Executive search ja headhunting 

Execu­tive Search eli Head­hun­ting ja suo­ra­haku ovat te­hok­kaita kei­noja haas­teel­li­siin asian­tun­ti­jaja joh­to­rek­ry­toin­tei­hin. Käy­tös­sänne ovat laa­jat ver­kos­tomme, joh­to­ta­son teh­tä­vien vaa­ti­mus­ten ym­mär­rys ja mo­der­nit työkalut. 
Lue li­sää

Henkilöstövuokraus 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa yri­tyk­sen kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan, oi­ke­aan paikkaan. 
Lue li­sää

Rekrytointi 

Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lumme kat­taa koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin alusta lop­puun. Meillä on pitkä ja laa­jaa­lai­nen ko­ke­mus eri toi­mia­lo­jen ja osaa­mi­sa­luei­den rek­ry­toin­neista ja tar­joamme alan kat­ta­vim­mat rek­ry­toin­ti­pal­ve­lut. Pe­reh­dymme huo­lella asiak­kai­demme lii­ke­toi­min­nan eri­tyis­piir­tei­siin ja kult­tuu­riin, jotta voimme löy­tää par­haat osaajat. 
Lue li­sää

Kansainvälinen rekrytointi 

Kan­sain­vä­li­siltä mark­ki­noilta löy­tyy pal­jon osaa­via am­mat­ti­lai­sia eri­tyi­sesti teol­li­suu­den tar­pei­siin. Ta­lent Cen­te­rillä kan­sain­vä­li­nen rek­ry­tointi on oma ko­ko­nai­suu­tensa, joka kä­sit­tää myös tulk­kauk­set ja asia­kir­jo­jen käännökset. 
Lue li­sää

Henkilöarvioinnit 

Eri­lai­set hen­ki­lö­ar­vioin­nit, ku­ten per­soo­nal­li­suus- ja työ­mo­ti­vaa­tio­ar­vioin­nit sekä ky­ky­tes­tauk­set ovat tär­keä osa niin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia kuin hen­ki­lös­tön kehittämistäkin. 
Lue li­sää

Johdon arviointi 

Ta­lent Cen­te­rin joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn eri­kois­tu­neet hen­ki­löt pys­ty­vät to­teut­ta­maan it­se­näi­sen ja ob­jek­tii­vi­sen ar­vion joh­to­ryh­mistä. Jat­kuva ke­hit­ty­mi­nen ei ole pel­käs­tään or­ga­ni­saa­tion si­sällä toi­mi­vien yk­si­löi­den kan­nalta tär­keää — sitä tar­vi­taan myös huipulla. 
Lue li­sää

Talent Center — Asiakaslehti

Ta­lent Cen­ter Oy:n asia­kas­lehti. Klik­kaa ja lue »

Referenssit

Trust­mary Reviews

Avoimet työpaikat

Nimi

AVOIN KESÄTYÖHAKEMUS 2022

Voit jät­tää ha­ku­jär­jes­tel­mämme kautta avoi­men kesätyöhakemuksen.

Kun ker­rot osaa­mi­ses­tasi, ko­ke­muk­ses­tasi ja mil­lai­sista teh­tä­vistä olet kiin­nos­tu­nut, voimme huo­mioida si­nut so­pi­vien paik­ko­jen avau­tuessa ha­kuun. Kerro ha­ke­muk­ses­sasi myös millä paikkakunnalla/paikkakunnilla ha­luai­sit työskennellä. 

Tar­jolla on pal­jon eri alo­jen työtehtäviä.

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys.

Jat­kuva haku
Array 
Jat­kuva haku

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

MIG/MAG WELDERS

As a wel­der you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • MIG/MAG wel­ding accor­ding to blue prints and tech­nical instructions

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a MIG/MAG welder
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

5 kpl
Akaa

Sat­ma­tic Oy on nyt

HARJU ELEKTER OY

Harju Elek­ter Oy on yksi maamme joh­ta­vista sähkö- ja au­to­maa­tio­tek­nii­kan ra­ken­ta­jista sekä säh­kön­ja­ke­lusek­to­rin toi­mit­ta­jista. Yh­tiömme Suo­men his­to­ria ulot­tuu yli 30 vuo­den taakse ja Ul­vi­lassa, Ke­ra­valla sekä Ku­ri­kassa työs­ken­te­lee lä­hes 130 henkilöä.

Tuemme asiak­kai­demme me­nes­tystä, täy­tämme lu­pauk­semme ja pa­nos­tamme pit­kä­jän­tei­seen yh­teis­työ­hön. Pal­ve­lumme kat­taa asiak­kaan ha­lua­man laa­juu­den esi­suun­nit­te­lusta huoltoon.

Kuu­lumme osaksi kan­sain­vä­listä kon­ser­nia; emo­yh­tiömme AS Harju Elek­ter on lis­tau­tu­nut Tal­lin­nan pörs­siin ja kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 800 alan ammattilaista.

