Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus on vaivaton tapa rekrytoida

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut ovat helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan. Tun­nemme te­ki­jä­ver­kos­tomme ja hei­dän vah­vuu­tensa. Näin löy­dämme par­hai­ten tar­peita vas­taa­vat ammattilaiset.

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on myös lois­tava tapa ul­kois­taa pie­nen yri­tyk­sen hen­ki­lös­tö­asiat. TES­muu­tok­set, työn­te­ki­jäe­dut ja työ­ter­veys­huolto hoi­tuu kaut­tamme mut­kat­to­masti kil­pai­lu­ky­kyi­seen hintaan.

Talent Centerillä sitoutuneita vuokratyöntekijöitä

Ta­lent Cen­ter on ko­ke­nut vuo­kra­työ­nan­taja, ja pal­ve­luk­ses­samme on jat­ku­vasti mo­ni­puo­li­sesti eri alo­jen am­mat­ti­lai­sia. Työn­te­ki­jämme ovat viih­ty­neet pal­ve­luk­ses­samme hy­vin; työ­suh­teet ovat ol­leet pää­sään­töi­sesti pitkäkestoisia.

Jo­kai­sella työn­te­ki­jällä on Ta­lent Cen­te­rin työ­ter­veys­huolto ja edut käy­tös­sään. Meille tär­keää on työn­te­ki­jöi­den viih­ty­vyys ja ha­luamme hei­dän tun­te­van it­sensä ar­vos­te­tuiksi työyh­tei­sön jä­se­niksi. Pa­laut­teen pe­rus­teella olemme on­nis­tu­neet erinomaisesti.

Hankala löytää Suomesta työntekijöitä?

Oletko har­kin­nut kan­sain­vä­listä työ­voi­maa? Usein han­ka­lasti täy­tet­tä­viin paik­koi­hin, ku­ten eri­lai­set teol­li­suu­den täs­mä­osaa­jien va­paat työ­pai­kat, voi­daan täyt­tää am­mat­ti­tai­toi­sella kan­sain­vä­li­sellä työvoimalla.

Katso li­sää EURES-yhteistyöstä

Ota yhteyttä!

Asian­tun­ti­jamme aut­ta­vat si­nua hen­ki­lös­tö­asioissa. Soita tai lä­hetä sähköpostia!

Jari Nokkonen

Hallituksen pj.

Emmi Kuronen

HR-koordinaattori

Blogi: Toimiiko henkilöstövuokraus meillä?

Mo­nesti kuu­lemme, et­tei hen­ki­lös­tö­vuo­kraus toimi yri­tyk­sessä. Usein taus­talla on huo­noja ko­ke­muk­sia tai yleis­kuva hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sesta ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­luista on huono.

Lue ar­tik­keli