nen on eri­tyi­sen tär­keää. Tar­joamme si­nulle lois­ta­vat työ­ka­ve­rit, hy­vät kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det sekä kat­ta­vat henkilökuntaedut.

Teh­tä­väs­säsi huo­leh­dit it­se­näi­sesti si­nulle ni­met­ty­jen asiak­kai­den pal­kan­las­ken­ta­pro­ses­sista ja sen ke­hit­tä­mi­sestä. Olet asiak­kaan luot­to­hen­kilö palkka-asioissa.

So­vit täy­del­li­sesti tii­miimme, jos olet oma-aloit­tei­nen, ha­lu­kas op­pi­maan uutta ja ha­luat ke­hit­tyä työssäsi.

Net­vi­sor-osaa­mi­nen on eduksi, mutta mi­käli et ole vielä si­nut sen kanssa, kou­lu­tamme tehtävään.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot teh­tä­vistä saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Jari Nok­ko­nen 040–523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 22.5. Teh­tävä voi­daan täyt­tää kes­ken ha­kua­jan so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä.

 

1 kpl
Pori

Bi­stro Yvonne on mo­derni eu­roop­pa­lai­nen, tun­nel­mal­li­nen bi­stro Vir­kis­tys­ho­telli Yy­te­rin 6. ker­rok­sessa. Sen suu­rista ik­ku­noista avau­tuu kiis­tatta kau­pun­gin upeim­mat mai­se­mat! Yvon­nen yh­tey­dessä pal­ve­leva YBAR tar­joaa se­son­gin par­haita ma­kuja cock­tai­lien ja mock­tai­lien muo­dossa, laa­duk­kaita vii­nejä unoh­ta­matta. Upeaa me­ri­mai­se­maa voi ihailla kat­to­jen yllä sekä sisä- että ul­ko­ti­loissa. Lue li­sää täältä.

Et­simme Bi­stro Yvonneen

BAARIMESTARIA KESÄKAUDELLE 2022

Et­simme hen­ki­löä, jolta löy­tyy drink­kio­saa­mista ja vii­nien tun­te­musta. Pys­tyt työs­ken­te­le­mään baa­rissa myös yk­sin etkä hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Pää­set teh­tä­vässä tar­joi­le­maan myös Bi­stro Yvon­nen ruoka-an­nok­sia, jo­ten ai­empi ko­ke­mus tar­joi­lusta hel­pot­taa työn sisäistämistä. 

Toi­vomme hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­sen me­ne­vän si­nulla aina etusi­jalle. Olet in­no­va­tii­vi­nen, ja omaat oma-aloit­tei­sen ja reip­paan työotteen.

Ky­seessä on työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan kevään/alkukesän ai­kana jat­kuen lop­pu­ke­sään. Teh­tä­vässä on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä va­ki­tui­sesti ke­sän jäl­keen. Edel­ly­tämme val­miutta työs­ken­nellä kai­kissa vuo­roissa; työ­vuo­rot si­joit­tu­vat usein il­loille ja viikonlopuille. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pian si­nusta ja osaamisestasi!

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 26.5. men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löytyessä. 

 

1 kpl
Pori

Haemme Insta Au­to­ma­tio­nille Tam­pe­reelle va­ki­tui­seen työsuhteeseen

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ

Työs­ken­te­let säh­kön­ja­ke­lu­ver­kon kun­nos­sa­pi­don pa­rissa, joissa asiak­kai­namme ovat teol­li­suus- ja säh­kön­ja­ke­lu­yh­tiöt sekä kaup­pa­kiin­teis­töt. Työ­hösi kuu­lu­vat taa­juus­muut­ta­ja­huol­lot, suo­ja­re­le­koes­tuk­set sekä mah­dol­li­sesti säh­kön laa­dun mit­tauk­set. Käyt­töön­ot­to­työt voi­vat olla osa työ­täsi. Osal­lis­tut myös säh­kön­ja­ke­lun huolto- ja uusin­ta­pro­jek­tei­hin. Työs­ken­te­let joko it­se­näi­sesti tai pie­nessä tiimissä.

Teh­tä­vämme edel­lyt­tää säh­kö­puo­len in­si­nöö­ri­tut­kin­toa ja mat­kus­tus­val­miutta pää­sään­töi­sesti Suo­messa. Työs­ken­te­let asia­kas­ra­ja­pin­nassa, jo­ten odo­tamme si­nulta hy­viä yh­teis­työ­val­miuk­sia ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja. Muu­ta­man vuo­den säh­kö­alan työ­ko­ke­mus ja englan­nin kie­li­taito ovat teh­tä­väs­sämme eduksi. Tar­joamme teh­tä­vään hy­vän pe­reh­dy­tyk­sen ja koulutuksen.

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle reilu 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Hae meille!

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 29.5. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

 

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa di­gi­ta­li­soi­tu­vassa maa­il­massa. Ih­mi­set, osaa­mi­nen ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­ta­kult­tuu­rimme pe­rusta. Mei­hin on lupa luottaa.

 

 

1 kpl
Tam­pere

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping markets.

Find out more about Net­led here: https://netled.fi/

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing pro­fes­sio­nal to join the team at Netled:

PURCHASER

You will be res­pon­sible for our pro­ject purc­ha­sing and procu­re­ment. Your main area of res­pon­si­bi­lity will be purc­ha­sing elect­rical and au­to­ma­tion com­po­nents, parts and couplings. You will ne­go­tiate prices and terms, and en­sure that supplier cont­racts are up to date.

You will sup­port the sa­les team at the pricing stage and in plan­ning com­po­nent se­lec­tion as well as de­ve­lo­ping and main­tai­ning Netled’s com­pe­ti­ti­ve­ness in your area.

You will ac­ti­vely map out po­ten­tial supplier options.

You are proac­tive with a de­sire to im­prove the ef­ficiency of purc­ha­sing operations.

You are ca­pable of wor­king in­de­pen­dently, and you are ana­ly­tical with good IT skills to de­ve­lop our in­for­ma­tion sys­tems in or­der to sup­port the purc­ha­sing and procu­re­ment proces­ses. You have pro­ven ne­go­tia­tion skills and can com­mu­nicate clearly and pro­fes­sio­nally even in de­man­ding si­tua­tions. You have a tech­nical or com­mercial educa­tion and at least a few years ex­pe­rience in pro­ject purc­ha­sing. Ex­pe­rience in plan­ning, purc­ha­sing or sel­ling HVAC, elect­ro­nic or elect­rical com­po­nents is an advantage.

You have excel­lent com­mu­nica­tion skills in English. 

What we of­fer you:

Di­verse and mea­ning­ful work in an in­ter­na­tio­nal en­vi­ron­ment: we are proud of what we do. Glo­bal food pro­duc­tion is in des­pe­rate need of sus­tai­nable so­lu­tions, and here at Net­led we are buil­ding a ver­tical far­ming sys­tem that will re­vo­lu­tio­nize the en­tire glo­bal food pro­duc­tion system.

A mo­ti­va­ted team that is exci­ted about their work: our emplo­yees are true pro­fes­sio­nals in their field. We are a di­verse and in­ter­na­tio­nal or­ga­niza­tion that works to­get­her towards our sha­red goals.

De­ve­lop­ment op­por­tu­ni­ties: you can con­sis­tently im­prove your own skills. We sup­port your pro­fes­sio­nal de­ve­lop­ment at every stage, and in this role you have the op­por­tu­nity to become a key player in our team.

Res­pon­si­bi­lity for people and the en­vi­ron­ment: our sha­red et­hical principles co­ver both people and ca­ring of the en­vi­ron­ment alike. Our on­going ob­jec­tive is to build a more sus­tai­nable future.

We of­fer in­te­res­ting and va­ried pro­jects in a quickly de­ve­lo­ping in­ter­na­tio­nal wor­king en­vi­ron­ment with mo­dern tools, a pro­fes­sio­nal team, and the sup­port of our en­tire plan­ning team.

