Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

 AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2021

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku
1 kplKankaanpää
vrk
t
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys.

Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on maa­il­man suu­rin kip­si­le­vy­toi­mit­taja ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

SÄHKÖASENTAJAA

Si­nulla on teh­tä­vään so­vel­tuva kou­lu­tus­tausta ja ai­empi työ­ko­ke­muk­sesi tu­lee teol­li­suu­den säh­kö­asen­nus­teh­tä­vistä. Toi­vomme si­nulta li­säksi tun­te­musta kun­nos­sa­pi­don, me­kaa­nis­ten asen­nus­ten ja pneu­ma­tii­kan pa­rista. Työ­teh­tä­viisi kuu­lu­vat en­na­koi­vat huol­to­toi­met, mit­tauk­set, tar­kis­tuk­set sekä eri­lais­ten vi­ka­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­nen.

Hen­ki­lönä olet luo­tet­tava, oma-aloit­tei­nen ja ar­vos­tat työsi laa­tua. Omaat mo­ni­puo­li­set kä­den tai­dot ja ha­luat työs­ken­nellä huip­pu­te­hok­kaassa pro­ses­si­teol­li­suu­den tuo­tan­to­ym­pä­ris­tössä. Työ­paik­kasi py­sy­vyys ja sen mu­ka­naan tuo­maa va­kaus elä­määsi on si­nulle mer­ki­tyk­sel­listä.  Tur­val­li­suus­mää­räys­ten tin­ki­mä­tön nou­dat­ta­mi­nen on si­nulle it­ses­tään sel­vää ja ky­ke­net tul­kit­se­maan myös englan­nin­kie­li­siä ma­nu­aa­le­jamme.

Työs­ken­te­let päi­vä­vuo­rossa, mutta odo­tamme si­nulta juos­ta­vuutta eri­lai­sissa huol­to­sei­sa­keissa tai poik­kea­vissa vi­ka­ti­lan­teissa.

Saat meiltä mo­ni­puo­li­sen ja vas­tuul­li­sen teh­tä­vä­ken­tän. Kou­lu­tamme si­nua jat­ku­vasti uusim­piin vaa­ti­muk­siin mitä teh­tä­väsi edel­lyt­tä­vät. Työyh­tei­sömme on hy­vin joh­dettu ja työil­ma­pii­rimme on kun­nossa. Tuemme hen­ki­lös­tömme työ­ky­kyä ja ‑hy­vin­voin­tia myös lii­kun­ta­kan­nus­tein.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tiis­taina 30.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplPori
vrk
t
min

Haas­lahti Oy on toi­mi­nut ra­ken­nusa­lan rat­kai­su­toi­mit­ta­jana jo vuo­desta 1995. Yri­tyk­sen ydin­osaa­mista ovat his­sien jäl­kia­sen­nus­työt his­sit­tö­miin ker­ros­ta­loi­hin yh­teis­työssä alan par­hai­den toi­mi­joi­den kanssa.

Val­mis­tus ja ko­koon­pano ta­pah­tu­vat omissa, kor­kea­ta­soi­sissa tuo­tan­to­ti­lois­samme mah­dol­li­sim­man val­miiksi. Kaikki por­ras­ker­rok­set ja kuilu kul­je­te­taan asen­nus­koh­tee­seen yh­dessä, jo­ten työ koh­teessa on su­ju­vaa ja ket­te­rää. Näin mi­ni­moimme asu­mi­seen tu­le­vat häi­riöt asen­ta­mi­sen ai­kana.

Laatu ja tur­val­li­suus mää­rit­tä­vät toi­min­taamme suun­nit­te­lusta to­teu­tuk­seen. Käy­tän­nössä tämä tar­koit­taa tark­kaa työ­otetta ja jat­ku­vaa ke­hi­tystä niin me­ne­tel­mien kuin työ­ta­po­jen suh­teen.

Kas­vamme voi­mak­kaasti his­sien jäl­kia­sen­nus­mark­ki­noilla ja haemme Po­rin teh­taal­lemme

KYMPPIÄ HISSIKUILUJEN ASENNUSTYÖMAILLE

Kou­lu­tus­taus­tasi on mie­lel­lään ra­ken­nus­puo­lelta. Osaat lu­kea työ­pii­rus­tuk­sia ja ky­ke­net rat­kai­se­maan työ­mailla eteen tu­le­via käy­tän­nön on­gel­ma­ti­lan­teita. Val­vot työs­säsi asen­net­ta­van his­si­kui­lun val­mis­tu­mi­sen ja vas­taat asen­nus­vai­heen su­ju­vuu­desta aina lop­pu­luo­vu­tuk­seen asti. Hah­mo­tat ra­ken­net­ta­van koh­teen ko­ko­nai­suu­den ja pys­tyt mo­ni­puo­li­sella tek­ni­sellä osaa­mi­sel­lasi tu­ke­maan ra­ken­ta­mista myös käy­tän­nön te­ke­mi­sessä.

Asen­teesi on meille rat­kai­se­vaa. Mi­käli työ­his­to­riasi on vielä ly­hyt mutta tun­net ole­vasi vas­tuun­ot­to­ky­kyi­nen ja ‑ha­lui­nen, pe­reh­dy­tämme si­nut teh­tä­viisi. Luo­tet­ta­vuus, tark­kuus, oma­toi­mi­suus ja joh­ta­mis­ha­luk­kuus ovat et­si­mämme hen­ki­lön kes­kei­siä omi­nai­suuk­sia. Mat­kus­ta­mi­nen ja vaa­ti­vat työ­maa­koh­teet edel­lyt­tä­vät si­nulta hy­vää fyy­sistä sekä hen­kistä kun­toa.

Tii­mimme liik­ku­vat eri­puo­lille Suo­mea missä toi­mi­taan yleensä maa­nan­taista tors­tai­hin. Kulku työ­maille sekä asu­mi­nen jär­jes­te­tään yh­tiön puo­lesta. Mak­samme osaa­jil­lemme kil­pai­lu­ky­kyistä palk­kaa.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­västä ja yh­tey­de­no­tot: Mika Nii­ni­nen, mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 25.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplPori
vrk
t
min

Ahl­ström Ca­pi­tal on per­heo­mis­tei­nen, yk­si­tyi­nen si­joi­tus­yh­tiö, joka si­joit­taa teol­li­suus­yri­tyk­siin, kiin­teis­töi­hin ja met­siin. Yh­tenä Suo­men suu­rim­pana si­joi­tus­yh­tiönä meillä on mer­kit­tä­vät ta­lou­del­li­set re­surs­sit, vah­vaa teol­lista osaa­mista, te­hok­kaat pro­ses­sit sekä ak­tii­vi­sen ja vas­tuul­li­sen omis­ta­jan asenne. Noor­mar­kussa si­jait­seva Ahl­ström Kon­ser­ni­pal­ve­lut Oy on Ahl­ström Ca­pi­ta­lin 100 % omis­tama ty­tä­ryh­tiö, joka tuot­taa ta­lous, HR- ja ICT-pal­ve­luita Ahl­ström Ca­pi­ta­lille ja sen kon­ser­niyh­tiöille.

Haemme Ahl­ström Kon­ser­ni­pal­ve­lui­den Fi­nance-tii­miin Noor­mark­kuun

KIRJANPITÄJÄÄ

Tii­mimme tuot­taa mo­ni­puo­li­sia ta­lous­hal­lin­non pal­ve­luita Ahl­ström Ca­pi­tal ‑kon­ser­nin yh­tiöille. Hoi­damme kir­jan­pi­dot, ve­ro­tus­asiat, kon­ser­ni­las­ken­nan ja ti­lin­pää­tök­set, joh­don ra­por­toin­nin sekä tuemme lii­ke­toi­min­toja toi­min­nan suun­nit­te­lussa ja oh­jauk­sessa.

Nyt haet­tava kir­jan­pi­täjä vas­taa mm. so­vit­tu­jen yh­tiöi­den kir­jan­pi­dosta, res­kont­rasta, kuu­kausit­tai­sesta ra­por­toin­nista ja ti­lin­pää­tök­sestä. Toi­mit tii­viissä yh­teis­työssä osaa­van tii­mimme kanssa ja apu­nasi ar­jen haas­teissa on yh­tiömme pää­kir­jan­pi­täjä. Kir­jan­pi­to­jär­jes­tel­mämme on Net­vi­sor. Työ­suhde on tois­tai­seksi voi­massa oleva.

Teh­tä­väs­säsi on­nis­tu­mi­nen edel­lyt­tää si­nulta:  

  • Mo­ni­puo­lista ta­lous­hal­lin­non osaa­mista — Kiin­teis­tö­alan kir­jan­pi­to­ko­ke­mus on eduksi
  • Hy­viä yh­teis­työ­tai­toja, vas­tuul­li­suutta, oma-aloit­tei­suutta ja jous­ta­vuutta
  • Kiin­nos­tusta ja ha­lua sekä oman työn että osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen
  • Su­ju­vaa suul­lista ja kir­jal­lista suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa
  • So­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä muu­ta­man vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä
  • Rei­pasta asen­netta sekä ai­toa kiin­nos­tusta ta­lous­hal­lin­toon

Tar­joamme si­nulle:

  • Mo­ni­puo­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen työym­pä­ris­tön, jo­hon toi­vomme si­nun tuo­van ak­tii­vi­sen pa­nok­sesi
  • Avoi­men, kan­nus­ta­van ja kes­kus­te­le­van tii­min, joka tuot­taa laa­duk­kaita ta­lous­hal­lin­non pal­ve­luita ja ke­hit­tää te­ke­mis­tään ak­tii­vi­sesti
  • Unii­kin työs­ken­tely-ym­pä­ris­tön his­to­rial­li­sella Noor­mar­kun Ruuk­kia­lu­eella yh­dis­tet­tynä jat­ku­vasti ke­hit­ty­viin työ­vä­li­nei­siin
  • Hy­vät hen­ki­lös­tö­edut ja jous­ta­vat työ­ajat

 

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa tii­min­ve­täjä Jo­hanna Lo­ven p. 050 518 3655, johanna.loven@ahlstromcapital.com

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy/Jari Nok­ko­nen. Lai­tat­han ha­ke­muk­sesi 22.3.2021 men­nessä osoit­tee­seen www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplUusikaupunki
vrk
t
min

Te­le­silta Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista lai­va­puo­len säh­kö­ura­koit­si­joista. Olemme osa Skan­di­na­viassa ja Bal­tiassa toi­mi­vaa AS Harju Elek­ter ‑kon­ser­nia. Toi­mi­tamme säh­kö­ura­koin­tia ja ‑suun­nit­te­lua lai­va­teol­li­suu­delle sekä maa­puo­len teol­li­suus- ja suur­kiin­teis­tö­hank­kei­siin.

Te­le­sil­lassa meitä työs­ken­te­lee 30 am­mat­ti­laista ja toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Uu­des­sa­kau­pun­gissa, Rau­malla ja 2021 al­kaen Tu­russa. Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli 146 M€. AS Harju Elek­ter on lis­tattu Nas­daqin omis­ta­maan Tal­lin­nan pörs­siin.

Haemme kas­vuamme tu­ke­maan Uu­den­kau­pun­gin toi­mis­toomme

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Si­nulla on alan kou­lu­tus­tausta ja mie­lel­lään jo usean vuo­den ko­ke­mus säh­kö­suun­nit­te­lusta. Toi­vomme si­nulta osaa­mista Cad­ma­tic ‑suun­nit­te­lu­työ­ka­lusta tai ko­ke­musta jos­tain vas­taa­vasta jär­jes­tel­mästä. Li­säksi ar­vos­tamme ha­ki­joilta tun­te­musta PLC ‑lo­gii­koista ja vä­hin­tään koh­tuul­lista englan­nin kie­len tai­toa.

Osaat lii­ke­ta­lou­den pe­rus­teet ja ym­mär­rät ka­te­las­ken­nan kes­kei­set pe­ri­aat­teet hin­noit­te­lussa. Ha­luat ja ky­ke­net ot­ta­maan vas­tuuta pro­jek­tiemme mää­rä­tie­toi­sesta ja laa­duk­kaasta lop­puun­saat­ta­mi­sesta. Ra­por­toit pro­jek­tien ete­ne­mi­sestä täs­mäl­li­sesti ja ajal­laan, var­mis­taen asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den te­ke­mi­siimme.

Tar­vit­taessa voit työs­ken­nellä osan ajas­tasi Rau­man toi­mis­tol­lamme. Tar­joamme si­nulle kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi hy­vä­hen­ki­sen työyh­tei­sön ja va­kaasti omis­te­tun yri­tyk­sen tu­ke­maan ura- ja osaa­mis­ke­hit­ty­mis­täsi. Mak­samme mie­lel­lämme osaa­mi­seesi ja ko­ke­muk­seesi pe­rus­tu­van pal­kan.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot: Mika Nii­ni­nen, mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään maa­nan­taina 29.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplTurku
vrk
t
min

Te­le­silta Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista lai­va­puo­len säh­kö­ura­koit­si­joista. Olemme osa Skan­di­na­viassa ja Bal­tiassa toi­mi­vaa AS Harju Elek­ter ‑kon­ser­nia. Toi­mi­tamme säh­kö­ura­koin­tia ja ‑suun­nit­te­lua lai­va­teol­li­suu­delle sekä maa­puo­len teol­li­suus- ja suur­kiin­teis­tö­hank­kei­siin.

Te­le­sil­lassa meitä työs­ken­te­lee 30 am­mat­ti­laista ja toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Uu­des­sa­kau­pun­gissa, Rau­malla ja 2021 al­kaen Tu­russa. Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli 146 M€. AS Harju Elek­ter on lis­tattu Nas­daqin omis­ta­maan Tal­lin­nan pörs­siin.

Te­le­silta on vah­vassa kas­vussa ja avaamme toi­mi­pis­teen Tur­kuun. Et­simme

SÄHKÖASENTAJAA / YKSIKÖN VETÄJÄÄ

Olet osaava ja ko­ke­nut säh­kö­alan am­mat­ti­lai­nen ja si­nulla on työ­ko­ke­musta mo­ni­puo­li­sissa säh­kö­asen­nus­pro­jek­teissa. Hal­lit­set säh­kö­ku­vien ja ‑pii­rus­tus­ten tul­kin­nat ja hah­mo­tat niistä no­peasti tar­vit­ta­vat ma­te­ri­aa­lit ja te­ki­jä­re­surs­sit. Pys­tyt seu­raa­maan useita työ­vai­heita yh­tä­ai­kai­sesti ja pi­dät ko­ko­nai­suu­det tiu­kasti nä­peis­säsi.

Työ­his­to­ri­aasi on kuu­lu­nut myös esi­mies­teh­tä­vät tai olet mie­les­täsi val­mis hyp­pää­mään nii­hin saap­pai­siin. Esi­mie­hil­tämme odo­tamme ai­toa kiin­nos­tusta joh­taa ih­mi­siä ja saada hei­dät ar­vos­ta­maan yri­tys­tämme, asiak­kai­tamme ja omaa työ­tään. Tuet tar­vit­taessa kas­va­vaa tii­miäsi osal­lis­tu­malla itse säh­kö­asen­nuk­siin.

Li­säksi tun­net kiin­nos­tusta yri­tys­ta­lou­teen ja omaat si­ten hy­vät val­miu­det ke­hit­tää lii­ke­toi­min­toja sekä it­seäsi yk­si­kön kas­vussa.

Tar­joamme huip­pu­pai­kan ja ura­ke­hi­tys­nä­ky­män. Kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi huo­leh­dimme pe­reh­dy­tyk­ses­täsi. Saat yh­tiön joh­don täy­den tuen Ta­kaa­maan on­nis­tu­mi­sesi uu­den yk­si­kön avaa­mi­sessa ja kas­vat­ta­mi­sessa.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot: Mika Nii­ni­nen, mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään maa­nan­taina 29.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplKotka
vrk
t
min

En­mac Oy on suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­hin, pro­jek­tien to­teut­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Meillä on 35 vuo­den ko­ke­mus tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den pal­ve­le­mi­sesta vaa­ti­vissa ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sissa. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tien li­säksi toi­mi­tamme asiak­kail­lemme eri­lai­sia tuo­tan­to­lait­teita, ro­bo­tiik­kaa sekä nosto- ja kä­sit­te­ly­lait­teita. Yh­tiössä työs­ken­te­lee yli 100 pää­osin suun­nit­te­lu­teh­tä­viin eri­kois­tu­nutta am­mat­ti­laista.

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­poh­jaa on vah­vis­tettu ja sen kautta haemme tu­le­vina vuo­sina voi­ma­kasta kas­vua Suo­men mark­ki­noilta. Tällä rek­ry­toin­ti­kier­rok­sella haemme en­si­si­jai­sesti sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rejä lo­giik­kaoh­jel­moi­jiksi, mutta otamme mie­lel­lämme ha­ke­muk­sia myös ko­ke­neilta HW-suun­nit­te­li­joilta.

Toi­mi­pis­teemme Tam­pe­reella, Po­rissa, Rau­malla ja Kot­kassa ha­ke­vat li­sää suun­nit­te­lu­voi­maa.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖRI

Si­nulla on alalle so­vel­tuva kou­lu­tus ja mie­lel­lään ko­ke­musta oh­jel­moi­ta­vien lo­gii­koi­den pa­rissa työs­ken­te­lystä. Ar­vos­tamme li­säksi tun­te­musta eri­lai­sista au­to­maa­tio- ja ko­ne­nä­kö­jär­jes­tel­mistä. Taus­tasi voi olla myös teol­li­suus­ro­bo­tii­kan tai jopa PC-so­vel­lus­suun­nit­te­lun ym­pä­ris­töistä.

Osaa­mi­sesi li­säksi ha­luamme si­nun ar­vos­ta­van työ­nan­ta­jas­sasi kou­lu­tus­myön­teistä kult­tuu­ria, mi­hin olemme ke­hit­tä­neet oman En­mac Aka­te­mian tu­ke­maan hen­ki­lös­tömme jat­ku­vaa ke­hit­tä­mistä. Joh­ta­mis­kult­tuu­rimme on reilu. Ma­tala hie­rar­kia, kaik­kien työn­te­ki­jöi­demme yh­tä­läi­nen ar­vos­ta­mi­nen ja rento il­ma­pii­rimme ta­kaa­vat mie­les­tämme par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen ja työmme kor­kean laa­dun.

Näi­den ar­vo­jemme li­säksi meillä on nor­maa­lit lii­kun­taa ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vat edut. Pää­set myös mu­kaan koko hen­ki­lös­töl­lemme ra­ken­net­tuun bo­nus­jär­jes­tel­mään.

Mi­käli jaat nä­ke­myk­semme hy­västä työ­pai­kasta, ja ha­luat tur­vata osaa­mis­pää­omasi ke­hit­ty­mi­sen joh­ta­vien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa, laita tie­tosi tu­le­maan.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 25.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplRauma
vrk
t
min

En­mac Oy on suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­hin, pro­jek­tien to­teut­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Meillä on 35 vuo­den ko­ke­mus tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den pal­ve­le­mi­sesta vaa­ti­vissa ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sissa. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tien li­säksi toi­mi­tamme asiak­kail­lemme eri­lai­sia tuo­tan­to­lait­teita, ro­bo­tiik­kaa sekä nosto- ja kä­sit­te­ly­lait­teita. Yh­tiössä työs­ken­te­lee yli 100 pää­osin suun­nit­te­lu­teh­tä­viin eri­kois­tu­nutta am­mat­ti­laista.

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­poh­jaa on vah­vis­tettu ja sen kautta haemme tu­le­vina vuo­sina voi­ma­kasta kas­vua Suo­men mark­ki­noilta. Tällä rek­ry­toin­ti­kier­rok­sella haemme en­si­si­jai­sesti sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rejä lo­giik­kaoh­jel­moi­jiksi, mutta otamme mie­lel­lämme ha­ke­muk­sia myös ko­ke­neilta HW-suun­nit­te­li­joilta.

Toi­mi­pis­teemme Tam­pe­reella, Po­rissa, Rau­malla ja Kot­kassa ha­ke­vat li­sää suun­nit­te­lu­voi­maa.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖRI

Si­nulla on alalle so­vel­tuva kou­lu­tus ja mie­lel­lään ko­ke­musta oh­jel­moi­ta­vien lo­gii­koi­den pa­rissa työs­ken­te­lystä. Ar­vos­tamme li­säksi tun­te­musta eri­lai­sista au­to­maa­tio- ja ko­ne­nä­kö­jär­jes­tel­mistä. Taus­tasi voi olla myös teol­li­suus­ro­bo­tii­kan tai jopa PC-so­vel­lus­suun­nit­te­lun ym­pä­ris­töistä.

Osaa­mi­sesi li­säksi ha­luamme si­nun ar­vos­ta­van työ­nan­ta­jas­sasi kou­lu­tus­myön­teistä kult­tuu­ria, mi­hin olemme ke­hit­tä­neet oman En­mac Aka­te­mian tu­ke­maan hen­ki­lös­tömme jat­ku­vaa ke­hit­tä­mistä. Joh­ta­mis­kult­tuu­rimme on reilu. Ma­tala hie­rar­kia, kaik­kien työn­te­ki­jöi­demme yh­tä­läi­nen ar­vos­ta­mi­nen ja rento il­ma­pii­rimme ta­kaa­vat mie­les­tämme par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen ja työmme kor­kean laa­dun.

Näi­den ar­vo­jemme li­säksi meillä on nor­maa­lit lii­kun­taa ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vat edut. Pää­set myös mu­kaan koko hen­ki­lös­töl­lemme ra­ken­net­tuun bo­nus­jär­jes­tel­mään.

Mi­käli jaat nä­ke­myk­semme hy­västä työ­pai­kasta, ja ha­luat tur­vata osaa­mis­pää­omasi ke­hit­ty­mi­sen joh­ta­vien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa, laita tie­tosi tu­le­maan.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 25.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplPori
vrk
t
min

En­mac Oy on suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­hin, pro­jek­tien to­teut­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Meillä on 35 vuo­den ko­ke­mus tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den pal­ve­le­mi­sesta vaa­ti­vissa ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sissa. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tien li­säksi toi­mi­tamme asiak­kail­lemme eri­lai­sia tuo­tan­to­lait­teita, ro­bo­tiik­kaa sekä nosto- ja kä­sit­te­ly­lait­teita. Yh­tiössä työs­ken­te­lee yli 100 pää­osin suun­nit­te­lu­teh­tä­viin eri­kois­tu­nutta am­mat­ti­laista.

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­poh­jaa on vah­vis­tettu ja sen kautta haemme tu­le­vina vuo­sina voi­ma­kasta kas­vua Suo­men mark­ki­noilta. Tällä rek­ry­toin­ti­kier­rok­sella haemme en­si­si­jai­sesti sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rejä lo­giik­kaoh­jel­moi­jiksi, mutta otamme mie­lel­lämme ha­ke­muk­sia myös ko­ke­neilta HW-suun­nit­te­li­joilta.

Toi­mi­pis­teemme Tam­pe­reella, Po­rissa, Rau­malla ja Kot­kassa ha­ke­vat li­sää suun­nit­te­lu­voi­maa.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖRI

Si­nulla on alalle so­vel­tuva kou­lu­tus ja mie­lel­lään ko­ke­musta oh­jel­moi­ta­vien lo­gii­koi­den pa­rissa työs­ken­te­lystä. Ar­vos­tamme li­säksi tun­te­musta eri­lai­sista au­to­maa­tio- ja ko­ne­nä­kö­jär­jes­tel­mistä. Taus­tasi voi olla myös teol­li­suus­ro­bo­tii­kan tai jopa PC-so­vel­lus­suun­nit­te­lun ym­pä­ris­töistä.

Osaa­mi­sesi li­säksi ha­luamme si­nun ar­vos­ta­van työ­nan­ta­jas­sasi kou­lu­tus­myön­teistä kult­tuu­ria, mi­hin olemme ke­hit­tä­neet oman En­mac Aka­te­mian tu­ke­maan hen­ki­lös­tömme jat­ku­vaa ke­hit­tä­mistä. Joh­ta­mis­kult­tuu­rimme on reilu. Ma­tala hie­rar­kia, kaik­kien työn­te­ki­jöi­demme yh­tä­läi­nen ar­vos­ta­mi­nen ja rento il­ma­pii­rimme ta­kaa­vat mie­les­tämme par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen ja työmme kor­kean laa­dun.

Näi­den ar­vo­jemme li­säksi meillä on nor­maa­lit lii­kun­taa ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vat edut. Pää­set myös mu­kaan koko hen­ki­lös­töl­lemme ra­ken­net­tuun bo­nus­jär­jes­tel­mään.

Mi­käli jaat nä­ke­myk­semme hy­västä työ­pai­kasta, ja ha­luat tur­vata osaa­mis­pää­omasi ke­hit­ty­mi­sen joh­ta­vien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa, laita tie­tosi tu­le­maan.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 25.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplKankaanpää
vrk
t
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys.

Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on maa­il­man suu­rin kip­si­le­vy­toi­mit­taja ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

KUNNOSSAPITOPÄÄLLIKKÖÄ

Joh­dat teh­taamme kun­nos­sa­pi­to­tii­miä, ja vas­tuul­lesi kuu­luu myös työ- ja pa­lo­suo­jelu sekä nes­te­kaa­su­käy­tön val­vo­jana toi­mi­mi­nen. Olet osa teh­taan avain­ryh­mää osal­lis­tu­malla sekä ope­ra­tii­vi­seen että stra­te­gi­seen suun­nit­te­luun ja teh­taamme tek­ni­seen ke­hit­tä­mi­seen. Kun­nos­sa­pi­don han­kin­nat, ali­hank­ki­ja­toi­minta ja in­ves­toin­tie­si­tyk­set ovat olen­nai­nen osa toi­men­ku­vaasi. Ra­por­toit kun­nos­sa­pi­don toi­min­nasta teh­taan­joh­ta­jalle.

Ar­vos­tamme ko­ke­musta me­kaa­ni­sen kun­nos­sa­pi­don joh­ta­mi­sesta, mie­lel­lään pro­ses­si­teol­li­suu­desta, ja ai­em­paa työ­his­to­riaa vas­taa­van­tyyp­pi­sistä teh­tä­vistä.

Ha­ke­mamme hen­kilö on luon­teel­taan avoin, hel­posti lä­hes­tyt­tävä ja jär­jes­tel­mäl­li­nen. Vah­van lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sen li­säksi joh­dat tii­miäsi lä­heltä osal­lis­tuen ja aut­taen myös käy­tän­nön asioissa. Ar­vos­tat hy­vää joh­ta­mista, työ­hy­vin­voin­tia ja ke­hit­tä­mi­so­rien­toi­tu­nutta tii­mi­työs­ken­te­lyä.

Su­ju­van suo­men ja englan­nin kiel­ten tai­don li­säksi käy­tät tie­to­tek­ni­siä työ­ka­luja su­ju­vasti.

Tar­joamme si­nulle vas­tuul­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen työ­ken­tän te­hok­kaassa tuo­tan­to­ym­pä­ris­tössä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla
Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 26.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

4 kpl
vrk
t
min

 Dla naszego klienta, od­lewni ze­liwa, poszu­ku­jemy

pracow­nika od­lewni do czyszcze­nia od­lewow

Osoby zat­rud­nione będą od­powiedzialna za oczyszcza­nie od­lewow przy urzyciu sz­li­fierki.
Od kan­dy­datów ocze­ku­jemy:
- doswiadcze­nia przy obrobce ma­ta­low
- umie­jet­nosci pos­lu­giwa­nia sie narzedziami typu sz­li­fierka, suw­nica itp
- sa­modziel­nosc oraz wy­soka ja­kosc wy­ko­nywa­nych ele­men­tow z uwzgled­nie­niem za­sad BHP
- zn­ajo­mość języka an­giels­kiego, ro­syjs­kiego lub fins­kiego na pozio­mie umoz­liwia­jacym ko­mu­ni­kacje z prze­lozo­nym — wa­ru­nek ko­nieczny.
- chec do pracy — praca fizyczna

Jesli jes­tes zain­te­re­sowany, przes­lij swoje CV na adres mai­lowy dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi

1 kplPori
vrk
t
min

Län­si­hydro Oy on Po­rissa toi­miva hy­drau­liikka-alan lait­tei­den val­mis­tuk­seen ja ali­han­kin­ta­töi­hin eri­kois­tu­nut ko­ne­paja. Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme myös kat­ta­villa huol­to­pal­ve­luilla, niin omiin kuin mui­den­kin toi­mit­ta­jien val­mis­ta­miin sy­lin­te­rei­hin.

Asiak­kaamme ovat hyö­dyn­tä­neet osaa­mis­tamme liit­tyen mm. me­ria­lan, kai­vo­sa­lan ja ym­pä­ris­tö­alan so­vel­luk­siin. Yh­teis­työmme asiak­kai­demme kanssa on pit­kä­jän­teistä, ja toi­mit­ta­ja­ver­kos­tomme kanssa to­teu­tamme asiak­kai­demme toi­mi­tuk­set laa­duk­kaasti.

 

Et­simme Po­riin

MYYNTIJOHTAJAA

Omaat tek­ni­sen kou­lu­tus­taus­tan, ja si­nulla on ko­ke­musta sy­lin­te­rien ja hy­drau­lii­kan ym­pä­ris­töistä. Hal­lit­set neu­vot­te­lut niin tuo­tan­to­ym­pä­ris­töissä kuin asiak­kai­demme osto-or­ga­ni­saa­tioi­den pa­rissa. Toi­mit ak­tii­vi­sesti ken­tällä, ja tar­tut ri­peästi ha­vait­se­miisi lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin.

Luon­teel­tasi olet avoin, in­nos­tava ja kuun­te­lu­tai­toi­nen. Luot ym­pä­ril­lesi asian­tun­te­van ja osaa­mi­sesi kautta tu­le­van luot­ta­muk­sel­li­sen il­ma­pii­rin. Ym­mär­rät lii­ke­toi­min­nan pe­rus­teet, ja hah­mo­tat no­peasti ko­ko­nai­suuk­sia asia­kas­tar­peita kar­toit­taes­sasi.

Pääs­tyäsi si­sälle yri­tyk­seemme ja asia­kas­kun­taamme, ha­luai­simme si­nun ot­ta­van hoi­taak­sesi myös toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vä­ken­tän. Myyn­ti­tai­to­jesi li­säksi si­nulla on rei­lusti ih­mis­osaa­mista ja joh­ta­mis­tai­toja, joita tar­vit­set kip­pa­rin pen­killä.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat soit­ta­malla tai säh­köi­sesti: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 19.3. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplTampere
vrk
t
min

En­mac Oy on suun­nit­te­lu­pal­ve­lui­hin, pro­jek­tien to­teut­ta­mi­seen ja joh­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut asian­tun­ti­jay­ri­tys. Meillä on 35 vuo­den ko­ke­mus tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den pal­ve­le­mi­sesta vaa­ti­vissa ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sissa. Suun­nit­te­lu­pro­jek­tien li­säksi toi­mi­tamme asiak­kail­lemme eri­lai­sia tuo­tan­to­lait­teita, ro­bo­tiik­kaa sekä nosto- ja kä­sit­te­ly­lait­teita. Yh­tiössä työs­ken­te­lee yli 100 pää­osin suun­nit­te­lu­teh­tä­viin eri­kois­tu­nutta am­mat­ti­laista.

Yri­tyk­sen omis­ta­ja­poh­jaa on vah­vis­tettu ja sen kautta haemme tu­le­vina vuo­sina voi­ma­kasta kas­vua Suo­men mark­ki­noilta. Tällä rek­ry­toin­ti­kier­rok­sella haemme en­si­si­jai­sesti sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rejä lo­giik­kaoh­jel­moi­jiksi, mutta otamme mie­lel­lämme ha­ke­muk­sia myös ko­ke­neilta HW-suun­nit­te­li­joilta.

Toi­mi­pis­teemme Tam­pe­reella, Po­rissa, Rau­malla ja Kot­kassa ha­ke­vat li­sää suun­nit­te­lu­voi­maa.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖRI

Si­nulla on alalle so­vel­tuva kou­lu­tus ja mie­lel­lään ko­ke­musta oh­jel­moi­ta­vien lo­gii­koi­den pa­rissa työs­ken­te­lystä. Ar­vos­tamme li­säksi tun­te­musta eri­lai­sista au­to­maa­tio- ja ko­ne­nä­kö­jär­jes­tel­mistä. Taus­tasi voi olla myös teol­li­suus­ro­bo­tii­kan tai jopa PC-so­vel­lus­suun­nit­te­lun ym­pä­ris­töistä.

Osaa­mi­sesi li­säksi ha­luamme si­nun ar­vos­ta­van työ­nan­ta­jas­sasi kou­lu­tus­myön­teistä kult­tuu­ria, mi­hin olemme ke­hit­tä­neet oman En­mac Aka­te­mian tu­ke­maan hen­ki­lös­tömme jat­ku­vaa ke­hit­tä­mistä. Joh­ta­mis­kult­tuu­rimme on reilu. Ma­tala hie­rar­kia, kaik­kien työn­te­ki­jöi­demme yh­tä­läi­nen ar­vos­ta­mi­nen ja rento il­ma­pii­rimme ta­kaa­vat mie­les­tämme par­haan asia­kas­ko­ke­muk­sen ja työmme kor­kean laa­dun.

Näi­den ar­vo­jemme li­säksi meillä on nor­maa­lit lii­kun­taa ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vat edut. Pää­set myös mu­kaan koko hen­ki­lös­töl­lemme ra­ken­net­tuun bo­nus­jär­jes­tel­mään.

Mi­käli jaat nä­ke­myk­semme hy­västä työ­pai­kasta, ja ha­luat tur­vata osaa­mis­pää­omasi ke­hit­ty­mi­sen joh­ta­vien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa, laita tie­tosi tu­le­maan.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään tors­taina 25.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplUlvila
vrk
t
min

 

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla ja Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 130 hen­ki­löä.

Harju Elek­ter Oy on osa pörs­siyh­tiö AS Harju Elek­te­riä.
Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan am­mat­ti­laista.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme, ja
pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Työs­ken­te­lemme sekä
so­pi­mus­val­mis­tus­pe­ri­aat­teella että pro­jek­ti­luon­tei­sesti.
Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den,
esi­suun­nit­te­lusta – huol­toon.

Haemme Ul­vi­laan

OSTAJAA

Omaat vä­hin­tään jon­kun ver­ran ko­ke­musta osto- ja han­kin­ta­toi­min­noista. Kou­lu­tus­taus­tasi voi olla tek­ni­nen tai kau­pal­li­nen. Pää­paino työs­säsi on os­to­toi­min­noissa. Li­säksi kil­pai­lu­tat toi­mit­ta­jia, seu­raat ti­laus- ja toi­mi­tus­ket­jua, ja val­vot vas­tuu­alu­eesi va­ras­toar­voa. Toi­mit osana osto- ja han­kin­ta­tii­miämme, osal­lis­tuen myös toi­mit­ta­jayh­teis­työn ke­hit­tä­mi­seen.

Teh­tä­väs­säsi ana­ly­soit suurta mää­rää da­taa, jo­ten olet tie­to­tek­ni­sesti tai­tava. Ky­ke­net prio­ri­soi­maan te­ke­mis­täsi it­se­näi­sesti, ja työ­ot­teesi on jär­jes­tel­mäl­li­nen sekä tarkka. Kon­ser­ni­ra­ken­teemme vuoksi toi­vomme si­nulta hy­vää englan­nin kie­len tai­toa.

Luon­tees­tasi löy­tyy pe­rus­te­lu­ky­vyk­kyyttä mie­li­pi­teil­lesi, pal­ve­lu­hen­ki­syyttä tii­mi­työssä ja pro­ses­sien ke­hit­tä­mis­ha­luk­kuutta.

Työl­lis­tyes­säsi meille saat pit­kä­jän­tei­sen ja osaa­mis­tasi ke­hit­tä­vän op­pi­mis­po­lun kohti vaa­ti­vam­pia vas­tuu­alueita. Työsi on meille mer­ki­tyk­sel­listä, ja te­ke­mi­sesi on suo­raan yh­tey­dessä me­nes­tyk­seemme myös tu­le­vai­suu­dessa.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle vii­meis­tään maa­nan­taina 15.3.2021.

1 kplSeinäjoki
vrk
t
min

Lu­mikko Tech­no­lo­gies Oy on yksi joh­ta­vista kuorma-au­to­jen ja pe­rä­vau­nu­jen läm­mön­sää­tö­lait­tei­den val­mis­ta­jista Poh­jois-Eu­roo­passa. Toi­mi­tamme asia­kas­tar­peet ja käyt­tö­olo­suh­teet huo­mioi­den luo­tet­ta­via ja in­no­va­tii­vi­sia kuor­ma­ti­lan läm­mön­sää­tö­lait­teita.

Ta­voit­tee­namme on olla en­tistä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pien ja tek­ni­sesti ke­hit­ty­neim­pien läm­mön­sää­tö­lait­tei­den joh­tava val­mis­taja Aa­siassa ja Poh­jois-Eu­roo­passa.

Yh­tiö on kan­sain­vä­li­sesti omis­tettu, ja huip­puo­saava tuo­te­ke­hi­ty­syk­sik­kömme Sei­nä­joella tar­vit­see li­sää in­si­nöö­ri­voi­maa.

Haemme Sei­nä­joen toi­mi­pis­tee­seemme

SÄHKÖAUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Si­nulla on usean vuo­den ko­ke­mus säh­kö­jär­jes­tel­mien pa­rista. C‑ohjelmointikielen osaa­mi­nen kat­so­taan eduksi, ja pys­tyt kom­mu­ni­koi­maan kir­jal­li­sesti ja suul­li­sesti englan­nin kie­lellä.

Tar­joamme mo­ni­puo­li­sen ja vas­tuul­li­sen teh­tä­vä­ken­tän au­to­teol­li­suu­den säh­kö­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­sessä. Suun­nit­te­lu­teh­tä­vien li­säksi osal­lis­tut uusien kom­po­nent­tien han­kin­taan, ja toi­mit tek­ni­senä tu­kena sekä kou­lut­ta­jana huol­to­pis­teil­lemme. Toi­mit yh­teys­hen­ki­lönä Kii­nan emo­yh­tiömme yh­teys­hen­ki­lön kanssa.

Po­si­tii­vi­nen pe­rus­luon­teesi tu­kee hy­vä­hen­kistä tii­miämme. Vies­tit ja kom­mu­ni­koit suo­raan, ja työs­ken­te­ly­tyy­lisi on in­nos­tava, ai­kaan­saava sekä asia­kas­läh­töi­nen. Si­nulle on mer­ki­tyk­sel­listä työs­ken­nellä joh­ta­vien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa, ja ha­luat ke­hit­tyä mo­ni­puo­li­seksi am­mat­ti­lai­seksi.

Ar­vos­tamme li­säksi

• au­to­teol­li­suu­den säh­kö­jär­jes­tel­mien tun­te­musta

• kiin­nos­tusta ko­nei­den ja lait­tei­den pa­rissa työs­ken­te­lyyn

• mo­ni­puo­lista tek­nistä osaa­mis­taus­taa.

Jous­ta­van ja avoi­men työil­ma­pii­rimme li­säksi tar­joamme si­nulle ko­ke­mus­tasi vas­taa­van palk­kauk­sen ja ke­hit­ty­mis­täsi tu­ke­vat mo­ni­puo­li­set työ­teh­tä­vät, jotka ta­kaa­vat py­sy­mi­sesi alan tek­no­lo­gioi­den hui­pulla.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­dot saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse.

Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 19.3.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplHelsinki
vrk
t
min

Isän­nöin­ti­pal­velu Isarvo Oy on pal­vel­lut asiak­kai­taan me­nes­tyk­sel­li­sesti jo yli kolme vuo­si­kym­mentä. Tar­joamme ny­ky­ai­kaista isän­nöin­ti­pal­ve­lua yh­dek­sällä paik­ka­kun­nalla. Työl­lis­tämme n. 50 pal­ve­lu­hen­kistä isän­nöin­nin am­mat­ti­laista. Asia­kas­yh­tiöi­den ta­lou­desta ja kiin­teis­töstä pi­de­tään hy­vää huolta, teemme oi­keita asioita, ja tuo­tamme ar­voa kiin­teis­tölle. 

Haemme Hel­sin­gin Kam­pin toi­mis­toon va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen vah­vaa ja osaa­vaa

ISÄNNÖITSIJÄÄ

Jos tun­nis­tat it­sesi seu­raa­vasta ku­vauk­sesta, saa­tat olla tu­leva työ­ka­ve­rimme.

Olet in­no­va­tii­vi­nen, uu­dis­tu­mis­ky­kyi­nen ja or­ga­ni­soin­ti­taito sekä ajan­hal­linta ovat vah­vuuk­siasi. Asia­kas­pal­velu on si­nulle luon­taista ja pal­ve­lu­hen­ki­syys it­ses­tään­sel­vyys.

Osaat myös aja­tella isän­nöin­tiä uusiksi. Di­gi­taa­li­suus ei ole si­nulle mörkö vaan mah­dol­li­suus. Si­nulla on riit­tä­vät näy­töt isän­nöin­nistä, ko­ke­musta han­ke­joh­ta­mi­sesta sekä ta­lous­osaa­mista. Kou­lu­tus ja kou­lut­tau­tu­mi­nen ei ole si­nulle vie­rasta.

Kou­lu­tuk­sesi on vä­hin­tään IAT-tut­kinto ja työ­ko­ke­musta si­nulla on isän­nöin­nistä useam­malta vuo­delta.

Vas­taat ni­met­ty­jen talo- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den asunto-osa­keyh­tiö­lain mu­kais­ten isän­nöin­ti­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vien teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­sesta lain ja hy­vän isän­nöin­ti­ta­van mu­kai­sesti. Omis­tat ajo­kor­tin ja ajo­neu­von, jolla lii­kut koh­teesta toi­seen.

Me tar­joamme si­nulle vas­tuul­li­sen, haas­ta­van ja mie­len­kiin­toi­sen työn sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.  Saat myös tar­peel­li­sen am­ma­til­li­sen li­sä­kou­lu­tuk­sen. Käy­tös­sämme ovat ny­ky­ai­kai­set isän­nöin­ti­työ­hön tar­vit­ta­vat tie­to­jär­jes­tel­mät. Mu­ka­vat työ­ka­ve­rit luo­vat meillä viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, niin jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 21.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme Yy­te­riin avat­ta­vaan Street Food ‑ra­vin­to­laan

KEITTIÖVASTAAVAA

Et­si­mämme hen­kilö pyö­rit­tää Yy­teri Street Food ‑ra­vin­to­lan päi­vit­täistä toi­min­taa: var­mis­taa, että keit­tiö pyö­rii, ta­va­raa on riit­tä­västi ja an­nok­set teh­dään oi­kein ja no­peasti. Hen­ki­löltä vaa­di­taan ai­kai­sem­paa ko­ke­musta keit­tiössä työs­ken­te­le­mi­sestä. Teh­tä­vään va­lit­tava hen­kilö tun­tee keit­tiön pe­rus­toi­min­not ja osaa pi­tää kaikki lan­gat tu­ke­vasti kä­sis­sään. Ra­vin­tola-alan kou­lu­tus ei kui­ten­kaan ole vält­tä­mä­tön. 
Keit­tiö­vas­taava toi­mii esi­mie­henä ra­vin­to­lan hen­ki­lö­kun­nalle, jo­ten ko­ke­mus esi­mies­teh­tä­vistä kat­so­taan eduksi. On myös tär­keää, että olet so­si­aa­li­nen ja iloi­nen tyyppi ja hyvä toi­mi­maan jous­ta­vasti tii­missä.

Teh­tävä on va­ki­tui­nen ja ko­koai­kai­nen. Täysi-ikäi­syys ja suo­men kie­len taito vaa­di­taan.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 14.3. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplPori
vrk
t
min

Asiak­kaamme on maa­kun­nan joh­tava te­ko­ä­lyn ja so­vel­ta­van ro­bo­tii­kan osaa­mis­kes­kit­tymä. Haemme Po­riin, osit­tai­sella etä­työ­mah­dol­li­suu­della, kan­sal­li­sen ta­son huip­puo­saa­jaa tai sel­lai­seksi ha­lua­vaa hen­ki­löä.

TEKOÄLYN ERIKOISTUTKIJA

Olet jo toh­to­ri­tut­kin­non suo­rit­ta­nut tai si­nulla on val­mius suun­tau­tua toh­to­rio­pin­toi­hin. Voit olla nuo­rempi tut­kija tai jo nyt alasi huip­pua. Toi­vomme si­nulta kiin­nos­tusta ja osaa­mis­taus­taa lää­ke­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen sekä ter­veys­tek­no­lo­gioi­den pa­rista. Koor­di­noit tes­taus­pro­to­kol­lien suun­nit­te­lua ja vas­taat nii­den to­teu­tuk­sesta lop­pu­käyt­tä­jien kanssa. Teh­tävä edel­lyt­tää hy­vää pro­jek­tin­joh­ta­mis­ky­kyä ja tii­mi­työs­ken­te­ly­ha­luk­kuutta. Vies­tintä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­lisi on sel­keää ja luot­ta­musta he­rät­tä­vää.

Olemme kiin­nos­tu­neita myös hen­ki­löistä, joilla on vah­vaa osaa­mista neu­ro­ver­koista ja te­ko­ä­lyn oh­jel­moin­ti­puo­lesta muil­ta­kin kuin lää­ke­tie­teen ja ter­veys­tek­no­lo­gian toi­mia­loilta.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot saat säh­kö­pos­titse tai soit­ta­malla. Mika Nii­ni­nen 040 730 3327, mika.niininen@talentcenter.fi.

Lä­hetä ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tai suo­raan mika.niininen@talentcenter.fi vii­meis­tään per­jan­taina 12.3.2021.

1 kplPori
vrk
t
min

Our cus­to­mer is loo­king for

A SENIOR LECTURER AND DEGREE PROGRAMME COORDINATOR IN THE FIELD OF MECHATRONICS

The po­si­tion is fil­led from March 2021 or as agreed. We are loo­king for a specia­list to shape the fu­ture of the educa­tion by par­tici­pa­ting in the cur­ricula de­ve­lop­ment to­get­her with ot­her pro­fes­sio­nals. In ad­di­tion to teac­hing, work inclu­des an­tici­pa­ting the chan­ging needs of wor­king life and adap­ting the cur­ricu­lum to meet these needs by coor­di­na­ting the degree pro­gramme. Stu­dent coun­sel­ling and con­ti­nuous de­ve­lop­ment of study en­vi­ron­ments are an in­te­gral part of the job. 

We va­lue pro­fes­sio­nals with good com­mu­nica­tion skills, or­ga­nizing skills,teams wor­king skills and abi­lity to build pro­fes­sio­nal networks. All the work is stu­dent-cen­te­red. Com­pe­tence in R&D ac­ti­vi­ties and in­te­rest in na­tio­nal and in­ter­na­tio­nal co-ope­ra­tion is con­si­de­red as an ad­van­tage, as well as ex­pe­rience about dif­fe­rent pe­da­go­gical ap­proac­hes in hig­her educa­tion. 

Fin­nish Educa­tion Emplo­yers (FEE) Ge­ne­ral Col­lec­tive Agree­ment sta­tes the terms and sa­lary de­tails of the work cont­ract. Mi­ni­mum a Mas­ter’s degree is requi­red, and the se­lec­ted lec­tu­rer com­mits to gain the degree of a pro­fes­sio­nal teac­her educa­tion wit­hin th­ree years if not gai­ned be­fore star­ting in the po­si­tion. Pro­fes­sio­nal teac­her educa­tion stu­dies are meants for teac­hers who are wor­king at voca­tio­nal ins­ti­tu­tions or at uni­ver­si­ties of applied sciences. Stu­dies in the Pro­fes­sio­nal Teac­her Educa­tion Pro­gramme con­sist of 60 ECTS cre­dits and pro­vide teac­her qua­li­fica­tions in the pro­fes­sio­nal field. 

Ta­lent Cen­ter Oy is in charge of the rec­ruit­ment process. For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please con­tact Emmi Sa­lo­nen, p. +358 40 553 0240 or Mika Nii­ni­nen at mika.niininen@talentcenter.fi. 

Please sub­mit your CV and applica­tion let­ter by la­test on 12th of March 2021 to mika.niininen@talentcenter.fi.

1 kplEspoo
vrk
t
min

Isän­nöin­ti­pal­velu Isarvo Oy on pal­vel­lut asiak­kai­taan me­nes­tyk­sel­li­sesti jo yli kolme vuo­si­kym­mentä. Tar­joamme ny­ky­ai­kaista isän­nöin­ti­pal­ve­lua yh­dek­sällä paik­ka­kun­nalla. Työl­lis­tämme n. 50 pal­ve­lu­hen­kistä isän­nöin­nin am­mat­ti­laista. Asia­kas­yh­tiöi­den ta­lou­desta ja kiin­teis­töstä pi­de­tään hy­vää huolta, teemme oi­keita asioita, ja tuo­tamme ar­voa kiin­teis­tölle. 

Haemme Es­poon toi­mis­toon va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen vah­vaa ja osaa­vaa

ISÄNNÖITSIJÄÄ

Jos tun­nis­tat it­sesi seu­raa­vasta ku­vauk­sesta, saa­tat olla tu­leva työ­ka­ve­rimme.

Olet in­no­va­tii­vi­nen, uu­dis­tu­mis­ky­kyi­nen ja or­ga­ni­soin­ti­taito sekä ajan­hal­linta ovat vah­vuuk­siasi. Asia­kas­pal­velu on si­nulle luon­taista ja pal­ve­lu­hen­ki­syys it­ses­tään­sel­vyys.

Osaat myös aja­tella isän­nöin­tiä uusiksi. Di­gi­taa­li­suus ei ole si­nulle mörkö vaan mah­dol­li­suus. Si­nulla on riit­tä­vät näy­töt isän­nöin­nistä, ko­ke­musta han­ke­joh­ta­mi­sesta sekä ta­lous­osaa­mista. Kou­lu­tus ja kou­lut­tau­tu­mi­nen ei ole si­nulle vie­rasta.

Kou­lu­tuk­sesi on vä­hin­tään IAT-tut­kinto ja työ­ko­ke­musta si­nulla on isän­nöin­nistä useam­malta vuo­delta.

Vas­taat ni­met­ty­jen talo- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den asunto-osa­keyh­tiö­lain mu­kais­ten isän­nöin­ti­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vien teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­sesta lain ja hy­vän isän­nöin­ti­ta­van mu­kai­sesti. Omis­tat ajo­kor­tin ja ajo­neu­von, jolla lii­kut koh­teesta toi­seen.

Me tar­joamme si­nulle vas­tuul­li­sen, haas­ta­van ja mie­len­kiin­toi­sen työn sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.  Saat myös tar­peel­li­sen am­ma­til­li­sen li­sä­kou­lu­tuk­sen. Käy­tös­sämme ovat ny­ky­ai­kai­set isän­nöin­ti­työ­hön tar­vit­ta­vat tie­to­jär­jes­tel­mät. Mu­ka­vat työ­ka­ve­rit luo­vat meillä viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, niin jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 21.3.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.