Executive search ja headhunting 

Execu­tive Search eli Head­hun­ting ja suo­ra­haku ovat te­hok­kaita kei­noja haas­teel­li­siin asian­tun­ti­jaja joh­to­rek­ry­toin­tei­hin. Käy­tös­sänne ovat laa­jat ver­kos­tomme, joh­to­ta­son teh­tä­vien vaa­ti­mus­ten ym­mär­rys ja mo­der­nit työkalut. 
Lue li­sää

Henkilöstövuokraus 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa yri­tyk­sen kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan, oi­ke­aan paikkaan. 
Lue li­sää

Rekrytointi 

Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lumme kat­taa koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin alusta lop­puun. Meillä on pitkä ja laa­jaa­lai­nen ko­ke­mus eri toi­mia­lo­jen ja osaa­mi­sa­luei­den rek­ry­toin­neista ja tar­joamme alan kat­ta­vim­mat rek­ry­toin­ti­pal­ve­lut. Pe­reh­dymme huo­lella asiak­kai­demme lii­ke­toi­min­nan eri­tyis­piir­tei­siin ja kult­tuu­riin, jotta voimme löy­tää par­haat osaajat. 
Lue li­sää

Kansainvälinen rekrytointi 

Kan­sain­vä­li­siltä mark­ki­noilta löy­tyy pal­jon osaa­via am­mat­ti­lai­sia eri­tyi­sesti teol­li­suu­den tar­pei­siin. Ta­lent Cen­te­rillä kan­sain­vä­li­nen rek­ry­tointi on oma ko­ko­nai­suu­tensa, joka kä­sit­tää myös tulk­kauk­set ja asia­kir­jo­jen käännökset. 
Lue li­sää

Henkilöarvioinnit 

Eri­lai­set hen­ki­lö­ar­vioin­nit, ku­ten per­soo­nal­li­suus- ja työ­mo­ti­vaa­tio­ar­vioin­nit sekä ky­ky­tes­tauk­set ovat tär­keä osa niin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia kuin hen­ki­lös­tön kehittämistäkin. 
Lue li­sää

Johdon arviointi 

Ta­lent Cen­te­rin joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn eri­kois­tu­neet hen­ki­löt pys­ty­vät to­teut­ta­maan it­se­näi­sen ja ob­jek­tii­vi­sen ar­vion joh­to­ryh­mistä. Jat­kuva ke­hit­ty­mi­nen ei ole pel­käs­tään or­ga­ni­saa­tion si­sällä toi­mi­vien yk­si­löi­den kan­nalta tär­keää — sitä tar­vi­taan myös huipulla. 
Lue li­sää

Talent Center — Asiakaslehti

Ta­lent Cen­ter Oy:n asia­kas­lehti. Klik­kaa ja lue »

Referenssit

Trust­mary Reviews

Avoimet työpaikat

Nimi

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2022

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men kesätyöhakemuksen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työskennellä. 

Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työtehtäviä.

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys.

Jat­kuva haku
Array 
Jat­kuva haku

Sei­nä­joen Ener­gia on vuonna 1927 pe­rus­tettu ener­gia­kon­serni, joka tar­joaa asiak­kail­leen sähkö‑, lämpö- ja ve­si­huol­to­pal­ve­luja. Sei­nä­joen Ener­gia on Sei­nä­joen kau­pun­gin omis­tama ener­giayh­tiö. Sei­nä­joen Ener­gia-kon­serni työl­lis­tää noin 120 työn­te­ki­jää ja lii­ke­vaihto on noin 100 mil­joo­naa euroa.

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

Haemme Sei­nä­joen toi­mis­tol­lemme vies­tin­nän am­mat­ti­laista. Si­nulla on ko­ke­musta si­säi­sen ja ul­koi­sen vies­tin­nän ke­hit­tä­mi­sestä mie­lel­lään yri­tys­maa­il­masta. Työs­ken­te­let lä­hei­sessä yh­teis­työssä eri lii­ke­toi­min­to­jemme pa­rissa ja ra­por­toit työs­säsi yh­tiön toimitusjohtajalle.

Tuo­tat it­se­näi­sesti laa­du­kasta vies­tin­tää sekä vas­taat kump­pa­ni­ver­kos­tomme yh­teis­työstä mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän osalta. Odo­tamme si­nulta li­säksi so­si­aa­li­sen me­dian ja säh­köis­ten alus­to­jen käyttötaitoja.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Center.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­ta­vat mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 73 03 327 ja Sei­nä­joen Ener­gian toi­mi­tus­joh­taja Vesa Hä­tilä 040 72 68 666.

Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään kes­ki­viik­kona 31.8.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 

1 kpl
Sei­nä­joki

Hy­vin­voin­ti­myy­mälä SaRa on mo­ni­puo­lis­ten ter­vey­den­hoi­to­tuot­tei­den myy­mälä Po­rissa. SaRa:ssa pa­nos­te­taan ih­mis­ten jak­sa­mi­seen ja pär­jää­mi­seen ta­val­li­sessa ar­jessa sekä sai­rau­den tai louk­kaan­tu­mi­sen koh­da­tessa. Meiltä löy­tyy laaja va­li­koima haa­van­hoi­to­tuot­teita, apu­vä­li­neitä, lää­kin­näl­li­siä hoi­to­suk­kia, va­li­koi­tuja ur­hei­lu­tuot­teita sekä kai­ken­laista muuta pientä ja suurta ar­kea helpottamaan.

Haemme nyt

SIIVOOJAA KUNTOSALILLE 

Iloi­sella ja reip­paalla asen­teella pää­set tässä työssä pitkälle!

Työs­ken­te­let Hy­vin­voin­ti­myy­mä­län asia­kas­koh­teessa Power Team Po­rin kun­to­sa­lilla. Työ si­säl­tää kun­to­sa­li­lait­tei­den ja va­pai­den pai­no­jen de­sin­fioin­nin li­säksi kun­to­sa­lin ti­lo­jen pe­rus­sii­vouk­sen, ku­ten pu­ku­huo­nei­den ja tree­ni­ti­lan imu­roin­nin ja lat­tioi­den pe­sun, pei­lien kiil­lot­ta­mi­sen, kylpy- ja WC-ti­lo­jen pe­sun sekä ros­kien tyhjentämisen.

Saat hy­vän pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön, jo­ten emme edel­lytä si­nulta ai­em­paa ko­ke­musta. Työssä tu­lee kui­ten­kin jon­kin ver­ran pai­no­jen ja kun­to­sa­li­lait­tei­den siir­tä­mistä ja nos­ta­mista sii­vouk­sen hel­pot­ta­mi­seksi, jo­ten odo­tamme si­nulta hy­vää fyy­sistä kun­toa. Työs­ken­te­let yk­sin, jo­ten toi­vomme si­nun ole­van myös it­se­näi­nen ja oma-aloit­tei­nen. Huo­mioit­han myös, että si­nun tu­lee itse jär­jes­tää kul­ke­mi­nen kuntosalille.

Työ on osa-ai­kai­nen, vä­hin­tään 4h/vko ja vuo­rot pai­not­tu­vat ar­ki­aa­mui­hin vii­meis­tään klo 8 al­kaen. Työ al­kaa mah­dol­li­sim­man no­peasti, vii­meis­tään syys­kuun alussa. Työ so­pii hy­vin esi­mer­kiksi opis­ke­li­jalle kou­lun oheen. 

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Kiin­nos­tuitko? Jätä CV ja ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 21.8 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jo­hanna Sahls­ten, p. 044 987 2851 tai johanna.sahlsten@talentcenter.fi. Paikka täy­te­tään jo ha­kuai­kana, mi­käli so­piva hen­kilö löytyy. 

 

1 kpl
Pori

Te­ho­kui­vaus on kiin­teis­tö­va­hin­ko­jen tor­jun­taan ja kor­jaa­mi­seen, si­säil­ma­tut­ki­muk­siin sekä olo­suh­de­hal­lin­taan mm. ra­ken­nus­työ­mailla kes­kit­ty­nyt yri­tys. Olemme toi­mi­neet menestyk­sellisesti Sa­ta­kun­nan alu­eella jo yli 30 vuotta ja ke­väästä 2021 läh­tien myös Pir­kan­maalla. Olemme vuo­desta 2019 ol­leet osa 16 eri maassa toi­mi­vaa Po­ly­gon-kon­­ser­nia, joka on Euroo­passa alansa mark­kin­ajoh­taja. Yh­tiömme pal­ve­luk­sessa on 70 hen­keä ja Po­ly­gon-kon­ser­nissa Suo­messa 400 henkeä. 

Haemme Po­rin toimipisteeseemme

TALOUSHALLINNON ASSISTENTTIA

Teh­tä­vässä olet osa mo­ni­puo­lista hal­linto- ja tu­ki­pal­ve­lui­den tii­miämme. Työn­ku­vaan kuu­luu ta­lous­hal­lin­non teh­tä­viä; las­ku­tus, os­to­res­kont­ran hoito, kir­jan­pi­don avus­ta­vat teh­tä­vät sekä ylei­siä toimistotöitä.

Pää­set hoi­ta­maan myös hen­ki­lös­tö­hal­lin­non teh­tä­viä ku­ten työ­so­pi­mus­ten yl­lä­pi­toa, tun­ti­kir­jan­pi­don seurantaa/raportointia sekä pal­kan­las­ken­taan liit­ty­viä tehtäviä.

Pe­reh­dy­tämme si­nut pe­rus­teel­li­sesti teh­tä­viisi ja saat täy­den tuen tii­mil­tämme. No­peim­min pää­set työ­hön kiinni, mi­käli si­nulla on teh­tä­vään so­vel­tuva kou­lu­tus ja muu­ta­man vuo­den ko­ke­mus ta­lous­hal­lin­nosta ja mah­dol­li­sesti myös pal­kan­las­ken­nasta sekä HR-asioista. Odo­tamme si­nulta oma-aloit­tei­suutta, op­pi­mis­ky­kyä ja tun­nol­li­suutta. Yh­teis­työ­ky­kysi on huip­pu­luok­kaa ja työ­ot­teesi tarkka ja tehokas.