Am­bi­tious in­di­vi­duals who are wil­ling and able to learn can shine here at Net­led. You will have the per­fect op­por­tu­nity to show your skills and de­ve­lop your career!

Please send your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request via https://netled.fi/jobs/purchaser/.

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd. For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut kasvuyritys.

Pää­mark­kina-alu­eena ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka, täh­täi­messä on voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys on ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa. Yri­tyk­sen ko­ti­si­vut: https://netled.fi/

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä vah­vis­tamme osto-or­ga­ni­saa­tio­tamme ja et­simme joukkoomme

OSTAJAA

Vas­tuu­alu­eel­lesi kuu­luu yh­tiömme pro­jek­tiosto- ja han­kin­ta­pro­ses­sit. Vas­taat pää­asiassa yri­tyk­semme sähkö- ja au­to­maa­tio­kom­po­nent­tien, kaa­pe­lei­den ja liit­ti­mien ostosta.

Neu­vot­te­let hin­nat, eh­dot ja huo­leh­dit toi­mit­ta­ja­so­pi­mus­ten ajantasaisuudesta.

Tuet myyn­tiä hin­noit­te­lu­vai­heessa ja suun­nit­te­lua kom­po­nent­tien va­lin­nassa sekä huo­leh­dit omalta osal­tasi Net­le­din kil­pai­lu­ky­vyn yl­lä­pi­dosta ja ke­hit­tä­mi­sestä. Kar­toi­tat ak­tii­vi­sesti po­ten­ti­aa­li­sia toi­mit­ta­ja­vaih­toeh­toja. Olet proak­tii­vi­nen ja tuet osal­tasi os­to­toi­min­nan tehostamista.

Työs­ken­te­ly­tyy­lisi on it­se­näi­nen, ana­lyyt­ti­nen, ja omaat tie­to­tek­ni­set val­miu­det sekä ke­hi­tät yh­tiömme tie­to­jär­jes­tel­mää tu­ke­maan han­kinta- ja os­to­pro­ses­seja. Neu­vot­te­lu­tai­tosi on koe­tel­tua, ja kom­mu­ni­koit sel­keästi ja am­mat­ti­mai­sesti tiu­kois­sa­kin ti­lan­teissa. Si­nulla on tek­ni­nen tai kau­pal­li­nen kou­lu­tus ja vä­hin­tään muu­ta­man vuo­den ko­ke­mus pro­jek­tios­toista. Kat­somme eduksi myös ko­ke­muk­sen LVI‑, elekt­ro­niikka- ja säh­kö­kom­po­nen­teista joko suunnittelija‑, os­taja- tai myyjäroolissa.

Teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen vaa­tii erin­omaista englan­nin kie­len taitoa.

Tar­joamme sinulle

• Mie­le­käs työ: Olemme yl­peitä siitä mitä teemme. Työs­sämme ko­ros­tuu kor­kea osaa­mi­nen, laatu ja ar­vo­jemme mu­kai­nen toiminta.

• Työs­tään in­nos­tu­neet ja mo­ti­voi­tu­neet tii­mit: Työn­te­ki­jämme ovat alansa to­del­li­sia am­mat­ti­lai­sia. Olemme mo­ni­muo­toi­nen ja kan­sain­vä­li­nen or­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii yh­dessä yh­teis­ten ta­voit­tei­den saavuttamiseksi.

• Ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det: Meillä voit vah­vis­taa osaa­mis­tasi jat­ku­vasti. Tuemme ke­hit­ty­mis­täsi urasi jo­kai­sessa vaiheessa.

• Vas­tuu ih­mi­sistä ja ym­pä­ris­töstä: Yh­tei­set eet­ti­set pe­ri­aat­teemme kat­ta­vat niin ih­mi­sistä kuin ym­pä­ris­tös­tä­kin huo­leh­ti­mi­sen. Jat­ku­vana ta­voit­tee­namme on kes­tä­vämpi tulevaisuus.

 

Jätä ha­ke­mus, CV ja palk­ka­toi­veesi osoit­teessa https://netled.fi/jobs/purchaser/.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.
1 kpl
Pirk­kala

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping markets.

Find out more about Net­led here: https://netled.fi/

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing pro­fes­sio­nal to join the team at Netled:

ELECTRICAL ENGINEER

In this po­si­tion, you will work as part of a pro­ject team using your skills to sup­port pro­duct de­ve­lop­ment. As part of the R&D team, you will de­sign circuit dia­grams for switch­boards, tech­no­logy, equip­ment, as well as au­to­ma­tion sys­tems and software for world-class ver­tical far­ming sys­tems in mul­tiple projects.

We are loo­king for so­meone with an en­gi­nee­ring educa­tion, a strong skill set, and se­ve­ral years’ ex­pe­rience in in­dustrial elect­rical en­gi­nee­ring. Pri­ma­rily, we are loo­king for an in­dustrial elect­rical en­gi­neer, but we are also in­te­res­ted in mac­hine, de­vice, and com­po­nent elect­rical en­gi­nee­ring professionals.

You have ex­ten­sive know­ledge of de­sign software such as Ver­tex and ED CADs sys­tems and you un­ders­tand and are in­te­res­ted in au­to­ma­tion so­lu­tions. Know­ledge of servo and ro­bo­tics is an advantage.

We ex­pect you to be per­sis­tent and to be able to work with preci­sion even un­der pres­sure, and have excel­lent com­mu­nica­tion skills in English.

What we of­fer you:

Di­verse and mea­ning­ful work in an in­ter­na­tio­nal en­vi­ron­ment: we are proud of what we do. Glo­bal food pro­duc­tion is in des­pe­rate need of sus­tai­nable so­lu­tions, and here at Net­led we are buil­ding a ver­tical far­ming sys­tem that will re­vo­lu­tio­nize the en­tire glo­bal food pro­duc­tion system.

A mo­ti­va­ted team that is exci­ted about their work: our emplo­yees are true pro­fes­sio­nals in their field. We are a di­verse and in­ter­na­tio­nal or­ga­niza­tion that works to­get­her towards our sha­red goals.

De­ve­lop­ment op­por­tu­ni­ties: you can con­sis­tently im­prove your own skills. We sup­port your pro­fes­sio­nal de­ve­lop­ment at every stage, and in this role you have the op­por­tu­nity to become a key player in our team.

Res­pon­si­bi­lity for people and the en­vi­ron­ment: our sha­red et­hical principles co­ver both people and ca­ring of the en­vi­ron­ment alike. Our on­going ob­jec­tive is to build a more sus­tai­nable future.

Am­bi­tious in­di­vi­duals who are wil­ling and able to learn can shine here at Net­led. You will have the per­fect op­por­tu­nity to show your skills and de­ve­lop your career!

Please send your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request via https://netled.fi/jobs/electrical-engineer/.

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd. For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut kasvuyritys.

Pää­mark­kina-alu­eena ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka, täh­täi­messä ovat voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys on ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa. Yri­tyk­sen ko­ti­si­vut: https://netled.fi/

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä et­simme Net­le­dille mo­ni­puo­li­seen projektiympäristöön 

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Säh­kö­suun­nit­te­li­jana toi­mit osana toi­mi­tus­pro­jek­teja ja tuet tuo­te­ke­hi­tystä omalla osaa­mi­sel­lasi. Pää­set suun­nit­te­le­maan säh­kö­kes­kuk­sien pii­ri­kaa­vioita ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien rat­kai­suja. Meillä on tar­jolla mo­ni­puo­li­sia pro­jek­teja! Olet osana R&D‑tiimiä ja olet mu­kana suun­nit­te­le­massa ver­ti­kaa­li­vil­je­lyyn tar­koi­tet­tua maa­il­man­luo­kan tek­no­lo­giaa, lait­teis­toa ja nii­hin liit­ty­viä au­to­maa­tio­jär­jes­tel­miä ja ohjelmistoja.

Haemme in­si­nöö­riksi kou­lut­tau­tu­nutta hen­ki­löä, jolla on vahva osaa­mi­nen ja useam­man vuo­den ko­ke­mus teol­li­suu­den säh­kö­suun­nit­te­lusta. En­si­si­jai­sesti et­simme teol­li­suu­den säh­kö­suun­nit­te­luo­saa­jia, mutta olemme kiin­nos­tu­neita myös kone‑, laite- ja/tai kap­pa­le­ta­va­ran säh­kö­suun­nit­te­lun am­mat­ti­lai­sesta. Si­nulla on vahva suun­nit­te­luoh­jel­mis­to­jen osaa­mi­nen esim. Ver­tex, ED CADs, ‑jär­jes­tel­mistä ja si­nulta löy­tyy ym­mär­rystä ja kiin­nos­tusta au­to­maa­tio­rat­kai­suita koh­taan. Servo- ja ro­bo­tiik­ka­tun­te­mus kat­so­taan eduksi. Toi­vomme, että ky­ke­net tark­kaan ja pit­kä­jän­tei­seen työs­ken­te­lyyn sekä työs­ken­te­let hy­vin myös pai­neen alla. Pär­jäät päi­vit­täi­sessä työssä englan­nin kielellä.

Tar­joamme sinulle

Mie­le­käs työ: Olemme yl­peitä siitä mitä teemme. Työs­sämme ko­ros­tuu kor­kea osaa­mi­nen, laatu ja ar­vo­jemme mu­kai­nen toiminta.

Työs­tään in­nos­tu­neet ja mo­ti­voi­tu­neet tii­mit: Työn­te­ki­jämme ovat alansa to­del­li­sia am­mat­ti­lai­sia. Olemme mo­ni­muo­toi­nen ja kan­sain­vä­li­nen or­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii yh­dessä yh­teis­ten ta­voit­tei­den saavuttamiseksi.

Ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det: Meillä voit vah­vis­taa osaa­mis­tasi jat­ku­vasti. Tuemme ke­hit­ty­mis­täsi urasi jo­kai­sessa vaiheessa.

Vas­tuu ih­mi­sistä ja ym­pä­ris­töstä: Yh­tei­set eet­ti­set pe­ri­aat­teemme kat­ta­vat niin ih­mi­sistä kuin ym­pä­ris­tös­tä­kin huo­leh­ti­mi­sen. Jat­ku­vana ta­voit­tee­namme on kes­tä­vämpi tulevaisuus.

Jätä ha­ke­mus, CV ja palk­ka­toi­veesi osoit­teessa https://netled.fi/jobs/electrical-engineer/.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Pirk­kala

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping markets.

Find out more about Net­led here: https://netled.fi/

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing pro­fes­sio­nal to join the team at Netled:

HEAD OF PROJECTS

We are now loo­king for a Head of Pro­jects to strengt­hen our en­tire pro­ject or­ga­niza­tion and proac­ti­vely lead pro­jects with our cus­to­mers in the in­ter­na­tio­nal food business,

You will be res­pon­sible for mul­tiple pro­jects and will work with col­lea­gues th­roug­hout the en­tire organization.

The focus of your work will shift as the pro­ject proceeds from the sa­les phase to gat­he­ring and con­fir­ming ini­tial data for de­tai­led plan­ning all the way to the pro­ject delivery.

You will be res­pon­sible for the pro­ject sche­dule and you will re­port on the progress of  in­ter­nal pro­jects, fi­nancing and risk as­sess­ment. Pro­ject feed­back is an im­por­tant part of the success of fu­ture projects.

The in­di­vi­dual we are loo­king for should have:

• Se­ve­ral years of ex­pe­rience as a pro­ject manager

• Ex­pe­rience of success­ful pro­ject comple­tion in an in­ter­na­tio­nal en­vi­ron­ment, for example, in­dustrial equip­ment or con­struc­tion projects

• Sui­table tech­nical educa­tion, MSc in En­gi­nee­ring or si­mi­lar qualification

• Excel­lent writ­ten and spo­ken English lan­guage skills

• Wil­ling­ness to travel

To be success­ful in this role the in­di­vi­dual should pos­sess the fol­lowing abi­li­ties or be wil­ling to de­ve­lop them:

• Com­mit­ment to the role

• A de­ter­mi­ned at­ti­tude to complete tasks

• Or­ga­nized and sys­te­ma­tic ap­proach to work

• Ac­tive ap­proach to de­ve­lop­ment of ope­ra­tions and processes

• Lea­ders­hip skills

• Abi­lity to ma­nage the en­ti­rety of the pro­ject inclu­ding un­ders­tan­ding the de­tails and their ef­fect on the en­tire project

• Abi­lity to react quickly when de­tails and con­straints change

• Abi­lity to get along with dif­fe­rent people and dif­fe­rent cultures

• Abi­lity to ef­fec­ti­vely mo­ti­vate the team to work towards a com­mon goal in chan­ging situations

What we of­fer you:

Di­verse and mea­ning­ful work in an in­ter­na­tio­nal en­vi­ron­ment: we are proud of what we do. Glo­bal food pro­duc­tion is in des­pe­rate need of sus­tai­nable so­lu­tions, and here at Net­led we are buil­ding a ver­tical far­ming sys­tem that will re­vo­lu­tio­nize the en­tire glo­bal food pro­duc­tion system.

A mo­ti­va­ted team that is exci­ted about their work: our emplo­yees are true pro­fes­sio­nals in their field. We are a di­verse and in­ter­na­tio­nal or­ga­niza­tion that works to­get­her towards our sha­red goals.

De­ve­lop­ment op­por­tu­ni­ties: you can con­sis­tently im­prove your own skills. We sup­port your pro­fes­sio­nal de­ve­lop­ment at every stage, and in this role you have the op­por­tu­nity to become a key player in our team.

Res­pon­si­bi­lity for people and the en­vi­ron­ment: our sha­red et­hical principles co­ver both people and ca­ring of the en­vi­ron­ment alike. Our on­going ob­jec­tive is to build a more sus­tai­nable future.

Am­bi­tious in­di­vi­duals who are wil­ling and able to learn can shine here at Net­led. You will have the per­fect op­por­tu­nity to show your skills and de­ve­lop your career!

 

Please send your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request via https://netled.fi/jobs/head-of-projects/.

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd. For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut kasvuyritys.

Pää­mark­kina-alu­eena ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka, täh­täi­messä ovat voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys on ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa. Yri­tyk­sen ko­ti­si­vut https://netled.fi/

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä vah­vis­tamme pro­jek­tior­ga­ni­saa­tio­tamme ja et­simme joukkoomme

HEAD OF PROJECTS ‑HENKILÖÄ

Hen­ki­lön teh­tä­vänä on pro­jek­tien to­teu­tuk­sen proak­tii­vi­nen joh­ta­mi­nen. Asia­kas­kun­taamme kuu­lu­vat kan­sain­vä­li­set elin­tar­vi­kea­lan toi­mi­jat. Joh­dat sa­maan ai­kaan useita pro­jek­teja, ja pro­jek­tin koon mu­kaan hyö­dyn­nät sekä työs­ken­te­let tii­viisti yh­dessä koko or­ga­ni­saa­tion kanssa.

Työsi pain­opiste siir­tyy pro­jek­tin ede­tessä myyn­ti­vai­heen lop­pu­met­reiltä suun­nit­te­lun läh­tö­tie­to­jen var­mis­ta­mi­seen de­tal­ji­suun­nit­te­lua var­ten, itse var­si­nai­sen työ­maa­vai­heen läpi hui­pen­tuen lo­pulta pro­jek­tin luovutukseen.

Huo­leh­dit yh­tei­sestä pro­jek­tiai­ka­tau­lusta. Ra­por­toit si­säi­sesti pro­jek­tin edis­ty­mää, ta­loutta sekä pro­jek­ti­ris­kejä. Pro­jek­tien pa­laute osana ko­ko­nai­suutta on tär­keä osa tu­le­vien pro­jek­tien onnistumista.

