Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Li­sä­tie­dot
1 kplPori

Oletko aina unel­moi­nut yrit­tä­jänä toi­mi­mi­sesta ja oman kah­vi­lan pi­tä­mi­sestä?

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Po­rin kes­kus­tassa si­jait­se­vaan kah­vi­laan

LIIKETOIMINNAN JATKAJAA

Tä­män hel­pom­paa ei kah­vi­lan pe­rus­ta­mi­nen voi olla. Lii­ke­tila, ka­lus­teet, tuo­te­va­li­koima sekä kanta-asia­kas­kunta ovat val­miina, vain lii­ke­toi­min­nan jat­kaja puut­tuu. Pel­käs­tään sor­mia nap­saut­ta­malla se ei kui­ten­kaan ta­pahdu, vaan tar­vit­set vä­hän omaa pää­omaa. Tu­losta ei vii­van alle synny, el­lei jat­kaja ole val­mis kää­ri­mään hi­hansa ja ha­lu­kas ke­hit­tä­mään toi­min­taa ja työs­ken­te­le­mään unel­mansa eteen. Ko­neet ja lait­teet on mah­dol­lista myös vuo­krata os­ta­mi­sen si­jaan, jol­loin oman pää­oman tarve pie­ne­nee. Kah­vi­lassa riit­tää kas­vu­po­ten­ti­aa­lia, vain tai­vas on ra­jana. In­to­hi­molla laa­duk­kai­siin kah­vi­la­tuot­tei­siin, ky­vyllä op­pia uutta ja in­no­voida roh­keasti, si­nun on mah­dol­lista yl­tää en­tistä pa­rem­piin tu­lok­siin.

Oletko val­mis to­teut­ta­maan unel­masi?

Mi­käli koet ole­vasi ha­ke­mamme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Noora Häyh­tiö p. 040 553 0240, noora.hayhtio@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kpl

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

1 kplPori
vrk
t
min

Neste Tii­lin­mäki jest stacja pa­liw, gdzie możesz rów­nież dobrze zjeść. W swo­jej ofercie po­sia­dają: śnia­da­nia, obiady, da­nia z karty, Ko­ti­pizza oraz po­siłki ban­kie­towe. Znajdziesz tam rów­nież kawiar­nie. Oprócz dobrego jedze­nia i pa­liwa znajdziesz u nas rów­nież myj­nie i mec­ha­nika sa­moc­ho­dowego, oraz nała­du­jesz swój elekt­ryczny sa­mochód.

Dla naszego klienta Neste Tii­li­mäki poszu­ku­jemy:

KUCHARZA

Jes­teś ideal­nym kan­dy­da­tem, jeśli:

 • pot­ra­fisz przy­go­tować at­rakcyjne i smaczne jedze­nie,
 • pot­ra­fisz świet­nie zor­ga­nizować swoja prace,
 • pot­ra­fisz pracować pod presja,
 • jes­teś go­towy do pracy zmia­nowej i wee­ken­dowej,
 • znasz język an­gielski lub fiński na pozio­mie ko­mu­ni­ka­tyw­nym,

Dni w Neste Tii­li­mäki są różne, więc elas­tycz­ność i od­powied­nia pos­tawa oraz en­tuz­jazm są bardzo ważne. Tej pracy nie można wy­ko­nać sa­memu, dla­tego powi­nie­neś być dobrym graczem zes­połowym. Wy­ma­gamy rów­nież fińs­kiego pasz­portu hi­gie­nicz­nego oraz ne­ga­tyw­nego wy­niku ba­da­nia na sal­mo­nelle.

Nasza oferta:

 • in­te­re­sująca praca, gdzie każdy dzień jest inny,
 • praca w peł­nym wy­miarze,
 • moż­liwość uczest­nicze­nia w pla­nowa­niu menu,

Jeśli jes­teś szu­kana przez nas osoba, odwiedź naszą stronę in­ter­ne­tową i apli­kuj już dziś!

1 kplYlöjärvi
vrk
t
min

 

Kas­sa­tieto on ko­ti­mai­nen pa­pe­rin­ja­los­tus­teh­das ja myy­mä­lä­tar­vi­ke­tukku. Olemme yksi suu­rim­pia myy­mä­lä­tar­vik­kei­den maa­han­tuo­jia Suo­messa. Oman tuo­tan­tomme tuot­teet me­ne­vät pää­asiassa ul­ko­maan vien­tiin Ylö­jär­ven tuo­tan­to­lai­tok­sel­tamme.

Haussa ener­gi­nen

Vienti- ja tuon­tias­sis­tentti

aut­ta­maan saa­pu­van ja läh­te­vän ta­va­ran hal­lin­noin­nissa sekä asia­kas­pal­ve­lussa.

TEHTÄVÄ

 • Asia­kas­pal­velu ja myyn­ti­ti­laus­ten kir­jaa­mi­nen
 • Lo­gis­tii­kan avus­ta­vat teh­tä­vät; ku­ten kul­je­tus­ten buuk­kaus
 • Toi­mi­tus­asia­kir­jo­jen kä­sit­tely, ta­va­ran saa­vut­ta­mi­nen va­ras­toon
 • Ta­lous­hal­lin­non avus­ta­vat teh­tä­vät; ku­ten os­to­las­ku­jen kä­sit­tely
 • Tuo­te­tie­don hal­linta toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mässä

TEHTÄVÄ VAATII

 • Englan­nin vah­vaa kie­li­tai­toa
 • Ajan­ta­sai­set IT-tai­dot
 • Jär­jes­tel­mäl­li­syyttä ja tark­kuutta

ARVOSTAMME

 • Ko­ke­mus vienti/maahantuonnin avus­ta­vista teh­tä­vistä
 • Kuvankäsittelytaitoa/ymmärrystä pai­no­tuot­teista

Työs­ken­te­let mie­lel­läsi teh­tä­vissä, joi­hin kuu­luu vaih­te­le­vasti sekä ru­tii­nin­omai­sia että vaa­ti­vam­pia töitä, etkä hät­kähdä yl­lät­tä­vää lai­tu­riin töp­säh­tä­vää rek­kaa. Et stres­saannu pa­pe­ri­pi­noista vaan lai­tat ne jär­jes­tyk­seen rau­tai­sella ot­teella ja hy­myil­len. Työs­ken­te­let or­ga­ni­saa­tion tär­keänä link­kinä ja si­säi­senä tie­dot­ta­jana myyn­ti­tii­min, asiak­kai­den ja oman tuo­tan­non sekä va­ras­ton vä­lillä.

Teh­tävä on va­ki­tui­nen ja ko­koai­kai­nen. Et­simme pit­kä­ai­kaista te­ki­jää. Teh­tä­vän­ku­vaa on mah­dol­lista ke­hit­tää eteen­päin te­ki­jän oman kiin­nos­tuk­sen ja osaa­mi­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola, p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 17.12.2019. Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

Neste Tiilimäki:A gas sta­tion where you can fuel your ve­hicle also eat good food. They of­fer break­fast, lunch and à la carte, Ko­ti­pizza and banquet meals. Neste Tii­li­mäki has a ca­fe­te­ria ser­vice, car wash and car main­te­nance ser­vices and char­ging op­por­tu­nity for your elect­ric car.

For our cus­to­mer, Neste Tii­li­mäki, we are loo­king for:

A CHEF

You are the per­fect can­di­date if:

 • You can make att­rac­tive and tasty food.
 • You are quick and you know how to or­ga­nize your work
 • You can work un­der pres­sure
 • You are ready to work on shifts and wee­kends

Wor­king days at Neste are dif­fe­rent, so flexi­bi­lity, at­ti­tude and ent­husiasm are very im­por­tant. This work can­not be done alone, so you should be a good team player. We also require a hy­giene pass­port and a ne­ga­tive sal­mo­nella cer­ti­ficate.

Our of­fer:

 • In­te­res­ting job where every day is dif­fe­rent
 • Full-time job
 • The op­por­tu­nity to par­tici­pate in menu plan­ning

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

1 kplTampere
vrk
t
min

Gron­lund Pal­ve­lut on yli 120 sii­vous- ja tu­ki­pal­ve­lui­den am­mat­ti­laista työl­lis­tävä sii­vous­yri­tys, joka on toi­mi­nut Pir­kan­maan seu­dulla jo 30-vuo­den ajan. Pal­ve­lu­va­li­koi­maamme si­säl­tyy toimisto‑, por­ras­sii­vous, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den toi­mi­ti­lo­jen sii­vous. Toi­mia­lu­eemme on Tam­pere, Kan­ga­sala, Lem­päälä, No­kia, Pirk­kala, Sas­ta­mala ja Ylö­järvi.

Haemme nyt asiak­kaal­lemme Gron­lund Pal­ve­lut Oy:lle

PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄÄ

Et­simme si­nua rei­pas, fyy­si­sesti jak­sava, hy­vät käy­tös­ta­vat omaava ja maa­lais­jär­jellä va­rus­tettu hen­kilö, hoi­ta­maan yri­tys­koh­tei­tamme ja toi­mi­maan puh­dis­tus­työn­te­ki­jänä. Ym­mär­rät riit­tä­vän hy­vin suo­mea. Ko­ke­mus puh­dis­tus- tai kiin­teis­tö­alan­töistä on eduksi.

Tar­joamme va­ki­tui­sen ko­koai­kai­sen työn. Liik­kuva työ edel­lyt­tää B ajo­kort­tia. Työ­ajoissa saat käyt­töösi ta­lon au­ton.

Liity osaa­vaan jouk­komme!

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­ta­vat:
Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi
Petri Hei­nola p 044 988 3394 petri.heinola@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 9.12.2019 men­nessä.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

Neste Tii­li­mäki: Mo­ni­puo­li­nen, Neste asema nro 100. Neste Tii­li­mäellä tar­jolla aa­mu­pala, lou­nas ja alacarte, Ko­ti­pizza, kah­vi­la­pal­ve­lut sekä jouk­kue­ruo­kai­lut. Ase­malta saa­ta­vissa ben­san, die­se­lin ja säh­kö­la­tauk­sen li­säksi huol­lot ja pe­sut ajo­neu­volle.

Et­simme asiak­kaal­lemme Neste Tii­li­mäelle

KOKKIA

Et­si­mämme hen­kilö:

 • Osaa val­mis­taa hou­kut­te­le­vaa ja mau­kasta ruo­kaa.
 • On ri­peä ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyi­nen sekä pys­tyy työs­ken­te­le­mään pai­neen alla.
 • On val­mis työs­ken­te­le­mään kak­si­vuo­ro­työssä, jossa töissä ol­laan vii­kon­lop­pui­sin­kin.

Työ­päi­vät Nes­teellä ovat eri­lai­sia, jo­ten tär­keintä ha­ki­jassa on jous­ta­vuus, in­nos­tus ja asenne! Tätä työtä ei tehdä yk­sin, jo­ten et­si­mämme hen­kilö pys­tyy po­ru­kas­sa­kin pis­tä­mään pa­rasta. Ha­kija tah­too olla po­ru­kan mu­kana te­ke­mässä asiak­kai­siin vai­ku­tuk­sen iloi­sella pal­ve­lulla sekä hy­vällä ruu­alla. Edel­ly­tämme li­säksi hy­gie­nia­pas­sia ja ne­ga­tii­vista sal­mo­nel­la­to­dis­tusta.

Tar­joamme:

 • To­della mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van. Työ si­säl­tää lounas‑, pizza‑, pikaruoka‑, alacarte- sekä vit­rii­ni­tuot­tei­den val­mis­tusta sekä esil­le­lait­toa.
 • Työn, jossa päi­vät ovat eri­lai­sia.
 • Mah­dol­li­suu­den siir­tyä va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen asia­kas­yri­tyk­sen omille kir­joille.
 • Ha­lu­tes­sasi mah­dol­li­suu­den päästä osal­lis­tu­maan ra­vin­to­lan lou­nas- ja ruo­ka­lis­to­jen sekä toi­min­nan suun­nit­te­luun.
 • Työn, jossa ei tar­vitse pyö­ri­tellä peu­ka­loita te­ke­mi­sen puut­teessa.

Oletko et­si­mämme hen­kilö?

Jätä cv ja ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Työt al­ka­vat so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Tar­jolla on ko­koai­kai­nen työ. Palkka alan tes:n / so­pi­muk­sen mu­kaan.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Noora Häyh­tiö p. 040 553 0240, noora.hayhtio@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

 

1 kpl
vrk
t
min

For our cus­to­mer we are loo­king for

SITE SUPERVISOR

to work in the power plant pro­ject in Fin­land.

As a Su­per­vi­sor, you will:

 • Su­per­vise the subcont­rac­tors
 • Carry out, edit and re­view: Qua­lity As­su­rance ins­pec­tions and re­ports and ot­her pro­ject docu­ments
 • Re­view speci­fica­tions, drawings and re­ports to en­sure compliance and pro­gram
 • You are the per­fect can­di­date if you have:
 • Degree in a tech­nical or en­gi­nee­ring field
 • Fluent English and Po­lish
 • Com­mu­nica­tion skills and abi­lity to mo­ti­vate team mem­bers
 • Pre­vious ex­pe­rience in such tasks as a su­per­vi­sor po­si­tion
 • Abi­lity to in­terpret in­struc­tions and solve prac­tical problems

The pro­ject will start in April 2020 and will last for about 3 months.

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Po­riin

JÄTEAUTONKULJETTAJAA

Toi­mit bio- /energiajäteauton kul­jet­ta­jana Po­rin alu­eella. Vaa­ti­muk­sena kuorma-au­ton am­mat­ti­pä­te­vyy­det ja C‑kortti. Rei­tin ai­kana hy­pi­tään monta ker­taa kuorma-au­ton nup­piin ja sieltä pois, jo­ten teh­tävä vaa­tii myös jon­kin ver­ran fyy­sistä kun­toa. Työ on osa­päi­väistä, 20–40h/viikko, mah­dol­li­suus li­sä­tun­tei­hin muissa jä­tea­lan teh­tä­vissä.

Mi­käli koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, täytä ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle
vii­meis­tään 17 12.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen pu­he­li­mitse 040 689 3312 tai säh­kö­pos­tilla jere.nokkonen@talentcenter.fi

4 kpl
vrk
t
min

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields.   

We are now loo­king for skil­led  

PRESS BRAKE OPERATORS 

Job desc­rip­tion: 

 • ope­ra­ting + pro­gram­ming Amada press brake mac­hi­nes 
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work 

You are the per­fect can­di­date if you have: 

 • ex­pe­rience as a press brake ope­ra­tor 
 • know­ledge of Amada press brake mac­hi­nes 
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion  
 • abi­lity to work in­de­pen­dently 
 • blueprints know­ledge 
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques 
 • com­mu­nica­tive English le­vel 

Our of­fer: 

 • per­ma­nent work agree­ments 
 • Fin­nish emplo­y­ment cont­ract 
 • work will start ASAP 
 • an excel­lent sa­lary 
 • job with good wor­king con­di­tions and be­ne­fits 
5 kpl
vrk
t
min

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields.   

We are now loo­king for skil­led  

CNC OPERATOR-PROGRAMMERS 

Job desc­rip­tion: 

 • ope­ra­ting + pro­gram­ming dif­fe­rent CNC mac­hi­nes and ope­ra­ting sys­tems 
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work 

You are the per­fect can­di­date if you have: 

 • ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer: lathe, mil­ling or mac­hi­ning cen­ter 
 • know­ledge of Hei­den­hain, Si­nu­merik, Fa­nuc, Okuma, Mazak, Cad/Cam, G‑cod, Mas­tercam X6 and/or Mas­tercam 2018 or ot­her software 
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion 
 • abi­lity to work in­de­pen­dently 
 • excel­lent work­mans­hip 
 • blueprints know­ledge 
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques 
 • com­mu­nica­tive English le­vel 

Our of­fer: 

 • per­ma­nent work agree­ments 
 • Fin­nish emplo­y­ment cont­ract 
 • work will start ASAP 
 • an excel­lent sa­lary 
 • job with good wor­king con­di­tions and be­ne­fits 

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.