Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

 Haemme Pir­kan­maalle

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme suun­nit­telu-oh­jel­mis­ton ( sie­mens s7 / val­met DNA) osaa­mista sekä alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Päivi Pek­ka­ri­nen, p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

 Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJat­kuva haku

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Jat­kuva haku
1 kplPori
vrk
t
min

Sa­ta­kun­nan Tur­va­pal­ve­lut on ko­ti­mai­nen, vah­vasti pai­kal­li­sesti toi­miva yri­tys, jonka käy­tössä on vii­mei­sin tur­val­li­suu­den huip­pu­tek­no­lo­gia sekä te­ho­kas päi­vys­tävä asia­kas­pal­velu.

247 Sa­ta­kun­nan Tur­va­pal­ve­lut Oy omis­taa myös Suo­jax Oy:n koko osa­ke­kan­nan.

Suo­jax Oy:lla on yli 20 vuo­den ko­ke­mus vaa­ti­vien koh­tei­den suo­jaa­mi­sesta. Yh­tiö on työl­lis­tä­nyt kah­den omis­ta­jan li­säksi yh­den asen­ta­jan.

Yri­tys­kau­pan myötä 247 Sa­ta­kun­nan Tur­va­pal­ve­lut Oy ja Suo­jax Oy pys­ty­vät tar­joa­maan asiak­kail­leen en­tistä laa­jem­man tur­va­pal­ve­luo­saa­mi­sen ko­ko­nai­suu­den.

Haemme tur­va­tek­nii­kan tii­miimme

TURVALAITEASIANTUNTIJAA

Työ­teh­tä­viisi kuu­luu:

 • tur­va­lait­tei­den asen­nus
 • asia­kas­pal­velu, asiak­kaan jär­jes­tel­mä­on­gel­mien sel­vit­tä­mi­nen ja rat­kai­su­jen tuot­ta­mi­nen
 • jär­jes­tel­mien suun­nit­telu ja las­kenta
 • tek­nii­kan ke­hi­tyk­sen seu­raa­mi­nen ja uusien tuot­tei­den jal­kaut­ta­mi­nen asiak­kaille. Tar­jous­ten las­kenta sekä asiak­kai­den tar­pei­siin vas­taa­mi­nen su­juu si­nulta it­se­näi­sesti. Tar­vit­taessa ky­ke­net ly­hyt­kes­toi­siin tek­nii­kan yk­si­kön­pääl­li­kön si­jais­ta­mi­siin

Edel­ly­tämme teh­tä­vään:

 • ko­ke­musta tur­va­jär­jes­tel­mien asen­nuk­sesta ja jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lusta
 • ICT-osaa­mista ja ‑ko­ke­musta
 • ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja ha­lua ke­hit­tää it­se­ään toi­min­nan ke­hit­ty­mi­sen myötä
 • alan lain­sää­dän­nön tun­te­musta
 • englan­nin kie­len tai­toa ja kiin­nos­tusta seu­rata tur­val­li­suusa­lan ke­hi­tystä

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen, kiin­nos­ta­van ja haas­ta­van työn tek­nii­kan yk­si­kös­sämme, kas­va­vassa pai­kal­li­sessa tur­val­li­suus­yri­tyk­sessä. Työn al­ka­mi­sen ajan­koh­dasta so­vi­taan.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Jätä ha­ke­muk­sesi sekä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 15.11.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

1 kplHelsinki
vrk
t
min

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­velu- ja asian­tun­ti­ja­talo. Toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Tam­pe­reella ja Po­rissa. Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin.

Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme.

Toi­min­tamme laa­jen­tuessa et­simme pää­kau­pun­ki­seu­dulle ko­ke­nutta

HEADHUNTTERIA/SUORAHAUN AMMATTILAISTA

Olet ko­ke­nut liik­keen­joh­don am­mat­ti­lai­nen, joka voi avata minkä ta­hansa yri­tyk­sen kul­ma­huo­neen oven ja pys­tyt kes­kus­te­le­maan lii­ke­toi­min­nasta ja sen ke­hit­tä­mi­sestä sekä ta­lent­tien suorahaku/headhunttaustarpeista. Si­nulle on omi­naista ym­mär­tää ja olla kiin­nos­tu­nut asia­kas­yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­töstä, tun­nis­taa myyn­nin mah­dol­li­suu­det ja rea­goida nii­hin no­peasti ja huo­lel­li­sesti.

Si­nulla on myös kat­tava ver­kosto val­miina ja ha­luat ver­kos­toi­tua jat­ku­vasti li­sää.

Voit toi­mia kump­pa­ni­namme myös oman yri­tyk­sesi kautta.

Jos tun­nis­tit it­sesi ja ha­luai­sit liit­tyä mei­dän huip­pu­tii­miimme, niin lä­hetä cv:si meille säh­kö­pos­titse osoit­tee­seen jari.nokkonen@talentcenter.fi ja olemme si­nuun yh­tey­dessä.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä voit ky­syä toi­mi­tus­joh­taja Jari Nok­ko­selta p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme

BUSINESS CONTROLLERIA

Asiak­kaamme tuo­tan­to­lai­tos si­jait­see Po­rissa ja sen toi­mia­lana on elin­tar­vi­ke­teol­li­suus. Voi­mak­kaan kas­vun ja tu­le­vien in­ves­toin­tien lä­pi­me­non tur­vaa­mi­seksi, he tar­vit­se­vat am­mat­ti­tai­toista ta­lous­osaa­jaa.

Työ­suhde on al­kuun osa-ai­kai­nen, mutta asia­kas­yri­tys us­koo teh­tä­vän muut­tu­van ko­koai­kai­seksi vuo­den 2021 ai­kana.

Si­nulla on jo ko­ke­musta yri­tys­ta­lou­den puo­lelta. Ym­mär­rät kir­jan­pi­to­lain, ve­ro­tuk­sen, bud­je­toin­nin ja kas­sa­vir­ta­las­kel­mien mer­ki­tyk­sen kas­vu­yri­tyk­sen nä­kö­kul­masta. Hal­lit­set las­ken­nan uusien tuot­tei­den lan­see­raa­mi­sessa sekä osaat hah­mot­taa tuo­tan­toomme oi­keat avain­mit­ta­rit.

Huo­leh­dit si­säi­sen ra­por­toin­nin li­säksi yh­tey­det kir­jan­pi­to­toi­mis­toomme ja vas­taat heille lä­he­tet­tä­vistä ma­te­ri­aa­leista.

Työs­ken­te­let suo­raan toi­mi­tus­joh­ta­jan oi­keana kä­tenä, mutta olet val­mis myös pe­rus­te­le­maan tuo­tok­siasi yh­tiön hal­li­tuk­selle.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­vä­ku­vauk­sesta ja olet ha­lu­kas hyp­pää­mään mu­kaan kas­va­vaan ja taus­toil­taan vah­vaan yh­ti­öön, hae teh­tä­vää lä­het­tä­mällä CV ja ha­ke­mus osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään pe 6.11.2020.

Li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­tilla. Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi

1 kplYlöjärvi
vrk
t
min

Asiak­kaamme on yli 30 vuotta toi­mi­nut yri­tys, jonka pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat kiin­teis­tö­au­to­maa­tio, läm­mi­tys- ja läm­mön­tal­teen­ot­to­jär­jes­tel­mien ra­ken­ta­mi­nen sekä huol­to­pal­ve­lua ta­lo­tek­ni­sille lait­teille ja läm­pö­pum­puille.

Haemme nyt

SÄHKÖAUTOMAATIOASENTAJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta (sähkö- tai au­to­maa­tio).

Ar­vos­tamme:

 • Ai­em­paa ko­ke­musta kiin­teis­tö­au­to­maa­tion asen­nus­teh­tä­vistä, huol­loista ja suun­nit­te­lusta
 • Ko­ke­musta oh­jel­moin­nista
 • Hy­viä asia­kas­pal­ve­lu­tai­toja

Tule osaa­vaan jouk­koomme!

Yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­telo osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 10.11.2020.

 

 

1 kplPori
vrk
t
min

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme

AUTONKULJETTAJAA

Ky­seessä on ns. pi­ha­mies­teh­tävä, joka vas­taa kuorma- ja linja-au­to­jen siir­tä­mi­sestä, pe­suista sekä pie­nistä huol­to­teh­tä­vistä. Työ on il­ta­pai­not­teista ja osa-ai­kai­nen: vuo­ro­vii­koin 2pv/viikko ja 3pv/viikko.

Kuorma-au­to­kortti vaa­di­taan.

Mah­dol­li­suus myös li­sä­tun­tien te­koon.

Kiin­nos­tuitko?

Lä­hetä meille ha­ke­mus ja CV 3.11.2020 men­nessä osoit­teessa talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJyväskylä
vrk
t
min

Et­simme nyt asiak­kaal­lemme Jy­väs­ky­lään

LASKENTAINSINÖÖRIÄ

Teh­tä­vässä vas­taat yri­tyk­sen kus­tan­nus- ja urak­ka­las­ken­nasta ja ai­ka­tau­lu­tuk­sista. Työ­teh­tä­viisi voi si­säl­tyä myös työn­joh­dol­li­sia teh­tä­viä. Edel­ly­tämme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta ja ko­ke­musta urak­ka­las­ken­nasta. Ko­ke­mus maan­ra­ken­nusa­lasta on li­säetu.

Tar­joamme si­nulle mie­len­kiin­toi­sen työ­pai­kan ja it­se­näi­sen vas­tuu­alu­een.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä!

Tar­joamme va­ki­tui­sen työ­suh­teen ja palk­kauk­sen ko­ke­muk­sen mu­kaan.

Työ­suhde al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 08.11.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJyväskylä
vrk
t
min

Maan­siirto Vii­ala Oy on vuonna 1985 pe­rus­tettu maan­ra­ken­nus ja maan­siir­toa­lan yri­tys.

Et­simme nyt Jy­väs­ky­lään

KAIVINKONEENKULJETTAJAA MAANRAKENNUSALALLE

Toi­vomme si­nulta ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja ko­ke­musta kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­sesta, kai­vin­ko­neen käy­töstä sekä 3D-lait­teis­ton käy­töstä sekä voi­massa ole­vaa työ­tur­val­li­suus­kort­tia. Pe­reh­dy­tämme teh­tä­vään. Tar­joamme am­mat­ti­lai­selle va­ki­tui­sen työ­suh­teen.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Työ­suhde al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 08.11.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJyväskylä
vrk
t
min

Et­simme asiak­kaal­lemme Jy­väs­ky­lään

SUUNTAPORARIA

Odo­tamme si­nulta ko­ke­musta suun­ta­po­rauk­sesta ja hy­viä tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toja, sillä työtä teh­dään pää­osin pa­reit­tain. Pe­reh­dy­tämme teh­tä­vään. Työ al­kaa vuo­kra­työ­suh­teena, mutta olemme val­miita tar­joa­maan am­mat­ti­lai­selle va­ki­tui­sen työ­suh­teen.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa: Päivi Pek­ka­ri­nen, p. 044 240 857 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten, mutta vii­meis­tään 08.11.2020 osoit­teessa talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplSiikainen
vrk
t
min

Lan­kos­ken Sähkö Oy on pai­kal­li­nen säh­köyh­tiö. Ja­ke­lua­lu­ee­seemme kuu­luu Sii­kais­ten li­säksi osia Me­ri­kar­viasta sekä alueita Iso­joen, Po­mar­kun, Kris­tii­nan­kau­pun­gin, Po­rin ja Kan­kaan­pään kun­nista.

Haemme Sii­kais­ten toi­mi­pis­tee­seemme

ASIAKASPALVELUHENKILÖÄ

Mo­ni­puo­li­nen vas­tuu­alu­eesi koos­tuu asia­kas­pal­ve­lusta, säh­kö­las­ku­tuk­sesta, pal­kan­las­ken­nasta ja res­kont­rasta. Olet pe­rus­luon­teel­tasi po­si­tii­vi­nen ja säi­ly­tät iloi­sen pal­ve­lua­sen­teen kaa­mok­sen­kin kes­kellä. Tark­kuus ja täs­mäl­li­syys ku­vaa­vat työsi jäl­keä ja tu­let toi­meen eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa.

Tar­joamme si­nulle yh­tiömme hy­vän työil­ma­pii­rin, vas­tuul­li­sen teh­tä­vä­ken­tän ja kat­ta­van työ­ter­veys­huol­lon. Li­säksi saat ison jou­kon asiak­kaita pal­vel­ta­vak­sesi sekä va­ka­va­rai­sen ja tur­val­li­sen työym­pä­ris­tön.  

Ar­vos­tamme li­säksi

- si­tou­tu­mista yh­ti­öömme ja paik­ka­kun­taamme

- res­kontra- ja pal­kan­las­ken­ta­ko­ke­musta

- ruot­sin kie­len tai­toa

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 6.11.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplTampere
vrk
t
min

Asiak­kaamme Fin­safe Tur­va­pal­ve­lut Oy on alal­laan 15 vuotta toi­mi­nut luo­tet­tava ja tun­nettu asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio. Re­fe­rens­seinä mm. Ikea Oy, Veik­kaus Oy ja Fim­lab la­bo­ra­to­riot Oy.

Tuo­te­va­li­koima koos­tuu hä­ly­tin- ja pa­lo­val­von­ta­jär­jes­tel­mistä, ka­me­ra­val­von­ta­vä­li­neis­töstä, ku­lun­val­vonta- ja työ­ajan­seu­ran­ta­lait­teis­toista sekä kuu­lu­tus- ja eva­kuoin­ti­ää­nen­tois­tosta.

Fin­safe Tur­va­pal­ve­lut Oy:llä on tur­val­li­suusa­lan elin­kei­no­lupa.

Haemme heille B to B ‑myyn­tiin

MYYNTINEUVOTTELIJAA

Teh­tä­vään kuu­luu en­si­si­jai­sesti am­mat­ti­tek­nii­kan, har­mo­ni­soi­dun ja stan­dar­doi­dun eva­kuoin­ti­ää­nen­tois­to­jär­jes­tel­män ja muun tur­va­tek­nii­kan myy­mi­nen yri­tys­asiak­kaille, kiin­teis­töyh­tiöille ja kiin­teis­tö­jen omis­ta­jille sekä näi­den si­dos­ryh­mille.

Va­lit­ta­valta hen­ki­löltä vaa­di­taan:

Moit­tee­ton tausta, B‑luokan ajo­kortti ja oman au­ton käyt­tö­mah­dol­li­suus.

Va­lit­ta­valle hen­ki­lölle tul­laan te­ke­mään sup­pea tur­val­li­suus­sel­vi­tys ja huu­mausai­ne­tes­taus. Tur­va­suo­jaa­jan lu­pa­kortti sekä työ­tur­val­li­suus­kortti tar­vi­taan, mutta ne voi­daan työ­suh­teen al­kaessa kou­lut­taa, mi­käli ha­ki­jalla ei niitä it­sel­lään ole.

Teh­tä­vässä on­nis­tu­mi­nen vaa­tii:

 • Näyt­töä on­nis­tu­neesta myyn­ti­työstä yri­tys­asiak­kai­den pa­rissa.
 • Tek­nii­kan tun­te­musta.
 • It­seoh­jau­tu­vaa työ­asen­netta.

Tar­joamme:

 • Ny­ky­ai­kai­set, tun­ne­tut ja laa­duk­kaat tuot­teet.
 • Ko­ke­neen tii­min tuen teh­tä­vässä on­nis­tu­mi­seen.
 • Kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen tuot­tei­siin ja toi­min­ta­mal­liin.
 • It­se­näi­sen ja pal­kit­se­van asian­tun­ti­ja­teh­tä­vän.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 01.11.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­ke­hi­tys, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJyväskylä
vrk
t
min

Maan­siirto Vii­ala Oy on vuonna 1985 pe­rus­tettu maan­ra­ken­nus ja maan­siir­toa­lan yri­tys.

Et­simme nyt Jy­väs­ky­lään

PUTKIASENTAJAA

Toi­vomme si­nulta ko­ke­musta kun­nal­lis­tek­nii­kasta, maan­ra­ken­nusa­lan put­ki­töistä, put­kien mit­taa­mi­sesta, muo­vi­hit­sauk­sesta sekä ve­si­ver­kos­to­jen lii­tos­töistä.

Työ­ot­teel­tasi olet it­se­näi­nen ja oma-aloit­tei­nen. Si­nulla on voi­mas­sao­le­vat työ­tur­val­li­suus- ja tie­tur­va­kor­tit sekä si­nulta löy­tyy ve­si­hy­gie­nia­passi.

Tar­joamme si­nulle mie­len­kiin­toi­sen va­ki­tui­sen työ­pai­kan. Pe­reh­dy­tämme si­nut teh­tä­vään.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Työ­suhde al­kaa vuo­kra­työ­suh­teena. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 2408574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 08.11.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplRauma
vrk
t
min

Haemme Rau­malle, Si­ni­saa­ren Au­togril­lille rei­pasta ja mo­ti­voi­tu­nutta

GRILLIKIOSKIMYYJÄÄ

gril­li­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen sekä myyn­tiin. Työ­teh­tä­viin si­säl­tyy myös puh­taa­na­pi­toa.

Myyn­ti­työ vaa­tii si­nulta asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä ja reip­paan ri­peää työs­ken­te­ly­asen­netta. Omaat hy­vän pai­neen­sie­to­ky­vyn ja ky­vyn sel­vitä yl­lät­tä­vis­tä­kin pal­ve­lu­ti­lan­teista. Olet oma­toi­mi­nen, luo­tet­tava ja jous­tava. Asenne rat­kai­see ja tär­keintä, että hy­mysi ei hyydy kii­reen­kään kes­kellä. Työ­hön saat pe­reh­dy­tyk­sen, mutta plus­saa on jos omaat ai­em­paa myyn­nil­listä ko­ke­musta. Työ on osa-ai­kai­nen 13–15h/vko ja pai­not­tuu il­toi­hin sekä vii­kon­lop­pui­hin. Edel­ly­tyk­senä hy­gie­nia­passi, täysi-ikäi­syys ja su­juva suo­men kie­len taito.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p.044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, jätä meille ha­ke­mus 1.11.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Po­riin ta­voit­teel­lista, myynti- ja muu­tos­hen­kistä

TOIMITUSJOHTAJAA

kas­vat­ta­maan kan­nat­ta­vasti yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa.

Toi­mi­tus­joh­ta­jana vas­taat yh­tiön myyn­nistä ja tu­lok­sesta, stra­te­gian suun­nit­te­lusta, toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sestä sekä hen­ki­lö­kun­nan osaa­mi­sesta ja viih­ty­vyy­destä.

Olet tai­tava ver­kos­toi­tuja ja toi­mit su­ju­vasti eri­lais­ten si­dos­ryh­mien kanssa, mutta olet myös päi­vit­täin lä­hellä omaa tuo­tan­toa ja sen or­ga­ni­saa­tiota.

Toi­vomme si­nulta ko­ke­musta ja näyt­töjä tu­lok­sel­li­sesta ko­ne­pa­ja­lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mi­sesta.

Si­nulla on tek­ni­nen kou­lu­tus (ins./DI) ja erin­omai­set vuo­ro­vai­ku­tus- ja neu­vot­te­lu­tai­dot.

Tar­joamme si­nulle mah­dol­li­suu­den ke­hit­tää sekä ke­hit­tyä pe­rin­teik­käässä, kas­vu­ha­kui­sessa yh­tiössä, jossa on ma­tala or­ga­ni­saa­tio ja hyvä yh­teis­henki.

Jätä ha­ke­muk­sesi sekä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 2.11.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.