Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2020

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJat­kuva haku

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Jat­kuva haku
1 kplKankaanpää
vrk
t
min

Haemme Suo­men Put­kia­sen­ta­jat Oy:lle

LVI-ASENTAJIA

Teh­tä­viisi kuu­luu eri­lai­set IV ja LV ‑asen­nuk­set sekä asen­nuk­siin liit­ty­vät oheis­työt. Asen­nuk­set ovat hy­vin pe­rus­ta­soi­sia ja työ­hön opas­te­taan tar­vit­taessa. Si­nulla ei siis tar­vitse olla usean vuo­den ko­ke­musta alalta, vaan voit olla myös in­no­kas vasta-al­kaja, joka ha­luaa op­pia am­ma­tista mah­dol­li­sim­man pal­jon. Si­nulta kui­ten­kin odo­te­taan hy­vää kes­kit­ty­mis­ky­kyä, reip­pautta ja oma-aloit­tei­suutta. Hen­ki­lö­au­ton ajo­kortti on vält­tä­mä­tön, C1 tai C ‑kortti kat­so­taan eduksi.

Työtä teh­dään päi­vä­vuo­rossa ar­ki­päi­vi­sin ja osa työ­maista on ns. reis­su­hom­mia, jol­loin työs­ken­nel­lään neljä pi­dem­pää päi­vää. Työ­nan­taja jär­jes­tää reis­su­jen mat­kat ja ma­joi­tuk­sen.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen(at)talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 5.4. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 kplTampere
vrk
t
min

Et­simme nyt si­nua ki­vi­ra­ken­ta­mi­sen am­mat­ti­laista liit­ty­mään am­mat­ti­tai­toi­seen jouk­koomme.

KIVIMIES

Odo­tamme si­nulta pari vuotta ko­ke­musta ki­vi­ra­ken­ta­mi­sesta luon­non­ki­vien ja be­to­ni­ki­vien pa­rista.

Toi­vomme si­nun ole­van oma-aloit­tei­nen, huo­lel­li­nen ja tun­nol­li­nen työs­säsi. Luova rat­kai­su­kyky on etu.

Tar­joamme

Va­ki­tui­sen työ­suh­teen ja palk­kauk­sen ko­ke­muk­sen mu­kaan.

Työ­suhde al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­ta­vat 

Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 2408574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, niin jätä ha­ke­mus ja an­sio­luet­te­losi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Jätä ha­ke­muk­sesi heti, mutta vii­meis­tään 05.03.2020

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplKankaanpää
vrk
t
min

Knauf Oy on vuo­desta 1991 Suo­messa toi­mi­nut kip­si­le­vy­jen sekä mui­den ra­ken­nus­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja myyn­tiin kes­kit­ty­nyt yritys.Olemme osa Knauf-kon­ser­nia, joka on yksi maa­il­man suu­rim­mista kip­si­le­vy­toi­mit­ta­jista ja kaikki toi­min­not mu­kaan lu­kien yksi Eu­roo­pan joh­ta­vista ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien val­mis­ta­jista. Kon­serni ke­hit­tää, val­mis­taa ja mark­ki­noi kipsi- ja kip­si­poh­jai­sia tuot­teita sekä jär­jes­tel­mä­rat­kai­suja ym­päri maa­il­man. Suo­messa toi­miva kip­si­le­vy­teh­das si­jait­see Kan­kaan­päässä, Poh­jois-Sa­ta­kun­nassa.

Haemme Kan­kaan­pään teh­taal­lemme

LASTAAJAA / VARASTOMIESTÄ

Las­taaja / va­ras­to­mies toi­mii va­ras­tolla kiin­teässä yh­teis­työssä niin va­ras­ton pak­kaa­jien kuin tuot­teita nou­ta­maan tul­lei­den kul­jet­ta­jien kanssa. Teh­tä­viin kuu­luu mm. asia­kas­pal­ve­lua, ta­va­ran vas­taan­ot­toa ja rek­ko­jen las­tausta. Työn te­ke­mi­nen edel­lyt­tää oma-aloit­tei­suutta ja on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä, sillä va­littu hen­kilö työs­ken­te­lee pal­jon yk­sin. Ar­vos­tamme ha­ki­joissa huo­lel­li­suutta, tark­kuutta, ri­peyttä työssä sekä kor­keaa työ­mo­raa­lia. Työ­hön pe­reh­dy­te­tään, jo­ten tär­keim­pinä omi­nai­suuk­sina ovat halu ja kyky op­pia sekä asenne.

Ha­ki­jalta odo­te­taan työ­tur­val­li­suus­kort­tia, ko­ke­musta las­tauk­sesta sekä tru­killa (7,5t) ja kuor­maa­jalla työs­ken­te­lystä. Li­säksi ATK-tai­dot kat­so­taan eduksi.

Työ on päi­vä­työtä. Työ al­kaa mää­rä­ai­kai­sena ke­sä­työnä jonka jäl­keen on mah­dol­li­suus työl­lis­tyä va­ki­tui­seksi, tois­tai­seksi voi­mas­sao­le­valla so­pi­muk­sella. Työ al­kaa tou­ko­kuun puo­len­vä­lin jäl­keen ja kes­tää elo­kuun lop­puun saakka.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa

Jari Nok­ko­nen p.  040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Erkki Fors­ström, lo­gis­tiik­ka­pääl­likkö, p. 040 3076 434 tai erkki.forsstom@knauf.fi

Seppo Huh­ta­niemi, työn­joh­taja, p. 040 3076 425 tai seppo.huhtaniemi@knauf.fi

 

Mi­käli koet ole­vasi ha­ke­mamme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 30.4. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten toimi no­peasti.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplHarjavalta
vrk
t
min

Haemme Insta Au­to­ma­tion Oy:n Har­ja­val­lan suur­teol­li­suus­puis­ton toi­mi­pis­tee­seen

AUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Vas­taamme suur­teol­li­suus­puis­tossa si­jait­se­vien asiak­kai­demme sähkö- ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­sestä ja suun­nit­te­lusta. Olemme tär­keä osa asiak­kai­demme in­ves­toin­tien ja mo­der­ni­soin­ti­hank­kei­den lä­pi­vien­tiä. Pit­kä­ai­kai­nen kump­pa­nuu­temme var­mis­taa osal­taan asiak­kai­demme pro­ses­sien te­hok­kuu­den ja vas­ta­vuo­roi­sesti kas­va­tamme omaa osaa­mis­pää­omaamme uusim­pien pro­ses­si­teol­li­suu­den tek­no­lo­gioi­den pa­rissa työs­ken­te­lystä.

Haemme nyt hy­vä­hen­ki­seen tii­mimme Val­met DNA ‑au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män tun­te­vaa am­mat­ti­laista. Edel­ly­tämme ai­em­paa työ­ko­ke­musta em. au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män pa­rissa sekä ar­vos­tamme tiimi- ja asia­kas­työs­ken­te­ly­tai­toa.

Saat meiltä hy­vän työ­pai­kan ar­vos­te­tussa suo­ma­lai­sessa per­heyh­tiössä. Mak­samme osaa­mis­tasi vas­taa­van pal­kan muine etui­neen ja pe­reh­dy­tämme si­nut toi­min­ta­kult­tuu­riimme ja vas­tuu­alu­ee­seesi. Li­säksi ta­kaamme si­nulle hy­vän joh­ta­mi­sen, mo­ni­puo­li­set pro­jek­tit sekä jat­ku­van ke­hit­ty­mi­sen mah­dol­lis­ta­van toi­min­taym­pä­ris­tön.

Mi­käli har­kit­set muut­toa työn pe­rässä Sa­ta­kun­taan, voimme avus­taa si­nua asun­to­asioissa tai muussa yk­si­löl­li­sessä avun­tar­pees­sasi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään 22.4.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

 

Insta Au­to­ma­tion Oy on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Olemme osa suo­ma­laista Insta Group ‑tek­no­lo­gia­kon­ser­nia, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kah­del­la­toista paik­ka­kun­nalla ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa. www.insta.fi

5 kpl
vrk
t
min

Haemme Sa­ta­kun­nan alu­eelle

KASSAMYYJÄ / HYLLYTTÄJÄ

Työ on tar­vit­taessa työ­hön kut­sut­ta­vaa jous­ta­vaa keik­ka­työtä.

Heit­täydy mu­kaan, voit työs­ken­nellä lo­mal­lasi, oman työsi tai opis­ke­lusi ohessa, se­son­gin ajan täysi-ai­kai­sesti tai jo­tain siltä vä­liltä.

Työ on kassa ja hyl­ly­tys­työtä eri­pi­tui­sina keik­koina, eri asia­kas­yri­tyk­sissä. Työtä on tar­jolla asiak­kai­den tar­pei­den mu­kai­sesti hy­vin­kin vaih­te­le­vasti, kaik­kina kau­pan au­kio­loai­koina niin ar­kena kuin juh­lana.

Kas­sa­myyn­ti­työ vaa­tii si­nulta so­si­aa­li­suutta, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä ja reip­paan ri­peää työs­ken­te­ly­asen­netta. Omaat hy­vän pai­neen­sie­to­ky­vyn ja ky­vyn sel­viy­tyä yl­lät­tä­vis­tä­kin asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­teista. Hyl­ly­tys vaa­tii hy­vää fyy­sistä kun­toa, tark­kuutta, ri­peyttä sekä asi­aan kuu­lu­vaa asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyttä.

Hy­mysi ei hyydy kii­reen­kään kes­kellä. Olet oma­toi­mi­nen, luo­tet­tava ja jous­tava. Ha­luat ke­hit­tyä asia­kas­pal­ve­lun am­mat­ti­lai­seksi. Asia­kas­pal­velu on tär­kein teh­tä­väsi!

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta kau­pan alalta
 • Hy­vää tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toa
 • Täysi-ikäi­syyttä
 • Ikä­ra­ja­pas­sia
 • Veik­kaus­taito
 • Suo­men kie­len tai­toa
 • Mah­dol­li­suutta liik­kua keik­ko­jen mu­kaan Sa­ta­kun­nan alu­eella

Tar­joamme ha­ki­jalle:

 • Työtä oman ai­ka­tau­lun mu­kai­sesti
 • Työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kai­sen pal­kan
 • Mah­dol­li­suu­den edetä kau­pan alalla
 • Mo­ni­puo­li­sen, mie­len­kiin­toi­sen ja vaih­te­le­van työn

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­vistä an­taa Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään, niin jätä meille ha­ke­mus 5.4.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo ha­kuai­kana.

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

 

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.