Henkilöarvioinnit

Arvioinnit, kyselyt ja testaukset

Eri­lai­set hen­ki­lö­ar­viointi, ku­ten per­soo­nal­li­suus- ja mo­ti­vaa­tio­ky­se­lyt ja ky­ky­tes­tauk­set ovat tär­keä osa niin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia kuin hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­mis­tä­kin. Pal­ve­lui­himme kuu­luu mo­ni­puo­li­nen va­li­koima eri­lai­sia ky­se­lyjä ja kar­toi­tuk­sia aina asiak­kaan tar­pei­den mu­kaan räätälöitynä.

Työ­ka­luna käy­tämme Eu­roo­pan suo­si­tuinta Cut‑e ‑ar­vioin­ti­työ­ka­lua. Vuo­sit­tain Cut‑e:n avulla teh­dään noin 30 mil­joona ar­vioin­tia. Ta­lent Cen­ter ta­hol­laan on teh­nyt sa­toja ar­vioin­teja liit­tyen hen­ki­lös­töön, sen ke­hit­tä­mi­seen ja rekrytointiin.

Työpersoonallisuuskysely

Työ­per­soo­nal­li­suus­ky­se­lyä käy­te­tään en­nus­ta­maan työ­suo­ri­tuk­sia, mi­ni­moi­maan vir­he­va­lin­to­jen ris­kiä ja mak­si­moi­maan ke­hit­tä­mis­toi­mien tu­lok­sia. Ky­sely an­taa tu­kea rek­ry­toin­tiin, tii­min jä­sen­ten po­ten­ti­aa­lin kar­toit­ta­mi­seen, myyn­ti­hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­mi­seen ja esimiestyöhön.

Motivaatiokysely

Mo­ti­vaa­tio­ky­se­lyn tu­los­ten avulla esi­mie­het voi­vat si­tout­taa ja joh­taa pa­rem­min, saa­vut­taa tii­min täy­den po­ten­ti­aa­lin, pa­ran­taa tuot­ta­vuutta ja vä­hen­tää työn­te­ki­jöi­den vaihtuvuutta.

Kykytestit

Eri­lai­silla ky­ky­tes­teillä, ku­ten nu­mee­ri­sen, ver­baa­li­sen ja in­duk­tii­vi­sen päät­te­ly­ky­vyn tes­tit mit­taa­vat eh­dok­kaan ky­kyä tehdä ar­vioita ja oi­keita pää­tök­siä tai pää­tel­miä sekä ym­mär­tää eri­lais­ten kä­sit­tei­den vä­li­siä suh­teita mm. lu­ku­jen ja ti­las­to­jen pohjalta.

Turvallisuus- ja luotettavuusmittari

So­vel­tuu kar­si­maan ha­ki­joita, pa­ran­ta­maan työ­tu­losta tai si­säi­seen au­di­toin­tiin. Mit­tari en­nus­taa työn­te­ki­jöi­den pois­sao­loja, luo­tet­ta­vuutta, tuot­ta­vuutta, asia­kas­suun­tau­tu­nei­suutta ja työn lä­pi­vien­tiä il­man kontrollia.

Henkilöarvioinnin asiantuntijat apunasi

Ta­lent Cen­te­rillä hen­ki­lö­ar­vioin­nit te­kee ser­ti­fioitu tes­taaja. Si­nua palvelevat:

Mika Niininen

Liiketoimintajohtaja

Jyrki Ylänkö

Toimitusjohtaja