Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

 AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2021

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku
1 kplKokkola
vrk
t
min

Best-Hall pe­rus­tet­tiin vuonna 1975. Tä­hän päi­vään men­nessä olemme eh­ti­neet toi­mit­taa jo yli 5500 hal­lia sekä Suo­meen että ul­ko­maille. Toi­min­taamme si­säl­tyy kolme lii­ke­toi­minta-aluetta: kan­gas­kat­tei­set hal­lit, pe­rin­tei­set te­räs­hal­lit sekä huolto.

Yri­tyk­sen hal­linto ja tuo­tanto on Käl­viällä missä meitä Best-Hal­li­lai­sia työs­ken­te­lee noin 140 hen­ki­löä. Yh­tiön lii­ke­vaihto on yli 40 MEUR ja lii­ke­toi­min­tamme on kas­vussa niin ko­ti­mark­ki­noilla kuin vien­ti­maissa.

Yh­tiön omis­taa suo­ma­lai­nen per­heyh­tiö Wiklöf-kon­serni, jonka tär­keänä pe­ri­aat­teena on pi­tää työ­pai­kat ko­ti­maassa ja viedä tuot­teet ulos maa­il­malle omalla osaa­mi­sella.

Haemme Käl­viälle va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen IWE-pä­te­vyy­den omaa­vaa

LAATUPÄÄLLIKKÖÄ

Saat vas­tuul­lesi yh­tiömme laa­tus­tan­dar­dien yl­lä­pi­don. Toi­min­taamme oh­jaa­vat ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 stan­dar­dit. Te­räs­ra­ken­ne­tuo­tan­tomme nou­dat­taa EN 1090 exc3 ser­ti­fioi­tua laa­dun­var­mis­tusta.

Laa­tu­pääl­lik­könä var­mis­tat laa­tu­jär­jes­tel­mien mu­kai­sen toi­min­nan aina tuo­tan­nosta joh­don kat­sel­muk­siin. Huo­leh­dit au­di­toin­nit, si­säi­set kou­lu­tuk­set ja ra­por­toin­nit sekä seu­raat jär­jes­tel­miin liit­ty­vien lain­sää­dän­tö­jen muu­tosta. Osaa­mi­sel­lasi tuet tar­vit­taessa asia­kas­pro­jek­teissa eteen nouse­via ke­hi­tys- ja/tai sel­vi­tys­hank­keita.

Hah­mo­tat hy­vin ko­ko­nai­suuk­sia, ja työ­ot­teesi on ana­lyyt­ti­nen. Ym­mär­rät et­tei hy­vä­hen­ki­nen muu­tos­ten pe­rus­telu hen­ki­lös­tölle ole ris­ti­rii­dassa tar­kan ja tin­ki­mät­tö­män laa­dun tuot­ta­mi­sen kes­ken. Ar­vos­tat työyh­tei­sös­säsi avoi­muutta ja huu­mo­rin sä­vyt­tä­mää il­ma­pii­riä.

Ha­luamme siir­ty­mi­sesi meille ole­van su­ju­vaa ja jous­ta­vaa. Huo­mioimme mah­dol­li­set eri­tyis­tar­peesi esi­mer­kiksi per­he­ti­lan­teen nä­kö­kul­masta. Saat meiltä huo­lel­li­sen pe­reh­dy­tyk­sen ta­loomme ja huo­leh­dimme am­mat­ti­tai­tosi ke­hit­tä­mi­sestä. Meillä on kat­ta­vat hen­ki­lös­tö­edut, joilla tuemme hen­ki­lös­tömme hy­vin­voin­tia niin töissä kuin va­paa-ajal­la­kin.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot  mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kua­jan kes­ken, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 16.7. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Voit lait­taa ha­ke­muk­sesi myös suo­raan säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen mika.niininen@talentcenter.fi.

 

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme Vir­kis­tys­ho­telli Yy­te­rin Bi­stro Yvon­neen

BAARIMIKKO KESÄKAUDELLE 

Ha­luai­sitko päästä näyt­tä­mään drink­ki­tai­tosi kau­pun­gin par­haim­man nä­kö­alan ää­relle? Bi­stro Yvonne on Vir­kis­tys­ho­telli Yy­te­rin 6. ker­rok­sessa si­jait­seva mo­derni eu­roop­pa­lai­nen bi­stro, jonka ik­ku­noista avau­tuu nä­kymä poh­jois­mai­den upeim­malle hiek­ka­ran­nalle.

Si­nulla tu­lee olla ai­em­paa ko­ke­musta baa­ri­työs­ken­te­lystä.

Ar­vos­tamme in­no­kasta ja asia­kas­läh­töistä asen­netta. An­nis­ke­lu­passi kat­so­taan eduksi.

Työ­aika on osa-ai­kai­nen ja al­kaa heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Kiin­nos­tuitko? Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. 

Löy­dät mei­dät myös so­mesta;
Ins­ta­gram — @talentcenter
Face­book — Ta­lent Cen­ter Oy
Lin­ke­din — Ta­lent Cen­ter Oy

6 kplPori
vrk
t
min

Et­simme nyt ra­vin­tola-alan asiak­kail­lemme reip­paita ja oma­toi­mi­sia 

TISKAREITA KEIKKATYÖHÖN KESÄKSI

Ha­luatko tehdä työtä, jossa näet kät­tesi jäl­jen vä­lit­tö­mästi? Val­tai­saa tis­ki­vuorta kat­soes­sasi ajat­te­let, kuinka hie­noa, en malta odot­taa pää­se­väni nii­den kimp­puun. Puh­taus on puoli ruo­kaa, jo­ten työn jäl­kesi on asiak­kaalle vä­hin­tään­kin yhtä tär­keä kuin ko­kin val­mis­tama an­nos, jonka tar­joi­li­jat am­mat­ti­tai­toi­sesti tar­joi­le­vat. Vaikka sir­pa­lei­den sa­no­taan tuo­van on­nea, as­tioi­den tu­lisi py­syä hyp­py­sis­säsi, sillä il­man niitä asiak­kaat jää­vät vailla elä­myk­siä. Pii­pah­dat vä­lillä ra­vin­to­la­sa­lin puo­lella, jo­ten hy­myn tu­lisi olla her­kässä ja asiak­kaan ter­veh­ti­mi­nen toi­nen luon­tosi. Kii­ret­tä­kin si­nun tu­lisi sie­tää. 

Ai­kai­sempi työ­ko­ke­mus vas­taa­vista teh­tä­vistä ei ole vält­tä­mä­töntä, mutta kat­so­taan eduksi. Työ on yk­sin­ker­taista ja sii­hen op­pii no­peasti. Keik­ko­jen määrä riip­puu asiak­kai­den ti­lauk­sista. Vuo­roja voi ot­taa vas­taan sen mu­kaan, mi­ten it­selle so­pii. 

Oletko et­si­mämme ah­kera, työtä pel­kää­mä­tön Tis­ki­vuor­ten San­kari? Liity nyt ke­sän keik­ka­po­ruk­kaamme! Et­simme jat­ku­vasti uusia te­ki­jöitä ke­sä­se­son­kiin.

Jos tun­nis­tit it­sesi, lä­hetä ha­ke­mus ja CV pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851 tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi.

1 kplPori
vrk
t
min

Insta Au­to­ma­tion Oy on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen am­mat­ti­laista. 

Insta Group Oy on suo­ma­lai­nen tek­no­lo­gia­kon­serni, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kah­del­la­toista paik­ka­kun­nalla, ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa.

Haemme Insta Au­to­ma­tion Oy:n Säh­kön­ja­ke­lu­yk­sik­köön Po­riin

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ ja/tai SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Työs­ken­te­let joko säh­kö­suun­nit­te­lun tai ver­kos­to­las­ken­nan pa­rissa teol­li­suu­den mo­ni­puo­li­sissa pro­jek­teissa sekä lai­va­sek­to­rilla. Työ­pis­teesi on Po­rin Puu­vil­lassa uusissa ja ava­rissa ti­lois­samme.

Si­nulla on mie­lel­lään työ­ko­ke­musta teol­li­suu­den säh­kö­suun­nit­te­lu­teh­tä­vistä, sekä kes­ki­jän­nite- ja pien­jän­ni­te­puo­len lait­teis­to­jen tun­te­musta. Ha­luat kan­taa ko­ko­nais­vas­tuun pro­jek­teis­tasi, ja kes­kus­te­let sekä ra­por­toit luon­te­vasti asiak­kai­demme kanssa nii­den ete­ne­mi­sestä.

Säh­kö­voi­ma­tek­nii­kan ja säh­kö­verk­ko­jen las­ken­taoh­jel­mien osaa­mi­nen on eduksi teh­tä­vässä. Ver­kos­to­las­ken­nan ai­kai­sempi osaa­mi­nen ei ole vält­tä­mä­töntä, sillä pe­reh­dy­tämme si­nut teh­tä­viisi koko Ins­tan voi­min. Tär­keintä on, että ha­luat ke­hit­tyä ver­kos­to­las­ken­nan tai säh­kö­suun­nit­te­lun huip­puam­mat­ti­lai­seksi alan joh­ta­vassa yri­tyk­sessä!

Ins­talla si­nua odot­taa hy­vä­hen­ki­nen työyh­teisö, jonka ren­toon ja asian­tun­te­vaan po­ruk­kaan on helppo tulla mu­kaan. Osana Insta Group ‑kon­ser­nia al­le­kir­joi­tamme koko kon­ser­nia yh­dis­tä­vän mot­tomme “Lupa luot­taa”, joka kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme niin asiak­kaille päin kuin työyh­tei­sön­kin kes­ken. Mak­samme osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van lii­kun­tae­dun ja er­go­no­mis­ten työ­pis­tei­den kautta.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään tiis­taina 22.6. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

2 kplTampere
vrk
t
min

Asiak­kaamme on va­ka­va­rai­nen ja hyvä mai­nei­nen ruo­ka­ra­vin­tola Tam­pe­reen ydin­kes­kus­tassa.

Et­simme heille kahta

KASSATARJOILIJAA

Ra­vin­to­lassa tar­joil­laan lou­nasta ja ala carte lis­tan an­nok­sia sekä ta­keaway ‑an­nok­sia. Ra­vin­tola on auki vii­kon jo­kai­sena päi­vänä ja työ­aika si­joit­tuu klo 8–23 vä­lille.

Odo­tamme:

 • Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ja näyt­töä it­se­näi­sestä työs­ken­te­lystä tar­joi­li­jana sekä kas­sa­jär­jes­tel­mien hal­lit­se­mista.
 • Tark­kaa työ­otetta ja ky­kyä oman työn laa­dun kriit­ti­seen tar­kas­te­luun.
 • Hy­vää asia­kas­pal­ve­lua­sen­netta ja yh­teis­työ­ky­kyä, koska ra­vin­to­lasta teh­dään myös ta­keaway ‑an­nok­sia, joka vaa­tii tii­mi­työ­tai­toja.

Tar­joamme:

 • Va­ki­tui­sen työ­suh­teen n. 90h/3vkoa. Omaan työ­ai­kaan pää­see myös vai­kut­ta­maan.
 • Hy­vät am­mat­ti­lai­sen käyt­töön so­vel­tu­vat työ­vä­li­neet sekä viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Hae paik­kaa vaikka heti, mutta tee se vii­meis­tään 30.06.2021.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplTampere
vrk
t
min

Asiak­kaamme on va­ka­va­rai­nen ja hy­vä­mai­nei­nen ruo­ka­ra­vin­tola Tam­pe­reen ydin­kes­kus­tassa.

Et­simme heille

RAVINTOLAKOKKIA

Ra­vin­to­lassa tar­joil­laan lou­nasta ja ala carte lis­tan an­nok­sia. Nyt käy­tössä ole­van re­sep­tii­kan mu­kaan val­mis­te­taan laa­duk­kaat ja her­kul­li­set an­nok­set. Jat­kossa va­littu hen­kilö pää­see myös itse vai­kut­ta­maan an­nos­va­li­koi­maan. Ra­vin­tola on auki vii­kon jo­kai­sena päi­vänä ja työ­aika si­joit­tuu 8–23 vä­lille.

Odo­tamme:

 • Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ja näyt­töä it­se­näi­sestä työs­ken­te­lystä kok­kina.
 • Tark­kaa työ­otetta ja ky­kyä oman työn laa­dun kriit­ti­seen tar­kas­te­luun.
 • Hy­vää asia­kas­pal­ve­lua­sen­netta ja yh­teis­työ­ky­kyä, koska ra­vin­to­lasta teh­dään myös ta­keaway ‑an­nok­sia, joka vaa­tii tii­mi­työ­tai­toja.

Tar­joamme:

 • Va­ki­tui­sen työ­suh­teen min. 90h/3vkoa.
 • Hy­vät am­mat­ti­lai­sen käyt­töön so­vel­tu­vat työ­vä­li­neet sekä viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Hae paik­kaa vaikka heti, mutta tee se vii­meis­tään 30.06.2021.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

Pal­las Ra­ken­nus on 2015 pe­rus­tettu ko­ti­mai­nen ra­ken­nus­yh­tiö, joka toi­mii val­ta­kun­nal­li­sesti. Ydin­osaa­mis­tamme on oma­pe­rus­tei­nen uu­dis­ra­ken­ta­mi­nen, mutta teemme myös ura­koin­tia ja kor­jaus­ra­ken­ta­mista. Meillä työs­ken­te­lee noin 300 ra­ken­nusa­lan am­mat­ti­laista, ja kon­ser­nimme lii­ke­vaihto on 140 mil­joo­naa eu­roa.

Asia­kas­läh­töi­syys ja ket­te­ryys ovat kes­kei­siä ar­voja toi­min­nas­samme. Ar­vos­tamme hen­ki­lös­tömme am­mat­ti­tai­toa, ja pa­nos­tamme työn­te­ki­jöi­demme viih­ty­vyy­teen hy­vän joh­ta­mi­sen ja avoi­men työym­pä­ris­tön kei­noin. Ta­voit­tee­namme on toi­mia­lamme pa­ras asia­kas­ko­ke­mus.

Haemme Po­riin va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen

VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA

Kou­lu­tus­taus­tal­tasi olet ra­ken­nusin­si­nööri tai ra­ken­nus­mes­tari. Si­nulla on vä­hin­tään vii­den vuo­den ko­ke­mus vas­taa­vista teh­tä­vistä. Työ­maa- ja pro­jek­ti­vas­tui­desi li­säksi voit osal­lis­tua myös nii­den han­kin­ta­puo­leen, mi­käli koet sen tär­keäksi. Pää­set siis itse vai­kut­ta­maan työn­ku­vaasi. Lii­tyt Pal­las Ra­ken­nus Länsi-Suo­men or­ga­ni­saa­tioon missä pain­opis­tea­lueina ovat Sa­ta­kunta ja Pir­kan­maa.

Osaa­mi­sesi li­säksi ar­vos­tamme per­soo­naasi. Ha­luamme tii­miimme hy­vä­hen­kistä vä­keä vah­vis­ta­maan me-hen­keämme ja tu­ke­maan me­nes­ty­mis­tämme mark­ki­noilla.

Ko­ke­neelle am­mat­ti­lai­selle mak­samme kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan, ja ha­luamme mah­dol­li­sen siir­ty­mi­sesi meille ole­van su­ju­vaa. Otamme huo­mioon lo­ma­tar­peesi tai mah­dol­li­sen per­he­ti­lan­teesi vaa­ti­muk­set jous­ta­vaan liit­ty­mi­seen yri­tyk­seemme.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla
Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­veesi kera pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tiis­taina 22.6.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

4 kpl
vrk
t
min

Asiak­kaamme Kos­ki­Hoiva Oy on pir­kan­maa­lai­nen 100% ko­ti­mai­nen hoi­va­pal­ve­lu­yri­tys. Tar­joamme mo­ni­puo­li­sia hoito‑, kun­tou­tus- ja ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­luita Pir­kan­maan alu­eella. Kos­ki­Hoi­vassa on työ­suh­teessa tällä het­kellä n. 100 hoi­va­pal­ve­lun am­mat­ti­laista. 

Työmme kes­kei­siä pe­ri­aat­teita ovat kun­tout­tava ja toi­min­ta­ky­kyä yl­lä­pi­tävä työ­ote sekä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen ja avoin vies­tintä. Ko­ti­hoi­to­pal­ve­lu­jemme avulla asiak­kaat saa­vat olla oman ko­din tu­tussa ym­pä­ris­tössä, koska ha­luamme tehdä asiak­kai­demme ar­jesta iloista ja tur­val­lista. Asia­kas­kun­tamme koos­tuu kai­ke­ni­käi­sistä asiak­kaista, jo­ten työ on vaih­te­le­vaa ja mo­ni­puo­lista.

Haussa

LÄHIHOITAJA KOTIPALVELUUN

Ko­ti­hoi­don lä­hi­hoi­ta­jan työ­teh­tä­viin si­säl­tyy asiak­kaan päi­vit­täi­sissä toi­missa avus­ta­mi­nen ja lää­ke­hoito. Meillä pää­set te­ke­mään laa­du­kasta hoi­to­työtä ja ke­hit­tä­mään am­mat­ti­tai­toasi. Saat kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön, sillä olemme ot­ta­neet käyt­töön hen­ki­lö­koh­tai­sen pe­reh­dy­tyk­sen li­säksi myös säh­köi­sen pe­reh­dy­tyk­sen ja kou­lu­tuk­sen. 

Voit olla kou­lu­tuk­sel­tasi lä­hi­hoi­taja tai lä­hi­hoi­ta­jao­pis­ke­lija. Myös hoi­toa­lan opis­ke­li­jat voi­vat työs­ken­nellä tie­tyissä teh­tä­vissä.

Ar­vos­tamme

• ai­kai­sem­paa ko­ke­musta van­hus­ten hoi­va­työstä tai ko­ti­pal­ve­lusta 

• rei­pasta työs­ken­te­ly­otetta

• asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä.

Suo­ri­te­tut lää­ke­lu­vat kat­so­taan eduksi, sa­moin voi­massa oleva LOVe-tentti ja/tai en­sia­pu­kou­lu­tus.

Tyo edel­lyt­tää hy­vää suo­men kie­len suul­lista ja kir­jal­lista tai­toa.

Toi­vomme, että koet ko­ti­pal­ve­lui­den it­se­näi­set ja vaih­te­le­vat työ­teh­tä­vät omak­sesi. Olet pal­ve­lual­tis ja vas­tuun­tun­toi­nen am­mat­ti­lai­nen, joka viih­tyy mo­ni­puo­li­sessa työssä asiak­kai­demme ko­deissa.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Hae paik­kaa vaikka heti, mutta tee se vii­meis­tään 30.06.2021.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

 We are loo­king for our client:

TOMATOES CULTIVATION EMPLOYEES

Res­pon­si­bi­li­ties include pic­king and pac­king to­ma­toes, as well as plan­ting them. Work on week­days, 8 hours a day. Work starts at 7 am.

Work will start in No­vem­ber 2021. Job agree­ment for an in­de­fi­nite pe­riod and sa­lary in accor­dance with col­lec­tive agree­ments for the hor­ticul­tu­ral sec­tor.

Ex­pe­rience in si­mi­lar work is an ad­van­tage but not man­da­tory. The at­ti­tude and wil­ling­ness to work is the most im­por­tant thing. The work also requi­res good phy­sical con­di­tion and en­du­rance, as it is work while stan­ding by hand.

Pre­vious ex­pe­rience is not neces­sary, di­li­gence and wil­ling­ness to work are im­por­tant for us.

Ta­lent Cen­ter is a com­pany that pro­vi­des HR ser­vices, foun­ded in 2010. We pro­vide ser­vices in the field of rec­ruit­ment, head­hun­ting, sui­ta­bi­lity as­sess­ment, trai­ning, and emplo­yee lea­sing.

Check out our com­pany at www.talentcenter.fi and in social me­dia (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

10 kplPori
vrk
t
min

Haemme asiak­kaal­lemme Po­riin ri­peitä ja reip­paita

 KASVIHUONETYÖNTEKIJÖITÄ

Työn­ku­vaan kuu­luu to­maat­tien poi­min­taa ja pak­kausta sekä mah­dol­li­sesti myös is­tu­tusta.

Työ­vuo­rot ovat ar­ki­sin ja pää­sään­töi­sesti 8 h mit­tai­sia ja ne al­ka­vat aa­mu­kuu­den ja ‑seit­se­män vä­lillä.
Työt al­ka­vat mar­ras­kuussa 2021. Työ­suhde on tois­tai­seksi voi­massa oleva. Palk­kauk­seen so­vel­le­taan puu­tarha-alan TES­siä.

Ko­ke­mus vas­taa­vasta työstä kat­so­taan eduksi, mut­tei pa­kol­lista. Tär­keintä on hyvä asenne ja te­ke­mi­sen mei­ninki. Työ vaa­tii myös hy­vää fy­siik­kaa ja jak­sa­mista, koska työ­päi­vän ai­kana ol­laan koko päivä ja­loil­laan ja teh­dään kä­sillä töitä.

Ai­kai­sempi ko­ke­mus ei ole vält­tä­mä­töntä, mutta ah­kera te­ke­mi­sen mei­ninki ja iloi­nen asenne on tar­peen.

Lä­hetä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle ja kerro miksi juuri sinä olet oi­kea tyyppi tii­miimme.

Aloi­tamme ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyn sekä haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana ja to­teu­tamme va­lin­nan heti so­pi­van ha­ki­jan löy­dyt­tyä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram)

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme Vir­kis­tys­ho­telli Yy­te­rin Bi­stro Yvon­neen ke­sä­se­son­gin ajaksi

TARJOILIJAA

Toi­vomme si­nun ole­van iloi­nen ja oma-aloit­tei­nen sa­li­puo­len te­kijä, jolta löy­tyy jo ai­em­paa ko­ke­musta a la carte ‑tar­joi­lusta. Alan kou­lu­tus ja vii­nien tun­te­mus kat­so­taan eduksi teh­tä­vään. 

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­lista asia­kas­pal­ve­lu­työtä huip­pu­tyyp­pien seu­rassa, upeita mai­se­mia 6. ker­rok­sen ra­vin­to­lasta unoh­ta­matta! Toi­vomme, että olet työtä pel­kää­mä­tön, ja in­no­kas op­pi­maan uutta.

Työ al­kaa heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Kiin­nos­tuitko? Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Löy­dät mei­dät myös so­mesta;
Ins­ta­gram — @talentcenter
Face­book — Ta­lent Cen­ter Oy
Lin­ke­din — Ta­lent Cen­ter Oy

5 kpl
vrk
t
min

Asiak­kaamme Kos­ki­Hoiva Oy on pir­kan­maa­lai­nen 100% ko­ti­mai­nen hoi­va­pal­ve­lu­yri­tys. Tar­joamme mo­ni­puo­li­sia hoito‑, kun­tou­tus- ja ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­luita Pir­kan­maan alu­eella. Kos­ki­Hoi­vassa on työ­suh­teessa tällä het­kellä n. 100 hoi­va­pal­ve­lun am­mat­ti­laista. 

Työmme kes­kei­siä pe­ri­aat­teita ovat kun­tout­tava ja toi­min­ta­ky­kyä yl­lä­pi­tävä työ­ote sekä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­nen ja avoin vies­tintä. Ko­ti­hoi­to­pal­ve­lu­jemme avulla asiak­kaat saa­vat olla oman ko­din tu­tussa ym­pä­ris­tössä, koska ha­luamme tehdä asiak­kai­demme ar­jesta iloista ja tur­val­lista. Asia­kas­kun­tamme koos­tuu kai­ke­ni­käi­sistä asiak­kaista, jo­ten työ on vaih­te­le­vaa ja mo­ni­puo­lista.

Haussa

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA

Odo­tamme si­nulta:

 • Teh­tä­vään so­vel­tu­vaa tut­kin­toa
 • Ky­kyä työs­ken­nellä yk­sin
 • Erin­omai­sia vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja ja pai­neen­sie­to­ky­kyä
 • B‑ajokorttia
 • Hy­vää suo­men kie­len suul­lista ja kir­jal­lista tai­toa

Teh­tä­viisi kuu­lu­vat mm.:

 • asiak­kai­den avus­ta­mi­nen ruu­an­lai­tossa ja ruo­kai­lussa, pe­sey­ty­mi­sessä, pu­keu­tu­mi­sessa, liik­ku­mi­sessa, sii­voa­mi­sessa, vaat­tei­den pe­se­mi­sessä ja asioin­neissa.

Kat­somme eduksi:

 • Hy­gie­nia­passi ja en­sia­pu­kortti
 • Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ko­ti­pal­ve­lui­den pa­rista
 • Po­si­tii­vi­nen asenne
 • So­peu­dut no­peasti muut­tu­viin ti­lan­tei­siin
 • Mah­dol­li­suus käyt­tää omaa au­toa

Toi­vomme, että koet ko­ti­pal­ve­lui­den it­se­näi­set ja vaih­te­le­vat työ­teh­tä­vät omak­sesi. Olet pal­ve­lual­tis ja vas­tuun­tun­toi­nen am­mat­ti­lai­nen, joka viih­tyy mo­ni­puo­li­sessa työssä asiak­kai­demme ko­deissa.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Hae paik­kaa vaikka heti, mutta tee se vii­meis­tään 30.06.2021.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

2 kpl
vrk
t
min

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

WELDER

As a wel­der you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • MIG wel­ding accor­ding to blue prints and tech­nical in­struc­tions

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a MIG wel­der
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

1 kpl
vrk
t
min

 For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

CNC LASER OPERATOR

As a CNC la­ser ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing du­ties:

 • ope­ra­ting CNC la­ser’s and ope­ra­ting sys­tems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a CNC la­ser ope­ra­tor
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
 • abi­lity to work in­de­pen­dently
 • excel­lent work­mans­hip
 • blue prints know­ledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Fin­land
 • com­mu­nica­tive English le­vel

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the emplo­yee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply to­day!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

1 kplUusikaupunki
vrk
t
min

Te­le­silta Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista lai­va­puo­len säh­kö­ura­koit­si­joista. Olemme osa Skan­di­na­viassa ja Bal­tiassa toi­mi­vaa AS Harju Elek­ter ‑kon­ser­nia. Toi­mi­tamme säh­kö­ura­koin­tia ja ‑suun­nit­te­lua lai­va­teol­li­suu­delle sekä maa­puo­len teol­li­suus- ja suur­kiin­teis­tö­hank­kei­siin.

Te­le­sil­lassa meitä työs­ken­te­lee 30 am­mat­ti­laista ja toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Uu­des­sa­kau­pun­gissa, Rau­malla ja 2021 al­kaen Tu­russa. Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli 146 M€. AS Harju Elek­ter on lis­tattu Nas­daqin omis­ta­maan Tal­lin­nan pörs­siin.

Haemme kas­vuamme tu­ke­maan Uu­den­kau­pun­gin toi­mis­toomme

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Si­nulla on alan kou­lu­tus­tausta ja mie­lel­lään jo usean vuo­den ko­ke­mus säh­kö­suun­nit­te­lusta. Toi­vomme si­nulta osaa­mista Cad­ma­tic ‑suun­nit­te­lu­työ­ka­lusta tai ko­ke­musta jos­tain vas­taa­vasta jär­jes­tel­mästä. Li­säksi ar­vos­tamme ha­ki­joilta tun­te­musta PLC ‑lo­gii­koista ja vä­hin­tään koh­tuul­lista englan­nin kie­len tai­toa.

Osaat lii­ke­ta­lou­den pe­rus­teet, ja ym­mär­rät ka­te­las­ken­nan kes­kei­set pe­ri­aat­teet hin­noit­te­lussa. Ha­luat ja ky­ke­net ot­ta­maan vas­tuuta pro­jek­tiemme mää­rä­tie­toi­sesta ja laa­duk­kaasta lop­puun­saat­ta­mi­sesta. Ra­por­toit pro­jek­tien ete­ne­mi­sestä täs­mäl­li­sesti ja ajal­laan, var­mis­taen asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den te­ke­mi­siimme.

Tar­vit­taessa voit työs­ken­nellä osan ajas­tasi Rau­man toi­mis­tol­lamme. Tar­joamme si­nulle kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi hy­vä­hen­ki­sen työyh­tei­sön ja va­kaasti omis­te­tun yri­tyk­sen tu­ke­maan ura- ja osaa­mis­ke­hit­ty­mis­täsi. Mak­samme mie­lel­lämme osaa­mi­seesi ja ko­ke­muk­seesi pe­rus­tu­van pal­kan.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot: Mika Nii­ni­nen, mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327

Jätä ha­ke­muk­sesi vii­meis­tään lau­an­taina 31.7. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

2 kpl
vrk
t
min

Haemme Yy­te­rin alu­eelle RENTO BURGERIIN ja KOTA PIZZERIAAN 

RAVINTOLATYÖNTEKIJÄÄ KESÄKSI

Ha­luatko kar­tut­taa työ­ko­ke­musta useam­massa ra­vin­to­lan pis­teessä? Tässä hieno ti­lai­suus! Ra­vin­to­la­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vät koos­tu­vat kas­salla ja sa­lin puo­lella asia­kas­pal­ve­lusta, sekä keit­tiössä ruu­an­lai­tosta ja muista keit­tiön yl­lä­pi­toon liit­ty­vistä teh­tä­vistä. Jos in­nos­tut bur­ge­rei­den ko­koa­mi­sesta tai pizzan pyö­rit­te­lystä, ja asia­kas­pal­velu on si­nulle luon­taista, ha­luamme kuulla si­nusta!

Alan kou­lu­tus ja/tai ai­empi ko­ke­mus keit­tiö­töistä ovat plus­saa, ja ai­empi ko­ke­muk­sesi voi olla esi­mer­kiksi pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­lasta. Tässä teh­tä­vässä rei­pas asenne kui­ten­kin rat­kai­see! Nau­tit uu­den op­pi­mi­sesta, ja pieni kiire ja paine mo­ti­voi­vat si­nua eteen­päin.

Saat ym­pä­ril­lesi kan­nus­ta­vat työ­ka­ve­rit ja viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön. Työ al­kaa heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Jos kiin­nos­tuit, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 23.6. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Löy­dät mei­dät myös so­mesta;
Ins­ta­gram — @talentcenter
Face­book — Ta­lent Cen­ter Oy
Lin­ke­din — Ta­lent Cen­ter Oy

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!