Talent Center - Henkilöstöpalvelut

Executive search ja headhunting 

Execu­tive Search ja Head­hun­ting ja suo­ra­haku ovat te­hok­kaita kei­noja haas­teel­li­siin asian­tun­tija- ja joh­to­rek­ry­toin­tei­hin. Käy­tös­sänne ovat laa­jat ver­kos­tomme, joh­to­ta­son teh­tä­vien vaa­ti­mus­ten ym­mär­rys ja mo­der­nit työkalut. 
Lue li­sää

Organisaation kehittäminen ja auditointi 

Lii­ke­toi­min­taa vai­keut­ta­vien häi­riö­ti­lan­tei­den au­di­tointi, ana­ly­sointi ja toi­men­pide-eh­do­tuk­set, joita seu­raa asia­kas­rää­tä­löi­dyt toi­men­pi­teet. Mm. val­men­nuk­set, stra­te­gia päi­vi­tyk­set ja ar­vo­pro­ses­sin mukauttaminen. 
Lue li­sää

Henkilöstövuokraus ja rekrytointi 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa yri­tyk­sen kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan, oi­ke­aan paikkaan. 
Lue li­sää

Kansainvälinen rekrytointi 

Kan­sain­vä­li­siltä mark­ki­noilta löy­tyy pal­jon osaa­via am­mat­ti­lai­sia eri­tyi­sesti teol­li­suu­den tar­pei­siin. Ta­lent Cen­te­rillä kan­sain­vä­li­nen rek­ry­tointi on oma ko­ko­nai­suu­tensa, joka kä­sit­tää myös tulk­kauk­set ja asia­kir­jo­jen käännökset. 
Lue li­sää

Henkilöarvioinnit 

Eri­lai­set hen­ki­lö­ar­vioin­nit, ku­ten persoonallisuus‑, mo­ti­vaa­tio- ja ky­ky­tes­tauk­set ovat tär­keä osa niin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia kuin hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­mis­tä­kin. Käy­tämme ar­vioin­neissa mark­kin­ajoh­ta­vaa Cut‑e ‑työ­ka­lua.
Lue li­sää

Executive Coaching 

Execu­tive Coac­hing tar­joaa laa­jan kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den, jossa kes­kiössä on yk­si­lön vah­vuuk­sien ke­hit­tä­mi­nen. Myyn­ti­ryh­miä ja myyn­nin esi­mie­hiä val­men­ta­vat TC Coac­hit, jotka ovat hank­ki­neet kan­nuk­sensa myyntityöstä. 
Lue li­sää

Talent Center — Asiakaslehti

Ta­lent Cen­ter Oy:n asia­kas­lehti. Klik­kaa ja lue »

Referenssit

Trust­mary Reviews

Avoimet työpaikat

Nimi

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2022

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men kesätyöhakemuksen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työskennellä. 

Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työtehtäviä.

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys.

Jat­kuva haku

Kai­paatko tal­vi­kau­deksi mai­se­man­vaih­dosta? Miltä kuu­los­taisi työ La­pin lu­moa­vim­massa lo­ma­pai­kassa re­von­tul­ten alla?

Kaks­laut­ta­nen on per­he­ho­telli Suo­men La­pissa 250 km na­pa­pii­riltä poh­joi­seen. Kaks­laut­ta­sesta on vuo­sien var­rella kas­va­nut Suo­men kan­sain­vä­li­sesti tun­ne­tuin mat­kai­lu­yri­tys, joka on edel­leen pe­rus­ta­jansa Jus­sin hel­lässä huo­massa. Voit lu­kea Kaks­laut­ta­sesta li­sää täältä.

Haemme nyt Kaks­laut­ta­selle useita työn­te­ki­jöitä mo­niin eri tehtäviin!

Et­simme

♦ VASTAANOTTOVIRKAILIJOITA

♦ SIIVOOJIA

♦ TARJOILIJOITA

♦ KOKKEJA

♦ KIINTEISTÖNHOITAJIA

♦ LUMITYÖNTEKIJÖITÄ.

Kaks­laut­ta­nen jär­jes­tää ma­joi­tuk­sen, ja an­taa työn­te­ki­jöille kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen. Edel­ly­tyk­senä teh­tä­vissä on englan­nin kie­len taito. Toi­vomme si­nun aloit­ta­van työt mah­dol­li­sim­man pian. 

Jos kiin­nos­tuit, jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi meille pi­kai­sesti osoit­teessa https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6619229. Mai­nit­set­han ha­ke­muk­ses­sasi mistä tehtävästä/tehtävistä olet kiinnostunut. 

———————————————————————————————————

Do you feel like you need a change of sce­nery for the win­ter sea­son? How about a job in Lapland’s most enc­han­ting ho­li­day re­sort un­der the Nort­hern lights?

Kaks­laut­ta­nen is a fa­mily ho­tel in Fin­nish Lapland, 250 ki­lo­met­res north of the Arc­tic Circle. Little by little, Kaks­laut­ta­nen has grown to become Finland’s in­ter­na­tio­nally best-known tra­vel busi­ness. It is still being run by Jussi, with great care and at­ten­tion – the way it has always been. You can read more about Kaks­laut­ta­nen here

We are now loo­king for se­ve­ral emplo­yees for many dif­fe­rent roles:

♦ RECEPTIONISTS

♦ CLEANERS

♦ WAITERS

♦ CHEFS

♦ JANITORS

♦ SNOW CLEARANCE WORKERS

Kaks­laut­ta­nen ar­ran­ges an accom­mo­da­tion and gi­ves emplo­yees a compre­hen­sive orien­ta­tion. The abi­lity to speak English is a requi­re­ment. We hope you can start as soon as possible.

Did you get in­te­res­ted? Please apply th­rough the on­line applica­tion sys­tem at https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/tyopaikka/?id=6619229 as soon as pos­sible. Please men­tion in your applica­tion the po­si­tion or po­si­tions you are in­te­res­ted in.

 

1 kpl
Inari, Sa­vu­koski, So­dan­kylä
Jat­kuva haku
Array 
Jat­kuva haku

Haemme Insta Au­to­ma­tio­nille Har­ja­val­lan Suurteollisuuspuistoon

INSTRUMENTTISUUNNITTELIJAA

Teh­tä­väsi si­joit­tu­vat Har­ja­val­lan Suur­teol­li­suus­puis­ton asiak­kai­demme in­ves­tointi- ja ylläpitotoimintoihin.

Si­nulla on usean vuo­den ko­ke­mus pro­ses­si­teol­li­suu­den in­stru­men­toin­tiin liit­ty­vistä työ­teh­tä­vistä. Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van, jossa pää­set ha­lu­tes­sasi osal­lis­tu­maan suun­nit­te­lu­teh­tä­vien li­säksi asiak­kai­demme käyt­töön­ot­toi­hin ja tes­tauk­siin. Tii­mis­säsi on hyvä ja toi­sia tu­keva il­ma­piiri, jossa on hyvä ke­hit­tää osaa­mis­tasi. Asiak­kai­demme jat­kuva in­ves­toin­ti­tahti uusim­piin tek­no­lo­gioi­hin tuo ke­hi­tys­nä­ky­män ural­lesi, mikä kan­taa pit­källe tu­le­vai­suu­teen ja mah­dol­lis­taa ke­hit­ty­mi­sen vaa­ti­vam­piin tehtäviin.

Työs­säsi olet tii­viissä yh­teis­työssä niin si­säis­ten kuin asiak­kai­demme tii­mien kanssa. Si­nulla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, ja edis­tät luot­ta­muk­sel­lista toi­min­taamme asiak­kai­demme kanssa. Teh­tä­vässä vaa­di­taan pe­rus­ta­son englan­nin kie­li­tai­toa. Teh­tä­vässä on etätyömahdollisuus.

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

Hae meille!

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään sun­nun­taina 6.2.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa di­gi­ta­li­soi­tu­vassa maa­il­massa. Ih­mi­set, osaa­mi­nen ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­ta­kult­tuu­rimme pe­rusta. Mei­hin on lupa luottaa.

 

1 kpl
Har­ja­valta

Haemme Insta Au­to­ma­tio­nille Har­ja­val­taan tai Tam­pe­reelle Val­met DNA ‑jär­jes­tel­mää tuntevaa

SUUNNITTELUINSINÖÖRIÄ

Teh­tä­väsi si­joit­tu­vat Har­ja­val­lan Suur­teol­li­suus­puis­ton asiak­kai­demme in­ves­tointi- ja yl­lä­pi­to­toi­min­toi­hin. Työs­säsi olet tär­keä osa asiak­kai­demme sähkö- ja au­to­maa­tio­jär­jes­tel­mien in­ves­toin­tien ja mo­der­ni­soin­ti­hank­kei­den lä­pi­vien­tiä, jo­ten pää­set työs­ken­te­le­mään aina uusim­pien tek­no­lo­gioi­den pa­rissa. Olet teh­tä­väs­säsi var­mis­ta­massa ja ke­hit­tä­mässä pro­ses­sien te­hok­kuutta pit­kä­ai­kai­sille asiak­kail­lemme, jotka ovat mer­kit­tä­viä me­tal­lur­gian, ke­mian­teol­li­suu­den ja pro­ses­sie­ner­gian hyö­ty­käy­tön osaa­jia. Pro­jek­tien laa­juu­desta riip­puen voit olla mu­kana aloi­tus­pa­la­ve­rista läh­tien toi­min­ta­ku­vauk­sia laa­ti­massa, yk­sin­ker­tai­sista oh­jel­mista mo­ni­mut­kai­siin se­kvens­sei­hin ja nii­den käyt­töö­no­toissa. Si­nun ei tar­vitse olla mes­tari kai­kessa meille tul­les­sasi, vaan saat meiltä kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen vastuualueeseesi

Si­nulla on vä­hin­tään muu­ta­man vuo­den ko­ke­mus Val­met DNA ‑so­vel­lus­suun­nit­te­lun pa­rista. Tun­net pro­ses­si­teol­li­suu­den toi­min­ta­pe­ri­aat­teet, ja ha­luat työs­ken­nellä isoissa ja pie­nissä pro­jek­teissa. Ar­vos­tamme ko­ke­musta myös lo­gii­koista ja ro­bo­tii­kasta, tai ha­luasi ke­hit­tyä nii­den osaajaksi.

Työ kes­kit­tyy Har­ja­val­taan, jo­ten si­nulla on teh­tä­väsi alussa ol­tava val­mius si­joit­tua pai­kan päälle muu­ta­man kuu­kau­den ajaksi, mi­käli asuin­paik­kasi si­jait­see muu­alla. Avus­tamme asu­mis­jär­jes­te­lyissä täl­lai­sessa tilanteessa.

