Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2020

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJat­kuva haku

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Jat­kuva haku
1 kplPori
vrk
t
min

Verve on val­ta­kun­nal­li­nen työ­elä­mää, yri­tyk­siä ja kun­tou­tu­jia tu­keva mo­ni­puo­li­nen asian­tun­tija. Au­tamme ih­mi­siä pää­se­mään ja pa­laa­maan työ­hön, sekä jak­sa­maan siellä pa­rem­min. Työ­pai­koilla val­men­namme yk­si­löitä ja esi­mie­hiä lii­ke­toi­min­nan uu­dis­tu­vissa ti­lan­teissa. Tar­joamme vaa­ti­vaa lää­kin­näl­listä kun­tou­tusta ja te­ra­pia­pal­ve­luita hei­ken­ty­neen toi­min­ta­ky­vyn ja ar­jessa sel­viy­ty­mi­sen tueksi.

Verve on myös 450 am­mat­ti­lai­sen työ­paikka, joka tar­joaa ura­mah­dol­li­suuk­sia 18 paik­ka­kun­nalla.

Haemme nyt Po­riin

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ

mo­ni­puo­li­seen ja haas­ta­vaan teh­tä­vään.

Työ­teh­tä­viisi kuu­lu­vat vaih­te­le­vat toi­mis­to­työt ku­ten asia­kas­pal­velu, ajan­va­raus­ten hoi­ta­mi­nen, asiak­kai­den kut­su­mi­nen, asia­kir­jo­jen teks­tin­kä­sit­tely, myyn­ti­las­ku­tus, os­to­ti­lauk­set ja ar­kis­tointi. Toi­mit pal­ve­lu­pääl­li­kön ja kun­tou­tus­tii­min tu­kena ja olet tär­keä osa työyh­tei­söämme.

Li­säksi huo­leh­dit mm. tar­joi­lu­jen jär­jes­tä­mi­sestä ja toi­mis­ton asioin­ti­käyn­neistä.

Ar­vos­tamme it­se­näistä, jär­jes­tel­mäl­listä ja ai­kaan­saa­vaa työs­ken­te­ly­otetta. Omaat in­nos­tu­neen asen­teen ja ha­luat ke­hit­tyä. Tar­tut oma-aloit­tei­sesti ja reip­paasti teh­tä­vään kuin teh­tä­vään. Tar­vit­set työs­säsi tie­to­tek­nistä osaa­mista ja mie­lel­lään kau­pal­lista kou­lu­tusta. Toi­vomme si­nulta hy­viä asia­kas­pal­velu- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja, sekä or­ga­ni­sointi- että pai­neen­sie­to­ky­kyä. Pi­dät työym­pä­ris­töstä, jossa on monta rau­taa tu­lessa sa­man­ai­kai­sesti.

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen työn ja mu­ka­van työyh­tei­sön, jossa pää­set ke­hit­ty­mään omien vah­vuuk­siesi mu­kaan. Meillä on yh­dessä te­ke­mi­sen mei­ninki; jaamme osaa­mista ja tuemme toi­siamme. Hy­vin­voin­tisi on meille tär­keää. Teh­tä­vään saat pe­reh­dy­tyk­sen.

Työ al­kaa vuo­kra­työ­suh­teena, mutta osaa­valle te­ki­jälle on myö­hem­min tar­jolla va­ki­tui­nen työ Ver­vessä.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen; puh. 040 689 3312 tai jere.nokkonen(at)talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 1.3. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

5 kpl
vrk
t
min

Haemme Sa­ta­kun­nan alu­eelle

KASSAMYYJÄ / HYLLYTTÄJÄ

Työ on tar­vit­taessa työ­hön kut­sut­ta­vaa jous­ta­vaa keik­ka­työtä.

Heit­täydy mu­kaan, voit työs­ken­nellä lo­mal­lasi, oman työsi tai opis­ke­lusi ohessa, se­son­gin ajan täysi-ai­kai­sesti tai jo­tain siltä vä­liltä.

Työ on kassa ja hyl­ly­tys­työtä eri­pi­tui­sina keik­koina, eri asia­kas­yri­tyk­sissä. Työtä on tar­jolla asiak­kai­den tar­pei­den mu­kai­sesti hy­vin­kin vaih­te­le­vasti, kaik­kina kau­pan au­kio­loai­koina niin ar­kena kuin juh­lana.

Kas­sa­myyn­ti­työ vaa­tii si­nulta so­si­aa­li­suutta, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä ja reip­paan ri­peää työs­ken­te­ly­asen­netta. Omaat hy­vän pai­neen­sie­to­ky­vyn ja ky­vyn sel­viy­tyä yl­lät­tä­vis­tä­kin asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teista. Hyl­ly­tys vaa­tii hy­vää fyy­sistä kun­toa, tark­kuutta, ri­peyttä sekä asi­aan kuu­lu­vaa asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä.

Hy­mysi ei hyydy kii­reen­kään kes­kellä. Olet oma­toi­mi­nen, luo­tet­tava ja jous­tava. Ha­luat ke­hit­tyä asia­kas­pal­ve­lun am­mat­ti­lai­seksi. Asia­kas­pal­velu on tär­kein teh­tä­väsi!

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta kau­pan alalta
 • Hy­vää tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toa
 • Täysi-ikäi­syyttä
 • Ikä­ra­ja­pas­sia
 • Veik­kaus­taito
 • Suo­men kie­len tai­toa
 • Mah­dol­li­suutta liik­kua keik­ko­jen mu­kaan Sa­ta­kun­nan alu­eella

Tar­joamme ha­ki­jalle:

 • Työtä oman ai­ka­tau­lun mu­kai­sesti
 • Työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­sen pal­kan
 • Mah­dol­li­suu­den edetä kau­pan alalla
 • Mo­ni­puo­li­sen, mie­len­kiin­toi­sen ja vaih­te­le­van työn

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­vistä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 1.3.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme 

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ

teol­li­suu­den säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mien suun­nit­telu- ja ver­kos­to­las­ken­ta­teh­tä­viin KMJ-En­gi­nee­ring Oy:n Puu­vil­lan toi­mis­toon Po­riin.

Olet työs­ken­nel­lyt teol­li­suu­den säh­kö­asen­nus- ja säh­kö­suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä ja si­nulla on mie­lel­lään ko­ke­musta säh­kö­verk­ko­jen las­ken­taoh­jel­mista. Tun­net kes­ki­jän­nite- ja pien­jän­ni­te­puo­len lait­teis­toja. Li­säksi toi­vomme si­nulta säh­kö­voi­ma­tek­nii­kan osaa­mista.

Si­nulla on säh­kö­puo­len diplomi-in­si­nöö­rin tai in­si­nöö­rin kou­lu­tus­tausta ja ha­luat ke­hit­tyä ver­kos­to­las­ken­nan huip­puam­mat­ti­lai­seksi alan joh­ta­vassa yri­tyk­sessä. So­vel­lut luon­teesi puo­lesta hy­vä­hen­ki­seen työyh­tei­söön ja olet ma­te­maat­ti­sesti lah­ja­kas.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään tiis­taina 18.2.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

KMJ-En­gi­nee­ring Oy on vuonna 1997 pe­rus­tettu säh­köin­si­nöö­ri­toi­misto. Pal­ve­lemme teol­li­suu­den ja kiin­teis­tö­jen säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­luun ja yl­lä­pi­toon sekä ener­gian- ja säh­kön laa­dun mit­tauk­siin liit­ty­vissä asian­tun­tija- ja suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä. Olemme osa Suo­ma­laista Insta Grou­pia.

1 kplPori
vrk
t
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme

RUUMISAUTON KULJETTAJAA

Työ on tar­vit­taessa työ­hön kut­sut­ta­vaa keik­ka­työtä pai­not­tuen lop­pu­viik­koon. So­pii mai­niosti myös toi­sen työn oheen. Kei­kat ovat pää­osin päi­vä­työtä noin 5–6h kes­tol­taan. Työ ta­pah­tuu Po­rin, Ul­vi­lan ja Me­ri­kar­vian alueilla.

Ruu­mi­sau­ton kul­jet­taja vas­taa vain­ajan pu­ke­mi­sesta, ark­kuun lai­tosta, omais­ten koh­taa­mi­sesta, omai­sille näyt­tä­mi­sestä sekä vas­tuul­li­sesta kul­jet­ta­mi­sesta ko­ko­nai­suu­des­saan.

Odo­tamme si­nulta jous­ta­vuutta, si­tou­tu­nei­suutta sekä tie­tyn­laista ar­vok­kuutta hoi­taa mo­nella ta­paa ras­kasta teh­tä­vää. Toi­mit aina hie­no­tun­tei­sesti, in­hi­mil­li­sesti ja tah­dik­kaasti.

Työ vaa­tii täysi-ikäi­syyttä, ajo­kort­tia sekä eh­do­tonta vai­tio­lo­vel­vol­li­suutta.

Työssä työs­ken­nel­lään aina toi­sen kanssa ja työ­hön pe­reh­dy­te­tään.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:

Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240, emmi.salonen@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 18.2.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme iloista ja toi­me­liasta

KAHVILATYÖNTEKIJÄÄ

Saatko ih­mi­set ym­pä­ril­läsi aina hy­välle tuu­lelle ja olet aina val­mis aut­ta­maan? Et­simme po­si­tii­vi­sella asen­teella ja hy­vällä asia­kas­pal­ve­lua­sen­teella va­rus­tau­tu­nutta hen­ki­löä, jolla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Toi­men­ku­vaasi kuu­luu mo­ni­puo­li­sesti kah­viossa teh­tä­vät työt mm. aa­mu­pa­lan, lou­naan, päi­väl­li­sen sekä il­ta­pa­lan esille- ja pois­lai­tot, tiski, puh­taa­na­pito, vit­rii­ni­tuot­teista huo­leh­ti­mi­nen sekä kas­sa­työs­ken­tely. Työ on vuo­ro­työtä ja työ­päi­vät vaih­te­le­vat ma-su vä­lillä, niin ar­kena kuin juh­lana.  

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • MaRa-alan kou­lu­tusta
 • ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­musta kah­vila- ja kas­sa­työstä
 • hy­vää tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toa
 • jous­ta­vuutta työ­ai­ko­jen­kin suh­teen sekä luo­tet­ta­vuutta
 • oma-aloit­teel­li­suutta, hy­vää or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja ky­kyä toi­mia kii­reen kes­kellä
 • hy­gie­nia­pas­sia
 • täysi-ikäi­syyttä
 • suo­men kie­len tai­toa

 

Tar­joamme ha­ki­jalle:

 • työtä osa-ai­kai­sesti n. 25–30h/vko
 • pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön
 • mo­ni­puo­li­sen työn ja mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää omaa osaa­mista
 • mitä mai­nioim­man työ­po­ru­kan
 • työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­sen pal­kan

 

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:

Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240, emmi.salonen@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 18.2.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

3 kplPori
vrk
t
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sil­lemme

TILAUSTARJOILIJOITA

Työ on tar­vit­taessa työ­hön kut­sut­ta­vaa keik­ka­työtä pai­not­tuen useim­mi­ten vii­kon­lop­pui­hin.

Heit­täydy mu­kaan, voit työs­ken­nellä lo­mal­lasi, oman työsi ohessa, se­son­gin ajan täysi-ai­kai­sesti tai jo­tain siltä vä­liltä.

Asiak­kai­demme toi­minta si­jait­see kiin­teissä toi­mi­pai­koissa tai pi­to­pal­ve­lu­toi­min­tana Sa­ta­kun­nan alu­eella. Pi­to­pal­ve­lun tar­joi­li­jana pys­tyt huo­leh­ti­maan it­se­näi­ses­ti­kin ti­lai­suu­des­tasi. Olet jo muu­ta­man vuo­den teh­nyt ca­te­ring-tar­joi­lua ja ym­mär­rät, että jo­kai­nen ti­lai­suus on täy­sin oman­lai­sensa ja si­nulle muut­tu­vat ti­lan­teet so­pi­vat kuin nenä pää­hän. Toi­saalla taa­sen ti­lai­suu­det vaa­ti­vat eti­ket­tien tun­te­musta ja ”van­haa” ar­vos­tet­tua va­ti­tar­joi­lu­ta­paa. Työtä on tar­jolla lou­naasta A la Carte tar­joi­luun.


Tär­keintä on laatu ja lois­tava asia­kas­pal­velu.

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • vie­raan­va­raista ja pal­ve­lual­tista asia­kas­koh­taa­mista
 • alan kou­lu­tus kat­so­taan eduksi
 • kou­lu­tus­ta­kin enem­män ar­vos­tamme mo­ni­puo­lista työ­ko­ke­musta ja asen­netta
 • hy­vää tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toa
 • jous­ta­vuutta työ­ai­ko­jen­kin suh­teen sekä luo­tet­ta­vuutta
 • oma-aloit­teel­li­suutta, hy­vää or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja ky­kyä toi­mia kii­reen kes­kellä
 • hy­gie­nia- ja an­nis­ke­luo­saa­mista
 • täysi-ikäi­syyttä
 • suo­men kie­len tai­toa

 

Tar­joamme ha­ki­jalle:

 • mo­ni­puo­li­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia ra­vin­tola-alalla
 • töitä oman kiin­nos­tuk­sesi ja elä­män­ti­lan­teesi mu­kaan
 • mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä työ­teh­tä­vissä ja työl­lis­tyä myös pi­dem­mäksi ai­kaa
 • työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­sen pal­kan

 

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­vistä sekä yri­tyk­sistä:

Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240, emmi.salonen@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 20.2.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

 

 

1 kplHämeenkyrö
vrk
t
min

Poh­jola Ta­lot on am­mat­ti­ra­ken­ta­jan varma kump­pani. Olemme vah­vassa kas­vussa ja tuo­tan­toamme on laa­jen­nettu vas­taa­maan kas­va­vaa ky­syn­tää.

Poh­jola Ta­lot tar­joaa eri­lai­sia toi­mi­tus­ko­ko­nai­suuk­sia am­mat­ti­ra­ken­ta­mi­seen, asiak­kai­den toi­vei­den ja tar­pei­den mu­kai­sesti. Kol­men­kym­me­nen vuo­den ai­kana kar­tut­ta­mamme am­mat­ti­taito ja ko­ke­mus sekä jat­kuva tuo­te­ke­hi­tys ta­kaa­vat vaa­ti­vien­kin pro­jek­tien on­nis­tu­mi­sen.
Meiltä löy­ty­vät ener­gia- ja kus­tan­nus­te­hok­kaat ele­ment­ti­rat­kai­sut eri koh­tei­siin aina ri­vi­ta­loista ker­ros­ta­loi­hin sekä lii­ke­ra­ken­nuk­sista teol­li­siin ti­loi­hin ja va­ras­toi­hin.

Ele­ment­ti­toi­mi­tuk­siimme kuu­lu­vat ra­ken­nus­ten ul­ko­sei­näe­le­men­tit, ala­pohja- ja vä­li­poh­jae­le­men­tit, sekä kat­to­ra­ken­teet. Tä­män li­säksi val­mis­tamme ele­men­teistä ri­vi­ta­lo­huo­neis­to­jen pa­lo­luo­ki­tel­lut vä­li­sei­nät, par­vek­keet, kat­to­lyh­dyt, te­rassi- ja me­luai­dat.

Am­mat­ti­ra­ken­ta­jan luo­tet­ta­vana ja jous­ta­vana kump­pa­nina tuomme var­muutta pro­jek­tiin ja osal­tamme var­mis­tamme ja hel­po­tamme ra­ken­nusai­ka­tau­lussa py­sy­mi­sen.

Haemme nyt

TEHTAANJOHTAJAA

Hä­meen­ky­röön uu­delle tuo­tan­to­lai­tok­selle.

Edel­ly­tämme ai­em­paa ko­ke­musta:

- Ra­ken­nus­teol­li­suu­desta
- Teol­li­suu­den tuo­tan­to­ym­pä­ris­töstä
- Hen­ki­lös­tö­joh­dosta
- Lii­ke­ta­lou­desta

Teh­tä­vässä on­nis­tu­mi­nen edel­lyt­tää so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta.

Tar­joamme:

- Toi­mia­lalla mer­kit­tä­vän yri­tyk­sen joh­ta­jan po­si­tion ke­hit­ty­vän puu­ra­ken­ta­mi­sen sek­to­rilla
- Am­mat­ti­tai­toi­sen ja si­tou­tu­neen hen­ki­lö­kun­nan
- Ke­hit­ty­vän ja in­nos­ta­van työym­pä­ris­tön

Työ teh­dään yh­dessä pit­kä­ai­kais­ten asiak­kuuk­sien kanssa.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola, p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi sekä Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 21.02.2020.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

2 kplPori
vrk
t
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme

RAVITSEMISTYÖNTEKIJÖITÄ

Työ on tar­vit­taessa työ­hön kut­sut­ta­vaa keik­ka­työtä eri­pi­tui­siin si­jai­suuk­siin Po­rissa.

Ra­vit­se­mis­työn­te­ki­jänä osal­lis­tut mo­ni­puo­li­sesti keit­tiön työ­teh­tä­viin. Avus­ta­vasti ruoan val­mis­tuk­seen, ruoan esille lait­toon, as­tia­huol­toon, keit­tiön sii­vous­teh­tä­viin. Pie­nen pal­ve­lu­kau­pan kuor­mien purku, hyl­ly­jen täyttö sekä kas­sa­myynti kuu­luu myös teh­tä­viin. Työ on mo­ni­puo­lista sekä vaih­te­le­vaa ja pää­set työs­ken­te­le­mään iloi­sen tii­min kanssa. Työtä teh­dään aamu ‑ja il­ta­vuo­roissa, niin ar­kena kuin juh­la­päi­vinä. Toi­vomme ha­ki­joil­tamme ai­toa in­nos­tusta keit­tiö­työ­hön sekä rei­pasta pal­ve­lua­sen­netta.  

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • keit­tiö­alan kou­lu­tusta
 • ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­musta
 • hy­vää tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toa
 • jous­ta­vuutta työ­ai­ko­jen­kin suh­teen sekä luo­tet­ta­vuutta
 • oma-aloit­teel­li­suutta, hy­vää or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja ky­kyä toi­mia kii­reen kes­kellä
 • hy­gie­nia­pas­sia
 • täysi-ikäi­syyttä
 • suo­men kie­len tai­toa

 

Tar­joamme ha­ki­jalle:

 • töitä oman kiin­nos­tuk­sesi ja elä­män­ti­lan­teesi mu­kaan
 • mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä työ­teh­tä­vissä ja työl­lis­tyä myös pi­dem­mäksi ai­kaa
 • työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­sen pal­kan

 

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:

Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240, emmi.salonen@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 20.2.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

Seik­kai­lu­puisto Hui­kee et­sii 

SEIKKAILUOHJAAJIA

Saatko ih­mi­set ym­pä­ril­läsi aina hy­välle tuu­lelle? Si­nun hy­mysi on en­sim­mäi­nen asia, minkä asia­kas koh­taa. Seik­kai­luoh­jaa­jana saat heit­täy­tyä mu­kaan asiak­kai­den in­nos­tuk­seen ja osal­lis­tua on­nis­tu­mi­sen rie­muun. Pi­dät esiin­ty­mi­sestä, pu­hu­mi­sesta ja us­kal­lat ot­taa kon­tak­tia asiak­kai­siin. Nau­tit asia­kas­pal­ve­lu­työstä, olet vas­tuun­tun­toi­nen, rei­pas­hen­ki­nen ja rento. Jos tun­nis­tit it­sesi tästä ku­vauk­sesta, niin olet et­si­mämme hen­kilö.

Et­simme oh­jaa­jia seik­kai­lu­puis­toon pää­sään­töi­sesti ajalle touko-lo­ka­kuu sekä kii­rei­sim­mälle se­son­gille ke­sä­kuun puo­lesta vä­listä kou­lu­jen al­kuun.

Seik­kai­luoh­jaa­jien toi­men­ku­vaan kuu­luu pää­sään­töi­sesti asiak­kai­den opas­tus ja tur­val­li­suu­desta huo­leh­ti­mi­nen. Li­säksi seik­kai­lu­puis­ton päi­vit­täi­set yl­lä­pi­to­teh­tä­vät, myyn­ti­työt ja asiak­kai­den iki­muis­toi­sesta elä­myk­sestä huo­leh­ti­mi­nen.

Edel­ly­tämme ha­ki­joilta

 • Vä­hin­tään 18 vuo­den ikää
 • Ky­kyä ja ha­lua pal­vella kaik­kia asiak­kai­tamme iloi­sesti
 • Ky­kyä työs­ken­nellä kii­reessä ja pai­neen alla
 • Lii­kun­nal­li­suutta (Työ edel­lyt­tää, että pe­rus­kun­to­taso on kun­nossa.)
 • Ah­ke­ruutta, jous­ta­vuutta, vas­tuun­tun­toa ja hy­viä yh­teis­työ­tai­toja
 • Ke­väällä jär­jes­te­tään ERCA-kou­lu­tus, jo­hon osal­lis­tu­mi­nen on vält­tä­mä­töntä, jotta voi aloit­taa työt.

Ar­vos­tamme työn­te­ki­jöitä va­li­tes­samme

 • Oma-aloit­tei­suutta
 • Ky­kyä pal­vella kai­ken ikäi­siä asiak­kaita
 • Kie­li­tai­toa; englanti, plus­sana muut kie­let
 • Mah­dol­lista ai­em­paa ko­ke­musta asia­kas­pal­ve­lu­työstä
 • Ym­pä­ris­tö­myön­tei­syyttä

Tar­joamme si­nulle

 • Pit­kän ja var­man ke­sä­työ­suh­teen
 • Kou­lu­tusta, josta si­nulle on hyö­tyä myös jat­kossa
 • Pal­jon haus­kaa ja haas­ta­vaa asia­kas­pal­ve­lu­työtä
 • Mu­ka­van työyh­tei­sön ja työ­ka­ve­rit

Työ­pai­kan osoite: Hiek­ka­ran­nan­tie 189, 28800 Pori
Palk­kaus: huvi‑, teema- ja elä­mys­puis­toja kos­ke­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­nen (PAM)
Työ­ko­ke­mus: ei lain­kaan
Kou­lu­tus oh­jaa­jaksi suo­ri­te­taan huh­ti­kuun ai­kana.

Työ al­kaa: So­pi­muk­sen mu­kaan
Työ­aika: Seik­kai­lu­puis­ton au­kio­loai­ko­jen mu­kai­nen
Haemme: Kesä, osa-aika ja mää­rä­ai­kai­sia työn­te­ki­jöitä

Haku lop­puu: Sun­nun­taina 15.3.2020. Il­moi­tamme kai­kille ha­ki­joille haun tu­lok­set.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy

Jos kiin­nos­tuit, jätä ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen pu­he­li­mitse 040 689 3312 tai säh­kö­pos­tilla jere.nokkonen@talentcenter.fi

 

1 kplTampere
vrk
t
min

Gron­lund Pal­ve­lut on yli 120 sii­vous- ja tu­ki­pal­ve­lui­den am­mat­ti­laista työl­lis­tävä sii­vous­yri­tys, joka on toi­mi­nut Pir­kan­maan seu­dulla jo 30-vuo­den ajan. Pal­ve­lu­va­li­koi­maamme si­säl­tyy toimisto‑, por­ras­sii­vous, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den toi­mi­ti­lo­jen sii­vous. Toi­mia­lu­eemme on Tam­pere, Kan­ga­sala, Lem­päälä, No­kia, Pirk­kala, Sas­ta­mala ja Ylö­järvi.
Haemme nyt asiak­kaal­lemme Gron­lund Pal­ve­lut Oy:lle


SIIVOUSTYÖNTEKIJÄÄ

Haemme asiak­kaal­lemme sii­vous­työ­te­ki­jää hoi­ta­maan yri­tys­koh­tei­tamme Pir­kan­maan alu­eella. Ha­ke­mamme hen­kilö on asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen, ulos­päin­suun­tau­tu­nut, tun­nol­li­nen työ­te­kijä.
Huo­mioimme elä­män­ti­lan­teesi työn­suun­nit­te­lussa ja saat työ­hösi esi­mie­hen täy­den tuen.

Ko­ke­mus puh­dis­tus- tai kiin­teis­tö­alan­töistä on eduksi. Pe­reh­dy­tämme si­nut työ­hön.
Tar­joamme va­ki­tui­sen ko­koai­kai­sen työn. Liik­kuva työ edel­lyt­tää B ajo­kort­tia ja au­ton käyt­tö­mah­dol­li­suuta.


Gron­lu­dilla on reilu mei­ninki- liity jouk­komme!


Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 21.02.2020 men­nessä. Li­sä­tie­toja Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 2408574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi
Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

2 kplNokia, Pirkkala, Tampere
vrk
t
min

Ra­kas­tatko ih­mis­ten aut­ta­mista ja si­nulla on hy­vät asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot?

Haemme asiak­kaal­lemme

KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄÄ, NOKIA, TAMPERE, PIRKKALA

Voit tehdä työtä koko- tai osa-ai­kai­sena.

Työ­teh­tä­viisi kuu­luu muun muassa sii­vousta, ruo­an­lait­toa ja kau­pas­sa­käyn­tiä asiak­kai­den tar­pei­den mu­kaan. Saat hoi­det­ta­vaksi oman asia­kas­kun­nan ja voit vai­kut­taa omaan ka­len­te­riisi.

Et­simme po­si­tii­vi­sella asen­teella ja hy­villä asia­kas­pal­ve­lu­tai­doilla ole­via hen­ki­löitä, joilla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ky­kyä it­se­näi­seen työ­hön. Ko­ke­mus ko­ti­pal­ve­lua­lasta on eduksi. Si­nulla on työyh­tei­sön tuki ta­ka­nasi ja me au­tamme hy­gie­nia­pas­sin han­kin­nassa.

Työtä on ar­ki­päi­vi­sin klo 9.00–17.00 vä­li­senä ai­kana ja si­nulla täy­tyy olla oma auto käy­tet­tä­vissä.

Tule mu­kaan iloi­seen jouk­koomme!

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:
Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 21.02.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.