Työ­teh­tä­vässä tarvitset:

 • Hy­vän asiakaspalveluasenteen
 • Oma-aloit­tei­sen työskentelyotteen
 • Ky­vyn työs­ken­nellä it­se­näi­sesti ja ha­lun ke­hit­tyä ja op­pia uutta
 • Val­miu­den op­pia ja käyt­tää uusia IT-järjestelmiä

 Tar­joamme sinulle:

 • Mo­ni­puo­li­sia työtehtäviä
 • So­pi­vasti it­se­näi­syyttä ja tii­min tukea
 • Va­paa-ajan tapaturmavakuutuksen
 • Hen­ki­lös­tö­etuoh­jel­man si­säl­täen 90+ eri­laista va­paa-ajan etua

 Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat soit­ta­malla Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 31.8.2022.

 

1 kpl
Pori

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

MIG/MAG WELDERS

As a wel­der you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • MIG/MAG wel­ding accor­ding to blue prints and tech­nical instructions

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a MIG/MAG welder
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

5 kpl
Akaa

 For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for 


CNC VERTICAL MILLING AND LATHE MACHINE OPERATOR AND PROGRAMMER

As a CNC mac­hine ope­ra­tor and pro­gram­mer, you will be res­pon­sible for:


- ope­ra­ting and pro­gram­ming CNC ver­tical mil­ling (TOS, Fer­mat, ) or lathe (Dör­riers- Schar­mann, BOST VTL)  machines 

- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

- wri­ting the pro­gramms — Hei­den­hain for mil­ling mac­hi­nes and Sie­mens for lathe machines

You are the per­fect can­di­date if you have:

- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer (Hei­den­hain and/or Sie­mens) – at least 10 years

- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion – per­ma­nent job!

- abi­lity to work independently

- blue prints knowledge

- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques

- Com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

 

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

 

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

 

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

2 kpl
Pöy­tyä

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for 

WELDERS

As a wel­der you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • MIG wel­ding accor­ding to blue prints and tech­nical instructions

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a MIG welder
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

3 kpl
Lai­tila

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

PRESS BRAKE OPERATOR

As a press brake ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • ope­ra­ting and pro­gram­ming of press brake mac­hi­nes such as Amada and Finn­Power and ope­ra­ting systems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a press barke operator
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

5 kpl
Lai­tila

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

PRESS BRAKE OPERATOR

As a press brake ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • ope­ra­ting and pro­gram­ming of press brake mac­hi­nes such as Amada and Finn­Power and ope­ra­ting systems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a press barke operator
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

3 kpl
Var­si­nais-Suomi

 For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

CNC LASER OPERATOR

As a CNC la­ser ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • ope­ra­ting CNC la­ser’s and ope­ra­ting systems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a CNC la­ser operator
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

1 kpl
Var­si­nais-Suomi

For our client, one of the big­gest foundries in Fin­land, we are loo­king for a 

FOUNDRY WORKER/CAST CLEANER 

As a foundry wor­ker, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • re­mo­ving cas­tings from molds
 • dres­sing castings
 • mo­ving foundry materials
 • clea­ning casts, re­mo­ving ga­tes, sprues and ot­her pro­jec­tions from cas­ting using grin­ding mac­hine, pneu­ma­tic ham­mer, power shear or power hacksaw.

Pre­vious ex­pe­rience is not requi­red as you will be gi­ven a full trai­ning on your du­ties. Know­ledge of Fin­nish, English or Rus­sian lan­guage is an ad­van­tage. If you are not afraid of hard phy­sical work and you are loo­king for a per­ma­nent job, this po­si­tion is for you!

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

4 kpl
Uusi­maa

Talent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

For our cus­to­mer, we are loo­king for 

CNC OPERATOR-PROGRAMMER.

Work task:
- Ope­ra­ting + pro­gram­ming CNC boring/milling mac­hine Ø110 till 150, Hei­den­hein TNC 426 to 640 -, max mo­ve­ments x = 13000, y = 6000, z = 4000mm
- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:
- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer- at least 3 years
- know­ledge of Hei­den­hain cont­rol
- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
- abi­lity to work in­de­pen­dently
- excel­lent work­mans­hip
- blue prints know­ledge
- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
- Com­mu­nica­tive English

If you are in­te­res­ted, please send your CV to Do­mi­nika Plinska-Nar­loch (dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi).

1 kpl
Var­si­nais-Suomi

Talent Center

Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Vä­li­tämme myös am­mat­ti­tai­toi­sia vuo­kra­työn­te­ki­jöitä, jotka käy­vät läpi huo­lel­li­sen va­lin­ta­pro­ses­sin. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme — meillä yksi ja sama am­mat­ti­lai­nen vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista alusta va­lin­ta­vai­hee­seen asti.

Jari Nok­ko­nen, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty