Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Li­sä­tie­dot
Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJat­kuva haku

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

1 kplKankaanpää
vrk
t
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yri­tys.

Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on yksi maa­il­man suu­rim­mista kip­si­le­vy­toi­mit­ta­jista ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme nyt Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

TYÖNJOHTAJAA

Joh­dat tuo­tan­to­pro­ses­siamme oman vuo­rosi kanssa ja vas­taat tuo­tan­tomme lä­pi­me­nosta en­nak­ko­suun­ni­tel­man mu­kai­sesti. Si­nulla on kyky ja halu toi­mia esi­mie­henä sekä ke­hit­tää joh­ta­mis­tai­to­jasi. Joh­dat ko­ke­neita am­mat­ti­lai­sia ja hy­vän il­ma­pii­rin li­säksi var­mis­tat tur­val­li­suus- ja laa­tu­vaa­ti­muk­set. Toi­mit lä­hei­sessä yh­teis­työssä teh­taan joh­don ja työn­joh­taja kol­le­goi­desi kanssa, jo­ten toi­vomme si­nulta hy­vien vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen li­säksi nuo­re­kasta ja in­nos­tu­nutta asen­netta jat­ku­vaan pa­ran­ta­mi­seen.

Edellä mai­nit­tu­jen vaa­ti­mus­ten li­säksi ar­vos­tamme

• tek­nistä osaa­mista

• SAP tai muuta ERP ‑käyt­tö­ko­ke­musta

• ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­desta

• rat­kai­su­kes­keistä ja rau­hal­lista asen­netta

• englan­nin kie­li­tai­toa

Si­tou­dumme hen­ki­lös­tömme kou­lu­tuk­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Mi­käli tun­nis­tit it­sesi ha­ku­teks­tin kes­kei­sistä osista ja ha­luat työs­ken­nellä me­nes­ty­vässä kan­sain­vä­li­sessä kon­ser­nis­samme, voit olla ha­ke­mamme työn­joh­taja.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­siamme hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla
Mika Nii­ni­seltä p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi
Jere Nok­ko­selta, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 9.2.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 kplUlvila
vrk
t
min

Sat­ma­tic Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista. Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla ja Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee yh­teensä noin 120 alan am­mat­ti­laista. Sat­ma­tic Oy on osa pörs­siyh­tiö AS Harju Elek­te­riä. Sat­ma­tic-kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2019 oli noin 60 mil­joo­naa eu­roa. Kul­jemme in­no­vaa­tioi­den aal­lon­har­jalla ja mo­ni­puo­li­sen kes­kus­val­mis­tuk­semme li­säksi toi­mi­tamme jat­ku­vasti esi­mer­kiksi au­rin­koe­ner­gian rat­kai­suja sekä säh­kö­ajo­neu­vo­jen la­taus­rat­kai­suja. Pa­nos­tamme vah­vasti omien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien ke­hit­tä­mi­seen ja mark­ki­noille tuo­mi­seen ja tar­vit­semme nyt li­sää te­ki­jöitä jouk­koomme.

Haemme Ul­vi­laan ko­koon­pa­no­tii­mil­lemme

TYÖNJOHTAJAA

Työs­säsi joh­dat it­se­näi­sesti noin pa­rin­kym­me­nen hen­gen asen­ta­ja­ryh­mää. Tuo­tan­non päi­vit­täi­nen re­surs­sointi ja ke­hit­tä­mi­nen on vas­tuul­lasi. Toi­mit tii­viissä yh­teis­työssä pro­jek­ti­pääl­li­köi­den kanssa ja huo­leh­dit tii­misi kanssa toi­mi­tusai­ko­jen ja laa­dun pi­tä­mi­sestä asia­kas­toi­mi­tuk­sis­samme.

Me­nes­tyäk­sesi työs­säsi osaat säi­lyt­tää rau­hal­li­sen ot­teen ki­pe­ris­sä­kin ti­lan­teissa ja omaat erin­omai­set or­ga­ni­soin­ti­ky­vyt kii­rei­sessä toi­min­taym­pä­ris­tössä. Olet kes­kiössä toi­mi­tus­var­muu­temme ja asia­kas­lu­pauk­semme täyt­tä­mi­sessä.

Toi­vomme si­nulta

 • säh­kö­alan kou­lu­tus­taus­taa
 • ko­ke­musta esi­mies­työs­ken­te­lystä
 • pää­tök­sen­te­ko­ky­vyk­kyyttä
 • ke­hit­ty­mis­ha­luk­kuutta ja myön­teistä elä­män­kat­so­musta.

 

Rek­ry­toin­tia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä, mika.niininen@talentcenter.fi puh. 040 7303327

Jätä cv ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 26.1.2020

1 kpl
vrk
t
min

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields.

For our cus­to­mer, we are loo­king for

CNC OPERATOR-PROGRAMMER

Work task:

- CNC tur­ning mac­hine DMG Mori-Seiki, Fa­nuc cont­rol
- Ope­ra­ting + pro­gram­ming
- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:
- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer
- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
- abi­lity to work in­de­pen­dently
- excel­lent work­mans­hip
- blue prints know­ledge
- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
- Com­mu­nica­tive English

1 kpl
vrk
t
min

Talent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields.

For our cus­to­mer, we are loo­king for

CNC OPERATOR-PROGRAMMER.

Work task:
- Ope­ra­ting + pro­gram­ming CNC boring/milling mac­hine: two Zayer mac­hi­nes max mo­ve­ments 12 400 x 1500 x 2000, table 1200 x 14 000, cont­rol TNC-426 and TNC-155, tool chan­ger (30 p.) and one CME 4000 x 1200 x 1500 table 1200 x 4500, TNC-426, tool chan­ger (40 p.); cont­rol TNC-155 and TOS WRD x=13000mm y=6000mm, Hei­den­hein TNC 135 — 530 cont­rol, max mo­ve­ments x = 5000, y = 2500, z = 2200
- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:
- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer- at least 3 years
- know­ledge of Hei­den­hain cont­rol
- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
- abi­lity to work in­de­pen­dently
- excel­lent work­mans­hip
- blue prints know­ledge
- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
- Com­mu­nica­tive English

1 kplPori
vrk
t
min

Neste Tii­lin­mäki jest stacja pa­liw, gdzie możesz rów­nież dobrze zjeść. W swo­jej ofercie po­sia­dają: śnia­da­nia, obiady, da­nia z karty, Ko­ti­pizza oraz po­siłki ban­kie­towe. Znajdziesz tam rów­nież kawiar­nie. Oprócz dobrego jedze­nia i pa­liwa znajdziesz u nas rów­nież myj­nie i mec­ha­nika sa­moc­ho­dowego, oraz nała­du­jesz swój elekt­ryczny sa­mochód.

Dla naszego klienta Neste Tii­li­mäki poszu­ku­jemy:

KUCHARZA

Jes­teś ideal­nym kan­dy­da­tem, jeśli:

 • pot­ra­fisz przy­go­tować at­rakcyjne i smaczne jedze­nie,
 • pot­ra­fisz świet­nie zor­ga­nizować swoja prace,
 • pot­ra­fisz pracować pod presja,
 • jes­teś go­towy do pracy zmia­nowej i wee­ken­dowej,
 • znasz język an­gielski lub fiński na pozio­mie ko­mu­ni­ka­tyw­nym,

Dni w Neste Tii­li­mäki są różne, więc elas­tycz­ność i od­powied­nia pos­tawa oraz en­tuz­jazm są bardzo ważne. Tej pracy nie można wy­ko­nać sa­memu, dla­tego powi­nie­neś być dobrym graczem zes­połowym. Wy­ma­gamy rów­nież fińs­kiego pasz­portu hi­gie­nicz­nego oraz ne­ga­tyw­nego wy­niku ba­da­nia na sal­mo­nelle.

Nasza oferta:

 • in­te­re­sująca praca, gdzie każdy dzień jest inny,
 • praca w peł­nym wy­miarze,
 • moż­liwość uczest­nicze­nia w pla­nowa­niu menu,

Jeśli jes­teś szu­kana przez nas osoba, odwiedź naszą stronę in­ter­ne­tową i apli­kuj już dziś!

1 kplPori
vrk
t
min

Neste Tiilimäki:A gas sta­tion where you can fuel your ve­hicle also eat good food. They of­fer break­fast, lunch and à la carte, Ko­ti­pizza and banquet meals. Neste Tii­li­mäki has a ca­fe­te­ria ser­vice, car wash and car main­te­nance ser­vices and char­ging op­por­tu­nity for your elect­ric car.

For our cus­to­mer, Neste Tii­li­mäki, we are loo­king for:

A CHEF

You are the per­fect can­di­date if:

 • You can make att­rac­tive and tasty food.
 • You are quick and you know how to or­ga­nize your work
 • You can work un­der pres­sure
 • You are ready to work on shifts and wee­kends

Wor­king days at Neste are dif­fe­rent, so flexi­bi­lity, at­ti­tude and ent­husiasm are very im­por­tant. This work can­not be done alone, so you should be a good team player. We also require a hy­giene pass­port and a ne­ga­tive sal­mo­nella cer­ti­ficate.

Our of­fer:

 • In­te­res­ting job where every day is dif­fe­rent
 • Full-time job
 • The op­por­tu­nity to par­tici­pate in menu plan­ning

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site www.talentcenter.fi/tyonhakijalle and apply to­day!

1 kplTampere
vrk
t
min

Gron­lund Pal­ve­lut on yli 120 sii­vous- ja tu­ki­pal­ve­lui­den am­mat­ti­laista työl­lis­tävä sii­vous­yri­tys, joka on toi­mi­nut Pir­kan­maan seu­dulla jo 30-vuo­den ajan. Pal­ve­lu­va­li­koi­maamme si­säl­tyy toimisto‑, por­ras­sii­vous, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den toi­mi­ti­lo­jen sii­vous. Toi­mia­lu­eemme on Tam­pere, Kan­ga­sala, Lem­päälä, No­kia, Pirk­kala, Sas­ta­mala ja Ylö­järvi.

Haemme nyt asiak­kaal­lemme Gron­lund Pal­ve­lut Oy:lle

PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄÄ

Et­simme si­nua rei­pas, fyy­si­sesti jak­sava, hy­vät käy­tös­ta­vat omaava ja maa­lais­jär­jellä va­rus­tettu hen­kilö, hoi­ta­maan yri­tys­koh­tei­tamme ja toi­mi­maan puh­dis­tus­työn­te­ki­jänä. Ym­mär­rät riit­tä­vän hy­vin suo­mea. Ko­ke­mus puh­dis­tus- tai kiin­teis­tö­alan­töistä on eduksi.

Tar­joamme va­ki­tui­sen ko­koai­kai­sen työn. Liik­kuva työ edel­lyt­tää B ajo­kort­tia. Työ­ajoissa saat käyt­töösi ta­lon au­ton.

Liity osaa­vaan jouk­komme!

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­ta­vat:
Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi
Petri Hei­nola p 044 988 3394 petri.heinola@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 30.01.2020 men­nessä.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

3 kplValkeakoski
vrk
t
min

Ha­ka­food Oy on 2002 pe­rus­tettu kon­di­to­ria ja lei­po­mo­tuot­tei­den val­mis­taja, joka toi­mii mer­kit­tä­vänä ali­hank­ki­jana Suo­men suu­rim­mille lei­po­mo­tuot­tei­den myy­jille. Ha­ka­food Oy val­mis­taa tuot­tei­taan sekä vä­hit­täis­kauppa että Ho­ReCa-sek­to­rille ja on alansa mo­der­nein toi­mija Suo­messa.

LEIPOMOTYÖNTEKIJÄ

Haemme Ha­ka­food Oy:n lei­po­molle Val­kea­kos­kelle useita lei­po­mo­työn­te­ki­jöitä.

Työs­ken­te­let pak­kaus­lin­jalla ja pak­kaus­työn ohella val­vot, että pak­kauk­set ovat kun­nol­li­sia ja laa­tu­vaa­ti­muk­set täyt­tä­viä. Osal­lis­tut myös mui­hin lei­po­mon työ­teh­tä­viin, ku­ten mas­san val­mis­tuk­seen.

Et­simme reip­paalla asen­teella ole­via te­ki­jöitä, joilla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus- ja tii­mi­työ­tai­dot sekä ky­kyä it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn.

Kat­somme eduksi ai­em­man ko­ke­muk­sen teol­li­sesta elin­tar­vi­kea­lan työs­ken­te­lystä tai vas­taa­vista työym­pä­ris­töistä.

Työ on kak­si­vuo­ro­työtä, ar­ki­päi­vi­sin klo 6:00 — 22:00 vä­li­senä ai­kana.

Työ al­kaa vuo­kra­työ­suh­teena, jonka jäl­keen mah­dol­li­suus va­ki­nais­tua asiak­kaan pal­ve­luk­seen.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­ta­vat:

Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 2408574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Petri Hei­nola p 044 9883394 petri.heinola@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 04.02.2019 men­nessä.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

2 kplNokia, Pirkkala, Tampere
vrk
t
min

Ra­kas­tatko ih­mis­ten aut­ta­mista ja si­nulla on hy­vät asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot?

Haemme asiak­kaal­lemme

KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄÄ, NOKIA, TAMPERE, PIRKKALA

Voit tehdä työtä koko- tai osa-ai­kai­sena.

Työ­teh­tä­viisi kuu­luu muun muassa sii­vousta, ruo­an­lait­toa ja kau­pas­sa­käyn­tiä asiak­kai­den tar­pei­den mu­kaan. Saat hoi­det­ta­vaksi oman asia­kas­kun­nan ja voit vai­kut­taa omaan ka­len­te­riisi.

Et­simme po­si­tii­vi­sella asen­teella ja hy­villä asia­kas­pal­ve­lu­tai­doilla ole­via hen­ki­löitä, joilla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja ky­kyä it­se­näi­seen työ­hön. Ko­ke­mus ko­ti­pal­ve­lua­lasta on eduksi. Si­nulla on työyh­tei­sön tuki ta­ka­nasi ja me au­tamme hy­gie­nia­pas­sin han­kin­nassa.

Työtä on ar­ki­päi­vi­sin klo 9.00–17.00 vä­li­senä ai­kana ja si­nulla täy­tyy olla oma auto käy­tet­tä­vissä.

Tule mu­kaan iloi­seen jouk­koomme!

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä:
Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 03.02.2020

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplTampere
vrk
t
min

Asiak­kaamme on di­gi­taa­li­sen asia­kas­han­kin­nan huip­puo­saaja ja yksi Poh­jois­mai­den no­peim­min kas­va­vista mark­ki­noin­tia­lan yri­tyk­sistä.

Et­simme nyt Tam­pe­reelle

ASIANTUNTIJAMYYJÄÄ

Me­nes­tyäk­sesi asian­tun­ti­jana täy­tät seu­raa­vat tun­nus­mer­kit:

• Pi­dät myyn­nistä (ja si­nulla on halu aut­taa asiak­kaita myy­mällä heille so­pi­vat rat­kai­sut), se on jopa in­to­hi­mosi ja olet hyvä siinä – voit olla myös myyn­tiin ha­luava toi­sen alan tai­taja mutta ha­lua myyn­tiin pi­tää olla

• Si­nulla on kyky toi­mia no­peas­ti­kin muut­tu­vassa mark­ki­nassa ja halu et­siä tie­toa sekä so­vel­taa sitä niin asiak­kaan, si­nun it­sesi kuin myös työ­nan­ta­jan­kin par­haaksi

• Han­kit, pi­dät, joh­dat ja kas­va­tat di­gi­taa­li­sen me­dian asiak­kuuk­sia

• Pi­dät yh­teyttä ja neu­vot­te­let proak­tii­vi­sesti asiak­kai­den kanssa pu­he­li­mitse ja asia­kas­ta­paa­mi­sissa – myös muut yh­tey­den­pi­to­ka­na­vat ovat si­nulla jo ar­ki­päi­väi­sessä käy­tössä

 

Kat­somme eduksi nämä:

• Ai­empi myyn­ti­ko­ke­mus (eri­tyi­sesti B2B-ko­ke­mus)

• Kun­nian­himo, ta­voit­teel­li­suus ja pai­neen­sie­to­kyky: olet val­mis te­ke­mään ko­vasti töitä saa­vut­taak­sesi ta­voit­teesi

• Tii­mi­työs­ken­te­ly­kyky: jak­sat in­nos­taa ja tsem­pata myös kol­le­gaa

• It­se­näi­nen työ­ote ja taito joh­taa omaa työs­ken­te­lyäsi

• Vah­vat neu­vot­te­lu­tai­dot, sa­na­val­mius sekä it­se­var­muus kes­kus­tella yri­tys­ten pää­tök­sen­te­ki­jöi­den kanssa

• Kiin­nos­tus suo­ma­laista yri­tys­kent­tää, eri­lai­sia toi­mia­loja ja yri­tyk­siä koh­taan

 

Tar­joamme si­nulle:

• Alan rei­luim­man pal­kit­se­mis­mal­lin; edel­ly­tyk­set myydä pal­jon ja tie­nata hy­vin (yli vuo­den meillä ol­lei­den myy­jien kes­kian­sio 4660 e/kk, par­hai­den myy­jien vuo­sian­siot yli 100 000 e/v – ei palk­ka­kat­toa!)

• Mah­dol­li­suu­den ra­ken­taa oma asia­kas­salk­kusi omien kiin­nos­tuk­sen koh­tei­desi poh­jalta; salk­kusi asiak­kai­siin pää­set te­ke­mään so­pi­mus­ten uusin­toja ja pal­ve­lu­tar­jon­nan laa­jen­nuk­sia – mak­samme myös näistä pro­vi­sion!

• Alan ko­vim­mat am­mat­ti­lai­set to­teut­ta­maan myy­mäsi rat­kai­sut asiak­kail­lesi, mikä luo par­haat edel­ly­tyk­set saada asiak­kail­lesi par­haita mah­dol­li­sia mark­ki­noin­nin tu­lok­sia

• Run­saat ja mo­ni­puo­li­set työ­suhde-edut 

• Avoi­men ja kes­kus­te­le­van or­ga­ni­saa­tion, jossa on vahva osaa­mi­sen ja­ka­mi­sen kult­tuuri, sekä jossa jo­kai­sella on va­paus ja vas­tuu vai­kut­taa

• Kat­ta­van al­ku­kou­lu­tuk­sen sekä jat­ku­vaa am­mat­ti­tai­toa yl­lä­pi­tä­vää kou­lu­tusta

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­ta­vat 

Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 2408574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi
Petri Hei­nola p 044 9883394 petri.heinola@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Haet­han paik­kaa pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään pe 31.01.2020.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, kou­lu­tus­rat­kai­sut, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.