Executive search ja headhunting

Execu­tive Search ja Head­hun­ting ja suo­ra­haku ovat te­hok­kaita kei­noja haas­teel­li­siin asian­tun­tija- ja joh­to­rek­ry­toin­tei­hin. Käy­tös­sänne ovat laa­jat ver­kos­tomme, joh­to­ta­son teh­tä­vien vaa­ti­mus­ten ym­mär­rys ja mo­der­nit työ­ka­lut.
Lue li­sää

Organisaation kehittäminen ja auditointi

Lii­ke­toi­min­taa vai­keut­ta­vien häi­riö­ti­lan­tei­den au­di­tointi, ana­ly­sointi ja toi­men­pide-eh­do­tuk­set, joita seu­raa asia­kas­rää­tä­löi­dyt toi­men­pi­teet. Mm. val­men­nuk­set, stra­te­gia päi­vi­tyk­set ja ar­vo­pro­ses­sin mu­kaut­ta­mi­nen.
Lue li­sää

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa yri­tyk­sen kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan, oi­ke­aan paik­kaan.
Lue li­sää

Kansainvälinen rekrytointi

Kan­sain­vä­li­siltä mark­ki­noilta löy­tyy pal­jon osaa­via am­mat­ti­lai­sia eri­tyi­sesti teol­li­suu­den tar­pei­siin. Ta­lent Cen­te­rillä kan­sain­vä­li­nen rek­ry­tointi on oma ko­ko­nai­suu­tensa, joka kä­sit­tää myös tulk­kauk­set ja asia­kir­jo­jen kään­nök­set.
Lue li­sää

Henkilöarvioinnit

Eri­lai­set hen­ki­lö­ar­vioin­nit, ku­ten persoonallisuus‑, mo­ti­vaa­tio- ja ky­ky­tes­tauk­set ovat tär­keä osa niin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia kuin hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­mis­tä­kin. Käy­tämme ar­vioin­neissa mark­kin­ajoh­ta­vaa Cut‑e ‑työ­ka­lua.
Lue li­sää

Executive Coaching

Execu­tive Coac­hing tar­joaa laa­jan kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jossa kes­kiössä on yk­si­lön vah­vuuk­sien ke­hit­tä­mi­nen. Myyn­ti­ryh­miä ja myyn­nin esi­mie­hiä val­men­ta­vat TC Coac­hit, jotka ovat hank­ki­neet kan­nuk­sensa myyn­ti­työstä.
Lue li­sää

Talent Center — Asiakaslehti

Ta­lent Cen­ter Oy:n asia­kas­lehti. Klik­kaa ja lue »

Referenssit

Trust­mary Re­views

Avoimet työpaikat

Kaikki avoi­met työ­pai­kat »

Talent Center

Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Vä­li­tämme myös am­mat­ti­tai­toi­sia vuo­kra­työn­te­ki­jöitä, jotka käy­vät läpi huo­lel­li­sen va­lin­ta­pro­ses­sin. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme — meillä yksi ja sama am­mat­ti­lai­nen vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista alusta va­lin­ta­vai­hee­seen asti.

Jari Nok­ko­nen, toi­mi­tus­joh­taja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty