Rekrutacja międzynarodowa

Rekrutacja międzynarodowa

Ta­lent Cen­ter Oy jest przeds­tawicie­lem prywat­nych przed­się­biorców, które są part­ne­rami EURES. Spec­ja­liści Ta­lent Cen­ter po­sia­dają po­nad 20-let­nie doświadcze­nie w lea­singu pracow­niczym zarówno obco­kra­jowców, jak rów­nież osób miesz­kających w Finlandii.

Nawiąza­liśmy współpracę z part­ne­rami w Es­to­nii, Łotwie, Litwie, Polsce, Słowacji, Buł­ga­rii, Węgrzech, Ru­mu­nii i Chorwacji. Naszym ce­lem jest rozszerze­nie działal­ności i obszaru rek­ru­tacji, mające na celu ws­parcie już ist­niejącej roz­leglej sieci.

Spec­ja­lista Ta­lent Cen­ter działa jako po­moc po­między rek­ru­tującym przed­się­biorstwem a rek­ru­towa­nym. W razie potrzeby wy­ko­nu­jemy na przykład tłu­macze­nia in­strukcji pracy i wprowadze­nia do pracy. Ta­lent Cen­ter ofe­ruje umowy o prace, umowy wy­najmu i inne do­ku­menty w wersji języ­kowej FI-PL oraz FI-ENG. Niektóre do­ku­menty są rów­nież dostępne w wersji języ­kowej FI-BG, zos­tały one przy­go­towane z myślą o pracow­ni­kach z Bułgarii.

Rekrutacja międzynarodowa: dlaczego Talent Center?

Firm spec­ja­lizujących się w rek­ru­tacji między­na­ro­dowej jest w Fin­lan­dii wiele. Współpraca z Ta­lent Cen­ter przy­nosi mimo wszystko dużo korzyści fir­mie doce­lowej. Oprócz tłu­maczeń Ta­lent Cen­ter zadba o wszyst­kie niezbędne sprawy: re­je­stracja, pozwo­le­nie na prace, zakwa­te­rowa­nie itp. Fir­mie doce­lowej pozos­taje je­dy­nie wprowadze­nie i za­poz­na­nie pracow­nika z za­da­niami oraz od­powiedzial­ność za zarządza­nie i bez­pieczeństwo. Firma doce­lowa może rów­nież skorzys­tać z po­mocy Ta­lent Cen­ter podczas wprowadze­nia pracow­nika do pracy, jak rów­nież in­nych sprawach or­ga­nizacyj­nych wy­ma­gających tłumacza.

Zakwaterowanie

Sta­ramy się zw­racać szczególną uwagę na życze­nia pracow­nika do­tyczące zakwa­te­rowa­nia. Każdy pracow­nik ma do swo­jej dys­pozycji co najm­niej swój własny pokój. Miesz­ka­nie meblu­jemy zgod­nie z wy­mo­gami przed przy­jaz­dem pracow­nika do Fin­lan­dii. Z pracow­ni­kiem pod­pi­su­jemy umowę/zobowiązanie, w któ­rym zawarte są in­for­macje o kosz­tach wy­najmu i spo­so­bie płat­ności czynszu, okre­sie wy­powiedze­nia wy­najmu miesz­ka­nia, za­kazie pa­le­nia pa­pie­rosów, końcowym sprzą­ta­niu itp.

kansainvälinen työvoima

Rekrutacja międzynarodowa: prezentacja eksperta

Dominika Plinska-Narloch

Za sek­tor i działal­ność między­na­ro­dową od­powiada HR-spec­ja­lista Do­mi­nika Plinska-Nar­loch we współpracy z in­nymi eks­per­tami Ta­lent Cen­ter. Do­mi­nika, dyplo­mowany tłu­macz fińsko-polski, sz­kołę dla tłu­maczy ukończyła w 2016 roku, po­siada ma wie­lo­let­nie doświadcze­nie zawo­dowe w dziale HR. Spec­ja­lizuje się w rek­ru­tacji między­na­ro­dowej, rek­ru­tacji bez­poś­red­niej i usłu­gach re­lo­kacji, jak rów­nież in­nych usłu­gach związa­nych z pracow­ni­kami między­na­ro­dowymi. Do­mi­nika spec­ja­lizuje się w rozwiąza­niach kadrowych dla przemysłu.

Dominika Plinska

HR-Specjalista

Oprócz pracy w dziale HR zaj­muje się rów­nież tłu­macze­niami, m.in.: wprowadze­nia do pracy na stocz­niach i placach budów, w sz­kołach i przedsz­ko­lach, u le­karza i pielęg­niarki prowadzącej ciąże, w są­dach, urzędzie ds. ochrony dzieci i biu­rach soc­jal­nych. Wy­ko­nując tłu­macze­nia zys­kałam doświadcze­nie, które mogę wy­korzys­tać w pracy w Ta­lent Cen­ter, pot­ra­fię udzie­lić in­for­macji co, gdzie i kiedy na­leży zrobić.

Malgorzata Rantanen

HR Assistant

Yulia Bilozor

HR-Koordynator