Kansainvälinen rekrytointi

Kansainvälinen rekrytointi

Ta­lent Cen­ter Oy on yk­si­tyi­siä yri­tyk­siä edus­tava Eu­res-kump­pani. Ta­lent Cen­te­rin kan­sain­vä­li­sen työ­voi­man asian­tun­ti­joilla on yli 20 vuo­den ko­ke­mus kan­sain­vä­li­sen sekä ko­ti­mai­sen työ­voi­man henkilöstövuokrauksesta.

Olemme sol­mi­neet yh­teis­työ­kump­pa­nuuk­sia Vi­roon, Lat­vi­aan, Liet­tu­aan, Puo­laan, Slo­va­ki­aan, Bul­ga­ri­aan, Un­ka­riin, Ro­ma­ni­aan ja Kroa­ti­aan. Tar­koi­tuk­se­namme on laa­jen­taa sekä yk­sik­köämme että rek­ry­toin­tia­luet­tamme jo ole­massa ole­van laa­jan ver­kos­ton tueksi.

Ta­lent Cen­te­rin asian­tun­tija toi­mii rek­ry­toi­van yri­tyk­sen ja rek­ryt­tä­vän vä­lillä apuna. Tar­vit­taessa teemme esi­mer­kiksi työ­oh­jei­den kään­nök­set ja pe­reh­dy­tyk­set. Ta­lent Cen­te­rillä työ­so­pi­muk­set, vuo­kra­si­tou­muk­set ja muut asia­kir­jat löy­ty­vät FI-PL ja FI-ENG kään­nök­sinä. Jot­kut asia­kir­jat ovat myös FI-BG kie­lellä bul­ga­ria­lai­sia työn­te­ki­jöitä varten.

Kansainvälinen rekrytointi: Miksi Talent Center?

Kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin osaa­jia on Suo­mes­sa­kin useita. Ta­lent Cen­te­rin kump­pa­nuus tuo kui­ten­kin rek­ry­toi­valle yri­tyk­selle useita etuja. Kään­nös­ten li­säksi Ta­lent Cen­ter hoi­taa kaikki tar­vit­ta­vat asiat: re­kis­te­röin­ti­asiat, työ­lu­vat, ma­joi­tuk­set, ym. jol­loin työ­nan­ta­jan vas­tuulle jää vain pe­reh­dy­tys työ­teh­tä­viin ja vas­tuu työn­joh­dosta sekä työ­tur­val­li­suu­desta. Apuna pe­reh­dy­tyk­sessä ja muissa asioissa voitte hyö­dyn­tää Ta­lent Cen­te­rin tulkkiapua.

Työn­te­ki­jän nä­kö­kul­masta Ta­lent Cen­ter on hyvä kump­pani Suo­messa työs­ken­te­lyyn. Olemme mu­kana koko pro­ses­sin läpi, an­namme tie­toa KV-asioista, ko­tou­tu­mi­sesta uu­teen maa­han ja avus­tamme mat­kan jär­jes­tä­mi­sessä sekä hoi­damme ma­joi­tuk­sen ja pe­reh­dy­tyk­sen. Ar­vos­tamme työn­te­ki­jöi­tämme ja pi­dämme yh­teyttä työn­te­ki­jöi­himme työ­suh­teen ai­kana sekä sen jäl­keen, olemme aina tu­kena tarvittaessa.

Majoitus

Eri­tyi­sen pai­noar­von an­namme työ­te­ki­jän toi­veelle ma­joi­tuk­sen suh­teen. Jo­kai­nen työn­te­kijä saa vä­hin­tään oman huo­neen. Asun­not  ka­lus­tamme vaa­ti­mus­ten mu­kai­sesti en­nen työn­te­ki­jän tu­loa Suo­meen. Työn­te­ki­jän kanssa al­le­kir­joi­tamme si­tou­muk­sen, jossa ker­ro­taan asun­non  vuo­kra- ja mak­su­tapa, vuo­kra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­saika, tu­pak­ka­kielto, lop­pusii­vous, ym.

kansainvälinen työvoima

Kansainvälinen rekrytointi: asiantuntijaesittely

Dominika Plinska-Narloch

KV-sek­to­rille ja KV-toi­min­nasta vas­taa­vat HR-spe­sia­listi Do­mi­nika Plinska-Nar­loch yh­teis­työssä Ta­lent Cen­te­rin mui­den asian­tun­ti­joi­den kanssa. Vuonna 2016 asioi­mis­tul­kin am­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­nut Do­mi­nika on toi­mi­nut hen­ki­lös­tö­alalla pit­kään ja hä­nen osaa­mi­sa­lueina ovat  KV-työ­voi­man rek­ry­toin­nit, suo­ra­haut ja re­lo­kaa­tio sekä muut KV-työ­voi­maan liit­ty­vät pal­ve­lut. Hän on toi­mi­nut eri­tyi­sesti val­mis­ta­van teol­li­suu­den hen­ki­lös­tö­rat­kai­su­jen parissa.

Dominika Plinska

HR Specialist

Olen teh­nyt HR-työn li­säksi tulk­kaus­työtä, mm: pe­reh­dy­tyk­set te­la­kalla ja työ­maalla, kou­lussa ja päi­vä­ko­dissa, lää­kä­rissä ja neu­vo­lassa, po­lii­silla, kä­rä­jä­oi­keu­della, las­ten­suo­je­lussa ja so­si­aa­li­toi­mis­tossa. Tulk­ki­työstä olen saa­nut pal­jon ko­ke­musta mitä voin käyt­tää Ta­lent Cen­te­rilla, osaan hy­vin neu­voa mitä, missä ja mil­loin kan­nat­taa tehdä.

Malgorzata Rantanen

HR Assistant

Yulia Bilozor

HR-koordinaattori