Talent Center työnantajana

Talent Center työnantajana

Ta­lent Cen­te­rillä vuo­kra­työ­vä­li­tys on työn­te­ki­jästä vä­lit­tä­vää. Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa. Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät ongelmatilanteita.

Reilu työnantaja

Tar­joamme vaih­te­le­via työ­teh­tä­viä eri alo­jen yri­tyk­sissä osa-ja ko­koai­kai­sissa työ­suh­teissa, kes­tol­taan vii­koista vuo­siin. Ar­vos­tamme rei­lua joh­ta­mista ja nou­da­tamme val­lit­se­via työ­eh­to­so­pi­muk­sia. Koh­te­lemme työn­te­ki­jöi­tämme hy­vin, sillä pit­kä­ai­kai­set työ­suh­teet ja si­tou­tu­neet ta­len­tit ovat mei­dän ja asiak­kai­demme etu.

Olin Ta­lent Cen­te­rin kautta töissä vuo­den ver­ran, enkä kos­kaan ole tör­män­nyt yhtä vä­lit­tä­vään vuo­kra­työ­nan­ta­jaan. Aina tiesi ke­nelle soit­taa, Ta­len­tilta sai ih­mi­set kiinni ja oli sel­lai­nen olo, että he oi­keasti vä­lit­tä­vät mitä mi­nulle kuu­luu. Suo­sit­te­len lämpimästi!

- Tiina, asia­kas­pal­velu ja myynti

Töitä vailla?

Katso va­paat työ­paik­kamme ja lä­hetä hakemus!

Jos et löydä mie­lui­saa työ­paik­kaa, voit lä­het­tää meille myös va­paa­muo­toi­sen ha­ke­muk­sen, ja olemme yh­tey­dessä, kun si­nulle so­piva teh­tävä tu­lee hakuun.