Avoimet työpaikat

Valitse kiinnostava työpaikka listalta

Klik­kaa työn­ku­vaa ja hae!

Työ­paikka Lisätiedot/Details
Jat­kuva haku

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2020

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men ke­sä­ha­ke­muk­sen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työs­ken­nellä. Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työ­teh­tä­viä.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme vah­vaa ko­ke­mus­taus­taa ja ke­hit­tä­vää asen­netta. Kou­lu­tus­taus­tasi tu­kee työssä me­nes­ty­mistä, mutta ko­ke­muk­sesi suun­nit­telu- ja tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vistä on tär­keintä. Ar­vos­tamme ai­toa kiin­nos­tusta alaan sekä oma-aloit­tei­suutta ja rei­pasta työ­otetta.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

VERKOSTOLASKIJAA

Odo­tamme si­nulta teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta sekä vah­vaa ko­ke­musta alalta. Ar­vos­tamme myös hy­vää teo­reet­ti­sen säh­kö­tek­nii­kan osaa­mista ja lai­te­tun­te­musta.

Toi­vomme, että si­nulla on ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly­ote ja en­nak­ko­luu­lo­ton asenne. Omaat myös hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

TEOLLISUUDEN SÄHKÖASENTAJIA

Si­nulla tu­lisi olla alan kou­lu­tus sekä vä­hin­tään 3 vuo­den ko­ke­mus säh­kö­asen­ta­jan työstä teol­li­suus­pro­jek­teissa.

Toi­vomme si­nulta oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä työs­ken­nellä it­se­näi­sesti. Työssä tar­vit­set tark­kuutta ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä sekä oi­kean­lai­sen asen­teen työn­te­koon.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Edel­ly­tämme Sie­mens S7-oh­jel­mis­ton osaa­mista sekä ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den sää­tö­tek­nii­koista. Toi­vomme si­nulta ak­tii­vi­suutta ja ky­kyä tart­tua toi­meen. Li­säksi si­nulla on mo­ti­vaa­tio op­pia uutta ja ke­hit­tyä työs­säsi sekä omaat hy­vät yh­teis­työ­tai­dot.

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOINSINÖÖREJÄ

Onko si­nulla alalle so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta ja/tai ko­ke­musta sähkö- ja au­to­maa­tioin­si­nöö­rin töistä?

Toi­vomme si­nulta vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta säh­kö­au­to­maa­tio­teh­tä­vistä teol­li­suu­den pa­rissa sekä osaa­mista Metso DNA-au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mästä. Odo­tamme si­nulta myös in­no­kasta ja oma-aloit­teista työ­otetta.  

Li­sä­tie­dot ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot:

Mika Nii­ni­nen p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

Jat­kuva haku

Haemme Sa­ta­kun­taan

SÄHKÖSUUNNITTELIJOITA

Edel­ly­tämme Si­nulta so­vel­tu­vaa tek­nistä kou­lu­tusta (tek­nikko, in­si­nööri tai DI), vä­hin­tään kah­den vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä sekä kiin­nos­tusta niissä ke­hit­ty­mi­seen. It­se­näi­sen työ­ot­teen li­säksi toi­vomme ky­kyä tii­mi­työs­ken­te­lyyn. Englan­nin­kie­len suul­li­nen ja kir­jal­li­nen osaa­mi­nen ovat teh­tä­vässä tar­peel­li­sia.

Ar­vos­tamme:

• Teol­li­suu­den ny­ky­ai­kai­sia sähköistys‑, mo­der­ni­sointi- ja au­to­ma­ti­soin­ti­rat­kai­suja
• Suun­nit­te­luoh­jel­mien ku­ten So­lidworks osaa­mista

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:

Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi

Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Mi­käli kiin­nos­tuit teh­tä­västä, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kim­mi­ten.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplJat­kuva haku

Oletko tek­nii­kan tai teol­li­suu­den alan osaaja in­si­nööri, diplomi-in­si­nööri tai oh­jel­moin­tia­lan tai­taja? Jätä meille CV:si avoi­meen ha­kuun tai hae suo­raan avoinna ole­via paik­koja. Sa­ta­kunta tar­joaa ai­nut­laa­tui­sia ura­pol­kuja kas­va­villa toi­mia­loilla. Au­tamme si­nua asun­non haussa, puo­li­son työ­pai­kan et­si­mi­sessä tai missä sit­ten apua tar­vit­set­kin.

Jat­kuva haku
1 kplPori
vrk
t
min

Haemme asiak­kaal­lemme Yy­te­rin Vir­kis­tys­ho­tel­lille

KIINTEISTÖHUOLLON AMMATTILAISTA

Työ­teh­tä­vään kuu­luu:

 • pie­net kor­jauk­set, huol­lot, asen­nuk­set vi­kail­moi­tus­ten kä­sit­tely ja ra­por­tointi sekä mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­set
 • lämmitys‑, vesi‑, vie­märi- ja il­mas­toin­ti­jär­jes­tel­mien hoito ja huolto
 • pa­loil­moi­tin­jär­jes­telmä, sekä kiin­teis­tön ajastin/kellokytkin lait­teis­ton
 • li­pu­tus
 • va­lai­si­mien toi­minta
 • il­mas­toin­ti­ko­nei­den, uima-al­tai­den, jääh­dy­tys­ko­nei­den, kos­teus­lait­tei­den ja kyl­mä­lait­tei­den tarkistus/huoltojen ti­laa­mi­nen
 • ra­ken­nusau­to­maa­tion val­vonta ja sää­tö­työt
 • ku­lu­tus­lu­ke­mien seu­ranta ja ra­por­tointi
 • pi­ho­jen puh­taa­na­pito ja nur­mi­koi­den hoito
 • kiin­teis­tö­joh­ta­mi­nen, kiin­teis­tön huol­lon, ta­lo­tek­nii­kan ja toi­min­to­jen ko­ko­nais­val­tai­nen hal­linta
 • al­las­tek­nii­kan yl­lä­pito
 • pe­las­tus­suun­ni­tel­man päi­vi­tyk­set ja lait­tei­den mää­rä­ai­kais­ko­kei­lut

Ha­ki­jalta odo­te­taan alan kou­lu­tusta ja/tai ai­em­paa ko­ke­musta vas­taa­van­lai­sista työ­teh­tä­vistä.

Työ si­säl­tää myös päi­vys­tys­vuo­roja.

Oletko et­si­mämme am­mat­ti­lai­nen? Jätä ha­ke­muk­sesi 10.6.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

1 kplHarjavalta
vrk
t
min

Vah­vis­tamme or­ga­ni­saa­tio­tamme ja haemme ka­lus­te­teh­taal­lemme Har­ja­val­taan

TUOTEKEHITYSASIANTUNTIJAA

va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Teh­tä­viisi kuu­luu eri­lais­ten tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vien lä­pi­vienti, tuo­te­tie­don hal­linta ja 3D-mal­lin­ta­mi­nen sekä tuot­tei­siin liit­ty­vien jär­jes­tel­mien ylläpito/kehitys. Olet osa tuo­te­ke­hi­tys­tii­miämme ja it­se­näi­sen työs­ken­te­lyn li­säksi toi­mit tii­viissä yh­teis­työssä eri si­dos­ryh­miemme kanssa. Teh­tä­vässä pää­set ke­hit­ty­mään tuo­te­ke­hi­tys­osas­tomme eri­tyis­asian­tun­ti­jaksi.

Toi­vomme si­nulta so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta, ko­ke­musta 3D-mal­lin­ta­mi­sesta, hy­viä IT-tai­toja sekä hy­vää englan­nin kie­len tai­toa. Olet in­no­va­tii­vi­nen ja si­nua kiin­nos­ta­vat uu­det tuot­teet sekä nii­den ke­hit­tä­mi­nen.

Kat­somme eduksi ai­kai­sem­man ko­ke­muk­sen ka­lus­tea­lalta ja ruot­sin kie­li­tai­don.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Kiin­nos­tuitko? Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen, p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 21.6.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Puus­telli Group Oy on kor­kea­laa­tuis­ten kiin­to­ka­lus­tei­den val­mis­taja ja alan eko­lo­gis­ten toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­täjä ja edel­lä­kä­vijä. Puus­telli Group Oy kuu­luu Har­ja­valta-kon­ser­niin, joka on per­heyh­tiö. Kon­ser­niin kuu­lu­vat myös Kas­telli Group Oy sekä Lapti Group Oy. Puus­telli-keit­tiöt ja Kas­telli-ta­lot ovat jo vuo­si­kym­me­niä ol­leet alansa mark­kin­ajoh­ta­jia Suo­messa. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto oli vuonna 2019 noin 491 milj. eu­roa ja va­ki­tui­sessa työ­suh­teessa oli noin 1100 hen­ki­löä.

1 kplPori
vrk
t
min

HYPOXI on luon­nol­li­nen me­ne­telmä, joka koh­dis­tuu ras­van­pol­ton on­gelma-alueille. HYPOXI pe­rus­tuu lii­kun­nan ja ali­pai­neen yh­dis­tel­mään.

Haemme asiak­kaal­lemme HYPOXI Pori :lle äi­tiys­lo­man si­jai­seksi

HYPOXI-OHJAAJAA

HY­POXI-oh­jaa­jan teh­tä­viin kuu­luu mm.

 • Asiak­kai­den oh­jaus stu­diolla ja hoi­to­kort­tien yl­lä­pito
 • Va­raus­ten or­ga­ni­sointi ja seu­ranta
 • Asiak­kai­den opas­ta­mi­nen, mit­tauk­set ja ra­vin­to­neu­vonta
 • Asiak­kuuk­sien hoito pu­he­li­mitse ja säh­kö­pos­tilla
 • Stu­dion ja HYPOXI ‑lait­tei­den sekä ‑tar­vik­kei­den puh­taa­na­pito
 • Asia­kas­han­kinta (eli kon­sul­taa­tioi­den pi­tä­mi­nen)
 • Asia­kas­ti­lan­teen ra­por­tointi

HY­POXI-oh­jaa­jan tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia ovat avoi­muus, iloi­suus ja em­pa­tia­kyky. Toi­mit lä­hei­sessä kon­tak­tissa asiak­kai­den kanssa hei­dän hoi­to­jak­so­jensa ai­kana, jo­ten asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys ja eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa toi­meen tu­le­mi­nen on myös oleel­li­nen osa työ­täsi. Olet juuri so­piva hen­kilö teh­tä­vään, mi­käli si­nulta löy­tyy li­säksi myyn­ti­hen­ki­syyttä, or­ga­ni­soin­ti­tai­toja ja pys­tyt työs­ken­te­le­mään it­se­näi­sesti ja oma-aloit­tei­sesti.

Tar­joamme si­nulle ti­lai­suutta toi­mia lii­kun­nan ja ter­vey­den pa­rissa edis­täen ih­mis­ten hy­vin­voin­tia. Pää­set vai­kut­ta­maan työs­ken­te­ly­ryt­miisi ja asiak­kuuk­sien or­ga­ni­soin­tiin yrit­tä­jän tu­ke­mana. Teh­tävä so­pii eri­tyi­sesti ter­veys- ja hy­vin­voin­tia­lan opis­ke­li­jalle. Tar­joamme si­nulle myös kan­nus­ta­van palk­kauk­sen.

Äi­tiys­lo­ma­si­jai­suu­den pää­tyt­tyä on mo­ti­voi­tu­neella te­ki­jällä mah­dol­li­suus jat­kaa töitä.

Ha­ku­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sen ja CV:si vii­meis­tään 16.6. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

 

 

1 kplHelsinki
vrk
t
min

Haemme nyt asiak­kaal­lemme

SÄHKÖINSINÖÖRIÄ/SÄHKÖTEKNIKKOA

 Teh­tä­viin kuu­luu:

 • Työ­maa­kier­rok­set
 • Vas­tuut työ­maista
 • Ta­lou­del­li­nen vas­tuu urakoista/työmaista

Odo­tamme ha­ki­jalta:

 • Säh­kö­tek­ni­kon tai säh­köin­si­nöö­rin kou­lu­tusta
 • 5‑vuotta työn­joh­dol­lista ko­ke­musta
 • Ko­ke­musta säh­kö­ura­koin­nista
 • Pro­jek­tio­saa­mista
 • Etuna ko­ke­mus urak­ka­las­ken­nasta

 Palk­kaus ja muut edut:

 • Kil­pai­lu­ky­kyi­nen palk­kaus so­pi­muk­sen mu­kaan 
 • Täy­sau­toetu
 • Kulttuuri‑, lii­kunta- ja lou­na­se­dut

Tar­joamme:

 • Mie­len­kiin­toi­sen ja haas­ta­van teh­tä­vän va­ka­va­rai­sessa yri­tyk­sessä.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 tai paivi.pekkarinen@talentcenter.fi

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai vii­meis­tään 16.06.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1 kplHeinola
vrk
t
min

Et­simme nyt asiak­kaal­lemme

TRUKINKULJETTAJAA

Et­simme asia­kas­yri­tyk­sel­lemme Hei­no­laan am­mat­ti­tai­toista tru­kin­kul­jet­ta­jaa ko­koai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Työ­suhde al­kaa mää­rä­ai­kai­sella työ­so­pi­muk­sella vuo­kra­työ­suh­teena, mutta työ­hön so­pi­valle te­ki­jälle ti­lan­teen mu­kaan voi­daan tar­jota va­ki­tuista työ­suh­detta mää­rä­ai­kai­suu­den pää­tyt­tyä.

Odo­tamme si­nulta:
- ko­ke­musta tru­killa aja­mi­sesta ja sa­ha­lai­tok­sen lo­gis­tiik­ka­teh­tä­vistä
- työ­tur­val­li­suus­kort­tia
- ko­ke­musta las­taus­teh­tä­vistä

ATK-tai­dot kat­so­taan eduksi.

Työ on 3‑vuorotyötä ja työ­vuo­roja on myös lau­an­tai­sin.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen p. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai vii­meis­tään 15.06.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

 

1 kplLaitila
vrk
t
min

Et­simme asiak­kaamme ko­ne­pa­jalle Lai­ti­laan

SÄRMÄÄJÄÄ

Työ­teh­tä­viisi kuu­lu­vat me­tal­lio­sien sär­mäys ja jat­ko­ja­los­tus. Si­nulla tu­lee olla ai­kai­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vasta teh­tä­västä sekä tek­nis­ten pii­rus­tus­ten ym­mär­rystä. Sär­mää­jältä vaa­di­taan myös tark­kuutta ja huo­lel­li­suutta.

Työ on kak­si­vuo­ro­työtä maa­nan­taista per­jan­tai­hin.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sen ja CV:si mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 14.6. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

2 kplPori
vrk
t
min

Haemme asiak­kaal­lemme Yy­te­rin Vir­kis­tys­ho­tel­lille

RAVINTOLATYÖNTEKIJÖITÄ

pian avat­ta­vaan Me­ri­ra­vin­to­laan.

Odo­tamme si­nulta ko­ke­musta kah­vila- tai ra­vin­to­la­työstä tai pizzan­pais­ta­mi­sesta. Työ­teh­tävä si­säl­tää asia­kas­pal­ve­lua, tar­joi­lua, kas­sa­työs­ken­te­lyä sekä ra­vin­to­lan siis­tey­destä huo­leh­ti­mista.

Hy­gie­nia­passi on vält­tä­mä­tön ja an­nis­ke­lu­passi kat­so­taan eduksi.

Tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen työn, jossa pää­set omalta osal­tasi ta­kaa­maan Yy­te­riin tu­le­ville asiak­kaille on­nis­tu­neita va­paa-ajan elä­myk­siä. Yy­te­rin Vir­kis­tys­ho­telli si­jait­see ai­nut­laa­tui­sen kan­sal­lis­mai­se­man kes­kellä, Po­rin Yy­te­rin yti­messä.

Jätä ha­ke­muk­sesi 7.6.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Toimi no­peasti, sillä teh­tävä täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä!

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat:
Jari Nok­ko­nen, jari.nokkonen@talentcenter.fi, p. 040 523 2930
Ja­nika Nok­ko­nen, janika.nokkonen@talentcenter.fi, p. 0400 422 109.

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien vä­li­tys.

1 kplLaitila
vrk
t
min

Et­simme asiak­kaamme ko­ne­pa­jalle Lai­ti­laan

LASERLEIKKAAJAA

Toi­mit la­se­ro­pe­raat­to­rina vas­ta­ten kap­pa­leen­vaih­dosta ja itse leik­kaus­pro­ses­sista. Si­nulla on mie­lel­lään jon­kin ver­ran ko­ke­musta la­ser­leik­kaa­jan teh­tä­vistä. Teh­tävä vaa­tii pii­rus­tus­ten­lu­ku­tai­toa, tark­kuutta ja täs­mäl­li­syyttä. Oh­jel­moin­ti­tai­toa ei vaa­dita, mutta se kat­so­taan eduksi teh­tä­vää täy­tet­täessä.

Työ on kak­si­vuo­ro­työtä maa­nan­taista per­jan­tai­hin.

 

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sen ja CV:si mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 7.6. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jere Nok­ko­nen, p. 040 689 3312 tai jere.nokkonen@talentcenter.fi

 

 

 

1 kplTampere
vrk
t
min

TEP Roof Pir­kan­maa pal­ve­lee si­nua kai­kissa kat­to­asioissa, oli sit­ten kyse bitumi‑, PVC- tai tii­li­kat­to­jen ur­ka­koin­nista, ve­si­kat­to­jen pien­kor­jauk­sesta tai tek­ni­sestä tar­kas­tuk­sesta. TEP Roof toi­mii koko Suo­men alu­eella.

Haemme nyt si­nua 

BITUMIERISTÄJÄ

Haemme am­mat­ti­laista, joka ky­ke­nee it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn, on oma-aloit­tei­nen ja val­mis mat­kus­ta­maan.

Edel­ly­tämme voi­massa ole­via tuli- ja työ­tur­val­li­suus­kort­teja. 

Työ al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan. 

Palk­kaus on so­pi­muk­sen mu­kaan neu­vo­tel­ta­vissa. Työ al­kaa vuo­kra­työ­suh­tei­sena — mah­dol­li­suus va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen puh. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai vii­meis­tään 08.06.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

1 kplTampere
vrk
t
min

Asiak­kaamme Huh­ta­kal­lio M.Oy on vuonna 1993 pe­rus­tettu on in­fra- ja pur­ku­töi­den osaaja, jonka pää­asial­li­nen toi­miala on maa­ra­ken­nus ja maan­siirto.

Haemme nyt

KAIVINKONEENKULJETTAJAA

Työt si­säl­tä­vät purku- ja seu­lon­ta­töitä. Työssä jou­tuu mat­kus­ta­maan.

Odo­tamme si­nulta hy­vää asen­netta ja ha­lua tehdä työtä. Työssä vaa­di­taan työ­tur­val­li­suus- ja tie­tur­va­kortti. Toi­vomme, että si­nulla on ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä.

Työ al­kaa vuo­kra­työ­suh­teena, mutta hy­vän te­ki­jän olemme val­miita palk­kaa­maan va­ki­tui­seksi.

Työ al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan. 

Palk­kaus on so­pi­muk­sen mu­kaan neu­vo­tel­ta­vissa.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen puh. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai 8.6.2020 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

 

1 kplHarjavalta, Pori
vrk
t
min

Haemme Insta Au­to­ma­tion Oy:n Po­rin tai Har­ja­val­lan suur­teol­li­suus­puis­ton toi­mi­pis­tee­seen

AUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ

Vas­taamme suur­teol­li­suus­puis­tossa si­jait­se­vien asiak­kai­demme sähkö- ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­sestä ja suun­nit­te­lusta. Olemme tär­keä osa asiak­kai­demme in­ves­toin­tien ja mo­der­ni­soin­ti­hank­kei­den lä­pi­vien­tiä. Pit­kä­ai­kai­nen kump­pa­nuu­temme var­mis­taa osal­taan asiak­kai­demme pro­ses­sien te­hok­kuu­den. Pää­semme työs­ken­te­le­mään uusim­pien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa pit­kä­ai­kai­sissa asiak­kaan pro­jek­teissa.

Haemme nyt hy­vä­hen­ki­seen tii­mimme Val­met DNA ‑au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män tun­te­vaa am­mat­ti­laista. Edel­ly­tämme ai­em­paa työ­ko­ke­musta ky­sei­sen au­to­maa­tio­jär­jes­tel­män pa­rissa sekä ar­vos­tamme tiimi- ja asia­kas­työs­ken­te­ly­tai­toa. Teh­tä­vässä voit työs­ken­nellä toi­vei­desi mu­kaan pää­sään­töi­sesti joko Po­rissa tai Har­ja­val­lassa.

Pe­reh­dy­tämme si­nut toi­min­ta­kult­tuu­riimme ja vas­tuu­alu­ee­seesi. Li­säksi ta­kaamme si­nulle hy­vän joh­ta­mi­sen, mo­ni­puo­li­set pro­jek­tit sekä jat­ku­van ke­hit­ty­mi­sen mah­dol­lis­ta­van toi­min­taym­pä­ris­tön. Ko­ko­nai­suu­des­saan meitä on Har­ja­val­lassa yli 40 hen­keä pit­kä­ai­kai­set ali­hank­ki­jat mu­kaan lu­kien. Meistä osa työs­ken­te­lee Val­met DNA:n pa­rissa, mutta mu­kaan mah­tuu myös säh­kö­suun­nit­te­lun, in­stru­men­toin­nin ja asen­nus­val­von­nan ko­via am­mat­ti­lai­sia.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä lupa luot­taa kon­kre­ti­soi­tuu meillä jo­ka­päi­väi­sessä työssä. Ha­luamme, että viih­dyt meillä ja mei­dän kans­samme, ja pää­set ke­hit­tä­mään osaa­mis­tasi toi­vei­desi poh­jalta. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van lii­kun­tae­dun ja ta­pah­tu­mien kautta. Otti-ka­la­kerho nap­paa si­nut mie­lel­lään mu­kaan pil­kille Tam­pe­reelle vä­hän kau­em­paa­kin! Työn- ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta.  Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pit­kään!

Tii­mimme asian­tun­ti­joita asuu sekä Har­ja­val­lassa että Po­rissa. Har­ja­valta tar­joaa erin­omai­set ul­koi­lu­maas­tot ja lii­kun­ta­ti­lat heti ko­tio­ven ul­ko­puo­lella sekä edul­li­sen asu­mis­ta­son. Jos nau­tit mo­ni­puo­li­sem­mista pal­ve­luista, Po­rissa löy­tyy mo­ni­puo­lista tar­jon­taa Po­rin Jazzista jää­kiek­koon ja maa­ui­ma­laan. Gol­fia voi pe­lata vaik­kapa työ­mat­kalla Nak­ki­lassa, vaikka kent­tiä löy­tyy Po­ris­ta­kin. Ko­ke­mäen­jo­kea pit­kin ve­nei­let näp­pä­rästi Yy­te­rin hiek­ka­ran­noille ja Poh­jan­me­relle.  Mi­käli har­kit­set muut­toa työn pe­rässä Sa­ta­kun­taan, voimme avus­taa si­nua asun­to­asioissa tai muussa yk­si­löl­li­sessä avun­tar­pees­sasi, jotta pää­set mu­ka­vasti te­ke­mään Sa­ta­kun­nasta ko­tisi ja to­tea­maan, että me sa­ta­kun­ta­lai­set emme yllä mai­neemme ta­solle jäy­hyy­dessä.

Mie­titkö vielä, oli­siko Insta Au­to­ma­tion si­nun paik­kasi? Lue li­sää Tee­mun työstä Har­ja­val­lassa täältä.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään 14.6.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Insta Au­to­ma­tion Oy on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Olemme osa suo­ma­laista Insta Group ‑tek­no­lo­gia­kon­ser­nia, joka ra­ken­taa ja ke­hit­tää tur­val­lista ja kil­pai­lu­ky­kyistä yh­teis­kun­taa. Ins­tan eri­tyis­osaa­mista on tur­val­li­nen di­gi­ta­li­saa­tio sekä ky­ber­tur­val­li­suus, teol­li­nen au­to­maa­tio, joh­ta­mi­sen rat­kai­sut ja puo­lus­tus­tek­no­lo­gia. Asiak­kaamme toi­mi­vat älyk­kään teol­li­suu­den, yh­teis­kun­nan tur­vaa­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen pa­rissa. Insta kas­va­vana per­hey­ri­tyk­senä työl­lis­tää yli 1000 huip­puo­saa­jaa kol­mel­la­toista paik­ka­kun­nalla ja lii­ke­vaih­tomme on noin 130 mil­joo­naa eu­roa. www.insta.fi

1 kplTampere, Ylöjärvi
vrk
t
min

Am­mat­ti­lai­nen! Ha­luatko uusia haas­teita? Haemme nyt asiak­kal­lemme am­mat­ti­tai­toista

KIRVESMIESTÄ

Odo­tamme si­nulta si­nulta ko­ke­musta sil­lan­ra­ken­ta­mi­sesta, voi­massa ole­via työturvallisuus‑, tu­li­työ- sekä ra­ta­työ­tur­val­li­suus­kort­teja.

Li­säksi toi­vomme si­nun ole­van työs­säsi huo­lel­li­nen, ah­kera ja luo­tet­tava.

Työ al­kaa heti tai so­pi­muk­sen mu­kaan. 

Palk­kaus on so­pi­muk­sen mu­kaan neu­vo­tel­ta­vissa.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Päivi Pek­ka­ri­nen puh. 044 240 8574 paivi.pekkarinen@talentcenter.fi.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi heti tai vii­meis­tään 10.06.2020 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle

2 kpl
vrk
t
min

Dla naszego klienta, firm zaj­mujących się obróbką kom­po­nentów me­ta­lowych między in­nymi do branży au­to­mo­tive, poszu­ku­jemy

OPERATORA FREZARKI CNC – STEROWANIE FANUC

Osoby zat­rud­nione na to sta­nowisko będą od­powiedzialna za ko­rekty pro­gramów, uzbra­ja­nie maszyny, us­tawia­nie i wy­ko­na­nie ele­mentów me­ta­lowych zgod­nie ze specy­fi­kacją.

Od kan­dy­datów ocze­ku­jemy:

 • umiejęt­ności obsługi i pro­gra­mowa­nia frezarki CNC ze ste­rowa­niem Fa­nuc 18 i lub 31
 • pro­dukcja se­ryjna 20–300szt, większość pro­gramów jest go­towa.
 • umiejęt­ność czy­ta­nia ry­sunków tech­nicz­nych,
 • go­towość do dłu­go­ter­mi­nowej współpracy, umowa na czas nie­o­kreś­lony,
 • sa­modziel­ność oraz wy­soka ja­kość wy­ko­nywa­nych ele­mentów z uwzględ­nie­niem za­sad BHP,
 • zn­ajo­mość języka an­giels­kiego na pozio­mie umoż­liwiającym ko­mu­ni­kacje z przełożo­nym-wa­ru­nek ko­nieczny,

Ofe­ru­jemy:

 • umowę na czas nie­o­kreś­lony w oparciu o fińs­kie prawo pracy.
 • zakwa­te­rowa­nie w miesz­ka­niu służ­bowym, płat­nym przez pracow­nika
 • po­moc przy spawach urzę­dowo-zawo­dowych

Jes­teś zain­te­re­sowany? Wyś­lij nam swoje zgłosze­nie juz  dziś na adres e‑mail: jere.nokkonen@talentcenter.fi

2 kpl
vrk
t
min

 Dla naszego klienta, firm zaj­mujących się obróbką kom­po­nentów me­ta­lowych między in­nymi do branży au­to­mo­tive, poszu­ku­jemy

OPERATORA LASERA CNC

Osoby zat­rud­nione na to sta­nowisko będą od­powiedzialna za pro­gra­mowa­nie, us­tawia­nie i wyci­na­nie ele­mentów me­ta­lowych zgod­nie ze specy­fi­kacją.

Od kan­dy­datów ocze­ku­jemy:

 • umiejęt­ności obsługi i pro­gra­mowa­nia la­sera CNC
 • umiejęt­ność czy­ta­nia ry­sunków tech­nicz­nych,
 • go­towość do dłu­go­ter­mi­nowej współpracy, umowa na czas nie­o­kreś­lony,
 • sa­modziel­ność oraz wy­soka ja­kość wy­ko­nywa­nych ele­mentów z uwzględ­nie­niem za­sad BHP,
 • zn­ajo­mość języka an­giels­kiego na pozio­mie umoż­liwiającym ko­mu­ni­kacje z przełożo­nym-wa­ru­nek ko­nieczny,

Ofe­ru­jemy:

 • umowę na czas nie­o­kreś­lony w oparciu o fińs­kie prawo pracy.
 • zakwa­te­rowa­nie w miesz­ka­niu służ­bowym, płat­nym przez pracow­nika
 • po­moc przy spawach urzę­dowo-zawo­dowych

Jes­teś zain­te­re­sowany? Wyś­lij nam swoje zgłosze­nie juz  dziś na adres e‑mail: jere.nokkonen@talentcenter.fi

2 kpl
vrk
t
min

Dla naszego klienta, firm zaj­mujących się obróbką kom­po­nentów me­ta­lowych między in­nymi do branży au­to­mo­tive, poszu­ku­jemy

ŚLUSARZA-OPERATORA WIERTARKI STOŁOWEJ

Osoby zat­rud­nione na to sta­nowisko będą od­powiedzialna za wierce­nie otworów w ele­men­tach me­ta­lowych zgod­nie ze specy­fi­kacją.

Od kan­dy­datów ocze­ku­jemy:

 • umiejęt­ności obsługi wier­tarki stołowej, doświadcze­nie przy obróbce me­talu,
 • umiejęt­ność czy­ta­nia ry­sunków tech­nicz­nych,
 • go­towość do dłu­go­ter­mi­nowej współpracy, umowa na czas nie­o­kreś­lony,
 • sa­modziel­ność oraz wy­soka ja­kość wy­ko­nywa­nych ele­mentów z uwzględ­nie­niem za­sad BHP,
 • zn­ajo­mość języka an­giels­kiego na pozio­mie umoż­liwiającym ko­mu­ni­kacje z przełożo­nym-wa­ru­nek ko­nieczny,

Ofe­ru­jemy:

 • umowę na czas nie­o­kreś­lony w oparciu o fińs­kie prawo pracy.
 • zakwa­te­rowa­nie w miesz­ka­niu służ­bowym, płat­nym przez pracow­nika
 • po­moc przy spawach urzę­dowo-zawo­dowych

Jes­teś zain­te­re­sowany? Wyś­lij nam swoje zgłosze­nie juz  dziś na adres e‑mail: jere.nokkonen@talentcenter.fi

Eikö sopivaa paikkaa löytynyt?

Jätä avoin ha­ke­mus!

Lo­make 423708164 näy­te­tään tässä.