Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
PoriJat­kuva haku

Haemme asia­kas­yri­tyk­sil­lemme Po­riin syk­syksi ja pik­ku­jou­lu­kau­teen

KEIKKATYÖNTEKIJÖITÄ RAVINTOLA-ALALLE

Oletko opis­ke­lija, joka mie­lel­lään tie­naisi opin­to­jen ohella tai et­sitkö li­sä­työtä ny­kyi­sen työsi oheen? Keik­ka­työ so­pii si­nulle, joka ha­luat työs­ken­nellä sil­loin, kun si­nulle so­pii ja kar­tut­taa työ­ko­ke­musta mah­dol­li­sesti useam­masta eri yri­tyk­sestä. Keik­ka­työ­vuo­rot ovat siis va­paa­va­lin­tai­sia ja saat itse päät­tää mil­lai­sissa vuo­roissa työs­ken­te­let.

Et­simme keik­ka­työn­te­ki­jöitä eri teh­tä­viin ra­vin­tola-alalle. Työ­vuo­roja on tar­jolla mm. blok­ka­reille, baa­ri­työn­te­ki­jöille, tar­joi­li­joille, sa­lia­pu­lai­sille sekä tis­ka­reille. Kaik­kiin työ­teh­tä­viin ei vaa­dita ai­em­paa ko­ke­musta, vaan iloi­nen ja rei­pas asenne vie jo pit­källe. Edel­ly­tämme kui­ten­kin 18 vuo­den ikää. 

Ker­rot­han ha­ke­muk­ses­sasi, että mil­lai­set keik­ka­työt si­nua kiin­nos­ta­vat. 

Kiin­nos­tuitko? Jätä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240, emmi.salonen@talentcenter.fi.

 

Jat­kuva haku
1 kplPori
vrk
t
min

Haemme asiak­kaal­lemme Po­rin alu­eelle

TUOTANTOPÄÄLLIKKÖÄ

Teh­tä­viisi kuu­luu en­si­si­jai­sesti tuo­tan­non­suun­nit­telu ja sen oh­jaus. Hal­lin­nol­li­set teh­tä­vät ku­ten esim. las­ku­jen hy­väk­sy­mi­set kuu­lu­vat myös toi­men­ku­vaasi. 

Odo­tamme si­nulta ra­ken­nus­puo­len kou­lu­tusta (ra­ken­nus­mes­tari, ins. tai DI) ja ko­ke­musta alan teh­tä­vistä. Olet toi­mi­nut esi­mie­henä jon­kin ai­kaa, ja omaat hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Asia­kas­lu­pauk­sen pi­tä­mi­nen ja ai­ka­tau­luissa py­sy­mi­nen on si­nulle kun­nia-asia.  Olet jä­mäkkä ja asial­li­nen asioi­den sekä ih­mis­ten joh­taja.

Tar­joamme si­nulle haas­ta­van ja mie­len­kiin­toi­sen teh­tä­vän li­säksi kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan pe­rin­teik­käässä ja hy­vä­mai­nei­sessa yh­tiössä.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat soit­ta­malla  Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 tai säh­kö­pos­titse jari.nokkonen@talentcenter.fi. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 14.12.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­velu — asian­tun­ti­ja­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

1 kplHarjavalta
vrk
t
min

Suo­men joh­tava keit­tiö­val­mis­taja Puus­telli Group Oy on per­heyh­tiö ja osa va­ka­va­raista Har­ja­valta-kon­ser­nia. Kon­ser­niin kuu­luu myös Kas­telli-ta­lot Oy. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli n.452 milj.euroa ja va­ki­tui­sessa työ­suh­teessa oli n. 1200 hen­ki­löä. Puus­telli-keit­tiöt ja Kas­telli-ta­lot ovat jo vuo­sia ol­leet alansa mark­kin­ajoh­ta­jia Suo­messa.

Haemme ka­lus­te­teh­taal­lemme Har­ja­val­taan va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen

LÄHETTÄMÖN ESIMIESTÄ

Lä­het­tä­mön esi­mie­henä vas­taat lä­het­tä­mön päi­vit­täi­sestä ope­ra­tii­vi­sesta toi­min­nasta ja joh­ta­mi­sesta. Vas­tuul­lasi on mm. 30 lo­gis­tiik­ka­työn­te­ki­jän hen­ki­löstö, ma­te­ri­aa­lit, ko­neet ja lait­teet.

Teh­tä­väs­säsi ke­hi­tät oman vas­tuu­alu­eesi toi­min­taa ja huo­leh­dit, että osas­tosi hen­ki­löstö työs­ken­te­lee te­hok­kaasti ja tur­val­li­sesti. Asia­kas­pal­velu ja sen hy­vin hoi­ta­mi­nen on si­nulle tär­keä arvo.

Teh­tä­vässä me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää mm.

- ko­ke­musta lo­gis­tii­kan esi­mies- ja ke­hi­tys­teh­tä­vistä

- ajo­jär­jes­tely- ja kul­je­tus­suun­nit­te­lun ko­ke­mus kat­so­taan eduksi

- suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa (ruotsi kat­so­taan eduksi)

- hy­viä tie­to­tek­niik­ka­tai­toja.

Tar­joamme Si­nulle koko työyh­tei­sömme tuen ja hy­vät hen­ki­lös­tö­edut. Teh­da­sa­lu­eel­tamme löy­tyy myös oma työ­ter­veys­huolto. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat soit­ta­malla Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 tai säh­kö­pos­titse jari.nokkonen@talentcenter.fi

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 14.12.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­velu — asian­tun­ti­ja­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

 

1 kplPori
vrk
t
min

Sampo-Ro­sen­lew Oy on toi­mi­nut sa­malla ton­tilla Po­rin sy­dä­messä jo yli 150 vuotta. Teol­li­sen toi­min­nan juu­ret yl­tä­vät vuo­teen 1853, jol­loin Oy W. Ro­sen­lew Ab per­hey­ri­tys aloitti toi­min­tansa. Sampo-Ro­sen­lew Oy pe­rus­tet­tiin vuonna 1991. Tätä ny­kyä yh­tiö tun­ne­taan kan­sain­vä­li­sesti kor­kea­laa­tui­sista leik­kuu­pui­mu­reis­taan ja met­sä­ko­neis­taan, joita toi­mi­te­taan yli 30 maa­han. Sampo-Ro­sen­lew työl­lis­tää Po­rissa noin 250 eri alo­jen am­mat­ti­lai­sia markkinointi‑, myynti‑, tuotanto‑, tuo­te­ke­hi­tys- ja pal­ve­lu­teh­tä­vissä. Yh­tiö tie­dos­taa si­tou­tu­neen, mo­ti­voi­tu­neen ja osaa­van hen­ki­lös­tön mer­ki­tyk­sen, jota ei tuo­tan­non au­to­ma­ti­sointi pysty kos­kaan täy­sin kor­vaa­maan.

Haemme Po­riin pui­mu­ri­lii­ke­toi­min­taamme

HUOLTOINSINÖÖRIÄ

Saat vas­tuul­lesi Eu­roo­pan dii­le­ri­ver­kos­tomme ja Suo­men avai­na­siak­kuuk­sien tuotetuki‑, kou­lu­tus- ja pal­ve­lu­teh­tä­vät. Luot kou­lu­tus- ja ma­nu­aa­li­ma­te­ri­aa­lit, kier­rät asiak­kais­samme, ja huo­leh­dit ajan­ta­sai­sesta in­for­maa­tiosta ken­tälle. Tuet dii­le­rei­tämme päi­vit­täi­sellä yh­tey­den­pi­dolla, ja hoi­dat mah­dol­li­set rekla­maa­tiot.

Si­nulla on vä­hin­tään am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­ta­son ko­ke­musta maatalous‑, met­sä­ta­lous- tai ra­ken­nus­puo­len ko­nei­den huolto- ja kor­jaus­toi­min­noista. Teh­tävä vaa­tii koh­tuul­li­sesti mat­kus­ta­mista ja työ­kie­linä käy­tät vä­hin­tään suo­mea ja englan­tia.

Omaat hy­vät so­si­aa­li­set val­miu­det ja työs­ken­te­let mie­lel­lään teh­tä­vässä, joka vaa­tii oma-aloit­teel­li­suutta ja oman vas­tuu­alu­een it­se­näistä hoi­ta­mista. Pi­dät ih­mis­ten kanssa työs­ken­te­lystä, ja ha­luat ke­hit­tää kump­pa­niyh­teis­työ­tämme yhä pa­rem­maksi.

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen vas­tuu­alu­een vah­vassa kas­vussa ole­vassa lii­ke­toi­min­nas­samme. Pe­reh­dy­tämme si­nut teh­tä­viisi ja huo­leh­dimme am­mat­ti­tai­tosi yl­lä­pi­tä­mi­sestä tar­vit­ta­villa kou­lu­tuk­silla. Meillä on hy­vät työ­ter­veys- ja lii­kun­ta­pal­ve­lut sekä eteen­päin kat­sova tiimi tu­ke­nasi.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­dot saat soit­ta­malla tai sähköpostitse:Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään kes­ki­viik­kona 8.12.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 kplLuvia
vrk
t
min

Lu­vian Saha Oy on yksi Suo­men suu­rim­mista ja va­ka­va­rai­sim­mista yk­si­tyi­sistä sa­ha­ta­va­ran ja sa­ha­ta­va­ran jat­ko­ja­los­tei­den tuot­ta­jista. Yh­tiö val­mis­taa sa­ha­ta­va­ran jat­ko­ja­los­tus­toi­min­nois­saan noin 50 000 m³ höy­lät­tyjä ja pin­ta­kä­si­tel­tyjä tuot­teita. Yh­tiön ko­ko­nais­lii­ke­vaihto on noin 90 MEUR ja myyn­nistä 85 % koh­dis­tuu vien­ti­mark­ki­noille, 32 eri maa­han. Yh­tiön hen­ki­lös­tö­määrä ko­ko­nai­suu­des­saan on 125 hen­ki­löä. Toi­mi­piste si­jait­see Lu­vialla, Eu­ra­joen kun­nassa.

Haemme Lu­vialle va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen

TUOTANNON ESIMIESTÄ

Teh­tä­viisi kuu­luu

- jat­ko­ja­los­tus­lin­jo­jen ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan joh­ta­mi­nen ja sen suun­nit­telu
- pro­ses­sin tuot­ta­vuu­den ja laa­dun ke­hit­tä­mi­nen
- hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen hal­linta ja kou­lu­tus­suun­nit­telu
- työ­tur­val­li­suus ja sen ke­hit­tä­mi­nen.

Teh­tä­väs­säsi ra­por­toit yh­tiön tuo­tan­to­joh­ta­jalle.

Odo­tamme ja ar­vos­tamme

- ko­ke­musta sa­ha­ta­va­ran jat­ko­ja­los­tus­pro­ses­seista
- ko­ke­musta esi­mies­työs­ken­te­lystä
- teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta (esi­mer­kiksi AMK-in­si­nööri tai vas­taava)
- hy­vää ih­mis­ten joh­ta­mis­tai­toa sekä yh­teis­työ­ky­kyä
- sys­te­maat­tista, jat­ku­vaan pa­ran­ta­mi­seen täh­tää­vää työs­ken­te­ly­otetta
- pai­neen­sie­to­ky­kyä.

Tar­joamme

- hy­vän, kan­nus­ta­van ja rei­lun työyh­tei­sön va­ka­va­rai­sessa ja ke­hit­ty­vässä yri­tyk­sessä
- kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter. 

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla: Jari Nok­ko­nen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­veesi kera vii­meis­tään 06.12.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Ha­ke­mus­ten kä­sit­tely ja haas­tat­te­lut voi­daan aloit­taa jo ha­kua­jan ku­luessa, ja teh­tävä voi­daan täyt­tää heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä.

 

1 kpl
vrk
t
min

Sal­lila Ener­gia Oy on vuonna 1914 pe­rus­tettu, kol­mesta yh­tiöstä koos­tuva ener­giayh­tiöi­den kon­serni, joka toi­mii lä­hinnä Var­si­nais-Suo­messa ja Sa­ta­kun­nassa. Yh­tiön pää­paikka on Alas­ta­rolla, joka kuu­luu Loi­maan kau­pun­kiin.

Sal­lila Ener­gia ‑kon­serni tar­joaa mo­ni­puo­li­sia säh­kön myyn­tiin, verk­ko­pal­ve­lui­hin ja ener­gia­jär­jes­tel­mien toi­mi­tuk­siin liit­ty­viä pal­ve­luja.

Vir­taa ja vä­lit­tä­mistä

Haemme heille nyt

ENERGIAPÄÄLLIKKÖÄ

Voit olla et­si­mämme hen­kilö, jos löy­dät it­sesi seu­raa­vasta ku­vauk­sesta:

Olet oma-aloit­tei­nen, ah­kera, ai­kaan­saava ja myyn­ti­hen­ki­nen tii­mi­pe­laaja. Si­nulla on säh­kö­tek­ni­nen kou­lu­tus — tek­nikko, in­si­nööri, DI ja vahva käy­tän­nön säh­kö­jär­jes­tel­mien tun­te­mus. Tai­toi­hisi kuu­lu­vat pro­jek­ti­hal­lin­nan osaa­mi­nen ja englan­nin kie­len su­juva käyt­tä­mi­nen. Liik­kuva työ vaa­tii oman au­ton käyt­tö­mah­dol­li­suutta.

Työ­teh­tä­viisi tu­lee kuu­lu­maan

  • au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mät: myynti, asia­kas­työ, pal­ve­lu­kon­sep­tien ke­hi­tys, tek­ni­nen neu­vonta
  • säh­kö­au­to­jen la­taus­jär­jes­tel­mät: myynti, asia­kas­työ, pal­ve­lu­kon­sep­tien ke­hi­tys, tek­ni­nen neu­vonta.
  • osal­lis­tu­mi­nen pien­tuo­tanto- ja pien­ve­si­voi­ma­lai­tos­ten asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin sekä osal­lis­tu­mi­nen eri­tyyp­pi­siin ke­hi­tys­pro­jek­tei­hin.

Tar­joamme mah­dol­li­suu­den ke­hit­tyä ura­po­lulla mo­ni­puo­li­siin teh­tä­viin. Teh­tä­vän vaa­ti­vuu­den mu­kai­sen palk­kauk­sen li­säksi tar­joamme kat­ta­vat hen­ki­lös­tö­edut laa­jen­ne­tusta työ­ter­veys­huol­losta lii­kunta- ja kult­tuu­ri­se­te­lei­hin.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 06.12.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa

(Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kplPori
vrk
t
min

SUNNIEMEN KARTANO — ERIKOISKASVITILA ULVILAN HARJUNPÄÄSSÄ

Sa­ta­kun­nan Ul­vi­lassa, Sun­nie­men Kar­ta­non mailla vil­jel­lään pork­ka­naa, pals­ter­nak­kaa, pa­kas­te­her­neitä, veh­nää ja oh­raa. Ti­laa pyö­ri­te­tään Mat­ti­lan per­heen voi­min: Ilkka ja hä­nen poi­kansa Toni-An­ton työn­te­ki­jöi­neen pi­tä­vät huo­len siitä, että ku­lut­ta­jat löy­tä­vät päi­vit­täi­set lä­hellä tuo­te­tut vi­ta­mii­ni­pom­minsa lä­hi­kaup­pansa vi­han­nes­hyl­lystä. Lue li­sää: www.sunniemenkartano.fi.

Haemme asiak­kaal­lemme mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen

PAKKAAMOTYÖNTEKIJÄÄ

Työ­teh­tä­vässä olet mu­kana pork­ka­noi­den pesu‑, la­jit­telu- ja pak­kaus­pro­ses­sissa. Ai­kai­sempi ko­ke­mus vas­taa­vista töistä kat­so­taan eduksi. Työ ta­pah­tuu läm­pi­missä si­sä­ti­loissa.

Työ­päi­vät si­joit­tu­vat tiis­tain ja per­jan­tain vä­lille, 15–20h/viikko. Työ al­kaa heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä ja työ­suhde kes­tää huhti-tou­ko­kuun asti.

Oletko et­si­mämme hen­kilö? Jätä meille ha­ke­mus! Toimi ri­peästi, mutta vii­meis­tään 5.12.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lut aloi­te­taan jo ha­kuai­kana.

1 kplInari, Savukoski, Sodankylä
vrk
t
min

Kai­paatko tal­vi­kau­deksi mai­se­man­vaih­dosta? Miltä kuu­los­taisi työ La­pin lu­moa­vim­massa lo­ma­pai­kassa re­von­tul­ten alla?

Kaks­laut­ta­nen on per­he­ho­telli Suo­men La­pissa 250 km na­pa­pii­riltä poh­joi­seen. Kaks­laut­ta­sesta on vuo­sien var­rella kas­va­nut Suo­men kan­sain­vä­li­sesti tun­ne­tuin mat­kai­lu­yri­tys, joka on edel­leen pe­rus­ta­jansa Jus­sin hel­lässä huo­massa. Voit lu­kea Kaks­laut­ta­sesta li­sää täältä.

Haemme nyt Kaks­laut­ta­selle useita työn­te­ki­jöitä mo­niin eri teh­tä­viin!

Et­simme

♦ VASTAANOTTOVIRKAILIJOITA

♦ SIIVOOJIA

♦ TARJOILIJOITA

♦ KOKKEJA

♦ KIINTEISTÖNHOITAJIA

♦ LUMITYÖNTEKIJÖITÄ.

Kaks­laut­ta­nen jär­jes­tää ma­joi­tuk­sen, ja an­taa työn­te­ki­jöille kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen. Edel­ly­tyk­senä teh­tä­vissä on englan­nin kie­len taito. Toi­vomme si­nun aloit­ta­van työt mah­dol­li­sim­man pian. 

Jos kiin­nos­tuit, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi meille pi­kai­sesti osoit­teessa https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6619229, mutta vii­meis­tään 28.11.2021. Mai­nit­set­han ha­ke­muk­ses­sasi mistä tehtävästä/tehtävistä olet kiin­nos­tu­nut. 

———————————————————————————————————

Do you feel like you need a change of sce­nery for the win­ter sea­son? How about a job in Lapland’s most enc­han­ting ho­li­day re­sort un­der the Nort­hern lights?

Kaks­laut­ta­nen is a fa­mily ho­tel in Fin­nish Lapland, 250 ki­lo­met­res north of the Arc­tic Circle. Little by little, Kaks­laut­ta­nen has grown to become Finland’s in­ter­na­tio­nally best-known tra­vel busi­ness. It is still being run by Jussi, with great care and at­ten­tion – the way it has always been. You can read more about Kaks­laut­ta­nen here

We are now loo­king for se­ve­ral emplo­yees for many dif­fe­rent ro­les:

♦ RECEPTIONISTS

♦ CLEANERS

♦ WAITERS

♦ CHEFS

♦ JANITORS

♦ SNOW CLEARANCE WORKERS

Kaks­laut­ta­nen ar­ran­ges an accom­mo­da­tion and gi­ves emplo­yees a compre­hen­sive orien­ta­tion. The abi­lity to speak English is a requi­re­ment. We hope you can start as soon as pos­sible.

Did you get in­te­res­ted? Please apply th­rough the on­line applica­tion sys­tem at https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6619229 as soon as pos­sible but no la­ter than the 28th of No­vem­ber. Please men­tion in your applica­tion the po­si­tion or po­si­tions you are in­te­res­ted in.

 

1 kplEura, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Pori, Rauma, Säkylä
vrk
t
min

Ko­va­tech Oy on ny­ky­ai­kai­nen tek­ni­sen kau­pan liike, joka pal­ve­lee asiak­kai­taan kor­kealla asian­tun­te­muk­sella ja ko­ke­muk­sella pe­rin­teitä kun­nioit­taen ja uusim­paan tek­niik­kaan kou­lut­tau­tuen. Pe­rin­tei­käs yri­tys on pe­rus­tettu vuonna 1984.

Et­simme asiak­kaal­lemme Ko­ke­mäelle 

KORJAAMOPÄÄLLIKKÖÄ

Tässä vas­tuul­li­sessa teh­tä­vässä vas­taat huolto- ja va­rao­sa­toi­min­nasta asia­kasta kuun­nel­len ja ym­mär­täen. Huo­leh­dit asia­kas­ko­ke­muk­sesta lois­ta­valla pal­ve­lua­sen­teella, niin huol­lon kuin myy­mä­lä­myyn­nin­kin puo­lella. Me­nes­tyt teh­tä­vässä, jos si­nulla on vank­kaa ko­ke­musta alalta ja työn­joh­dol­lista osaa­mista sekä po­si­tii­vi­nen, am­mat­ti­mai­nen ote työ­hösi. Olet hyvä or­ga­ni­soi­maan, saat hom­mat luis­ta­maan etkä pel­kää tart­tua haas­tei­siin. Pys­tyt työs­ken­te­le­mään it­se­näi­sesti, te­ke­mään pää­tök­siä ja kan­ta­maan niistä vas­tuun. Pys­tyt toi­mi­maan ajoit­tai­sessa kii­reessä ja pai­neessa eikä her­mosi petä ko­vas­sa­kaan pai­kassa. Ym­pä­ril­lesi saat osaa­van ja kan­nus­ta­van työ­tii­min tuen. 

Työssä edel­ly­te­tään laaja-alai­sesti au­to­kan­nan sekä sii­hen liit­ty­vän tek­nii­kan tun­te­mista.

Au­toa­lan am­mat­ti­lai­selle mie­len­kiin­toi­nen ja mo­ni­puo­li­nen työ pe­rin­teik­kään yri­tyk­sen pal­ve­luk­sessa. 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään 28.11.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Ins­ta­gram).

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!