Työs­säsi olet tii­viissä yh­teis­työssä niin si­säis­ten kuin asiak­kai­demme tii­mien kanssa. Si­nulla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, ja edis­tät luot­ta­muk­sel­lista toi­min­taamme asiak­kai­demme kanssa. Teh­tä­vässä vaa­di­taan pe­rus­ta­son englan­nin kielitaitoa.

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

Hae meille!

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään sun­nun­taina 6.2.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa di­gi­ta­li­soi­tu­vassa maa­il­massa. Ih­mi­set, osaa­mi­nen ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­ta­kult­tuu­rimme pe­rusta. Mei­hin on lupa luottaa.

1 kpl
Har­ja­valta

Haemme asiak­kaal­lemme Harjavaltaan

VALIMOTYÖNTEKIJÖITÄ

Ky­seessä on eri­tyyp­pi­siä teh­tä­viä va­li­mossa uu­ni­työs­ken­te­lystä jälkikäsittelyyn.

Ko­ke­mus va­li­mo­työs­ken­te­lystä kat­so­taan eduksi. Edel­ly­tämme ha­ki­jalta ah­ke­raa ja oma-aloit­teista asen­netta sekä tark­kaa­vai­suutta työssä. 

Työ­suhde on mää­rä­ai­kai­nen ja työ­aika 40 h/vko. Työ al­kaa 1‑vuorotyönä, mutta ke­sällä olisi tar­koi­tus siir­tyä 2‑vuoroon.

Työ al­kaa heti so­pi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kim­mi­ten, mutta vii­meis­tään 23.1.2021 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Jari Nok­ko­nen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Har­ja­valta

Fes­tum Accoun­ting Oy on Suo­men Ta­lous­hal­lin­to­lii­ton auk­to­ri­soima ti­li­toi­misto, joka toi­mii Uu­del­la­maalla, Pir­kan­maalla ja Sa­ta­kun­nassa. Ha­luamme kan­nus­taa hen­ki­lö­kun­taamme ke­hit­ty­mään ja olem­me­kin etu­lin­jassa ke­hit­tä­mässä ta­lous­a­lan palveluita.

Meiltä et saa vain ti­li­toi­mis­toa, vaan va­kaan ja asian­tun­te­van kump­pa­nin yri­tyk­senne ta­lou­den ja palk­ko­jen hal­lin­taan sekä asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita yri­tys­jär­jes­te­lyistä ta­lous­pääl­lik­kö­pal­ve­lui­hin asti. Meille auk­to­ri­soitu ti­li­toi­misto tar­koit­taa jat­ku­vaa ke­hit­tä­mistä, laa­jaa osaa­mista ja huo­len­pi­toa asiakkaista.

Haemme Po­rin toi­mi­pis­tee­seemme va­ki­tui­seen työsuhteeseen

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ

Vas­taat Fes­tu­min ta­lous­hal­lin­to­pal­ve­lui­den myyn­nistä. Olet asia­kas­kes­kei­nen ja rat­kai­su­ha­kui­nen myyn­ti­hen­kilö, ja pi­dät uusista asia­kas­kon­tak­teista sekä onnistumisista.

Si­nun ei tar­vitse olla kyl­mä­soit­te­lun am­mat­ti­lai­nen, sillä uus­asia­kas­han­kin­nan lii­dit tu­le­vat si­nulle muista ka­na­vista. Kau­pan mah­dol­li­suuk­sien tun­nis­ta­mi­nen on tär­keä osa teh­tä­vääsi. Olet kiin­nos­tu­nut lii­ke­toi­min­nasta ja asiak­kait­tesi menestymisestä.

Ar­vos­tamme kau­pal­lista kou­lu­tusta (esim. tra­de­nomi), myyn­ti­ko­ke­musta ja yri­tys­ten ta­lou­den pro­ses­sien tuntemista.

Tar­joamme va­ki­tui­sen työ­suh­teen li­säksi hy­vät hen­ki­lö­kun­tae­dut ja mo­ti­voi­van palkkiomallin.

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat soit­ta­malla: Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 tai säh­kö­pos­titse jari.nokkonen@talentcenter.fi

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 28.01.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 kpl
Pori

Me­dia­liiga Oy on ko­ti­mai­nen vuonna 2012 pe­rus­tettu di­gi­taa­li­seen ul­ko­mai­non­taan kes­kit­ty­nyt yri­tys. Olemme Tu­rusta läh­töi­sin ja yl­peitä siitä, mutta ny­ky­ään tien­var­si­tau­lu­jen ver­kos­tomme yl­tää ym­päri Suo­men Hel­sin­gistä Iva­loon. Pal­ve­lemme asiak­kai­tamme ko­ko­nais­val­tai­sesti aina mai­non­nan suun­nit­te­lusta to­teu­tuk­seen asti. Hal­lin­noimme ka­na­vien si­säl­töä pal­ve­luna, sekä tuo­tamme asiak­kail­lemme kus­tan­nus­te­hok­kaasti kat­seet ke­rää­vää sisältöä.

Mark­ki­nan ke­hit­tyessä ja ky­syn­nän kas­vaessa haemme nyt Tampereelle:

Alue­myyn­ti­pääl­lik­köä

Teh­tä­vässä vastaat:

 • Tu­los­vas­tuul­li­sesti Tam­pe­reen yk­si­kön johtamisesta
 • It­se­näi­sesti ole­massa ole­vien asiak­kuuk­sien ke­hit­tä­mi­sestä ja uusien asia­kas­suh­tei­den rakentamisesta

Teh­tä­vässä on­nis­tu­mi­nen edellyttää:

 • Ko­ke­musta myyn­nin esi­mie­henä toimimisesta
 • Näyt­töä on­nis­tu­neesta myyn­ti­työstä b to b sektorilla
 • Asia­kas­läh­töistä ajat­te­lua ja ha­luk­kuutta työs­ken­nellä tavoitteellisesti
 • Yh­teis­työ­ky­kyä sekä hy­viä vuorovaikutustaitoja
 • Pe­rus­ta­soi­sia ICT-taitoja

Tar­joamme sinulle:

 • Hie­non mah­dol­li­suu­den päästä te­ke­mään tii­misi kanssa me­nes­tyk­se­kästä myyn­ti­työtä Suo­men kat­ta­vim­man di­gi­taa­lis­ten mai­nos­tau­lu­jen kas­va­vassa markkinassa
 • Esi­mies­työn toi­mi­van myyn­ti­tii­min johdossa
 • Hy­vän toimeentulon
 • Me­nes­ty­vän ja osaa­van or­ga­ni­saa­tion tuen

Eduksi kat­somme ko­ke­muk­sen me­dia­tuot­tei­den myynnistä.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Jos koet ole­vasi et­si­mämme hen­kilö, jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man pian, mutta vii­meis­tään 28.01.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Petri Hei­nola p. 044 988 3394 tai petri.heinola@talentcenter.fi

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­ja­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

 

1 kpl

Suo­men joh­tava keit­tiö­val­mis­taja Puus­telli Group Oy on per­heyh­tiö ja osa va­ka­va­raista Har­ja­valta-kon­ser­nia. Kon­ser­niin kuu­luu myös Kas­telli-ta­lot Oy. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli n.452 milj.euroa ja va­ki­tui­sessa työ­suh­teessa oli n. 1200 hen­ki­löä. Puus­telli-keit­tiöt ja Kas­telli-ta­lot ovat jo vuo­sia ol­leet alansa mark­kin­ajoh­ta­jia Suomessa.

Haemme ka­lus­te­teh­taal­lemme Har­ja­val­taan va­ki­tui­seen työsuhteeseen

OSTAJAA

Omaat ko­ke­musta osto- ja han­kin­ta­toi­min­noista. Kou­lu­tus­taus­tasi voi olla tek­ni­nen tai kau­pal­li­nen. Pää­paino työs­säsi on os­to­toi­min­noissa, mutta kil­pai­lu­tat myös toi­mit­ta­jia, seu­raat ti­laus- ja toi­mi­tus­ket­jua, ja val­vot vas­tuu­alu­eesi va­ras­toar­voa. Toi­mit osana osto- ja hankintatiimiämme.

Ky­ke­net prio­ri­soi­maan te­ke­mis­täsi it­se­näi­sesti ja työ­ot­teesi on jär­jes­tel­mäl­li­nen sekä tarkka.

Edel­ly­tämme si­nulta hy­vää englan­nin kie­len suul­lista ja kir­jal­lista tai­toa sekä hy­viä tie­to­tek­ni­siä taitoja.

Luon­tees­tasi löy­tyy pe­rus­te­lu­ky­vyk­kyyttä mie­li­pi­teil­lesi, pal­ve­lu­hen­ki­syyttä tii­mi­työssä ja pro­ses­sien kehittämishalukkuutta.

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat soit­ta­malla: Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 tai säh­kö­pos­titse jari.nokkonen@talentcenter.fi

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 28.01.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 kpl
Har­ja­valta

Suo­men joh­tava keit­tiö­val­mis­taja Puus­telli Group Oy on per­heyh­tiö ja osa va­ka­va­raista Har­ja­valta-kon­ser­nia. Kon­ser­niin kuu­luu myös Kas­telli-ta­lot Oy. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2020 oli n.452 milj.euroa ja va­ki­tui­sessa työ­suh­teessa oli n. 1200 hen­ki­löä. Puus­telli-keit­tiöt ja Kas­telli-ta­lot ovat jo vuo­sia ol­leet alansa mark­kin­ajoh­ta­jia Suomessa.

Haemme ka­lus­te­teh­taal­lemme Har­ja­val­taan va­ki­tui­seen työsuhteeseen

MYYNTIVASTAAVAA

Myyn­ti­pal­ve­lu­tii­mimme et­sii vah­vis­tusta si­nusta, joka in­nos­tut uu­desta, nau­tit suun­nit­te­le­mi­sesta ja koh­taa­mi­sista etkä pel­kää heit­täy­tyä uusiin haasteisiin.

Myyn­ti­pal­ve­lu­tii­mimme teh­tä­viin kuu­luu mo­ni­puo­li­set myyn­nin sekä jär­jes­tel­mä­ke­hi­tyk­sen tu­ki­toi­min­not. Tii­mimme en­si­si­jai­nen teh­tävä on suun­ni­tella ja myydä ka­lus­teita ku­lut­taja-asiak­kai­den tar­pei­siin. Emme tee ak­tii­vi­sesti asia­kas­han­kin­taa, vaan asiak­kaat ovat en­si­si­jai­sesti mei­hin yh­tey­dessä itse. Asiak­kaat pal­vel­laan lä­hes 100% virtuaalisesti/etänä. Ku­lut­taja-asiak­kai­den ti­laus­ten li­säksi myyn­ti­pal­ve­lun työ­teh­tä­viin kuu­luu myy­mä­lä­suun­nit­telu, uusien myyn­nin jär­jes­tel­mien sekä asia­kas­käyt­töön tu­le­vien pal­ve­lui­den tes­taus, pi­lo­tointi ja kou­lu­tus, verk­ko­kau­pan hoito sekä so­si­aa­li­sen me­dian sisällöntuotanto.

Vaikka työ­teh­tä­vämme ovat mo­ni­nai­set, ei si­nun tar­vitse hal­lita niitä kaikkia.

Odo­tamme sinulta

- hy­viä so­si­aa­li­sia tai­toja
- hy­vää kir­jal­lista il­mai­su­tai­toa ja us­kal­lusta esiin­tyä kou­lu­tet­ta­ville ryh­mille
- rei­pasta otetta ja us­kal­lusta tart­tua uusiin asioi­hin
- ko­ke­musta asia­kas- tai myyntityöstä.


Kat­somme li­säksi eduksi kokemuksen

- kou­lut­ta­mi­sesta
- ka­lus­te­suun­nit­te­lus­ta/3D-oh­jel­mien käy­töstä
- verk­ko­kau­pan yl­lä­pi­tä­mi­sestä
- so­si­aa­li­sesta me­diasta.
 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat soit­ta­malla: Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 tai säh­kö­pos­titse jari.nokkonen@talentcenter.fi

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 28.01.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 kpl
Har­ja­valta

UTU-kon­serni tar­joaa asiak­kail­leen laa­duk­kaat ja mo­ni­puo­li­set sähkö- ja au­to­maa­tio­alan tuot­teet ja pal­ve­lut. Olemme sähkö- ja au­to­maa­tio­alan poh­jois­mai­nen toi­mija suo­ma­lai­sella per­heyh­tiön sy­dä­mellä. Ha­luamme ym­mär­tää asiak­kai­demme tar­peet ja tehdä kaik­kemme hei­dän toi­min­tansa tu­ke­mi­seen. Vaa­dimme it­sel­tämme pa­rasta suo­ri­tusta ja otamme asiak­kai­demme vai­keim­mat­kin haas­teet vas­taan. UTUlta saa par­haim­mat tuot­teet ja am­mat­ti­tai­don. Toi­mimme Suo­messa, Bal­tiassa ja Nor­jassa. Yh­tiömme pal­ve­luk­ses­samme on 180 hen­ki­löä ja lii­ke­vaih­tomme vuonna 2020 oli 43 mil­joo­naa. UTU #osaa­ja­te­kee.

 

UTU VAHTI ‑etä­kun­non­val­von­ta­pal­velu ja muut uu­det in­no­va­tii­vi­set tuot­teemme tar­vit­se­vat myyn­ti­voi­maa. Haemme Ulvilaan

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ TAI MYYNTI-INSINÖÖRIÄ

Taus­tal­tasi voit olla nuo­rempi säh­kö­alaa tun­teva am­mat­ti­lai­nen tai vaih­toeh­toi­sesti ko­ke­nut säh­kö­tuot­tei­den myyn­nistä jo kan­nuk­sesi hank­ki­nut te­kijä. Haemme ih­mistä, jolla on aito kiin­nos­tus kon­tak­toida ja koh­data asiak­kai­tamme ym­päri Suo­mea. Pai­no­tamme haussa myynti- ja neuvotteluosaamista.

Vasta mark­ki­noille tuot­ta­mamme UTU Vahti-pal­ve­lu­tuote ja muut Säh­kön­ja­kelu ja Ener­gia ‑lii­ke­toi­minta-alu­een tuo­te­per­heemme tar­vit­se­vat ak­tii­vista työtä asia­kas­ra­ja­pin­nassa sekä pal­ve­lu­myynti- ja tar­jous­las­ken­ta­pro­ses­sien ke­hit­tä­mistä. Huo­leh­dit asiak­kuuk­sista ja myyn­nin toi­mista pro­ses­sin alusta lop­puun tek­ni­sen tii­mimme avustamana.

Myyn­ti­vas­tuul­lesi kuu­lu­vat UTU Oy:n Säh­kön­ja­kelu ja Ener­gia ‑lii­ke­toi­minta-alu­een asiak­kaat, eri­tyi­sesti verk­ko­yh­tiöt, uusiu­tu­van ener­gian­tuo­tan­non toi­mi­jat ja teollisuusasiakkaat.

Ar­vos­tamme erityisesti

- säh­kön­ja­ke­lu­tun­te­musta

- in­nos­tusta ja osaa­mista kun­non­val­von­ta­pal­ve­lun myyntityöhön

- ak­tii­vista ja sys­te­maat­tista otetta asiakastyöhön.

UTUlla pää­set työs­ken­te­le­mään vii­mei­sim­män tek­no­lo­gian ja mo­ni­puo­li­sen tuo­te­port­fo­lion kanssa osaa­vassa ja hy­vä­hen­ki­sessä il­ma­pii­rissä. Tar­joamme si­nulle kil­pai­lu­ky­kyi­set edut, vah­van tuen ja ke­hi­tys­mah­dol­li­suuk­sia urapolullesi.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Katso li­sä­tie­dot teh­tä­västä ja jätä ha­ke­muk­sesi sekä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 6.2.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­dot teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen, p. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.

 

 

1 kpl
Ul­vila

Haemme Insta Au­to­ma­tio­nille Uudellemaalle

HUOLTOINSINÖÖRIÄ

Teh­tä­väsi si­joit­tu­vat Älyk­kään kun­nos­sa­pi­don lii­ke­toi­min­tamme Sähkönjakelu-yksikköön.

Työs­ken­te­let säh­kön­ja­ke­lu­ver­kon kun­nos­sa­pi­don pa­rissa, jossa asiak­kai­namme ovat teol­li­suus, säh­kön­ja­ke­lu­yh­tiöt ja kaup­pa­kiin­teis­töt. Olet mu­kana pro­jek­teis­samme aina suun­nit­telu- ja las­ken­ta­vai­heesta var­si­nai­siin asen­nus­teh­tä­viin. Toi­mit it­se­näi­sesti tai osana tii­miä, koh­teis­tamme riippuen.

Teh­tävä edel­lyt­tää säh­kö­alan kou­lu­tusta ja mat­kus­tus­val­miutta Suo­messa. Työs­ken­te­let asia­kas­ra­ja­pin­nassa, jo­ten odo­tamme si­nulta hy­viä yh­teis­työ­val­miuk­sia ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja. Muu­ta­man vuo­den säh­kö­alan työ­ko­ke­mus, verk­ko­yh­tiö­toi­min­to­jen tun­te­mus ja englan­nin kie­li­taito ovat teh­tä­väs­sämme eduksi.

 

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Hae meille!

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään kes­ki­viik­kona 26.1.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Teh­tä­vään va­lit­ta­valle teh­dään pe­rus­muo­toi­nen tur­val­li­suus­sel­vi­tys ja huu­mausai­ne­testi en­nen työ­suh­teen alkamista.

 

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa di­gi­ta­li­soi­tu­vassa maa­il­massa. Ih­mi­set, osaa­mi­nen ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­ta­kult­tuu­rimme pe­rusta. Mei­hin on lupa luottaa.

1 kpl
Uusi­maa, Es­poo, Hel­sinki, Van­taa

Haemme Insta Au­to­ma­tio­nille Tampereelle

HUOLTOINSINÖÖRIÄ

Teh­tä­väsi si­joit­tu­vat Älyk­kään kun­nos­sa­pi­don lii­ke­toi­min­tamme Sähkönjakelu-yksikköön.

Työs­ken­te­let säh­kön­ja­ke­lu­ver­kon kun­nos­sa­pi­don pa­rissa, jossa asiak­kai­namme ovat teol­li­suus, säh­kön­ja­ke­lu­yh­tiöt ja kaup­pa­kiin­teis­töt. Olet mu­kana pro­jek­teis­samme aina suun­nit­telu- ja las­ken­ta­vai­heesta var­si­nai­siin asen­nus­teh­tä­viin. Toi­mit it­se­näi­sesti tai osana tii­miä, koh­teis­tamme riippuen.

Teh­tävä edel­lyt­tää säh­kö­alan kou­lu­tusta ja mat­kus­tus­val­miutta Suo­messa. Työs­ken­te­let asia­kas­ra­ja­pin­nassa, jo­ten odo­tamme si­nulta hy­viä yh­teis­työ­val­miuk­sia ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja. Muu­ta­man vuo­den säh­kö­alan työ­ko­ke­mus, verk­ko­yh­tiö­toi­min­to­jen tun­te­mus ja englan­nin kie­li­taito ovat teh­tä­väs­sämme eduksi.

 

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Hae meille!

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään kes­ki­viik­kona 26.1.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

Teh­tä­vään va­lit­ta­valle teh­dään pe­rus­muo­toi­nen tur­val­li­suus­sel­vi­tys ja huu­mausai­ne­testi en­nen työ­suh­teen alkamista.

 

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa di­gi­ta­li­soi­tu­vassa maa­il­massa. Ih­mi­set, osaa­mi­nen ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­ta­kult­tuu­rimme pe­rusta. Mei­hin on lupa luottaa.

1 kpl
Tam­pere

Haemme Insta Au­to­ma­tio­nille Tampereelle

MYYNTI-INSINÖÖRIÄ

Teh­tä­väsi si­joit­tu­vat Älyk­kään kun­nos­sa­pi­don lii­ke­toi­min­tamme Sähkönjakelu-yksikköön.

Si­nulla on säh­kö­alan kou­lu­tus­tausta ja tun­nis­tat it­ses­täsi ha­lun ja ky­vyn työs­ken­nellä liik­ku­vassa teh­tä­vässä asia­kas­ra­ja­pin­nassa. Työ­teh­tä­viisi kuu­luu uus­asia­kas­han­kin­taa, yh­teis­työtä van­ho­jen asiak­kai­demme kanssa sekä tar­jous­las­ken­taa. Saat ra­ken­taa oman toi­men­ku­vasi si­sällä kas­vu­pol­kuasi ja ke­hit­tyä huip­puo­saa­vassa yksikössämme.

Voit olla uraasi aloit­te­leva tai jo ko­ke­musta omaava ih­mis­osaaja. Meille on tär­keintä ky­kysi kuun­nella asiak­kai­demme tar­peita, luoda luot­ta­muk­sel­li­sia asia­kas­suh­teita sekä saat­taa toi­mek­sian­not tuo­tan­toomme luovutettaviksi.

Ar­vos­tamme erityisesti

- verk­ko­yh­tiöi­den toi­min­nan tuntemusta

- säh­kö­tek­nistä osaa­mista (suo­ja­re­leet, kat­kai­si­jat, muuntajat)

- tar­jous­las­ken­ta­ko­ke­musta

- ar­voi­himme si­tou­tu­nutta persoonaa.


Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pit­kään! Lue li­sää meistä Ins­ta­lai­sista täältä.

 

Hae meille!

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi vii­meis­tään kes­ki­viik­kona 26.1.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(ät)talentcenter.fi .

Teh­tä­vään va­lit­ta­valle teh­dään pe­rus­muo­toi­nen tur­val­li­suus­sel­vi­tys ja huu­mausai­ne­testi en­nen työ­suh­teen alkamista.

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa di­gi­ta­li­soi­tu­vassa maa­il­massa. Ih­mi­set, osaa­mi­nen ja vas­tuul­li­suus ovat toi­min­ta­kult­tuu­rimme pe­rusta. Mei­hin on lupa luottaa.

 

 

1 kpl
Tam­pere

Nor­dau­to­ma­tion Oy on mark­ki­noi­den joh­tava tu­kin­kä­sit­te­ly­tek­nii­kan val­mis­taja. Yh­tiö toi­mit­taa puun­ja­los­tus­teol­li­suu­teen, ”avai­met kä­teen” ‑pe­ri­aat­teella ko­ko­nais­toi­mi­tuk­sia, joissa yh­dis­tyy huip­pu­luo­kan suo­ri­tus­kyky, toi­min­ta­var­muus ja kes­tä­vyys. Ope­roimme niin ko­ti­maassa kuin kan­sain­vä­li­sillä markkinoilla.

Yri­tys on pe­rus­tettu 1991.Toimipisteemme si­jait­se­vat Kris­tii­nan­kau­pun­gissa ja Ala­jär­vellä, ja meillä työs­ken­te­lee noin 80 alan am­mat­ti­laista. Pää­omis­ta­jamme on tek­nii­kan alan kaup­pa­kon­serni Add­tech, jo­hon kuu­luu 140 it­se­näi­sesti joh­det­tua ja toi­mi­vaa yri­tystä maailmanlaajuisesti.

Ny­kyi­sen suun­nit­te­lu­pääl­lik­kömme siir­tyessä toi­siin teh­tä­viin yh­tiössä, haemme Kristiinankaupunkiin

SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖÄ

Vas­taat ja mää­rit­te­let suun­nit­te­li­joille oh­jat­tu­jen läh­tö­tie­to­jen oi­keel­li­suu­desta. Ai­ka­tau­lu­tat suun­nit­te­lu­työn vai­heet, ja var­mis­tat hy­vän tie­don­ku­lun tuo­tan­non ja pro­jek­tin­joh­don vä­lillä. Tar­kis­tat ra­ken­tei­den ja ko­ne­suun­nit­te­lu­jen mi­toi­tuk­set sekä do­ku­ment­tien oi­keel­li­suu­det en­nen kuin va­pau­tat suun­ni­tel­mat tuotantoon.

Joh­dat suun­nit­te­lu­tii­miemme toi­min­taa, jo­ten ym­mär­rät hy­vän il­ma­pii­rin mer­ki­tyk­sen pro­jek­tien laa­duk­kaalle lä­pi­vien­nille. Ar­vos­tamme eri­tyi­sesti ke­hit­tä­mis­osaa­mis­tasi lai­tes­tan­dar­doin­nin osalta. Kan­sain­vä­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tömme vuoksi käy­tät työ­kie­linä suo­mea ja englan­tia. Ruot­sin kie­len osaa­mi­nen kat­so­taan eduksi.

ARVOSTAMME KONETEKNISEN SUUNNITTELUOSAAMISEN LISÄKSI

- sähkö‑, hy­drau­liikka- ja/tai kuljetinosaamista

- kiin­nos­tusta alaamme ja asiak­kai­demme teknologiaan

- ha­luk­kuutta si­tou­tua yri­tyk­seemme pit­källä aikajänteellä.

Olemme yl­peitä osaa­mi­ses­tamme ja siitä, että pys­tymme vai­kut­ta­maan asiak­kait­temme me­nes­tyk­seen. Tar­joamme si­nulle mie­len­kiin­toi­sia, haas­ta­via ja vaih­te­le­via työ­teh­tä­viä. Saat käyt­töösi mo­der­nin työym­pä­ris­tön, ja työs­ken­te­let yh­dessä osaa­vien asian­tun­ti­joi­demme kanssa. Pe­reh­dy­tämme si­nut toi­min­taym­pä­ris­töömme, ja saat or­ga­ni­saa­tiol­tamme tar­vit­se­masi tuen.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­titse: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä CV:si ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ vii­meis­tään 22.1.2022.

—————————————————————————————————————

 

Nor­dau­to­ma­tion Oy är ett fö­re­tag med le­dande po­si­tion på mark­na­den för tim­mer­han­te­rings­tek­nik. Fö­re­ta­get le­ve­re­rar kompletta an­lägg­nin­gar till träfö­räd­ling­sin­dustrin en­ligt princi­pen ”nyc­keln i han­den”. Le­ve­ran­serna är hel­hets­le­ve­ran­ser med pres­ta­tionsförmåga i toppklass, funk­tions­sä­ker­het och håll­bar­het. Vi bedri­ver verk­sam­het på både den in­hemska och den in­ter­na­tio­nella marknaden.

Fö­re­ta­get är grun­dat 1991. Våra verk­sam­hetss­täl­len be­fin­ner sig i Kris­ti­nes­tad och Ala­järvi, och vår per­so­nals­tyrka om­fat­tar c. 80 bransch­kun­niga per­so­ner. Hu­vu­dä­gare är han­dels­koncer­nen Add­tech, till vil­ken hör 140 värld­som­fat­tande fö­re­tag, som drivs och fun­ge­rar självständigt.

Vår nu­va­rande kon­struk­tionschef övergår till an­dra upp­gif­ter inom fö­re­ta­get, och vi sö­ker därför till Kris­ti­nes­tad en

KONSTRUKTIONSCHEF

som ans­va­rar för och de­fi­nie­rar kor­rekt da­tas­tyr­ning till kon­struk­tö­rerna. Till dina upp­gif­ter hör upp­gö­rande av tidsschema för olika ske­den inom kon­struk­tio­nen och du ser till att da­ta­ö­verfö­rin­gen mel­lan pro­duk­tion och pro­jekt­led­ning fun­ge­rar. Du kont­rol­le­rar att di­men­sio­ne­rin­gen på struk­tu­rerna och mas­kin­kon­struk­tio­nen stäm­mer, samt ser till att do­ku­men­ten är kor­rekta före du överlå­ter det som kon­strue­rats till produktionen. 

Till dina upp­gif­ter hör även att leda verk­sam­he­ten inom våra kon­struk­tions­team, vil­ket fö­rut­sät­ter att du är införstådd med att en god at­mosfär är av stor be­ty­delse för att ett pro­jekt ska kunna ge­nomfö­ras på ett kva­li­ta­tivt sätt. Vi vär­de­sät­ter speciellt din förmåga att ut­veckla an­lägg­nin­gar­nas stan­dar­di­se­ring. Ef­ter­som vår verk­sam­het­som­giv­ning är in­ter­na­tio­nell, fö­rut­sätts att du be­härs­kar finska och en­gelska. Kuns­ka­per i svenska ses som en fördel.

FÖRUTOM KUNNANDE INOM MASKINTEKNISK KONSTRUKTION VÄRDESÄTTER VI

- el‑, hy­drau­lik- och/eller transportörkunnande

- int­resse för tek­no­lo­gin inom vår bransch och kundkrets

- vilja att binda dig till vårt fö­re­tag för en längre tidsperiod

Vi är stolta över vårt kun­nande, och över att kunna på­verka framgån­gen för våra kun­der. Vi erb­ju­der dig int­res­santa, ut­ma­nande och va­rie­rande ar­bet­supp­gif­ter. En mo­dern ar­bets­miljö står till ditt för­fo­gande och du kom­mer att sa­mar­beta med våra kun­niga sak­kän­nare. Vi int­ro­duce­rar dig i vår verk­sam­hets­miljö, och vår or­ga­ni­sa­tion ger dig det stöd du behöver.

Rek­ry­te­rings­proces­sen hand­has av Ta­lent Cen­ter Oy. Yt­ter­li­gare in­for­ma­tion om ar­bet­supp­gif­ten fås via te­le­fon el­ler e‑post: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 el­ler mika.niininen@talentcenter.fi Lämna din CV jämte an­sö­kan och lö­neanspråk på adress https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ se­nast tors­da­gen 22.1.2022. 

 

—————————————————————————————————————–

 

Nor­dau­to­ma­tion Ltd is a specia­list in pro­ject de­li­ve­ries for the wood proces­sing in­dustry and a lea­ding ma­nu­fac­tu­rer of log hand­ling sys­tems. We pro­duce tech­nical so­lu­tions mainly on a turn­key ba­sis. Our so­lu­tions com­bine state-of-the-art per­for­mance with re­lia­bi­lity and du­ra­bi­lity. We ope­rate both do­mes­tically and internationally.

The com­pany was es­tablis­hed in 1991. Our of­fices are loca­ted in Kris­tii­nan­kau­punki and Ala­järvi, and we employ ap­proxi­ma­tely 80 pro­fes­sio­nals. Our main ow­ner is Add­tech, a tech­no­logy tra­ding group that inclu­des 140 in­de­pen­dently ma­na­ged and ope­ra­ting com­pa­nies worldwide.

Our of­fice in Kris­tii­nan­kau­punki, Fin­land is loo­king for a

DESIGN MANAGER

You de­fine and are res­pon­sible for the accu­racy of the ini­tial data showed to the de­sig­ners. You sche­dule the sta­ges of the de­sign work and en­sure a good flow of in­for­ma­tion between pro­duc­tion and pro­ject ma­na­ge­ment. You check the di­men­sio­ning of struc­tu­res and mac­hine de­signs, as well as the cor­rect­ness of docu­ments, be­fore re­lea­sing the plans into production.

You’re in charge of our de­sign teams. We es­pecially appreciate your ex­per­tise in de­vice stan­dar­di­sa­tion. Due to our in­ter­na­tio­nal ope­ra­ting en­vi­ron­ment, you will use English as a wor­king language.

IN ADDITION TO MECHANICAL ENGINEERING, WE REQUIRE

- ex­per­tise in elect­rical, hy­drau­lic and/or con­veying equipment

- wil­ling­ness to com­mit to our com­pany in the long run

- sui­table uni­ver­sity degree.

We of­fer you in­te­res­ting, chal­len­ging and va­ried tasks. You will get access to a mo­dern work en­vi­ron­ment and a chance to work with our skil­led ex­perts. We will fa­mi­lia­rise you with our ope­ra­ting en­vi­ron­ment and you will receive the sup­port you need from our organisation.

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd.

Please sub­mit your applica­tion let­ter, CV and sa­lary request to https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ by 22.1.2022. For more de­tails about the po­si­tion, please email mika.niininen@talentcenter.fi.

 

——————————————————————————————————————

 

Nor­dau­to­ma­tion Ltd специализируется на проектных поставках для деревообрабатывающей промышленности. Мы лидер в области поставки решений для обработки пиловочника. Сдаем заказы в основном «под ключ». Наши технологические решения гарантируют надежность и длительный срок эксплуатации. Мы работаем как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Компания была основана в 1991г. Наши офисы расположены в Кристиинанкаупунки и Алаярви, в нашем штате работает порядка 80 специалистов. Наш мажоритарный владелец Add­tech, технологический холдинг, в который входят 140 независимых компаний со всего мира.

В настоящий момент мы ищем сотрудника в наш офис в Кристиинанкаупунки:

ДИЗАЙН-МЕНЕДЖЕР

Вы определяете исходные данные для дизайнеров и несете ответственность за их достоверность. Вы разрабатываете графики дизайнерских работ и отвечаете за качественный обмен информации между отделами производства и менеджмента. Вы проверяете размеры конструкций и разработок механизмов. Вы также проверяете чёткость документации перед выпуском проекта в производство. Вы отвечаете за работу нашей команды дизайнеров. Особенно ценится опыт в сертификации оборудования. Мы работаем на международном уровне, поэтому рабочий язык английский.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОМИМО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- опыт работы с электрическим, гидравлическим и/или сопутствующем оборудованием

- готовность к долгосрочному сотрудничеству с нашей компанией

- соответствующее высшее образование.

Мы предлагаем интересную и разноплановую работу. Вы получите шанс работать в современной атмосфере с нашими экспертами. Мы ознакомим Вас с нашей оперативной системой, и вся наша организация поддержит Вас на всем пути.

 

Процесс привлечения персонала инициирован Ta­lent Cen­ter Ltd.

Пожалуйста, оставьте Ваше заявление и пожелание о заработной плате здесь

https://talentcenter.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/ by 22.1.2022.

За дополнительной информацией по вакансии обращайтесь по адресу: mika.niininen@talentcenter.fi.

1 kpl
Kris­tii­nan­kau­punki

Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gi­aan eri­kois­tu­nut kasvuyritys.

Pää­mark­kina-alueina ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka ja täh­täi­messä ovat voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys edus­taa ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa. Tu­tustu yri­tyk­seen li­sää: www.netled.fi

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä et­simme Netledille 

PROJEKTIASSISTENTTIA


Työ­teh­tä­vät:

Pro­jek­tias­sis­ten­tin teh­tä­vänä on tu­kea pro­jek­ti­tii­mejä kan­sain­vä­li­sissä hankkeissamme.

Pro­jek­tias­sis­ten­tin työ­teh­tä­vässä käy­tät yh­tiön ERP-jär­jes­tel­mää päi­vit­täis­ten toi­min­to­jen tu­kena, seu­raat rah­teja, ja hoi­dat pro­jek­tiin liit­ty­viä teh­tä­viä sekä avus­tat projektiorganisaatiota.

Odo­tamme sinulta:

Työ­teh­tävä edel­lyt­tää vai­va­tonta Of­fice-oh­jel­mis­to­jen käyt­töä, ajan ta­salla ole­vaa tie­to­tek­nistä osaa­mista sekä su­ju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len taitoa.

Työ­ot­teel­tasi si­nun tu­lee olla huo­lel­li­nen sekä tarkka. Ar­vos­tamme eri­tyi­sesti oma-aloit­tei­suutta ja ky­kyä pi­tää mo­net lan­gat omissa kä­sis­säsi, unoh­ta­matta su­ju­vaa tiimityöskentelytaitoa.

Kou­lu­tuk­sesi voi olla esi­mer­kiksi kau­pan tai lo­gis­tii­kan alalta, mutta toi­vomme ha­ki­joita mo­ni­puo­li­sista taus­toista. Työ­paikka so­pii esi­mer­kiksi opin­to­jensa lop­pu­vai­heessa olevalle. 

Tar­joamme sinulle:

Mo­ni­puo­li­nen ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ kan­sain­vä­li­sessä työym­pä­ris­tössä: Olemme yl­peitä siitä, mitä teemme. Maa­il­man­laa­jui­nen ruo­an­tuo­tanto kai­paa ki­peästi kes­tä­viä rat­kai­suja, ja me Net­le­dissä olemme ra­ken­ta­massa koko glo­baa­lia ruo­an­tuo­tan­toa mul­lis­ta­vaa vertikaaliviljelyalaa.

Työs­tään in­nos­tu­neet ja mo­ti­voi­tu­neet tii­mit: Työn­te­ki­jämme ovat alansa to­del­li­sia am­mat­ti­lai­sia. Olemme mo­ni­muo­toi­nen ja kan­sain­vä­li­nen or­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii yh­dessä yh­teis­ten ta­voit­tei­den saavuttamiseksi. 

Ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det: Meillä voit vah­vis­taa osaa­mis­tasi jat­ku­vasti. Tuemme ke­hit­ty­mis­täsi urasi jo­kai­sessa vaiheessa.

Vas­tuu ih­mi­sistä ja ym­pä­ris­töstä: Yh­tei­set eet­ti­set pe­ri­aat­teemme kat­ta­vat niin ih­mi­sistä kuin ym­pä­ris­tös­tä­kin huo­leh­ti­mi­sen. Jat­ku­vana ta­voit­tee­namme on kes­tä­väm­män tu­le­vai­suu­den rakentaminen.

Saat työ­hön kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen ja ym­pä­ril­lesi mu­ka­van tiimin.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­vei­neen 30.1.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping markets.

Find out more about Net­led here: https://netled.fi/.

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing pro­fes­sio­nal to join the team at Netled:

PROJECT ASSISTANT 

Res­pon­si­bi­li­ties:

The Pro­ject As­sis­tant will be res­pon­sible for sup­por­ting the pro­ject teams in their in­ter­na­tio­nal projects.

As Pro­ject As­sis­tant, you will use the company’s ERP sys­tem to sup­port daily ope­ra­tions, mo­ni­tor freight de­li­ve­ries and be res­pon­sible for va­rious pro­ject tasks as well as as­sis­ting the pro­ject organization.

What we ex­pect from you:

The role requi­res high-le­vel MS Of­fice skills, up-to-date IT skills, and fluency in Fin­nish and English.

You are ca­re­ful and precise in your work. We place par­ticu­lar im­por­tance on a proac­tive at­ti­tude, the abi­lity to mul­ti­task, and seam­less teamwork.

Your educa­tio­nal background could be in busi­ness or lo­gis­tics, but we welcome applicants with di­verse backgrounds. This role would suit an in­di­vi­dual in the fi­nal sta­ges of their stu­dies, for example.

What we of­fer you:

Di­verse and mea­ning­ful work in an in­ter­na­tio­nal en­vi­ron­ment: we are proud of what we do. Glo­bal food pro­duc­tion is in des­pe­rate need of sus­tai­nable so­lu­tions, and here at Net­led we are buil­ding a ver­tical far­ming sys­tem that will re­vo­lu­tio­nize the en­tire glo­bal food pro­duc­tion system.

A mo­ti­va­ted team that is exci­ted about their work: our emplo­yees are true pro­fes­sio­nals in their field. We are a di­verse and in­ter­na­tio­nal or­ga­niza­tion that works to­get­her towards our sha­red goals.

De­ve­lop­ment op­por­tu­ni­ties: you can con­sis­tently im­prove your own skills. We sup­port your ca­reer de­ve­lop­ment at every stage.

Res­pon­si­bi­lity for people and the en­vi­ron­ment: our sha­red et­hical principles co­ver both people and ca­ring of the en­vi­ron­ment alike. Our on­going ob­jec­tive is to build a more sus­tai­nable future.

You will receive a compre­hen­sive int­ro­duc­tion to your new role sur­roun­ded by a fan­tas­tic team.

 

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd.

Please sub­mit your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request at www.talentcenter.fi  by 30.01.2022 The po­si­tion will be fil­led as soon as we find the right per­son. For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Pirk­kala

Net­led Ltd. is a world-lea­ding ver­tical far­ming tech­no­logy growth com­pany. Foun­ded in 2007, its main mar­kets are Eu­rope and North Ame­rica, with a keen eye on de­ve­lo­ping markets.

Find out more about Net­led here: https://netled.fi/

As a re­sult of the company’s ra­pid in­ter­na­tio­nal growth, we are loo­king for the fol­lowing sa­les pro­fes­sio­nal to join the team at Netled:

SALES MANAGER 

Res­pon­si­bi­li­ties:

You will be res­pon­sible for our cur­rent in­ter­na­tio­nal cus­to­mers as well as buil­ding new cus­to­mer re­la­tions­hips accor­ding to Netled’s com­mercial strategy.

You will be in charge of plan­ning, de­ve­lo­ping, fo­recas­ting and mo­ni­to­ring your own area of responsibility. 

What we ex­pect from you:

You have ex­pe­rience of wor­king on B2B sa­les pro­jects and you are fa­mi­liar with CRM tools.

You have a good un­ders­tan­ding of complex sa­les proces­ses. Our sa­les pro­jects take time and de­ve­lo­ping re­la­tions­hips with cus­to­mers requi­res a long-term ap­proach. We are loo­king for a re­sults-dri­ven sa­les ma­na­ger who is hungry for success but who is also patient.

You can be in the early sta­ges of your sa­les ca­reer with a tech­nical or busi­ness education.

You have excel­lent pre­sen­ta­tion and ne­go­tia­tion skills, and you have a proac­tive ap­proach to your work. You are keen to de­ve­lop your­self and you have a po­si­tive at­ti­tude. You like to work in a team but you are also com­for­table wor­king by yourself.

You have an excel­lent com­mand of both writ­ten and spo­ken English. Skills in Fin­nish and ot­her lan­gua­ges are a de­fi­nite ad­van­tage. You are pre­pa­red to tra­vel in­ter­na­tio­nally to work on your pro­jects. In­ter­na­tio­nal ex­pe­rience as part of your stu­dies or pre­vious work is also an ad­van­tage. 

What we of­fer you:

Di­verse and mea­ning­ful work in an in­ter­na­tio­nal en­vi­ron­ment: we are proud of what we do. Glo­bal food pro­duc­tion is in des­pe­rate need of sus­tai­nable so­lu­tions, and here at Net­led we are buil­ding a ver­tical far­ming sys­tem that will re­vo­lu­tio­nize the en­tire glo­bal food pro­duc­tion system. 

A mo­ti­va­ted team that is exci­ted about their work: our emplo­yees are true pro­fes­sio­nals in their field. We are a di­verse and in­ter­na­tio­nal or­ga­niza­tion that works to­get­her towards our sha­red goals. 

De­ve­lop­ment op­por­tu­ni­ties: you can con­sis­tently im­prove your own skills. We sup­port your pro­fes­sio­nal de­ve­lop­ment at every stage, and in this role you have the op­por­tu­nity to become a key player in our team.

Res­pon­si­bi­lity for people and the en­vi­ron­ment: our sha­red et­hical principles co­ver both people and ca­ring of the en­vi­ron­ment alike. Our on­going ob­jec­tive is to build a more sus­tai­nable future.

 

The rec­ruit­ment process is ma­na­ged by Ta­lent Cen­ter Ltd. 

Please sub­mit your applica­tion let­ter, CV, and sa­lary request at www.talentcenter.fi by 30.01.2022  The po­si­tion will be fil­led as soon as we find the right per­son. For more de­tails about the open po­si­tion and the com­pany, please con­tact Jyrki Ylänkö on 050–523 6270 or at jyrki.ylanko@talentcenter.fi

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Net­led Oy on vuo­desta 2007 toi­mi­nut ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gi­aan eri­kois­tu­nut kasvuyritys.

Pää­mark­kina-alueina ovat Eu­rooppa ja Poh­jois-Ame­rikka ja täh­täi­messä ovat voi­mak­kaasti myös ke­hit­ty­vät mark­ki­nat. Yri­tys edus­taa ver­ti­kaa­li­vil­je­ly­tek­no­lo­gian eh­do­tonta kär­keä maa­il­massa. Tu­tustu yri­tyk­seen li­sää: www.netled.fi.

Toi­min­nan kas­vaessa ja kan­sain­vä­lis­tyessä Net­le­dille haussa

SALES MANAGER

Työ­teh­tä­vät:

Saat vas­tuul­lesi ny­kyi­siä kan­sain­vä­li­siä asia­kai­tamme sekä ra­ken­nat uusia asia­kas­suh­teita Net­le­din kau­pal­li­sen stra­te­gian mu­kai­sesti. Vas­taat oman vas­tuu­alu­eesi suun­nit­te­lusta, ke­hit­tä­mi­sestä ja en­nus­tei­den laa­ti­mi­sesta ja ylläpidosta.

Odo­tamme sinulta:

Si­nulla on ko­ke­musta B2B-myyn­nistä pro­jek­tien pa­rissa ja CRM-työ­ka­lu­jen hyö­dyn­tä­mi­sestä työs­säsi. Ar­vos­tamme ym­mär­rystä mo­ni­ta­hoi­sesta myyn­ti­pro­ses­sista. Kau­pan­teko on pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­nas­samme ai­kaa vie­vää ja asiak­kuuk­sien ke­hit­tä­mi­nen pit­kä­jän­teistä työtä. Et­simme siis näl­käistä ja tu­los­ha­kuista, mutta kär­si­väl­listä myyjää.

Voit olla urasi al­ku­vai­heessa oleva myyn­nin am­mat­ti­lai­nen, jolla on tek­ni­nen tai kau­pal­li­nen kou­lu­tus. Si­nulla on hy­vät esiin­ty­mis- ja neu­vot­te­lu­tai­dot sekä ak­tii­vi­nen ote työn­te­koon. Olet ke­hi­tys­ha­lui­nen, ja omaat po­si­tii­vi­sen asen­teen. Ha­luat työs­ken­nellä tii­missä, mutta pys­tyt myös it­se­näi­seen työskentelyyn.

Si­nulla on erin­omai­nen suul­li­nen ja kir­jal­li­nen englan­nin kie­len taito. Suo­men kie­len ja mui­den kie­lien hal­lit­se­mi­sesta on etua. Olet val­mis mat­kus­ta­maan pro­jek­tien koh­de­mai­hin. Kan­sain­vä­li­nen ko­ke­mus opis­ke­lun tai työn mer­keissä lue­taan eduksesi.

Tar­joamme sinulle:

Mo­ni­puo­li­nen ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ kan­sain­vä­li­sessä työym­pä­ris­tössä: Olemme yl­peitä siitä, mitä teemme. Maa­il­man­laa­jui­nen ruo­an­tuo­tanto kai­paa ki­peästi kes­tä­viä rat­kai­suja, ja me Net­le­dissä olemme ra­ken­ta­massa koko glo­baa­lia ruo­an­tuo­tan­toa mul­lis­ta­vaa vertikaaliviljelyalaa.

Työs­tään in­nos­tu­neet ja mo­ti­voi­tu­neet tii­mit: Työn­te­ki­jämme ovat alansa to­del­li­sia am­mat­ti­lai­sia. Olemme mo­ni­muo­toi­nen ja kan­sain­vä­li­nen or­ga­ni­saa­tio, joka toi­mii yh­dessä yh­teis­ten ta­voit­tei­den saavuttamiseksi. 

Ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det: Meillä voit vah­vis­taa osaa­mis­tasi jat­ku­vasti. Tuemme ke­hit­ty­mis­täsi urasi jo­kai­sessa vai­heessa ja tässä roo­lissa si­nulla on mah­dol­li­suus kas­vaa tii­mimme ydinpelaajaksi.

Vas­tuu ih­mi­sistä ja ym­pä­ris­töstä: Yh­tei­set eet­ti­set pe­ri­aat­teemme kat­ta­vat niin ih­mi­sistä kuin ym­pä­ris­tös­tä­kin huo­leh­ti­mi­sen. Jat­ku­vana ta­voit­tee­namme on kes­tä­väm­män tu­le­vai­suu­den rakentaminen.

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­vei­neen 30.1.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Pirk­kala

Yy­te­rin ra­vin­to­la­tar­jonta laa­jeni ke­sällä 2021 kun Seik­kai­lu­puisto Hui­keen yh­tey­teen avat­tiin tu­le­va­na­kin ke­sänä bur­ge­reita ren­nolla ot­teella tar­joava Rento Bur­ger, sekä Yy­te­rin pää­park­ki­pai­kan ku­pee­seen Kota Pizze­ria, jossa pizza­uuni niin ikään läm­piää taas tu­le­vana kesänä.

Oletko 18 vuotta täyt­tä­nyt? Et­sitkö ke­sä­työ­paik­kaa, jossa pu­hal­le­taan yh­teen hii­leen? Oletko te­hok­kaim­mil­lasi kiireessä?

Et­simme nyt mo­lem­piin ravintoloihin

RAVINTOLATYÖNTEKIJÖITÄ KESÄKAUDELLE 2022

Nap­paa tästä elä­mäsi ke­sä­työ­paikka, jossa voit vaikka pu­lah­taa ui­maan työ­vuo­ron päätteeksi!

Pää­set kar­tut­ta­maan työ­ko­ke­mus­tasi ker­ralla laa­jalti, sillä työs­ken­te­let useam­malla työ­pis­teellä päi­vän ai­kana. Keit­tiössä pyö­ri­tät pizzaa tai ko­koat ham­pu­ri­lai­sia riip­puen siitä, kum­masta ra­vin­to­lasta nap­paat ke­sä­työn. Kas­salla hoi­dat an­nos­ten myyn­tiä ja asia­kas­pal­ve­lua iloi­sin mie­lin. Tar­joi­let an­nok­sia myös sa­lin puo­lelle, ja yl­lä­pi­dät siis­teyttä ra­vin­to­lassa. Mikä pa­rasta, et ole yk­sin, vaan teet kai­ken hui­kei­den työ­ka­ve­rei­den kanssa!

Emme odota si­nulta alan kou­lu­tusta, sillä saat kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön en­nen to­si­toi­mia. Mi­käli si­nulta kui­ten­kin löy­tyy jon­kin­laista ko­ke­musta ra­vin­tola-alalta, hel­pot­taa se työn si­säis­tä­mi­sessä. An­nis­ke­lu­pas­sia emme si­nulta myös­kään vaadi, mutta se on haussa eduksesi.

So­vit mah­dol­li­sesti po­ruk­kaamme, jos tun­nis­tat it­sesi näistä:

• Olet oma-aloit­tei­nen ja ripeä.

• Viih­dyt vaih­te­le­vassa työnkuvassa.

• Omaat hy­vän paineensietokyvyn.

• Pär­jäät asia­kas­ti­lan­teissa myös englan­nin kielellä.

Työ ajoit­tuu ajalle kesä-elo­kuu tai vaih­toeh­toi­sesti touko-lo­ka­kuu, riip­puen siitä kum­massa ra­vin­to­lassa työs­ken­te­let. Olet­han val­mis työs­ken­te­le­mään myös vii­kon­lop­pui­sin. Työ­tun­nit vaih­te­le­vat se­son­gin mu­kaan; hei­nä­kuussa saat pais­kia hom­mia lä­hes täy­sin tun­nein, kun taas kesä- ja elo­kuu me­ne­vät vä­hän rau­hal­li­sem­missa mer­keissä. Touko‑, syys- ja lo­ka­kuussa työ on keik­ka­luon­teista pai­not­tuen viikonlopuille.

Meiltä saat tuek­sesi hui­keat työ­ka­ve­rit ja esi­mie­het, sillä meillä hyvä yh­teis­henki vie toi­min­taamme eteen­päin. Jos olet yksi meistä, pi­dät kiinni siitä, et­tei ka­ve­ria jätetä.

Jos löy­sit it­sesi teks­tistä, haet­han paik­kaa pikaisesti!

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV tai vaikka vi­deo­ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 28.2.2022 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Etkö näe it­seäsi tässä teh­tä­vässä? Tsek­kaa muut­kin avoi­met ke­sä­työ­paik­kamme linkki tähän!

 

1 kpl
Pori

Yy­te­rin ra­vin­to­la­tar­jonta laa­jeni ke­sällä 2021, kun Seik­kai­lu­puisto Hui­keen yh­tey­teen avat­tiin Rento Bur­ger, ja Yy­te­rin pää­park­ki­pai­kan ku­pee­seen Kota pizze­ria. Ra­vin­to­lat pal­ve­le­vat ren­nolla ot­teella taas tu­le­vana ke­sänä, mutta vielä il­man heimopäällikköä.

Ha­luatko kar­tut­taa esi­hen­ki­lö­ko­ke­mus­tasi? Kuu­los­taako kah­den ke­sä­ra­vin­to­lan pyö­ri­tys so­pi­valta haasteelta?

Et­simme nyt

RAVINTOLAVASTAAVAA YYTERIIN KESÄKAUDELLE 2022

Hei­mo­pääl­li­kön paik­koja on har­voin tar­jolla, ja nyt­kin vain yksi!

Vas­taat mo­lem­pien ra­vin­to­loi­den in­ven­taa­rioista ja ti­lauk­sista sekä työ­vuo­ro­jen suun­nit­te­lusta. Kii­re­päi­vinä työs­ken­te­let myös keit­tiössä tii­misi apuna. Sei­sot vah­vasti hei­mosi ta­kana, ja joh­dat jouk­koja omalla esi­mer­kil­läsi. In­nos­tuk­sesi työ­hön ja asia­kas­pal­ve­luun nä­kyy ja kuu­luu kauas. Päi­vit­täi­sessä toi­min­nas­sasi var­mis­tat, että kaikki rat­taat pyö­ri­vät ja neu­vot ja tsemp­paat, kun ti­lanne sitä vaa­tii. Luot ym­pä­ril­lesi yh­teistä on­nis­tu­mista tu­ke­vaa työkulttuuria.

Emme vaadi si­nulta so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta, mutta mi­käli si­nulla on ai­em­paa ko­ke­musta tii­min ve­tä­mi­sestä, on se iso plussa. Hei­mosi koos­tuu nuo­rista ke­sä­työn­te­ki­jöistä, jotka ovat vielä uransa al­ku­tai­pa­leella, jo­ten omaat­han ren­non ja kär­si­väl­li­sen työ­ot­teen var­mis­taak­sesi su­ju­van yh­teis­työn. An­nis­ke­lu­passi sekä ai­empi ko­ke­mus pizze­riasta kat­so­taan myös eduksi. Pää­asia kui­ten­kin on in­no­kas asenteesi!

Saat käyt­töösi hy­vät jär­jes­tel­mät ja sel­keät oh­jeet työ­vuo­ro­jen ja ti­lauk­sien suun­nit­te­luun. Tar­joamme si­nulle täy­det työ­tun­nit kesä-elo­kuun ajaksi. Olet­han val­mis työs­ken­te­le­mään myös il­tai­sin ja viikonloppuisin.

Hen­gel­tämme olemme enem­män yh­teisö kuin ra­vin­tola (t). Meiltä saat tuek­sesi ren­non reip­paat työ­ka­ve­rit. Hyp­pää mu­kaan in­no­va­tii­vi­seen ja roh­ke­aan po­ruk­kaan ke­säksi 2022!

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessawww.talentcenter.fi/tyonhakijalle 28.2.2022 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Eikö tämä teh­tävä ole si­nua var­ten? Tsek­kaa muut­kin avoi­met kesätyöpaikkamme!

 

1 kpl
Pori

Yy­te­riin ke­sällä 2021 ava­tun ra­vin­tola Ko­dan pi­ha­pii­rissä pyö­ri­tel­lään jää­te­lö­pal­loja taas tu­le­vana ke­sänä.  Jää­te­lö­kios­kin kes­kei­nen si­jainti toi­mii vir­kis­tä­vänä vii­len­nyk­senä kai­kille ohikulkijoille.

Et­simme nyt

JÄÄTELÖMYYJÄÄ KESÄKAUDELLE 2022

Si­nus­tako tä­män ke­sän jäts­ki­myyn­nin talentti?

Jo­non ker­tyessä hel­le­päi­vänä, pär­jäät vuo­rossa yk­sin, ri­pein reip­pain ot­tein. Aina au­rin­koi­sin mie­lin, vaikka oli­si­kin se sa­de­päivä. Sa­de­päi­vän sat­tuessa työ­vuo­roosi voi­kin tulla muu­tok­sia. Se voi olla hyvä hetki sii­vouk­selle, tai saa­tat löy­tää it­sesi vaikka ra­vin­tola Ko­dan kii­reestä. Omaat­han hy­vän suun­ta­vais­ton ja kä­si­tyk­sen Yy­te­rin alu­eesta, jos sat­tu­malta koh­taat ek­sy­neen tu­ris­tin. Pal­ve­lua­sen­teesi on huip­pu­luok­kaa ja hyvä huu­mo­rin­taju on aina paikallaan.

Saa­tat olla ha­ke­mamme ta­lentti, jos

• olet oma-aloit­tei­nen ja toimelias

• olet vas­tuun­tun­toi­nen ja joustava

• olet vä­hin­tään 16-vuotias.

Kaikki ai­em­min kar­tut­ta­masi työ­ko­ke­mus hel­pot­taa vas­tuul­lista työn­ku­vaasi. Hy­gie­nia­passi on plus­saa, mutta ei välttämätön.

Työ al­kaa ke­sä­kuun alussa ja jat­kuu elo­kuulle. Olet­han val­mis työs­ken­te­le­mään myös vii­kon­lop­pui­sin. Työ­tun­nit vaih­te­le­vat se­son­gin mu­kaan; hei­nä­kuussa saat pais­kia hom­mia lä­hes täy­sin tun­nein, kun taas kesä- ja elo­kuu me­ne­vät vä­hän rau­hal­li­sem­missa merkeissä.

Meiltä saat tuek­sesi huip­pu­työ­ka­ve­rit ja ‑esi­hen­ki­löt sekä kat­ta­van pe­reh­dy­tyk­sen työ­hön. Lähde ker­ryt­tä­mään työ­ko­ke­mus­tasi Poh­jois­mai­den upeim­man hiek­ka­ran­nan läheisyyteen!

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV tai vaikka vi­deo­ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 28.2.2022 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Eikö tämä kuu­losta si­nun ju­tul­tasi? Tsek­kaa muut­kin avoi­met ke­sä­työ­paik­kamme! 

1 kpl
Pori

Hui­kee Ret­ki­piste, Hui­kee Tram­po­lin Park ja Me­hu­baari Yy­teri avat­tiin Po­rin Yy­te­riin ke­sällä 2021. Me­nes­tyk­sek­kään alun jäl­keen kol­men toi­mi­pis­teen vä­lillä toi­mi­vaan tii­miin kai­va­taan lisävahvistusta. 

Et­sitkö vaih­te­le­vaa työtä? Onko asia­kas­pal­velu si­nulle se yk­kös­juttu? Oletko 17 vuotta täyttänyt?

Et­simme nyt

ASIAKASPALVELIJOITA YYTERIN TOIMIPISTEISIIN KESÄKAUDELLE 2022

Hyp­pää roh­keasti kol­miu­lot­tei­seen elämykseen!

Tyy­pil­li­nen työ­päi­väsi saat­taa al­kaa Me­hu­baari Yy­te­rissä, jossa val­mis­tat ja myyt ai­doista he­del­mistä teh­tyjä smoot­hieita Yy­te­rin ran­nan tun­tu­massa. Vaih­dat toi­mi­pis­tettä työ­päi­vän ai­kana vas­ta­päätä si­jait­se­vaan tram­po­lii­ni­puis­toon, jossa hyp­päät oh­jaa­jan saap­pai­siin. Puet hyp­pi­jöille val­jaat, ja oh­jeis­tat puis­ton tur­val­li­suus­käy­tän­töi­hin. Seu­raava työ­päi­väsi saat­taa­kin al­kaa Hui­keen Ret­ki­pis­teeltä, jossa vuo­kraat lo­mai­li­joille mm. säh­köscoot­teja, fat­bi­kejä ja suppilautoja.

Tämä ke­sä­työ saat­taa olla si­nun, jos

• olet 17 vuotta täyttänyt

• olet lii­kun­nal­li­nen ja esiintyjäluonne

• py­syt mu­kana muut­tu­vissa olosuhteissa

• pär­jäät asia­kas­ti­lan­teissa myös englan­nin kielellä

• si­nulla on mah­dol­li­sesti hy­gie­nia­passi — ei vält­tä­mä­tön, mutta plussaa.

Meiltä saat ke­sän mo­ni­puo­li­sim­man työn li­säksi tuek­sesi hui­keat työ­ka­ve­rit ja esi­hen­ki­löt, minkä to­dis­taa mm. se, että moni ke­sä­työn­te­ki­jämme ha­luaa pa­lata meille töi­hin seu­raa­va­na­kin ke­sänä. Meillä työn­te­ki­jät ovat muo­dos­ta­neet niin hy­viä ys­tä­vyys­suh­teita, että myös va­paa-aika on pal­jolti ku­lu­nut työ­ka­ve­rei­den seu­rassa! Voit lu­kea viime ke­sän ke­sä­työn­te­ki­jöi­demme ko­ke­muk­sista täältätäältä ja täältä.

Työ al­kaa ke­sä­kuun alussa ja jat­kuu elo­kuulle. Olet­han val­mis työs­ken­te­le­mään myös vii­kon­lop­pui­sin. Työ­tun­nit vaih­te­le­vat se­son­gin mu­kaan; hei­nä­kuussa saat pais­kia hom­mia lä­hes täy­sin tun­nein, kun taas kesä- ja elo­kuu me­ne­vät vä­hän rau­hal­li­sem­missa merkeissä.

Jos kiin­nos­tuit mah­dol­li­suu­desta kar­tut­taa sekä myynti‑, vuo­kraus- että oh­jaus­ko­ke­musta sa­malla ker­taa, tsek­kaa ha­kuoh­jeet alta!

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV tai vaikka vi­deo­ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talencenter.fi/tyonhakijalle 28.2.2022 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi.

Eikö tämä teh­tävä ole si­nua var­ten? Tsek­kaa muut­kin avoi­met kesätyöpaikkamme!

 

1 kpl
Pori

Yy­te­rin oma seik­kai­lu­puisto haas­taa seik­kai­li­jan ta­sa­pai­noa ja voi­maa 12:lla eri ra­dalla, kol­messa eri vai­keus­ta­sossa. Puisto tar­joaa elä­myk­siä kaikenikäisille.

Oletko 18 vuotta täyt­tä­nyt sport­ti­nen esiin­ty­jä­luonne, joka viih­tyy kor­keuk­sissa? Nau­titko ul­kona liik­ku­mi­sesta? Löy­tyykö si­nusta auk­to­ri­teet­tia oh­jaa­maan muita?

Et­simme nyt

SEIKKAILUOHJAAJIA KESÄKAUDELLE 2022

Lähde elä­mäsi seik­kai­lulle, jota muis­te­let vielä kiik­kus­tuo­lissa. Tar­jolla unel­ma­ke­sä­duuni korkeuksissa!

Tyy­pil­li­nen työ­päi­väsi al­kaa kii­pei­lyllä; pää­set kii­peä­mään puis­ton ra­dat läpi var­mis­taak­sesi, että olet val­mis tu­le­van päi­vän mah­dol­li­siin pe­las­tus­teh­tä­viin yläil­moissa. Työ­päi­väsi ai­kana kiin­ni­tät kii­pei­li­jöille val­jaat, ja opas­tat heitä ra­toi­hin sekä huo­leh­dit siitä, että jo­kai­nen kii­pei­lijä läh­tee tur­val­li­sin mie­lin seik­kai­le­maan. Vaih­te­le­vuutta työ­päi­viisi tuo myös vä­lillä puis­ton li­pun­myyn­nissä ja yl­lä­pi­to­teh­tä­vissä työskentely. 

Tämä ke­sä­työ saat­taa olla si­nun, jos

• olet täysi-ikäinen

• olet lii­kun­nal­li­nen ja ulospäinsuuntautunut

• pär­jäät asia­kas­ti­lan­teissa myös englan­nin kielellä

• omaat mah­dol­li­sesti ai­em­paa oh­jaus-/val­men­nus­ko­ke­musta.

Meiltä saat tuek­sesi hui­keat työ­ka­ve­rit ja esi­hen­ki­löt, minkä to­dis­taa mm. se, että moni ke­sä­työn­te­ki­jämme ha­luaa pa­lata meille töi­hin seu­raa­va­na­kin ke­sänä. Meillä työn­te­ki­jät ovat muo­dos­ta­neet niin hy­viä ys­tä­vyys­suh­teita, että myös va­paa-aika on usein ku­lu­nut työ­ka­ve­rei­den seu­rassa! Voit lu­kea kah­den viime ke­sän seik­kai­luoh­jaa­jamme ko­ke­muk­sista täältä.

Jär­jes­tämme kai­kille uusille seik­kai­luoh­jaa­jil­lemme ke­sän alussa kii­pei­ly­oh­jaus­kurs­sin, jo­hon osal­lis­tu­mi­nen on vält­tä­mä­töntä. Työ al­kaa touko-ke­sä­kuun vaih­teessa jat­kuen elo­kuulle, tai vaih­toeh­toi­sesti lo­ka­kuulle, jos olet käy­tet­tä­vissä. Huo­mioit­han, että puisto on auki myös vii­kon­lop­pui­sin, jo­ten si­nun tu­lee olla avoin myös vii­kon­lop­pu­vuo­roille. Työ­tun­nit vaih­te­le­vat se­son­gin mu­kaan.  Touko‑, syys- ja lo­ka­kuussa työ on keik­ka­luon­teista pai­not­tuen vii­kon­lo­puille. Kesä‑, heinä- ja elo­kuu ovat kii­rei­sim­piä; työ­tun­nit li­sään­ty­vät, ja hei­nä­kuussa saat pais­kia hom­mia jo lä­hes täy­sin tunnein.

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV tai vaikka vi­deo­ha­ke­mus pi­kai­sesti osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 28.2.2022 men­nessä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. 

Eikö tämä teh­tävä ko­lah­ta­nut si­nuun? Tsek­kaa muut­kin avoi­met kesätyöpaikkamme! 

 

8 kpl
Pori

Plu­git Fin­land Oy tar­joaa säh­kö­au­to­jen la­taus­rat­kai­suja niin ku­lut­taja- kuin yri­tys­asiak­kail­leen.
Ha­luamme tehdä la­taa­mi­sesta help­poa, ja neu­vomme mie­lel­lämme kai­kissa la­taa­mista kos­ke­vissa asioissa. 

Vuonna 2012 pe­rus­tettu Plu­git on ko­ti­mai­nen au­to­la­tauk­sen asian­tun­tija. Olemme asen­ta­neet jo yli 7000 la­taus­a­se­maa eri koh­tei­siin. Luomme la­taus­rat­kai­sut sinne missä ih­mi­set viet­tä­vät ai­kaa, ku­ten ko­tei­hin, työ­pai­koille, kaup­poi­hin ja lii­ke­kes­kuk­siin. Tar­joamme säh­kö­au­to­jen la­taus­rat­kai­sui­hin äly­kästä tek­no­lo­giaa, joka on suun­ni­teltu tu­ke­maan lii­ke­toi­min­nan ra­ja­pin­toja. Tek­no­lo­gian li­säksi tar­joamme asian­tun­te­vaa, in­hi­mil­listä palvelua.

Tar­vit­semme li­sää huip­pu­te­ki­jöitä Suo­meen ja kas­va­vaan kan­sain­vä­li­seen toimintaamme.

Haemme Tam­pe­reelle tai pää­kau­pun­ki­seu­dulle säh­kö­ura­koin­neis­tamme vastaavaa

OSTOPÄÄLLIKKÖÄ

Si­nulla on säh­kö­tek­ni­nen kou­lu­tus­tausta, ko­ke­musta sähkö- tai maan­ra­ken­nusu­ra­koin­nin han­kin­ta­teh­tä­vistä, urak­ka­las­ken­nasta sekä mie­lel­lään myös hands-on ‑ko­ke­musta ura­koin­ti­työstä. Hal­lit­set ti­laa­ja­vas­tuu­lain­sää­dän­nön, pro­jek­tien kil­pai­lu­tuk­set ja ura­koin­nin val­von­taan liit­ty­vät teh­tä­vä­ko­ko­nai­suu­det. Taus­tasi voi olla esi­mer­kiksi rakennus‑, ura­kointi- tai va­kuu­tus­yh­tiöi­den puolelta.

Plu­git-la­taus­jär­jes­tel­mien ura­koin­nista vas­taa­vien yh­teis­työ­kump­pa­niemme määrä kas­vaa. Ke­hi­tät yh­teis­työtä ole­massa ole­vien kump­pa­nei­demme kanssa kohti te­hok­kaam­paa ja laa­duk­kaam­paa yh­teis­työtä. Vas­taat uusien ura­koin­ti­kump­pa­nien va­lin­nasta ja laa­tu­kri­tee­riemme pe­reh­dy­tyk­sestä sekä val­von­nasta. Olet tii­viissä yh­teis­työssä suun­nit­te­luo­sas­tomme kanssa, ja ai­ka­tau­lu­tat tu­le­vat pro­jek­tit ali­hank­ki­ja­kent­tään. Ra­por­toit yh­tiön ope­ra­tii­vi­selle johdolle.

Teh­tä­vässä vaa­di­taan työ­ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä, hy­viä neu­vot­telu- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toja sekä ana­lyyt­tistä ke­hit­tä­mi­so­tetta. Ope­ra­tii­vi­sen osaa­mi­sesi li­säksi odo­tamme si­nulta joh­ta­mis­tai­toja laa­je­ne­vaan vastuukenttääsi.

Ar­vos­tamme lisäksi

- hy­vää kon­tak­ti­ver­kos­toa alalta

- tie­to­tek­nistä osaamista

- kie­li­tai­toa

- kiin­nos­tusta säh­köis­ty­vään liikkumiseen.

Tule mu­kaan kas­va­vaan tii­miimme ja pää­set ke­hit­tä­mään osaa­mis­tasi huip­pu­tek­no­lo­gioi­den mie­len­kiin­toi­sessa maailmassa.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse Mika Nii­ni­seltä: mika.niininen(at)talentcenter.fi puh. 040 7303327. Jätä CV ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle vii­meis­tään per­jan­taina 21.1.2022.

1 kpl
Pirk­kala

HYPOXI on luon­nol­li­nen, te­ho­kas ja ter­veyttä edis­tävä me­ne­telmä, joka koh­dis­tuu ras­van­pol­ton on­gelma-alueille. HYPOXI pe­rus­tuu lii­kun­nan ja ali­pai­neen yhdistelmään.

Haemme asiak­kaal­lemme Po­rin stu­dioon osa-aikaista 

HYPOXI — OHJAAJAA

HY­POXI-oh­jaa­jan en­si­si­jai­siin teh­tä­viin kuu­luu mm.

 • Asiak­kai­den oh­jaus stu­diolla ja hoi­to­kort­tien ylläpito
 • Va­raus­ten or­ga­ni­sointi ja seuranta
 • Asiak­kuuk­sien hoito pu­he­li­mitse ja sähköpostilla
 • Stu­dion ja HYPOXI ‑lait­tei­den sekä ‑tar­vik­kei­den puhtaanapito
 • Asia­kas­ti­lan­teen raportointi

Myö­hem­min oh­jaa­jan teh­tä­viin kuu­luu mm.

 • Asia­kas­han­kinta (eli kon­sul­taa­tioi­den pitäminen)
 • Asiak­kai­den opas­ta­mi­nen, mit­tauk­set ja ravintoneuvonta

HY­POXI-oh­jaa­jan tär­keim­piä omi­nai­suuk­sia ovat avoi­muus, iloi­suus ja em­pa­tia­kyky. Toi­mit lä­hei­sessä kon­tak­tissa asiak­kai­den kanssa hei­dän hoi­to­jak­so­jensa ai­kana, jo­ten asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syys ja eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa toi­meen tu­le­mi­nen on myös oleel­li­nen osa työ­täsi. Olet juuri so­piva hen­kilö teh­tä­vään, mi­käli si­nulta löy­tyy li­säksi myyn­ti­hen­ki­syyttä, or­ga­ni­soin­ti­tai­toja ja pys­tyt työs­ken­te­le­mään it­se­näi­sesti ja oma-aloitteisesti. 

Tar­joamme si­nulle ti­lai­suutta toi­mia lii­kun­nan ja ter­vey­den pa­rissa edis­täen ih­mis­ten hy­vin­voin­tia. Tär­keää, että olet ai­dosti kiin­nos­tu­nut hy­vin­voin­nista, ra­vin­nosta ja osaat toi­mia iloi­sena ja kan­nus­ta­vana tsemp­pa­rina. Pää­set vai­kut­ta­maan työs­ken­te­ly­ryt­miisi ja asiak­kuuk­sien or­ga­ni­soin­tiin yrit­tä­jän tu­ke­mana. Työ ajoit­tuu arki-il­toi­hin klo ajalle 15–19:00 ja työ­tun­teja on ar­violta 5–25h vii­kossa. In­nok­kuu­tesi sekä mah­dol­li­suuk­siesi mu­kaan voit pal­vella asiak­kaita myös lau­an­tai­sin. Työ al­kaa pe­reh­dy­tyk­sellä tammikuussa. 

Mi­käli koet ole­vasi so­piva teh­tä­vään niin jätä meille ha­ke­mus pi­kim­min, mutta vii­meis­tään maa­nan­taina 17.1.2022 

osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 

Aloi­tamme haas­tat­te­lut jo hakuaikana.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yrityksestä:

Jo­hanna Sahls­ten p. 044 987 2851, johanna.sahlsten@talentcenter.fi 

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

Tu­tustu yri­tyk­seen osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram)

1 kpl
Pori

Talent Center

Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Vä­li­tämme myös am­mat­ti­tai­toi­sia vuo­kra­työn­te­ki­jöitä, jotka käy­vät läpi huo­lel­li­sen va­lin­ta­pro­ses­sin. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme — meillä yksi ja sama am­mat­ti­lai­nen vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista alusta va­lin­ta­vai­hee­seen asti.

Jari Nok­ko­nen, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty