Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku
1 kplYlöjärvi
vrk
t
min

Onko kiin­teis­tö­au­to­maa­tio sekä läm­mi­tys- ja läm­mön­tal­teen­ot­to­jär­jes­tel­mien ra­ken­ta­mi­nen ja huol­to­työt si­nulle tut­tua? Jos vas­ta­sit kyllä, niin jatka lu­ke­mista.

Haemme nyt pit­kään toi­mi­neelle asiak­kaal­lemme

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOASENTAJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sähkö- tai au­to­maa­tio­alalta sekä ko­ke­musta ra­ken­nusau­to­maa­tiosta, kyt­ken­nöistä, käyn­tiin­ajoista sekä käyt­töön­ot­to­tar­kas­tuk­sista.

Ar­vos­tamme

  • ai­em­paa ko­ke­musta kiin­teis­tö­au­to­maa­tion asen­nus­teh­tä­vistä, huol­loista ja suun­nit­te­lusta
  • ko­ke­musta oh­jel­moin­nista
  • lai­te­tun­te­musta: Sie­mens, Ho­neywell, John­son
  • hy­viä asia­kas­pal­ve­lu­tai­toja.

Tule osaa­vaan jouk­koomme!

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 31.01.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

10 kplPori
vrk
t
min

Seik­kai­lu­puisto Hui­kee Yy­te­rissä et­sii

SEIKKAILUOHJAAJIA

Ha­luatko päästä osaksi tii­miä, joka tar­joaa hui­keita seik­kai­lue­lä­myk­siä kai­ke­ni­käi­sille? Toi­vomme si­nun ole­van luon­teva esiin­tyjä, joka us­kal­taa reip­paasti ot­taa oh­jaa­jan roo­lin.   

Et­simme oh­jaa­jia seik­kai­lu­puis­toon pää­sään­töi­sesti ajalle touko-lo­ka­kuu sekä kii­rei­sim­mälle se­son­gille ke­sä­kuun puo­lesta vä­listä kou­lu­jen al­kuun.

Seik­kai­luoh­jaa­jien toi­men­ku­vaan kuu­luu pää­sään­töi­sesti asiak­kai­den opas­tus ja tur­val­li­suu­desta huo­leh­ti­mi­nen seik­kai­lu­puis­ton ak­ti­vi­tee­teissa. Li­säksi seik­kai­lu­puis­ton päi­vit­täi­set yl­lä­pi­to­teh­tä­vät ja myyn­ti­työt tuo­vat vaih­te­le­vuutta työ­päi­viin.  

Edel­ly­tämme ha­ki­joilta

• vä­hin­tään 18 vuo­den ikää
• ky­kyä työs­ken­nellä kii­reessä ja pai­neen alla
• lii­kun­nal­li­suutta — työ edel­lyt­tää, että pe­rus­kun­to­taso on kun­nossa
• ah­ke­ruutta, jous­ta­vuutta, vas­tuun­tun­toa ja hy­viä yh­teis­työ­tai­toja.

Ke­sä­kuun 2021 en­sim­mäi­sellä vii­kolla jär­jes­te­tään kii­pei­ly­oh­jaus­kurssi, jo­hon osal­lis­tu­mi­nen on vält­tä­mä­töntä kai­kille uusille työn­te­ki­jöille.

Ar­vos­tamme työn­te­ki­jöitä va­li­tes­samme

• oma-aloit­tei­suutta
• kie­li­tai­toa; englanti, plus­sana muut kie­let
• mah­dol­lista ai­em­paa ko­ke­musta asia­kas­pal­ve­lu­työstä
• ym­pä­ris­tö­myön­tei­syyttä.

Tar­joamme si­nulle

• pit­kän ja var­man ke­sä­työ­suh­teen
• kou­lu­tusta, josta si­nulle on hyö­tyä myös jat­kossa
• pal­jon haus­kaa ja haas­ta­vaa asia­kas­pal­ve­lu­työtä
• mu­ka­van työyh­tei­sön ja työ­ka­ve­rit.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter.

Oletko ha­ke­mamme hen­kilö? Jätä ha­ke­mus 28.2.2021 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Il­moi­tamme kai­kille ha­ki­joille haun tu­lok­set.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi

Löy­dät mei­dät myös so­mesta;
Ins­ta­gram — @talentcenter
Face­book — Ta­lent Cen­ter Oy
Lin­ke­din — Ta­lent Cen­ter Oy. 

1 kplPori
vrk
t
min

Haemme KMJ-En­gi­nee­rin­gille

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ

Työs­ken­te­let säh­kö­ver­kos­ton suun­nit­te­lun ja las­ken­nan pa­rissa teol­li­suu­den mo­ni­puo­li­sissa pro­jek­teissa sekä lai­va­sek­to­rilla. Ta­voit­te­lemme py­sy­vää ja va­kaata kas­vua, jo­ten haemme uutta, va­ki­tuista osaa­jaa va­jaan kym­me­nen hen­gen säh­kö­alan asian­tun­ti­joi­den jouk­koomme. En­si­si­jai­sesti toi­mi­piste teh­tä­vässä on Po­rin Puu­vil­lassa uusissa ja ava­rissa ti­lois­samme, mutta si­joit­tua voit ha­lu­tes­sasi Tam­pe­reel­le­kin.

Teh­tä­vässä vaa­di­taan työ­ko­ke­musta teol­li­suu­den säh­kö­asen­nus- ja säh­kö­suun­nit­te­lu­teh­tä­vistä, sekä kes­ki­jän­nite- ja pien­jän­ni­te­puo­len lait­teis­to­jen tun­te­musta. Ha­luat ja ky­ke­net kan­ta­maan ko­ko­nais­vas­tuun pro­jek­teis­tasi, ja kes­kus­te­let ja ra­por­toit luon­te­vasti asiak­kai­demme kanssa nii­den ete­ne­mi­sestä. Hy­vän työil­ma­pii­rin pi­tä­mi­nen yllä omalta osal­tasi on si­nulle luon­te­vaa. Si­nulla on säh­kö­puo­len in­si­nöö­rin tai diplomi-in­si­nöö­rin kou­lu­tus­tausta, sekä ma­te­maat­tista ky­vyk­kyyttä.

Säh­kö­voi­ma­tek­nii­kan ja säh­kö­verk­ko­jen las­ken­taoh­jel­mien osaa­mi­nen on eduksi teh­tä­vässä. Ver­kos­to­las­ken­nan ai­kai­sempi osaa­mi­nen ei ole suin­kaan vält­tä­mä­töntä, sillä pe­reh­dy­tämme si­nut teh­tä­viisi koko KMJ:n voi­min. Tär­keintä on, että ha­luat ke­hit­tyä ver­kos­to­las­ken­nan huip­puam­mat­ti­lai­seksi alan joh­ta­vassa yri­tyk­sessä!

KMJ:lla si­nua odot­taa hy­vä­hen­ki­nen työyh­teisö, jonka ren­toon ja asian­tun­te­vaan po­ruk­kaan on helppo tulla mu­kaan. Teemme töitä mie­lel­lämme yh­dessä ja jaamme asian­tun­te­mus­tamme toi­sil­lemme. Meitä yh­dis­tää mm. halu ke­hit­tyä alalla, lii­kun­nal­li­suus ja töis­sä­kin kuk­kiva huu­mori. Osana Insta Group ‑kon­ser­nia al­le­kir­joi­tamme täy­sin koko kon­ser­nia yh­dis­tä­vän mot­tomme “Lupa luot­taa”, joka kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme niin asiak­kaille päin kuin työyh­tei­sön­kin kes­ken. Mak­samme osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn- ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. KMJ:lla ja koko Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van lii­kun­tae­dun ja er­go­no­mis­ten työ­pis­tei­den kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pit­kään.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi . Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään tiis­taina 1.2.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Tä­hän työ­teh­tä­vään liit­tyen teemme huu­mausai­ne­tes­tin en­nen työ­suh­teen al­ka­mista.

 

KMJ-En­gi­nee­ring Oy on vuonna 1997 pe­rus­tettu säh­köin­si­nöö­ri­toi­misto, joka toi­mii Insta Grou­pin osana. Pal­ve­lemme teol­li­suu­den ja kiin­teis­tö­jen säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­luun ja yl­lä­pi­toon sekä ener­gian- ja säh­kön laa­dun mit­tauk­siin liit­ty­vissä asian­tun­tija- ja suun­nit­te­lu­teh­tä­vissä.

Insta Group Oy on suo­ma­lai­nen tek­no­lo­gia­kon­serni, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kah­del­la­toista paik­ka­kun­nalla ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa.

1 kplTampere
vrk
t
min

Haemme Insta Au­to­ma­tion Oy:n Säh­kön­ja­kelu ‑yk­sik­köön Tam­pe­reelle

HUOLTOINSINÖÖRIÄ

Työs­ken­te­let säh­kön­ja­ke­lu­ver­kon kun­nos­sa­pi­don pa­rissa vaih­te­le­vissa pro­jek­teissa tii­viissä yh­teis­työssä pit­kä­ai­kais­ten asiak­kai­demme kanssa. Työ­hösi kuu­lu­vat säh­kön­laa­dun­mit­tauk­set pi­täen si­säl­lään kom­pen­son­ti­lai­te­huol­lot ja ‑uusin­nat. Tä­män li­säksi tu­let työs­ken­te­le­mään suo­ja­re­le­koes­tuk­sissa sekä käyt­töön­ot­to­töissä, ja osal­lis­tut myös säh­kön­ja­ke­lun huolto- ja uusin­ta­pro­jek­tei­hin. Asiak­kai­namme ovat niin teollisuus‑, säh­kön­ja­ke­lu­yh­tiöt kuin kaup­pa­kiin­teis­töt­kin. Käy lu­ke­massa li­sää täältä, mitä pal­ve­luita tuo­tamme asiak­kaille.

Tu­let osaksi Säh­kön­ja­ke­lun tii­vistä asian­tun­ti­ja­tii­miä, jolta saat sekä apua että va­pautta joh­taa itse it­seäsi. Tii­missä on mo­ni­puo­lista säh­kö­alan osaa­mista, jo­ten pää­set ha­lu­tes­sasi laa­jen­ta­maan osaa­mis­tasi hy­vin mo­ni­puo­li­sesti. Noin kol­mas­osa työ­ajas­tasi ku­luu asiak­kail­lamme ym­päri lä­hinnä Etelä- ja Keski-Suo­mea. Asiak­kaalla otat it­se­näi­sen asian­tun­ti­ja­roo­lin, mutta teet tar­vit­taessa yh­teis­työtä koko tii­min kanssa, jotta voimme toi­mit­taa laa­duk­kaan avai­met kä­teen ‑pal­ve­lun kor­jaus­töi­neen.

Teh­tä­vässä suo­riu­tu­mi­seksi edel­ly­tämme si­nulta osaa­mista ja mie­lui­ten jo ai­em­paa työ­ko­ke­musta säh­kön­laa­dun mit­tauk­sista ja ana­lyy­seistä. Tä­män li­säksi omaat hy­vät yh­teis­työ- ja vuo­ro­vai­ku­tus­val­miu­det, ja ha­luat ai­dosti toi­mia sekä tii­min että asiak­kai­demme pa­rissa. Eduksi teh­tä­vässä kat­so­taan säh­kö­puo­len kor­kea­kou­lu­tut­kinto sekä muu säh­kö­alan työ­ko­ke­mus. Englan­nin kie­li­taito on teh­tä­vässä etu, mutta pää­asial­li­sesti asia­kas­kun­nas­samme työs­ken­nel­lään suo­men kie­lellä. Kaik­kea si­nun ei tar­vitse osata kui­ten­kaan tul­les­sasi, vaan tar­joamme si­nulle luon­nol­li­sesti kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen ja jat­ku­van tuen teh­tä­viin.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn- ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van lii­kun­tae­dun, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Sa­ran­kul­massa pää­set hyö­dyn­tä­mään kun­to­sa­liamme ja säh­kö­pyö­rän la­taus­pis­teitä. Otti-ka­la­kerho nap­paa si­nut mie­lel­lään mu­kaan pil­kille! Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pit­kään! Lue li­sää meistä Ins­ta­lai­sista täältä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään 29.1.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle . Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.

Tä­hän työ­teh­tä­vään liit­tyen teemme pe­rus­muo­toi­sen hen­ki­lö­tur­val­li­suus­sel­vi­tyk­sen ja huu­mausai­ne­tes­tin en­nen työ­suh­teen al­ka­mista.

 

Insta Au­to­ma­tion Oy on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen am­mat­ti­laista.

Insta Au­to­ma­tion on osa Insta Group Oy:ta, suo­ma­laista tek­no­lo­gia­kon­ser­nia, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kah­del­la­toista paik­ka­kun­nalla ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa.

1 kplEspoo
vrk
t
min

Isän­nöin­ti­pal­velu Isarvo Oy on pal­vel­lut asiak­kai­taan me­nes­tyk­sel­li­sesti jo yli kolme vuo­si­kym­mentä. Tar­joamme ny­ky­ai­kaista isän­nöin­ti­pal­ve­lua yh­dek­sällä paik­ka­kun­nalla. Työl­lis­tämme n. 50 pal­ve­lu­hen­kistä isän­nöin­nin am­mat­ti­laista. Asia­kas­yh­tiöi­den ta­lou­desta ja kiin­teis­töstä pi­de­tään hy­vää huolta, teemme oi­keita asioita, ja tuo­tamme ar­voa kiin­teis­tölle. 

Haemme Es­poon toi­mis­toon va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen vah­vaa ja osaa­vaa

ISÄNNÖITSIJÄÄ

Jos tun­nis­tat it­sesi seu­raa­vasta ku­vauk­sesta, saa­tat olla tu­leva työ­ka­ve­rimme.

Olet in­no­va­tii­vi­nen, uu­dis­tu­mis­ky­kyi­nen ja or­ga­ni­soin­ti­taito sekä ajan­hal­linta ovat vah­vuuk­siasi. Asia­kas­pal­velu on si­nulle luon­taista ja pal­ve­lu­hen­ki­syys it­ses­tään­sel­vyys.

Osaat myös aja­tella isän­nöin­tiä uusiksi. Di­gi­taa­li­suus ei ole si­nulle mörkö vaan mah­dol­li­suus. Si­nulla on riit­tä­vät näy­töt isän­nöin­nistä, ko­ke­musta han­ke­joh­ta­mi­sesta sekä ta­lous­osaa­mista. Kou­lu­tus ja kou­lut­tau­tu­mi­nen ei ole si­nulle vie­rasta.

Kou­lu­tuk­sesi on vä­hin­tään IAT-tut­kinto ja työ­ko­ke­musta si­nulla on isän­nöin­nistä useam­malta vuo­delta.

Vas­taat ni­met­ty­jen talo- ja kiin­teis­töyh­tiöi­den asunto-osa­keyh­tiö­lain mu­kais­ten isän­nöin­ti­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vien teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­sesta lain ja hy­vän isän­nöin­ti­ta­van mu­kai­sesti. Omis­tat ajo­kor­tin ja ajo­neu­von, jolla lii­kut koh­teesta toi­seen.

Me tar­joamme si­nulle vas­tuul­li­sen, haas­ta­van ja mie­len­kiin­toi­sen työn sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan.  Saat myös tar­peel­li­sen am­ma­til­li­sen li­sä­kou­lu­tuk­sen. Käy­tös­sämme ovat ny­ky­ai­kai­set isän­nöin­ti­työ­hön tar­vit­ta­vat tie­to­jär­jes­tel­mät. Mu­ka­vat työ­ka­ve­rit luo­vat meillä viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön.

Rek­ry­toin­tia hoi­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, niin jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 29.01.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys

1 kplPori
vrk
t
min

Pori saa ke­sällä 2021 jo­tain en­nen­nä­ke­mä­töntä elä­vöit­tä­mään ke­säistä ra­vin­to­la­tar­jon­taa. Ai­nut­laa­tui­sen hie­noon mil­jöö­seen si­joit­tuva ke­sä­kah­vi­la/­li­ve­musiikki-klubi ‑ku­vio ra­ken­ne­taan vah­voin taus­ta­voi­min ja se tu­lee kuu­lu­maan kes­kei­senä osana Po­rin upe­aan ke­sä­tar­jon­taan.

Me tar­vit­semme ra­vin­tola-alan am­mat­ti­lai­sen, joka voi työs­ken­nellä kans­samme tu­le­vat ke­sät.

KAHVILAN JA RAVINTOLAN SUPLIIKKI SEÑOR TAI SEÑORITA

Osaat pyö­rit­tää mo­ni­puo­li­sista pal­ve­luista koos­tu­vaa ko­ko­nai­suut­tamme, eri­tyi­sesti omaat nä­ke­mystä kah­vila- ja ra­vin­to­la­maa­il­masta. Si­nulla on ko­ke­musta tu­los­vas­tuul­li­sesta työym­pä­ris­töstä.

Asia­kas­pal­velu, lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­nen, ja ih­mis­ten pa­rissa työs­ken­tely käy si­nulta kuin tanssi Kaik­ko­selta. Var­moin ot­tein ja selkä suo­rassa. 

Elä­män­ti­lan­teesi mah­dol­lis­taa ke­sä­työs­ken­te­lyn, ja tal­vet skim­baat sit­ten muissa mai­se­missa tai muu­ten vain ve­dät tal­viunta pal­loosi.

Sa­lai­suu­den ver­hoa pi­de­tään vielä al­haalla, jo­ten saat li­sä­tie­toja pai­kas­tamme vain pal­jas­ta­malla it­sesi Ta­lent Cen­ter Oy:n kon­sul­teille, jotka hoi­ta­vat rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin puo­les­tamme.

Lä­hetä en­sin pro­fii­lisi tai CV:si ja ha­ke­muk­sesi osoit­teella www.talentcenter.fi/tyonhakijalle ja soita tai pyydä säh­kö­pos­titse li­sä­tie­toja teh­tä­västä.

Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen 040 523 2930 jari.nokkonen@talentcenter.fi

1 kpl
vrk
t
min

Talent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields.

For our cus­to­mer, we are loo­king for

CNC OPERATOR-PROGRAMMER.

Work task:
- Ope­ra­ting + pro­gram­ming CNC boring/milling mac­hine Ø110 till 150, Hei­den­hein TNC 426 to 640 -, max mo­ve­ments x = 13000, y = 6000, z = 4000mm
- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:
- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer- at least 3 years
- know­ledge of Hei­den­hain cont­rol
- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
- abi­lity to work in­de­pen­dently
- excel­lent work­mans­hip
- blue prints know­ledge
- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
- Com­mu­nica­tive English

If you are in­te­res­ted, please send your CV to Do­mi­nika Plinska-Nar­loch (dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi).

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.