Et­si­mäl­lämme hen­ki­löllä on

• useam­man vuo­den ko­ke­musta pro­jek­ti­pääl­lik­kyy­destä ja pro­jek­tien hallinnasta

• ko­ke­mus pro­jek­tien me­nes­tyk­sek­käästä lä­pi­vien­nistä kan­sain­vä­li­sessä ym­pä­ris­tössä esi­mer­kiksi teh­das­lait­teisto- tai rakennusprojekteista

• so­vel­tuva tek­ni­nen kou­lu­tus, DI tai AMK

• teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen vaa­tii erin­omaista englan­nin kie­len taitoa

• mat­kus­tus­val­miutta

• ai­empi pro­jek­tien johtamiskokemus.


Teh­tä­vän me­nes­tyk­se­käs hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää seu­raa­via omi­nai­suuk­sia ja ky­kyjä tai ha­lua ke­hit­tää it­se­ään niissä:

• si­tou­tu­mista an­net­tuun tehtävään

• mää­rä­tie­toista luon­netta viedä asiat loppuun

• suun­ni­tel­mal­li­suutta ja systemaattisuutta

• toi­min­nan ja pro­ses­sien ak­tii­vi­nen kehittäminen

• joh­ta­juutta

• suu­rem­pien ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­taa, yk­si­tyis­koh­tien ym­mär­tä­mistä ja nii­den vai­ku­tusta kokonaisuuteen

• ky­kyä no­pe­aan rea­goin­tiin yksityiskohtien/reunaehtojen muuttuessa

• ky­kyä tulla toi­meen eri­lais­ten ih­mis­ten ja kult­tuu­rien kanssa

• tai­toa mo­ti­voida joh­det­tava tiimi toi­mi­maan yh­tei­sen pää­mää­rän hy­väksi jos­kus no­peas­ti­kin muut­tu­vissa tilanteissa


Tar­joamme sinulle

• Mie­le­käs työ: Olemme yl­peitä siitä mitä teemme. Työs­sämme ko­ros­tuu kor­kea osaa­mi­nen, laatu ja ar­vo­jemme mu­kai­nen toiminta.

• Työs­tään in­nos­tu­neet ja mo­ti­voi­tu­neet tii­mit: Työn­te­ki­jämme ovat alansa to­del­li­sia am­mat­ti­lai­sia. Olemme mo­ni­muo­toi­nen ja kan­sain­vä­li­nen or­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii yh­dessä yh­teis­ten ta­voit­tei­den saavuttamiseksi.

• Ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det: Meillä voit vah­vis­taa osaa­mis­tasi jat­ku­vasti. Tuemme ke­hit­ty­mis­täsi urasi jo­kai­sessa vaiheessa.

• Vas­tuu ih­mi­sistä ja ym­pä­ris­töstä: Yh­tei­set eet­ti­set pe­ri­aat­teemme kat­ta­vat niin ih­mi­sistä kuin ym­pä­ris­tös­tä­kin huo­leh­ti­mi­sen. Jat­ku­vana ta­voit­tee­namme on kes­tä­vämpi tulevaisuus.

 

Jätä ha­ke­mus, CV ja palk­ka­toi­veesi osoit­teessa https://netled.fi/jobs/head-of-projects/.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Pirk­kala

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping markets.

Find out more about Net­led here: https://netled.fi/

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing pro­fes­sio­nal to join the team at Netled:

AUTOMATION DESIGN TEAM LEAD

In this po­si­tion, you will be wor­king in mul­tiple cross-discipli­nary pro­jects in which you will lead the au­to­ma­tion de­sign team. You will also use your own skills to sup­port sa­les and pro­ject deliveries.

You have a sui­table tech­nical educa­tion in the field (MSc in En­gi­nee­ring or si­mi­lar qua­li­fica­tion) or you have acqui­red si­mi­lar skills via se­ve­ral years of work ex­pe­rience in in­dustrial au­to­ma­tion. Success in this role requi­res a cus­to­mer-focused ser­vice at­ti­tude, know­ledge of de­sign software, flexi­bi­lity, and excel­lent English-lan­guage skills, as well as a wil­ling­ness to tra­vel to cus­to­mer pro­jects both in Fin­land and abroad. You are a team player with a po­si­tive at­ti­tude who ta­kes ot­hers into consideration.

You have strong skills in in­dustrial au­to­ma­tion (Beck­hoff, Sie­mens, IFM etc.) To succeed in the role you will need good know­ledge of HMI and a so­lid un­ders­tan­ding of FAT/SAT on-site tes­ting and imple­men­ta­tion. Ex­pe­rience in co­ding ro­bo­tics and ot­her co­ding lan­gua­ges is an advantage.

What we of­fer you:

Di­verse and mea­ning­ful work in an in­ter­na­tio­nal en­vi­ron­ment: we are proud of what we do. Glo­bal food pro­duc­tion is in des­pe­rate need of sus­tai­nable so­lu­tions, and here at Net­led we are buil­ding a ver­tical far­ming sys­tem that will re­vo­lu­tio­nize the en­tire glo­bal food pro­duc­tion system.

A mo­ti­va­ted team that is exci­ted about their work: our emplo­yees are true pro­fes­sio­nals in their field. We are a di­verse and in­ter­na­tio­nal or­ga­niza­tion that works to­get­her towards our sha­red goals.

De­ve­lop­ment op­por­tu­ni­ties: you can con­sis­tently im­prove your own skills. We sup­port your pro­fes­sio­nal de­ve­lop­ment at every stage, and in this role you have the op­por­tu­nity to become a key player in our team.

Res­pon­si­bi­lity for people and the en­vi­ron­ment: our sha­red et­hical principles co­ver both people and ca­ring of the en­vi­ron­ment alike. Our on­going ob­jec­tive is to build a more sus­tai­nable future.

Am­bi­tious in­di­vi­duals who are wil­ling and able to learn can shine here at Net­led. You will have the per­fect op­por­tu­nity to show your skills and de­ve­lop your career!

Please send your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request via https://netled.fi/jobs/automation-design-team-lead/.

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd. For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

////////////////////////////////////////////////////////////////////

Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut kasvuyritys.

Pää­mark­kina-alu­eena ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka, täh­täi­messä on voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys on ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa. Yri­tyk­sen ko­ti­si­vut https://netled.fi.

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä et­simme Netledille

AUTOMAATIOSUUNNITTELIJAA TEAM LEAD ‑TEHTÄVÄÄN

Teh­tä­vässä pää­set työs­ken­te­le­mään laaja-alai­sesti vaih­te­le­vissa pro­jek­teissa, joissa joh­dat au­to­maa­tio­suun­nit­te­lua ja tu­let toi­mi­maan tii­min ve­tä­jänä. Tuet työs­säsi myyn­tiä ja pro­jek­ti­toi­mi­tuk­sia omalla osaa­mi­sel­lasi. Kun­nian­hi­moi­set, it­seoh­jau­tu­vat sekä op­pi­mis­ky­kyi­set ja ‑ha­lui­set te­ki­jät pää­se­vät Net­le­dillä kasvamaan.

Si­nulla on so­vel­tuva alan tek­ni­nen kou­lu­tus (DI/YAMK/AMK) tai käy­tän­nön töi­den kautta han­ki­tut vas­taa­vat tie­dot ja tai­dot ja useam­man vuo­den työ­ko­ke­mus teol­li­suu­den au­to­maa­tiosta. Teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen vaa­tii li­säksi asia­kas­läh­töistä pal­ve­lua­sen­netta, suun­nit­te­luoh­jel­mis­to­jen tun­te­musta, jous­ta­vuutta, erin­omaista englan­nin kie­len tai­toa sekä mat­kus­tus­val­miutta asiak­kai­demme pro­jek­ti­koh­tei­siin ko­ti­maassa ja ul­ko­mailla. Olet yh­teis­työ­ky­kyi­nen, muut huo­mioon ot­tava, ja pi­dät yllä hy­vää fiilistä.

Si­nulla on vahva osaa­mi­nen teol­li­suu­den au­to­maa­tioista (Beck­hoff, Sie­mens, IFM jne). Teh­tä­vässä tu­lee olla hyvä HMI-osaa­mi­nen ja ym­mär­rys FAT/SAT ‑tes­tauk­sesta ja käyt­töö­no­tosta toi­mi­tus­koh­teissa. Ko­ke­mus ro­bo­tii­kan ja mui­den oh­jel­moin­ti­kie­lien osalta kat­so­taan eduksi.

Teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen vaa­tii erin­omaista englan­nin kie­len taitoa.

Tar­joamme sinulle

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­lista työtä ke­hit­ty­vässä kan­sain­vä­li­sessä toi­min­taym­pä­ris­tössä, ny­ky­ai­kai­set työ­vä­li­neet, am­mat­ti­tai­toi­sen tii­min ja yri­tyk­semme ko­ko­nais­val­tai­sen suun­nit­te­lu­pal­ve­lun tuen. Net­le­dillä saat mah­dol­li­suu­den näyt­tää tai­tosi ja ke­hit­tyä eteen­päin urallasi!

Mie­le­käs työ: Olemme yl­peitä siitä mitä teemme. Työs­sämme ko­ros­tuu kor­kea osaa­mi­nen, laatu ja ar­vo­jemme mu­kai­nen toiminta.

Työs­tään in­nos­tu­neet ja mo­ti­voi­tu­neet tii­mit: Työn­te­ki­jämme ovat alansa to­del­li­sia am­mat­ti­lai­sia. Olemme mo­ni­muo­toi­nen ja kan­sain­vä­li­nen or­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii yh­dessä yh­teis­ten ta­voit­tei­den saavuttamiseksi.

Ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det: Meillä voit vah­vis­taa osaa­mis­tasi jat­ku­vasti. Tuemme ke­hit­ty­mis­täsi urasi jo­kai­sessa vaiheessa.

Vas­tuu ih­mi­sistä ja ym­pä­ris­töstä: Yh­tei­set eet­ti­set pe­ri­aat­teemme kat­ta­vat niin ih­mi­sistä kuin ym­pä­ris­tös­tä­kin huo­leh­ti­mi­sen. Jat­ku­vana ta­voit­tee­namme on kes­tä­vämpi tulevaisuus.

 

Jätä ha­ke­mus, CV ja palk­ka­toi­veesi osoit­teessa https://netled.fi/jobs/automation-design-team-lead/.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

1 kpl
Pirk­kala

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi maamme joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Yh­tiömme Suo­men his­to­ria ulot­tuu yli 30 vuo­den taakse, ja Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla sekä Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 180 henkilöä.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme, ja pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den esi­suun­nit­te­lusta huoltoon.

Olemme osa kan­sain­vä­listä kon­ser­nia; emo­yh­tiömme AS Harju Elek­ter on lis­tau­tu­nut Tal­lin­nan pörs­siin, ja kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan ammattilaista.

Haemme säh­köi­sen au­toi­lun lii­ke­toi­min­tayk­sik­köömme Ulvilaan

SÄHKÖASENTAJIA/ ‑TARKASTAJIA

Työs­ken­te­let val­mis­tuk­sessa ja tuot­tei­demme laa­dun tar­kas­tuk­sessa. Mi­käli työ si­sä­ti­loissa ja kas­va­vassa lii­ke­toi­min­nas­samme kiin­nos­taa, kir­joita it­ses­täsi muu­tama rivi ja li­sää mu­kaan työhistoriasi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot teh­tä­vistä saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi. Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 22.5. Teh­tävä voi­daan täyt­tää kes­ken ha­kua­jan so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä.

1 kpl
Ul­vila

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi maamme joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Yh­tiömme Suo­men his­to­ria ulot­tuu yli 30 vuo­den taakse, ja Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla sekä Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 180 henkilöä.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme, ja pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den esi­suun­nit­te­lusta huoltoon.

Olemme osa kan­sain­vä­listä kon­ser­nia; emo­yh­tiömme AS Harju Elek­ter on lis­tau­tu­nut Tal­lin­nan pörs­siin, ja kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan ammattilaista.

Haemme säh­köi­sen au­toi­lun lii­ke­toi­min­tayk­sik­köömme Ulvilaan

MYYNTI-INSINÖÖRIÄ

Toi­vomme si­nulta säh­kö­alan tun­te­musta, mutta se ei ole edel­ly­tys tässä teh­tä­vässä me­nes­ty­mi­seen. Tär­keitä meille ovat kiin­nos­tuk­sesi myyn­tiin ja asia­kas­pal­ve­luun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi missä olet on­nis­tu­nut myyn­nin sa­ralla, ja olet as­ke­leen lä­hem­pänä työl­lis­tyä säh­köi­sen liik­ku­mi­sen maa­il­maan, jossa kas­vun ra­joja ei ole näkyvissä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot teh­tä­vistä saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi. Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 22.5. Teh­tävä voi­daan täyt­tää kes­ken ha­kua­jan so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä.

1 kpl
Ul­vila

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi maamme joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Yh­tiömme Suo­men his­to­ria ulot­tuu yli 30 vuo­den taakse, ja Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla sekä Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 180 henkilöä.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme, ja pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den esi­suun­nit­te­lusta huoltoon.

Olemme osa kan­sain­vä­listä kon­ser­nia; emo­yh­tiömme AS Harju Elek­ter on lis­tau­tu­nut Tal­lin­nan pörs­siin, ja kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan ammattilaista.

Haussa säh­köi­sen au­toi­lun lii­ke­toi­min­tayk­sik­köömme Ulvilaan:

TEKNINEN TUKI

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen teh­tä­vä­ken­tän, missä pää­set ke­hit­tä­mään osaa­mis­tasi säh­köi­sen liik­ku­mi­sen mie­len­kiin­toi­sessa toi­min­taym­pä­ris­tössä. Huo­leh­dit asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tämme, rekla­maa­tioista ja ke­hi­tys­tar­peista. Olet mu­kana tuo­te­ke­hi­tyk­sessä ja tar­vit­taessa pro­jek­tien käyttöönotoissa.

Teh­tä­vässä edel­ly­te­tään säh­köin­si­nöö­rin kou­lu­tusta tai muu­ta­man vuo­den ko­ke­musta säh­kö­asen­nuk­sista. Toi­vomme si­nulta kiin­nos­tusta säh­köis­ty­vään lii­ken­tee­seen ja uusiin tek­no­lo­gioi­hin. Teh­tä­vän hoito edel­lyt­tää it­se­näi­sen työs­ken­te­ly­ta­van omaamista.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot teh­tä­vistä saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi. Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 22.5. Teh­tävä voi­daan täyt­tää kes­ken ha­kua­jan so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä.

1 kpl
Ul­vila

Te­le­silta Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista lai­va­puo­len säh­kö­ura­koit­si­joista. Olemme osa Skan­di­na­viassa ja Bal­tiassa toi­mi­vaa AS Harju Elek­ter ‑kon­ser­nia. Toi­mi­tamme säh­kö­ura­koin­tia ja ‑suun­nit­te­lua lai­va­teol­li­suu­delle sekä maa­puo­len teol­li­suus- ja suurkiinteistöhankkeisiin.

Te­le­sil­lassa meitä työs­ken­te­lee 40 am­mat­ti­laista ja toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Uu­des­sa­kau­pun­gissa, Rau­malla ja 2021 al­kaen Tu­russa. Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 850 alan am­mat­ti­laista. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2021 oli 152 M€. AS Harju Elek­ter on lis­tattu Nas­daqin omis­ta­maan Tal­lin­nan pörssiin.

Haemme va­ki­tui­seen työsuhteeseen

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Voit olla ko­ke­nut suun­nit­te­lija tai vas­ta­val­mis­tu­nut säh­kö­alan in­si­nööri ja ha­luat ke­hit­tyä säh­kö­suun­nit­te­lun am­mat­ti­lai­seksi kas­va­valla lai­van­ra­ken­nusa­lalla. Toi­vomme si­nulta osaa­mista Cad­ma­tic-suun­nit­te­lu­työ­ka­lusta tai ko­ke­musta jos­tain vas­taa­vasta jär­jes­tel­mästä. Li­säksi ar­vos­tamme ha­ki­joilta tun­te­musta PLC-lo­gii­koista ja vä­hin­tään koh­tuul­lista englan­nin kie­len taitoa.

Tar­vit­taessa voit työs­ken­nellä osan ajas­tasi Rau­man tai Tu­run toi­mis­toil­lamme. Tar­joamme si­nulle kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi hy­vä­hen­ki­sen työyh­tei­sön ja va­kaasti omis­te­tun yri­tyk­sen tu­ke­maan ura- ja osaamiskehittymistäsi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot: mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327. Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 22.5.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kpl
Rauma, Turku

E‑J Mus­ta­järvi Oy on vuonna 1958 pe­rus­tettu per­hey­ri­tys Nak­ki­lassa. Pää­tuot­teemme ovat rauta- ja va­ne­ri­tuot­teet sekä eri­lai­set työ­ko­neet, ku­ten hen­ki­lö­nos­ti­met. Os­tamme teol­li­suu­den ja ko­ti­ta­louk­sien me­talli- ja koneromua.

Et­simme asiak­kaal­lemme Nakkilaan

VARASTOTYÖNTEKIJÄÄ

Teh­tä­väsi on huo­leh­tia va­ras­ton jär­jes­tyk­sestä, toi­mi­vuu­desta ja siis­tey­destä. Ke­räi­let, sa­haat ja pak­kaat ma­te­ri­aa­leja asiak­kai­den ti­lauk­siin ja vas­taat omalta osal­tasi asiak­kai­den aut­ta­mi­sesta. Tuot­tei­den siir­te­lyssä käy­te­tään mah­dol­li­sim­man pal­jon eri­lai­sia apu­vä­li­neitä, mutta työ si­säl­tää myös jon­kin ver­ran fyy­sistä kun­toa vaa­ti­via tehtäviä.

Si­nulla tu­lisi olla jon­kin ver­ran ai­kai­sem­paa ko­ke­musta va­ras­to­teh­tä­vistä sekä hy­vät trukinajotaidot.

Teh­tävä on ko­koai­kai­nen, työ­päi­vät ar­ki­sin 8:00–16:30. Työ al­kaa heti ja työ­suh­teen kesto on noin 2–6 kuu­kautta, mah­dol­li­sesti pidempäänkin.

Mi­käli olet ha­ke­mamme hen­kilö, niin jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi vii­meis­tään 22.5.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys.

1 kpl
Nak­kila

Haemme Insta Au­to­ma­tio­nille Po­riin tai Tampereelle

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ

Teh­tä­väsi si­joit­tu­vat älyk­kään kun­nos­sa­pi­don lii­ke­toi­min­tamme säh­kön­ja­ke­lu­yk­sik­köön. Työ­pis­teesi on Po­rin Puu­vil­lan ava­rissa ti­lois­samme tai Tam­pe­reen pääkonttorillamme.

Ha­luat ke­hit­tyä ver­kos­to­las­ken­nan tai säh­kö­suun­nit­te­lun huip­puam­mat­ti­lai­seksi alan joh­ta­vassa tii­missä. Toi­vomme si­nulta muu­ta­man vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä ja tun­te­musta keski- ja pien­jän­ni­te­puo­len lait­teis­toista. Ar­vos­tamme eri­tyi­sesti rau­hal­lista ja ana­lyyt­tistä työ­otetta. Las­ken­tao­saa­mi­nen sekä englan­nin kie­li­taito las­ke­taan eduksi.

Tar­joamme si­nulle pe­rus­teel­li­sen pe­reh­dy­tyk­sen teh­tä­viisi sekä hy­vät jat­ko­kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det. Neu­vot­te­lemme su­ju­van siir­ty­mi­sesi meille tu­le­vaa ke­sää aja­tel­len, ja lu­paamme olla si­tou­tu­mi­seesi kan­nus­tava työyhteisö.

 

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle reilu 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Hae meille!

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään 24.5. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

 

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa di­gi­ta­li­soi­tu­vassa maa­il­massa. Ih­mi­set, osaa­mi­nen ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­ta­kult­tuu­rimme pe­rusta. Mei­hin on lupa luottaa.

 1 kpl
Tam­pere, Pori

Vil­li­län Kar­tano on kar­tano Nak­ki­lassa. Kar­tano si­jait­see ai­van kes­kus­tan tun­tu­massa upean puu­tar­han sy­lei­lyssä. Sä­te­ri­rat­su­ti­lasta 1450-lu­vulla al­kunsa saa­neen Vil­li­län Kar­ta­non his­to­riassa riit­tää mo­nen­lai­sia omis­tus — su­kuja ja kään­teitä. Käyt­tö­tar­koi­tus on muut­tu­nut vuo­si­sa­to­jen — ja kym­men­ten ai­kana. Alu­eella on nyt mo­nen­laista toi­min­taa aina kult­tuuri ‑ja me­diao­pe­tuk­sesta pe­rin­ne­sau­naan, ho­tel­li­pal­ve­lua unoh­ta­matta. Pää­ra­ken­nus toi­mii tällä het­kellä juhla ja ko­kous­ta­lona ja ra­vin­tola Nacksby tällä het­kellä fii­nisti ren­tona il­ta­ra­vin­to­lana. Nacksby-ra­vin­to­laan voi tulla fii­lis­te­le­mään kar­ta­no­mil­jöötä ja naut­ti­maan ma­kue­lä­myk­siä In­sa­lata Capre­sesta — Crema bruc­hia­taan. Kar­ta­non keit­tiön lau­ta­sella lä­hi­raaka-ai­neet koh­taa­vat vä­li­me­rel­li­sen ma­ku­maa­il­man, pe­rin­tei­sem­piä­kään an­nok­sia unohtamatta.

“Hy­vällä maulla, upeassa miljöössä”

Et­simme Vil­li­län Kartanolle

KEITTIÖAPULAISTA

Löy­tyykö si­nun lusik­kasi tu­le­vana su­vena Kar­ta­non kesäkeitosta?

Mo­ni­puo­li­sessa keit­tiö­apu­lai­sen roo­lissa pää­set työs­ken­te­le­mään keit­tiö­väen rin­nalla avus­ta­vasti. Teh­tä­viin kuu­luu mm sa­laat­tien val­mis­tusta, mi­sausta, keit­tiön ja sa­lin siis­tey­destä huo­leh­ti­mista ja muita keit­tiön avus­ta­via teh­tä­viä. Et­simme mai­niota tyyp­piä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­sen asen­teen. Olet ah­kera tii­mi­pe­laaja, etkä hät­kähdä keit­tiön kuu­muutta tai vaih­tu­via ti­lan­teita. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Toi­vomme, että ra­kas­tat työtä, jossa pää­set to­della tart­tu­maan toi­meen. Unel­ma­ha­ki­jamme on oma­toi­mi­sesti toi­me­lias, ah­kera, luo­tet­tava ja hyvä ot­ta­maan vas­taan oh­jeis­tuk­sia. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 17 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kulkemista. 

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Kerro roh­keasti käy­tet­tä­vyy­des­täsi, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit hyvä keit­tiö­apu­lai­nen Vil­li­lään. Odo­tamme ha­ke­mus­tasi täällä jo innolla!

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yrityksestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään 22.5.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo hakuaikana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

2 kpl
Nak­kila

Villilän Kar­tano on kar­tano Nak­ki­lassa. Kar­tano si­jait­see ai­van kes­kus­tan tun­tu­massa upean puu­tar­han sy­lei­lyssä. Sä­te­ri­rat­su­ti­lasta 1450-lu­vulla al­kunsa saa­neen Vil­li­län Kar­ta­non his­to­riassa riit­tää mo­nen­lai­sia omis­tus — su­kuja ja kään­teitä. Käyt­tö­tar­koi­tus on muut­tu­nut vuo­si­sa­to­jen — ja kym­men­ten ai­kana. Alu­eella on nyt mo­nen­laista toi­min­taa aina kult­tuuri-ja me­diao­pe­tuk­sesta pe­rin­ne­sau­naan, ho­tel­li­pal­ve­lua unoh­ta­matta. Pää­ra­ken­nus toi­mii tällä het­kellä juhla ja ko­kous­ta­lona ja ra­vin­tola Nacksby tällä het­kellä fii­nisti ren­tona il­ta­ra­vin­to­lana. Nacksby-ra­vin­to­laan voi tulla fii­lis­te­le­mään kar­ta­no­mil­jöötä ja naut­ti­maan ma­kue­lä­myk­siä In­sa­lata Capre­sesta — Crema bruc­hia­taan. Kar­ta­non keit­tiön lau­ta­sella lä­hi­raaka-ai­neet koh­taa­vat vä­li­me­rel­li­sen ma­ku­maa­il­man, pe­rin­tei­sem­piä­kään an­nok­sia unohtamatta.

“Hy­vällä maulla, upeassa miljöössä”

Et­simme Vil­li­län Kartanolle

AAMIAISHOITAJAA 

Aa­mu­virk­kuja vailla kesätyötä? 

Et­simme hy­vää tyyp­piä, joille lois­ta­van asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja iloi­sen aa­mu­het­ken tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van, iloi­sen ja po­si­tii­vi­sen asen­teen. Au­rin­gon­pais­tei­nen ole­muk­sesi tuo ki­van fii­lik­sen, vaikka sa­teen kes­kelle. Pää­teh­tä­väsi tu­lee ole­maan aa­miais­tar­joi­lusta huo­leh­ti­mi­nen. Oma­toi­mi­sesti vas­taat te­ke­mi­sestä, täy­den­nyk­sistä, siis­tey­destä niin sa­lissa, kuin keit­tiöllä. Keit­tiö­puo­len osaa­mi­sen kat­so­taan eduksi, koska ha­lu­tes­sasi voit kar­tut­taa osaa­mis­tasi ko­kin ka­ve­rina avus­ta­vissa teh­tä­vissä. Toi­vomme si­nulla ole­van jo vä­hän ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä ja ha­luat tar­jota vie­raille aina sitä jo­tain ek­straa. Asiak­kai­den on­nel­lis­ta­mi­nen, toi­vei­den ylit­tä­mi­nen ovat si­nulle sy­dä­men asioita. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Teh­tävä edel­lyt­tää 17 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hygieniapassia. 

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan kevään/alkukesän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Toi­vomme val­miutta työs­ken­nellä mah­dol­li­sesti myös ti­laus- ja kokoustarjoilussa. 

Kerro roh­keasti käy­tet­tä­vyy­des­täsi, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit hyvä aa­mu­virkku Vil­li­lään. Odo­tamme ha­ke­mus­tasi täällä jo innolla!

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yrityksestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään 22.5.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo hakuaikana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

1 kpl
Nak­kila

Villilän Kar­tano on kar­tano Nak­ki­lassa. Kar­tano si­jait­see ai­van kes­kus­tan tun­tu­massa upean puu­tar­han sy­lei­lyssä. Sä­te­ri­rat­su­ti­lasta 1450-lu­vulla al­kunsa saa­neen Vil­li­län Kar­ta­non his­to­riassa riit­tää mo­nen­lai­sia omis­tus — su­kuja ja kään­teitä. Käyt­tö­tar­koi­tus on muut­tu­nut vuo­si­sa­to­jen — ja kym­men­ten ai­kana. Alu­eella on nyt mo­nen­laista toi­min­taa aina kult­tuuri-ja me­diao­pe­tuk­sesta pe­rin­ne­sau­naan, ho­tel­li­pal­ve­lua unoh­ta­matta. Pää­ra­ken­nus toi­mii tällä het­kellä juhla ja ko­kous­ta­lona ja ra­vin­tola Nacksby tällä het­kellä fii­nisti ren­tona il­ta­ra­vin­to­lana. Nacksby-ra­vin­to­laan voi tulla fii­lis­te­le­mään kar­ta­no­mil­jöötä ja naut­ti­maan ma­kue­lä­myk­siä In­sa­lata Capre­sesta — Crema bruc­hia­taan. Kar­ta­non keit­tiön lau­ta­sella lä­hi­raaka-ai­neet koh­taa­vat vä­li­me­rel­li­sen ma­ku­maa­il­man, pe­rin­tei­sem­piä­kään an­nok­sia unohtamatta.

“Hy­vällä maulla, upeassa miljöössä”

Et­simme Vil­li­län Kartanoon

TARJOILIJAA, kar­ta­non­rou­vaa tai herraa 

Si­näkö se olet, vii­ni­kel­la­rin Som­ma­lier? Paah­tei­nen vai bouquet? Vai ihan pe­rin­tei­nen huurteinen?

Mo­ni­puo­li­sessa tar­joi­li­jan teh­tä­vässä työs­ken­te­let am­mat­ti­tai­toi­sesti an­nis­kelu — ja tar­joi­lu­teh­tä­vissä. Työs­säsi saat vas­tuuta oman osaa­mi­sesi ja tah­to­ti­lasi mu­kaan. Et­simme hy­vää tyyp­piä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van, luo­tet­ta­van eri­to­ten ti­mant­ti­sen työ­asen­teen, sekä jo ai­kai­sem­paa ko­ke­musta tar­joi­li­jan teh­tä­vistä. An­nok­sia al­ku­pa­loista á la car­teen, juh­lia, ko­kouk­sia ja ti­lai­suuk­sia ilosta su­ruun. Vä­lillä tahti voi olla ko­vin­kin hek­tistä, jo­ten kii­reen sieto pi­tää olla huip­pu­luok­kaa. Hy­vällä huu­mo­rilla, or­ga­ni­soin­nilla ja tii­mi­työ­tai­doilla pää­see kui­ten­kin jo pit­källe. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista ja ren­toa työyh­tei­söä. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, joka useim­mi­ten pai­not­tuu lop­pu­viik­koon. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 18 vuo­den ikää, suo­men — ja englan­nin kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia — ja an­nis­ke­lu­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista. Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Kerro roh­keasti käy­tet­tä­vyy­des­täsi, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit hyvä tar­joi­lija Vil­li­län Kar­ta­nolle. Odo­tamme ha­ke­mus­tasi täällä jo innolla!

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yrityksestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään 22.5.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo hakuaikana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

2 kpl
Nak­kila

Ra­vin­tola Sa­vi­pa­kari toi­mii Lei­ne­pe­rin his­to­rial­li­sella ruuk­kia­lu­eella Ul­vi­lassa, van­hassa sa­vesta ra­ken­ne­tussa lei­vin­tu­vassa.
Sa­vi­pa­ka­rin his­to­ria al­kaa jo 1850-lu­vulta, jol­loin talo toimi Ruu­kin työ­väen lei­vin­tu­pana. 
Koko ruu­kin alue on erit­täin vil­kas ko­ti­maan mat­kai­lu­kohde ke­sällä ja Sa­vi­pa­kari toi­mii alu­een sy­dä­menä. Sa­vi­pa­ka­rin va­li­koi­maan kuu­lu­vat kah­vi­la­pal­ve­lu­jen li­säksi lä­hi­raaka-ai­neista val­mis­te­tut ruoka-an­nok­set sekä an­nis­ke­luoi­keu­det. Idyl­li­nen mil­jöö kut­suu luok­sensa aina uu­del­leen ja uu­del­leen ja täällä saa myös suu­pie­lensä so­ke­riin. Sa­vi­pa­ka­rin tuo­reet, omalla re­sep­tii­kalla val­mis­te­tut mun­kit vie­vät myös kie­len mennessään.

Et­simme kah­vila — ja ra­vin­tola Sa­vi­pa­ka­riin Ul­vi­lan Leineperiin 

KASSATARJOILIJAA 

Oletko Sinä val­mis upot­ta­maan hans­kat “Pa­ka­rin ravintolasaveen”?

Et­simme kas­sa­tar­joi­li­jaa, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Teh­tä­väsi on huo­leh­tia­hy­vän­tuu­li­sesta pal­ve­lusta au­rin­koi­sen pir­teällä ot­teella, vit­rii­ni­tuot­tei­den val­mis­tuk­sesta, vir­vok­kei­den myyn­nistä myös an­nis­ke­lu­tuot­tei­den, paik­ko­jen siis­tinä pi­tä­mi­sestä jne. Työs­säsi saat vas­tuuta oman osaa­mi­sesi ja tah­to­ti­lasi mu­kaan. Toi­vomme, että ra­kas­tat työtä, jossa pää­set to­della tart­tu­maan toi­meen. Unel­ma­ha­ki­jamme on oma­toi­mi­sesti toi­me­lias, ah­kera, luo­tet­tava ja hyvä ot­ta­maan vas­taan oh­jeis­tuk­sia. Ajoit­tain työ voi olla hy­vin­kin kii­reistä ja hek­tistä jossa vaa­di­taan hy­vää or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja mo­nen­lai­sia tii­mi­tai­toja. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista ja ren­toa työyh­teisä. Työ on ke­sä­se­son­gin ajan täy­sin tun­nein. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 18 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa, muu kie­li­taito plus­saa. Hy­gie­nia — ja an­nis­ke­lu­pas­sin tar­vit­set tässä työssä. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista. Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Kerro roh­keasti käy­tet­tä­vyy­des­täsi, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit hyvä tar­joi­lija Sa­vi­pa­ka­rille. Odo­tamme ha­ke­mus­tasi täällä jo innolla!

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yrityksestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään 22.5.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo hakuaikana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

1 kpl
Ul­vila

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­ky­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

KAHVILATYÖNTEKIJÖITÄ KESÄSESONKIIN 2022

Oletko sinä se Ta­lentti, jonka ba­rista-ura al­kaa täältä? 

Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Teh­tä­väsi on huo­leh­tia hy­vän­tuu­li­sesta pal­ve­lusta au­rin­koi­sen pir­teällä ot­teella, vit­rii­ni­tuot­tei­den val­mis­tuk­sesta, jää­te­lön ym vir­vok­kei­den myyn­nistä, paik­ko­jen siis­tinä pi­tä­mi­sestä jne. Olisi hie­noa, jos jo oli­sit vä­hän saa­nut työ­ko­ke­musta esim kas­sa­työs­ken­te­lystä. Lei­puri ei tar­vitse olla, mutta  mah­ta­vaa jos on­nis­tuisi lei­von­nassa, vaikka ma­sa­liisa tai kor­va­puus­tit. Toi­vomme, että ra­kas­tat työtä, jossa pää­set to­della tart­tu­maan toi­meen. Unel­ma­ha­ki­jamme on oma­toi­mi­sesti toi­me­lias, ah­kera, luo­tet­tava ja hyvä ot­ta­maan vas­taan oh­jeis­tuk­sia. Ajoit­tain työ voi olla hy­vin­kin kii­reistä ja hek­tistä jossa vaa­di­taan hy­vää or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja mo­nen­lai­sia tii­mi­tai­toja. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, ja työ on ke­sä­se­son­gin ajan täy­sin tun­nein. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 17 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit sy­dä­mel­li­sin “kaf­fi­la­myyjä” tä­hän messiin. 

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 22.5.2022 mennessä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851 tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

3 kpl
Eu­ra­joki

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­hy­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

TARJOILIJOITA KESÄSESONKIIN 2022

Hii­Ohoi! Tar­joi­li­joita nä­ky­vissä? Unel­ma­duuni saa­ris­ton syk­keessä — vain muu­tama kan­si­paikka tarjolla!

Mo­ni­puo­li­sessa tar­joi­li­jan teh­tä­vässä työs­ken­te­let am­mat­ti­tai­toi­sesti an­nis­kelu — ja tar­joi­lu­teh­tä­vissä. Työs­säsi saat vas­tuuta oman osaa­mi­sesi ja tah­to­ti­lasi mu­kaan. Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van, luo­tet­ta­van eri­to­ten ti­mant­ti­sen työ­asen­teen, sekä jo ai­kai­sem­paa ko­ke­musta tar­joi­li­jan teh­tä­vistä. Te­ras­silla te­rä­väi­set, pik­ku­pur­ta­vat paa­puu­rissa, an­nok­sia al­ku­pa­loista á la car­teen. Vä­lillä tahti voi olla ko­vin­kin aal­lok­koista, jo­ten kii­reen sieto pi­tää olla huip­pu­luok­kaa. Hy­vällä huu­mo­rilla, or­ga­ni­soin­nilla ja tii­mi­työ­tai­doilla pää­see jo pit­källe ho­ri­sont­tiin. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, joka useim­mi­ten pai­not­tuu lop­pu­viik­koon. Tar­joi­li­jan teh­tä­vässä on täy­det tun­nit touko-kesä-hei­nä­kuun. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 18 vuo­den ikää, suo­men — ja englan­nin kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa an­nis­ke­lu­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit so­piva Sa­li­Kip­pa­riksi tä­hän messiin. 

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 22.5.2022 mennessä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851 tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

 

4 kpl
Eu­ra­joki

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­ky­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

KEITTIÖAPULAISIA KESÄSESONKIIN 2022

Mais­tuis­kos Sulle avaus­ta­vat ko­kin työt saa­ris­to­mai­se­missa? Al­kaako täältä Si­nun keit­tiö­uran alkutaival?

Mo­ni­puo­li­sessa keit­tiö­apu­lai­sen roo­lissa pää­set työs­ken­te­le­mään kok­kien rin­nalla avus­ta­vasti. Teh­tä­viin kuu­luu mm sa­laat­tien val­mis­tusta, mi­sausta, keit­tiön siis­tey­destä huo­leh­ti­mista ja muita keit­tiön avus­ta­via teh­tä­viä. Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­sen asen­teen. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Omaat­han ri­peän työ­ot­teen, etkä hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Toi­vomme, että ra­kas­tat työtä, jossa pää­set to­della tart­tu­maan toi­meen. Unel­ma­ha­ki­jamme on oma­toi­mi­sesti toi­me­li­jas, ah­kera, luo­tet­tava ja hyvä ot­ta­maan vas­taan oh­jeis­tuk­sia. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, joka useim­mi­ten pai­not­tuu lop­pu­viik­koon. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 17 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit so­piva keit­tiö­apu­lai­nen tä­hän messiin. 

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 22.5.2022 mennessä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851 tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

3 kpl
Eu­ra­joki

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­ky­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

KOKKEJA KESÄSESONKIIN 2022

Mais­tuis­kos Sulle kok­ki­työt saa­ris­to­mai­se­massa? Löy­tyykö so­pas­tasi myös Si­nun lusikkasi?

Mo­ni­puo­li­sessa ko­kin teh­tä­vässä pää­set val­mis­ta­maan ruo­kia al­ku­val­mis­te­luista — á la car­teen. Työs­säsi saat vas­tuuta oman osaa­mi­sesi ja tah­to­ti­lasi mu­kaan. Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­sen asen­teen, sekä jo ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ko­kin teh­tä­vistä. Ei tar­vitse olla alan huip­pu­kon­kari, mutta keit­tiö­ko­ke­musta pi­tää olla. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Omaat­han ri­peän työ­ot­teen, etkä hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, joka useim­mi­ten pai­not­tuu lop­pu­viik­koon. Ko­kin teh­tä­vässä on täy­det tun­nit touko-kesä-hei­nä­kuun. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 18 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit so­piva kokki tä­hän messiin. 

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 22.5.2022 mennessä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851 tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

3 kpl
Eu­ra­joki

Talent Center

Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Vä­li­tämme myös am­mat­ti­tai­toi­sia vuo­kra­työn­te­ki­jöitä, jotka käy­vät läpi huo­lel­li­sen va­lin­ta­pro­ses­sin. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme — meillä yksi ja sama am­mat­ti­lai­nen vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista alusta va­lin­ta­vai­hee­seen asti.

Jari Nok­ko­nen, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty