Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2020

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJat­kuva haku

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Jat­kuva haku
1 kplTampere
vrk
t
min

Asiak­kaamme Huh­ta­kal­lio M.Oy on vuonna 1993 pe­rus­tettu on in­fra- ja pur­ku­töi­den osaaja, jonka pää­asial­li­nen toi­miala on maa­ra­ken­nus ja maan­siirto.

Haemme nyt

KAIVINKONEENKULJETTAJAA

Työt si­säl­tä­vät purku- ja seu­lon­ta­töitä. Työssä jou­tuu mat­kus­ta­maan.

Odo­tamme si­nulta hy­vää asen­netta ja ha­lua tehdä työtä. Työssä vaa­di­taan työ­tur­val­li­suus- ja tie­tur­va­kortti. Toi­vomme, että si­nulla on ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä.

Työ al­kaa vuo­kra­työ­suh­teena, mutta hy­vän te­ki­jän olemme val­miita palk­kaa­maan va­ki­tui­seksi.

Työ al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan. 

Palk­kaus on so­pi­muk­sen mu­kaan neu­vo­tel­ta­vissa.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen puh. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai 30.08.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

 

1 kplTampere
vrk
t
min

Re­mont­ti­talo Oy on vuonna 1976 pe­rus­tettu jul­ki­sivu- ja par­ve­ke­kor­jauk­siin sekä ko­ne­sau­ma­kat­toi­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, joka toi­mii pää­asiassa Tam­pe­reella ja Pir­kan­maalla

Et­simme nyt am­mat­ti­tai­toista

PELITSEPPÄÄ


Työ­teh­tä­viin kuu­lu­vat muun muassa jul­ki­si­vu­pel­li­tyk­set, mit­tauk­set, pel­tien val­mis­tus ja asen­nus.

Pys­tyt työs­ken­te­le­mään oma­toi­mi­sesti, huo­leh­dit laa­duk­kaasti, siis­tisti ja oi­kein to­teu­te­tuista rat­kai­suista. Olet ko­ke­nut pel­tia­lan am­mat­ti­lai­nen ja tun­net pel­ti­töi­den vaa­ti­muk­set.

Palk­kaus on neu­vo­tel­ta­vissa hen­ki­lön ko­ke­muk­sen ja osaa­mis­ta­son mu­kaan.

Teh­tävä on al­kuun mää­rä­ai­kai­nen, vuo­kra­työ­suhde, mutta hy­vällä te­ki­jälle on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä va­ki­tui­seksi työn­te­ki­jäksi asia­kas­yri­tyk­seen.


Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 23.08.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

1 kplTampere, Harjavalta, Pori
vrk
t
min

Haemme Insta Au­to­ma­tion Oy:n Tam­pe­reen, Po­rin tai Har­ja­val­lan suur­teol­li­suus­puis­ton toi­mi­pis­tee­seen

AUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Haemme nyt hy­vä­hen­ki­seen tii­mimme Val­met DNA ‑au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män tun­te­vaa am­mat­ti­laista. Teh­tä­vässä voit työs­ken­nellä toi­vei­desi mu­kaan sekä Tam­pe­reella, Po­rissa että Har­ja­val­lassa Ins­tan ti­loissa.

Olemme Har­ja­val­lassa tär­keä osa asiak­kai­demme sähkö- ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien in­ves­toin­tien ja mo­der­ni­soin­ti­hank­kei­den lä­pi­vien­tiä, jo­ten pää­set työs­ken­te­le­mään aina uusim­pien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa.  Olet teh­tä­väs­säsi var­mis­ta­massa ja ke­hit­tä­mässä pit­kä­ai­kais­ten asiak­kai­demme pro­ses­sien te­hok­kuutta. Si­nun ei tar­vitse olla mes­tari kai­kessa meille tul­les­sasi, vaan saat meiltä kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen vas­tuu­alu­ee­seesi. Li­säksi ta­kaamme si­nulle hy­vän joh­ta­mi­sen, mo­ni­puo­li­set pro­jek­tit sekä jat­ku­van ke­hit­ty­mi­sen ja uralla ete­ne­mi­sen Insta Au­to­ma­tio­nilla.

Toi­vomme si­nulta:

 • ai­em­paa työ­ko­ke­musta Val­met DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män pa­rissa
 • tiimi- ja asia­kas­työs­ken­te­ly­tai­toa

Työ meillä Ins­talla:

Ko­ko­nai­suu­des­saan meitä on Har­ja­val­lassa yli 40 hen­keä pit­kä­ai­kai­set ali­hank­ki­jat mu­kaan lu­kien. Osa työs­ken­te­lee Val­met DNA:n pa­rissa, mutta mu­kaan mah­tuu myös säh­kö­suun­nit­te­lun, in­stru­men­toin­nin ja asen­nus­val­von­nan ko­via am­mat­ti­lai­sia. Töitä voit tehdä toi­vees­tasi riip­puen pai­kan päältä Har­ja­val­lasta, Po­rista tai Tam­pe­reelta Ins­tan pää­kam­puk­selta. Tällä het­kellä työs­ken­te­lemme vielä pää­sään­töi­sesti ko­ti­toi­mis­toilta. Toi­vomme kui­ten­kin, että tu­le­vai­suu­dessa nä­ki­simme si­nua myös ihan kas­vo­tus­ten Har­ja­val­lassa tyy­pil­li­sim­min ker­ran vii­kossa. Mi­käli har­kit­set muut­toa työn pe­rässä Sa­ta­kun­taan, voimme avus­taa si­nua asun­to­asioissa tai muussa yk­si­löl­li­sessä avun­tar­pees­sasi, jotta pää­set mu­ka­vasti te­ke­mään Sa­ta­kun­nasta ko­tisi ja to­tea­maan, että me sa­ta­kun­ta­lai­set emme yllä mai­neemme ta­solle jäy­hyy­dessä.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme ”Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Ha­luamme, että viih­dyt meillä ja mei­dän kans­samme, ja pää­set ke­hit­tä­mään osaa­mis­tasi toi­vei­desi poh­jalta. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van lii­kun­tae­dun ja ta­pah­tu­mien kautta. Otti-ka­la­kerho nap­paa si­nut mie­lel­lään mu­kaan pil­kille Tam­pe­reelle vä­hän kau­em­paa­kin! Työn- ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta.  Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pit­kään!

Mie­titkö kui­ten­kin vielä, oli­siko Insta Au­to­ma­tion si­nun paik­kasi? Lue li­sää Tee­mun työstä Har­ja­val­lassa täältä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi mah­dol­li­sim­man pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 3.9.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme so­vel­tu­via ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Insta Au­to­ma­tion Oy on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Olemme osa suo­ma­laista Insta Group ‑tek­no­lo­gia­kon­ser­nia, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kol­mel­la­toista paik­ka­kun­nalla ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa. www.insta.fi

1 kplForssa
vrk
t
min

 

I. Lau­rell Oy on ras­kaan­ka­lus­ton pää­li­ra­ken­taja, joka val­mis­taa hak­keen ‑ja tur­peen sekä sora- ja maa-ai­nes­ten kul­je­tus­ka­lus­toa.

Haemme nyt am­mat­ti­tai­toista, hy­vät kä­den­tai­dot omaa­vaa

HITSAAJA

va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Työ­teh­tä­viisi kuu­luu mo­ni­puo­li­sia teh­tä­viä hit­sauk­sesta aina ko­koon­pa­no­töi­hin. Odo­tamme si­nulta ko­ke­musta hy­drau­lii­kan ko­koon­pa­no­töistä, huo­lel­lista työ­otetta ja pii­rus­tuk­sen lu­ku­tai­toa. Työ­hön ei si­sälly mat­kus­ta­mista, mutta tar­vit­set au­ton työ­mat­kaa var­ten.

Tar­joamme si­nulle va­ki­tui­sen työ­suh­teen va­ka­va­rai­sessa yri­tyk­sessä. Mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van ja palk­kauk­sen so­pi­muk­sen mu­kaan.

Mi­käli tun­nis­tit it­sesi ha­ke­muk­sesta, niin laita meille Cv:n li­säksi ly­hyt ku­vaus it­ses­täsi.

Käy tu­tus­tu­massa www.ilaurelloy.fi.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 30.08.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Rek­ry­toin­nissa meitä avus­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­tilla:

Päivi Pek­ka­ri­nen 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

 

1 kplUrjala
vrk
t
min

 I. Lau­rell Oy on ras­kaan­ka­lus­ton pää­li­ra­ken­taja, joka val­mis­taa hak­keen ‑ja tur­peen sekä sora- ja maa-ai­nes­ten kul­je­tus­ka­lus­toa.

Haemme nyt am­mat­ti­tai­toista, hy­vät kä­den­tai­dot omaa­vaa

HITSAAJA

va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Työ­teh­tä­viisi kuu­luu mo­ni­puo­li­sia teh­tä­viä hit­sauk­sesta aina ko­koon­pa­no­töi­hin. Odo­tamme si­nulta ko­ke­musta hy­drau­lii­kan ko­koon­pa­no­töistä, huo­lel­lista työ­otetta ja pii­rus­tuk­sen lu­ku­tai­toa. Työ­hön ei si­sälly mat­kus­ta­mista, mutta tar­vit­set au­ton työ­mat­kaa var­ten.

Tar­joamme si­nulle va­ki­tui­sen työ­suh­teen va­ka­va­rai­sessa yri­tyk­sessä. Mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van ja palk­kauk­sen so­pi­muk­sen mu­kaan.

Mi­käli tun­nis­tit it­sesi ha­ke­muk­sesta, niin laita meille Cv:n li­säksi ly­hyt ku­vaus it­ses­täsi.

Käy tu­tus­tu­massa www.ilaurelloy.fi.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 30.08.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Rek­ry­toin­nissa meitä avus­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­tilla:

Päivi Pek­ka­ri­nen 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

 

3 kpl
vrk
t
min

Dla naszego klienta, firm zaj­mujących się obróbką kom­po­nen­tow me­ta­lowych miedzy in­nymi do branzy au­to­mo­tive, poszu­ku­jemy

ope­ra­tora la­sera CNC

Osoby zat­rud­nione będą od­powiedzialna za obs­luge la­sera i wy­ko­na­nie ele­men­tow zgod­nie ze specy­fi­kacja.
Od kan­dy­datów ocze­ku­jemy:
- doświadcze­nie na maszy­nach typu: La­ser Prima-Power Ge­nius 6 kw, 2kW Amada ENSIS 3015 AJ, Amada La­ser 4 kW, Finn-power Pla­tino P6 la­ser 4 kW, — doswiadcze­nie w pracy na la­se­rach, jest wy­mo­giem, ktory trzeba spel­nic. Osoby bez doswiadcze­nia nie beda brane pod uwage w proce­sie rek­ru­tacyj­nym.
- go­towość do dłu­go­ter­mi­nowej współpracy, umowa na czas nie­o­kreś­lony
- sa­modziel­ność oraz wy­soka ja­kość wy­ko­nywa­nych ele­mentów z uwzględ­nie­niem za­sad BHP
- zn­ajo­mość języka an­giels­kiego na pozio­mie umoż­liwiającym ko­mu­ni­kacje z przełożo­nym — wa­ru­nek ko­nieczny.
- umiejęt­ność czy­ta­nia ry­sunków tech­nicz­nych.

Ofe­ru­jemy dłu­gotrwale i sta­bilne zat­rud­nie­nie w oparciu o fińską umowę o pracę. Przejrzyste za­sady i uczciwe po­dejście do pracow­ników: wa­runki oferty i umowę wy­syłamy przed roz­poczęciem pracy. Or­ga­nizu­jemy zakwa­te­rowa­nie w miesz­ka­niu służ­bowym z posza­nowa­niem prywat­ności oso­bis­tej (jedna osoba pokój). Dbamy o in­te­gracje z nowym miejscem, dos­tarczamy in­for­macji ułatwiających życie w Fin­lan­dii, po­ma­gamy w całym proce­sie re­je­stracji po­bytu. Wy­nagrodze­nie płacimy na konto ban­kowe, dwa razy w mie­siącu: 15-ty i os­tatni dzień mie­siąca. Wy­nagrodze­nie zgodne z fińs­kimi ukła­dami zbio­rowymi: do­datki zmia­nowe, bo­nus za skrócony czas pracy, wy­nagrodze­nie ur­lo­powe.

Osoby zain­te­re­sowane proszone sa o przes­la­nie swo­jego CV w jezyku pols­kim lub an­giels­kim  na adres mai­lowy: dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi

1 kplTampere
vrk
t
min

Ki­via­hon Kai­vin Oy on pe­rus­tettu vuonna 2008 ja sen ko­ti­paikka on Kan­ga­sala. Yri­tys te­kee kaik­kia maan­ra­ken­nusa­lan­töitä muun muassa poh­ja­työitä, kun­nal­lis­tek­ni­siä töitä, ka­dun­ra­ken­ta­mista, kun­nos­sa­pi­to­töitä, tien­hoi­toa ja pur­ku­työitä.

Et­simme nyt ko­ke­nutta 

KAIVINKONEENKULJETTAJAA

Edel­ly­tämme si­nulta ko­ke­musta kai­vin­ko­neen­käy­töstä, ko­ke­musta kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­sesta sekä voi­massa ole­vaa tie­tur­val­li­suus­kort­tia. Li­säetu ko­ke­mus 3d ko­neoh­jauk­sen käy­töstä. Pe­reh­dy­tämme tehtävään.Työt si­jait­se­vat pää­sään­töi­sesti Pir­kan­maan alu­eella.

Työ­suhde al­kaa vuo­kra­suh­tei­sena, mutta olemme val­miit tar­joa­maan am­mat­ti­lai­selle va­ki­tui­sen työ­suh­teen.

Työt al­ka­vat elo­kuun ai­kana tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 16.08.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

1 kplLaitila
vrk
t
min

Et­simme asiak­kaamme ko­ne­pa­jalle Lai­ti­laan

LASERLEIKKAAJAA

Toi­mit la­se­ro­pe­raat­to­rina vas­ta­ten kap­pa­leen­vaih­dosta ja itse leik­kaus­pro­ses­sista. Si­nulla on mie­lel­lään jon­kin ver­ran ko­ke­musta la­ser­leik­kaa­jan teh­tä­vistä. Teh­tävä vaa­tii pii­rus­tus­ten­lu­ku­tai­toa, tark­kuutta ja täs­mäl­li­syyttä. Oh­jel­moin­ti­tai­toa ei vaa­dita, mutta se kat­so­taan eduksi teh­tä­vää täy­tet­täessä.

Työ on kak­si­vuo­ro­työtä maa­nan­taista per­jan­tai­hin.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sen ja CV:si mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 9.8. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

Please send you CV and applica­tion to jere.nokkonen@talentcenter.fi as soon as pos­sible but la­test on 9.8.2020. / Pro­simy o przesła­nie apli­kacji na adres jere.nokkonen@talentcenter.fi

 

 

 

3 kplPori
vrk
t
min

Haemme asia­kas­yri­tyk­sil­lemme

BAARITYÖNTEKIJÖITÄ

Et­simme reip­paita ja iloi­sia baa­ri­työn­te­ki­jöitä keik­ka­työ­hön. Odo­tamme ha­ki­jalta ai­kai­sem­paa työ­ko­ke­musta alalta sekä an­nis­kelu- ja hy­gie­nia­pas­sia. Työ­vuo­roja tar­jolla heti, kun so­piva hen­kilö löy­tyy.

Mi­käli koet ole­vasi ha­ke­mamme hen­kilö, ota pi­kai­sesti yh­teyttä Emmi Sa­lo­seen, p. 0405530240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. 

1 kplPori
vrk
t
min

Ultra Ac­tion Park on Po­rin Puu­vil­lan kaup­pa­kes­kuk­seen avattu uusi kon­septi, joka tuo Po­riin mah­dol­li­suu­den päästä ko­ke­maan elä­myk­siä sekä har­ras­ta­maan uu­della ta­valla. Puis­ton ve­to­nau­loja ovat mm. Olym­pia-ta­son tram­po­lii­nia­lue, Air­bag ‑alas­tu­lo­patja, Nin­ja­rata, Pe­lia­reena, Kii­pei­ly­la­by­rintti sekä voi­mis­te­lua­lue ja Airt­rack.

Puisto tar­joaa myös erin­omai­set mah­dol­li­suu­det yri­tys­ten vir­kis­tys­päi­viin yh­dis­tä­mällä ak­ti­vi­tee­tit, ruuan sekä il­lan­viet­to­pai­kan.

Haemme Ultra Ac­tion Par­kiin

TOIMINTAPUISTO-OHJAAJAA

Tar­jolla oi­kea unel­ma­duuni lii­kun­nal­li­selle hur­ja­päälle joka viih­tyy las­ten ja nuor­ten pa­rissa!

Et­si­mämme hen­ki­löt pyö­rit­tä­vät Ultra Ac­tion Par­kin päi­vit­täistä toi­min­taa, hoi­ta­vat kas­saa, huo­leh­ti­vat tur­val­li­suu­desta ja opas­ta­vat kä­vi­jöitä puis­ton saloi­hin. Myös puis­ton siis­tey­destä ja ylei­sestä viih­ty­vyy­destä huo­leh­ti­mi­nen kuu­luu oh­jaa­jien teh­tä­viin. Ai­kai­sempi ko­ke­mus vas­taa­vasta teh­tä­västä kat­so­taan eduksi, sa­moin kuin kai­ken­lai­nen ko­ke­mus eri­lais­ten ryh­mien oh­jaa­mi­sesta tai vaik­kapa ur­hei­lu­jouk­ku­een val­men­ta­mi­sesta. Tär­keintä kui­ten­kin on, että olet so­si­aa­li­nen ja iloi­nen tyyppi ja olet tram­po­lii­nilla tai Nin­ja­ra­dalla kuin ko­to­nasi.

Teh­tävä on osa-ai­kai­nen. Täysi-ikäi­syys ja suo­men kie­len taito vaa­di­taan.

 

Ha­ku­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus vii­meis­tään 9.8. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

 

 

1 kplHämeenlinna
vrk
t
min

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­löstö- ja asian­tun­ti­ja­talo. Toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Tam­pe­reella ja Po­rissa. Toi­mimme koko Suo­men alu­eella sekä kan­sain­vä­li­sesti. Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin sekä me teemme hen­ki­lös­tö­vuo­krausta.

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme rei­pasta ja luo­tet­ta­vaa 

MAANRAKENNUSAPUMIESTÄ

Työ­koh­teet si­jait­se­vat pää­asiassa Hä­meen­lin­nan alu­eella. Ar­vos­tamme ai­kai­sem­paa ko­ke­musta maan­ra­ken­nus­töistä.

Työ­ot­teel­tasi olet it­se­näi­nen ja oma-aloit­tei­nen. Si­nulla on voi­mas­sao­le­vat työ­tur­val­li­suus- ja tie­tur­va­kor­tit.

Työn­kesto on 1- 2 kuu­kautta.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, koska teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Työ­suhde al­kaa heti elo­kuun alussa.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 2408574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 09.08.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplPori
vrk
t
min

Ultra Ac­tion Park on Po­rin Puu­vil­lan kaup­pa­kes­kuk­seen avattu uusi kon­septi, joka tuo Po­riin mah­dol­li­suu­den päästä ko­ke­maan elä­myk­siä sekä har­ras­ta­maan uu­della ta­valla. Puis­ton ve­to­nau­loja ovat mm. Olym­pia-ta­son tram­po­lii­nia­lue, Air­bag-alas­tu­lo­patja, Nin­ja­rata, Pe­lia­reena, Kii­pei­ly­la­by­rintti sekä voi­mis­te­lua­lue ja Airt­rack.

Puisto tar­joaa myös erin­omai­set mah­dol­li­suu­det yri­tys­ten vir­kis­tys­päi­viin yh­dis­tä­mällä ak­ti­vi­tee­tit, ruuan sekä il­lan­viet­to­pai­kan, sillä puis­ton yh­tey­teen on avattu myös asiak­kai­den toi­voma po­ri­lai­sen Tu­ro’s ‑ra­vin­to­la­kon­sep­tin street food ‑ra­vin­tola.

Haemme Turo’s Heavy Ke­bab Puu­vil­laan

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄÄ

Et­si­mämme hen­kilö pyö­rit­tää street food ‑ra­vin­to­lan päi­vit­täistä toi­min­taa: val­mis­taa ja ka­saa an­nok­sia sekä huo­leh­tii keit­tiön siis­tey­destä. Si­nulla on ai­kai­sem­paa ko­ke­musta keit­tiö­puo­len teh­tä­vistä ja omis­tat hy­gie­nia­pas­sin. Keit­tiö­teh­tä­vien li­säksi työs­ken­te­let tar­vit­taessa vä­lillä myös kas­salla ja tar­joi­le­massa. Toi­vomme si­nun ole­van so­si­aa­li­nen ja iloi­nen tyyppi, joka toi­mii jous­ta­vasti tii­missä.

Työ on osa-ai­kai­nen ja al­kaa elo­kuun alussa. Täysi-ikäi­syys ja suo­men kie­len taito vaa­di­taan. 

Ha­ku­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 9.8. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 kplTampere
vrk
t
min

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­löstö- ja asian­tun­ti­ja­talo. Toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Tam­pe­reella ja Po­rissa. Toi­mimme koko Suo­men alu­eella sekä kan­sain­vä­li­sesti. Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä teemme so­vel­tu­vuusar­vioin­teja ja ky­ky­tes­tauk­sia.

Haetko uusia haas­teita? Haemme nyt ko­ke­nutta

AUTOMAATIOSUUNNITTELIJAA 

Edel­ly­tämme si­nulta:

Teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta (sähkö ja/tai au­to­maa­tio) ja ko­ke­musta suun­nit­te­lu­teh­tä­vistä sekä käyt­töö­no­toista asiak­kai­den ti­loissa. Toi­vomme si­nulta ko­ke­musta Sie­men­sin suun­nit­te­luoh­jel­mis­toista. Tar­vit­set työs­säsi myös englan­nin kie­len­tai­toa ja tar­vit­taessa mah­dol­li­suutta mat­kus­ta­mi­seen ko­ti­maassa sekä ul­ko­mailla.

Tar­joamme si­nulle:

Mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via pro­jek­teja, joita et pääse te­ke­mään mis­sään muu­alla. Mo­ni­puo­li­set vaih­te­le­vat pro­jek­tit tar­joa­vat myös mah­dol­li­suu­den oman osaa­mi­seen hyö­dyn­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Li­säksi tar­joamme miel­lyt­tä­vän työym­pä­ristö va­kaa­va­rai­sessa yri­tyk­sessä kil­pai­lu­ky­kyi­sellä pal­kalla ja ke­hit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Työ­suhde al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 31.07.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

 

1 kplPori
vrk
t
min

KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY on paik­ka­kun­nan oma ener­giayh­tiö, joka pal­ve­lee asiak­kai­taan mo­ni­puo­li­silla tuote- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­noil­laan. Edul­li­sen säh­kö­tar­jon­nan li­säksi yl­lä­pi­dämme säh­kö­verk­koa, tuo­tamme ja jaamme kau­ko­läm­pöä, myymme öl­jyä, au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­miä sekä muita ko­din ener­gia­rat­kai­suja. Muut­tu­vissa mark­ki­noissa meille on tär­keää ke­hit­tää pal­ve­lu­tar­jon­taamme ja asia­kas­lä­heistä toi­min­ta­ta­paa, jotta var­mis­tamme asiak­kai­demme tyy­ty­väi­syy­den tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Va­ka­va­rai­sen yh­tiömme lii­ke­vaihto on yli 11 mil­joo­naa eu­roa ja meillä työs­ken­te­lee 14 alan am­mat­ti­laista.

Haemme Sä­ky­lään

TEKNISTÄ PÄÄLLIKKÖÄ

Toi­mit joh­to­ryh­mämme jä­se­nenä ja si­nulla on ko­ko­nais­vas­tuu yh­tiömme säh­kö­verkko- ja kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­noista. Li­säksi toi­mit säh­kö­töi­den joh­ta­jana ja mah­dol­li­sesti läm­pö­lai­tos­ten käy­tön­val­vo­jana.

Ha­luat si­tou­tua yh­ti­öömme, toi­minta-alu­ee­seemme ja ta­voit­tei­siimme. An­namme teh­tä­viisi ja vas­tuu­alu­ee­seesi pe­rus­teel­li­sen pe­reh­dy­tyk­sen. Si­nulla tu­lee olla voi­massa oleva S1-pä­te­vyys tai val­mius sen hank­ki­mi­seen. Mi­käli et vielä omaa kau­ko­läm­pö­tun­te­musta ja ‑ser­ti­fi­kaat­teja, olet val­mis ne hank­ki­maan.

Ar­vos­tamme

- laa­jaa ver­kosto-osaa­mista ja ko­ke­musta eri­tyi­sesti säh­kö­ver­kon suunnittelusta/rakentamisesta/käyttötehtävistä

- jous­ta­vuutta, esi­mies­ko­ke­musta ja hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja

- it-tai­toja

Tar­joamme

- vas­tuul­li­sen ja mo­ni­puo­li­sen teh­tä­vän ener­gia-alan nä­kö­ala­pai­kalla

- kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen sekä hy­vät hen­ki­lös­tö­edut

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut, Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jätä ha­ke­mus, palk­ka­toi­vo­mus ja an­sio­luet­telo osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään per­jan­taina 13.8.2020.

1 kplJyväskylä
vrk
t
min

Maan­siirto Vii­ala Oy on vuonna 1985 pe­rus­tettu maan­ra­ken­nus ja maan­siir­toa­lan yri­tys.

Et­simme nyt Jy­väs­ky­lään

KAIVINKONEENKULJETTAJAA MAANRAKENNUSALALLE

Toi­vomme si­nulta ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn ja ko­ke­musta kun­nal­lis­tek­nii­kan ra­ken­ta­mi­sesta, kai­vin­ko­neen käy­töstä sekä 3D-lait­teis­ton käy­töstä sekä voi­massa ole­vaa työ­tur­val­li­suus­kort­tia. Pe­reh­dy­tämme teh­tä­vään. Tar­joamme am­mat­ti­lai­selle va­ki­tui­sen työ­suh­teen.

Hae tätä paik­kaa pi­kim­mi­ten, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

Työ­suhde al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi 23.08.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplHelsinki
vrk
t
min

Säh­kö­ura­kointi Aho Oy on vuonna 2000 pe­rus­tettu säh­kö­ura­koin­ti­liike, jolla on ura­koin­ti­ryhmä S‑2 pä­te­vyys. Yri­tys te­kee ker­ros­ta­lo­jen, lii­ke­ti­lo­jen sekä ri­vi­ta­lo­jen säh­köis­tyk­siä. Toi­mia­lu­eena on lä­hinnä Keski- ja Etelä-Suomi.

Tule nyt me­nes­ty­jien jouk­koon! Haemme nyt

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ/SÄHKÖTEKNIKKOA

 Teh­tä­viin kuu­luu:

 • Työ­maa­kier­rok­set
 • Vas­tuut työ­maista
 • Ta­lou­del­li­nen vas­tuu urakoista/työmaista

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • Säh­kö­tek­ni­kon tai säh­köin­si­nöö­rin kou­lu­tusta
 • 5‑vuotta työn­joh­dol­lista ko­ke­musta
 • Ko­ke­musta säh­kö­ura­koin­nista
 • IT-tai­dot ja di­gi­taa­li­nen osaa­mi­nen
 • Pro­jek­tio­saa­mista
 • Etuna ko­ke­mus urak­ka­las­ken­nasta  

 Palk­kaus ja muut edut:

 • Kil­pai­lu­ky­kyi­nen palk­kaus so­pi­muk­sen mu­kaan 
 • Täy­sau­toetu
 • Kulttuuri‑, lii­kunta- ja lou­na­se­dut

Tar­joamme:

 • Mie­len­kiin­toi­sen ja haas­ta­van teh­tä­vän va­ka­va­rai­sessa yri­tyk­sessä.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai vii­meis­tään 16.08.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

5 kpl
vrk
t
min

Haemme Sa­ta­kun­nan alu­eelle

KASSAMYYJÄ / HYLLYTTÄJÄ

Työ on tar­vit­taessa työ­hön kut­sut­ta­vaa jous­ta­vaa keik­ka­työtä.

Heit­täydy mu­kaan, voit työs­ken­nellä lo­mal­lasi, oman työsi tai opis­ke­lusi ohessa, se­son­gin ajan täysi-ai­kai­sesti tai jo­tain siltä vä­liltä.

Työ on kassa ja hyl­ly­tys­työtä eri­pi­tui­sina keik­koina, eri asia­kas­yri­tyk­sissä. Työtä on tar­jolla asiak­kai­den tar­pei­den mu­kai­sesti hy­vin­kin vaih­te­le­vasti, kaik­kina kau­pan au­kio­loai­koina niin ar­kena kuin juh­lana.

Kas­sa­myyn­ti­työ vaa­tii si­nulta so­si­aa­li­suutta, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä ja reip­paan ri­peää työs­ken­te­ly­asen­netta. Omaat hy­vän pai­neen­sie­to­ky­vyn ja ky­vyn sel­viy­tyä yl­lät­tä­vis­tä­kin asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teista. Hyl­ly­tys vaa­tii hy­vää fyy­sistä kun­toa, tark­kuutta, ri­peyttä sekä asi­aan kuu­lu­vaa asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä.

Hy­mysi ei hyydy kii­reen­kään kes­kellä. Olet oma­toi­mi­nen, luo­tet­tava ja jous­tava. Ha­luat ke­hit­tyä asia­kas­pal­ve­lun am­mat­ti­lai­seksi. Asia­kas­pal­velu on tär­kein teh­tä­väsi!

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta kau­pan alalta
 • Hy­vää tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toa
 • Täysi-ikäi­syyttä
 • Ikä­ra­ja­pas­sia
 • Veik­kaus­taito
 • Suo­men kie­len tai­toa
 • Mah­dol­li­suutta liik­kua keik­ko­jen mu­kaan Sa­ta­kun­nan alu­eella

Tar­joamme ha­ki­jalle:

 • Työtä oman ai­ka­tau­lun mu­kai­sesti
 • Työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­sen pal­kan
 • Mah­dol­li­suu­den edetä kau­pan alalla
 • Mo­ni­puo­li­sen, mie­len­kiin­toi­sen ja vaih­te­le­van työn

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­vistä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 23.8.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

1 kplTampere
vrk
t
min

Asia­kas­yri­tyk­semme eri­kois­osaa­mi­nen on läm­pö­kä­sit­tely joka on olen­nai­nen osa eri­lai­sia val­mis­tus­pro­ses­seja, ja sii­hen kuu­luu joukko tek­nii­koita ja eri­kois­pro­ses­seja, joi­den avulla pa­ran­ne­taan me­tal­lien ja seos­ten omi­nai­suuk­sia ja voi­daan pi­den­tää kom­po­nent­tien käyt­töi­kää

Haemme asia­kas­yri­tyk­seemme Tam­pe­reelle

KUNNOSSAPITOASENTAJAA

 

Teh­tä­viin kuu­luu me­kaa­ni­seen kun­nos­sa­pi­toon ja kor­jauk­siin liit­ty­vät teh­tä­vät.

Säh­kö­puo­len ko­ke­mus kat­so­taan eduksi.

Mah­dol­li­suus työl­lis­tyä asia­kas­yri­tyk­seen va­ki­tui­sesti mää­rä­ai­kai­suu­den jäl­keen.

Edel­ly­tämme so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vas­taa­vaa työ­ko­ke­musta ja ky­kyä it­se­näi­seen työ­hön.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö niin jätä ha­ke­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian, vii­meis­tään 23.8.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.