Haemme Ul­vi­laan kas­va­vaan säh­kö­au­to­jen latausliiketoimintaamme

OSTAJAA

Omaat jo ai­em­paa ko­ke­musta osto- ja han­kin­ta­toi­min­noista. Suo­rien os­to­jen li­säksi et­sit uusia toi­mit­ta­jia, vas­taat kil­pai­lu­tuk­sista, seu­raat ti­laus- ja toi­mi­tus­ket­jua sekä val­vot vas­tuu­alu­eesi va­ras­toar­voa. Toi­mit osana osto- ja han­kin­ta­tii­miämme. Osal­lis­tut sekä toi­mit­ta­jayh­teis­työn, että yri­tyk­sen han­kin­ta­toi­min­nan ja lo­gis­tii­kan kehittämiseen.

Toi­vomme si­nulta säh­kö­tek­nistä kou­lu­tus­taus­taa, toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män käyt­tö­ko­ke­musta ja englan­nin kie­len tai­toa. Omaat ti­mant­ti­sen asen­teen te­ke­mi­seesi, ja ke­hi­tät han­kin­nan te­hok­kuutta määrätietoisesti.

Työl­lis­tyes­säsi meille saat pit­kä­jän­tei­sen ja osaa­mis­tasi ke­hit­tä­vän op­pi­mis­po­lun kohti vaa­ti­vam­pia vas­tuu­alueita. Työsi on meille mer­ki­tyk­sel­listä ja te­ke­mi­sesi on suo­raan yh­tey­dessä me­nes­tyk­seemme myös tulevaisuudessa.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Saat li­sä­tie­toja teh­tä­västä soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään sun­nun­taina 31.7.2022.

 

 

1 kpl
Ul­vila

Suo­men joh­tava keit­tiö­val­mis­taja Puus­telli Group Oy on per­heyh­tiö ja osa va­ka­va­raista Har­ja­valta-kon­ser­nia. Kon­ser­niin kuu­luu myös Kas­telli-ta­lot Oy ja Lapti Group. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2021 oli n.536 milj.euroa ja va­ki­tui­sessa työ­suh­teessa oli n. 1200 hen­ki­löä. Puus­telli-keit­tiöt ja Kas­telli-ta­lot ovat jo vuo­sia ol­leet alansa mark­kin­ajoh­ta­jia Suomessa.

Haemme ka­lus­te­teh­taal­lemme Har­ja­val­taan va­ki­tui­seen työsuhteeseen

PALVELUNEUVOJAA

Lois­to­tii­mimme kai­paa po­si­tii­vista, si­tou­tu­nutta, asia­kas­pal­ve­lu­neu­vo­jaa mo­ni­puo­lis­ten teh­tä­vä­ko­ko­nai­suuk­sien hoi­ta­mi­seen. Edel­ly­tämme Si­nulta in­nos­tu­nutta ja ak­tii­vista asen­netta sekä hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus- ja yh­teis­työ­tai­toja sekä val­miutta koh­data asiak­kaita eri asioin­ti­ka­na­vissa. Työ vaa­tii tark­kuutta, oma-aloit­teel­li­suutta ja luo­tet­ta­vuutta. Viih­dyt vaih­te­le­vassa työssä, ja olet hyvä or­ga­ni­soi­maan omaa työ­täsi. Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä ei vält­tä­mättä tar­vita, jos vaan olet mo­ti­voi­tu­nut ja hy­vällä asen­teella liikkeellä.

Teh­tä­viisi kuuluu

- pu­he­lin­pal­ve­lussa asiak­kai­den sekä jäl­leen­myy­jien tuki- ja asia­kas­pal­ve­lu­pyyn­töi­hin vastaaminen

- asia­kas­kir­jeen­vaihto sekä asia­kas­pa­laut­tei­den käsittely

- teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää su­ju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa, ruot­sin kie­len taito kat­so­taaan eduksi.

Ar­vos­tamme

- mo­ti­voi­tu­nutta asen­netta ja oppimishalua

- ym­mär­rystä asia­kas­pal­ve­lu­työstä so­si­aa­li­sessa mediassa

- yleistä ym­mär­rystä di­gi­taa­li­sista pro­ses­seista ja työnkuluista.

Tar­joamme Si­nulle mu­ka­van työym­pä­ris­tön uusissa toi­mis­to­ti­lois­samme, koko työyh­tei­sömme tuen työl­lesi ja hy­vät hen­ki­lös­tö­etui­suu­det. Teh­da­sa­lu­eel­tamme löy­tyy myös oma työterveyshuolto. 

Haku ta­pah­tuu yh­teis­työ­kump­pa­nimme Ta­lent Cen­te­rin kautta.

Li­sä­tie­toja teh­tä­vistä saat soit­ta­malla Jari Nok­ko­nen, 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 31.7.2022.

 

1 kpl
Har­ja­valta

Suo­men joh­tava keit­tiö­val­mis­taja Puus­telli Group Oy on per­heyh­tiö ja osa va­ka­va­raista Har­ja­valta-kon­ser­nia. Kon­ser­niin kuu­luu myös Kas­telli-ta­lot Oy ja Lapti Group. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2021 oli n.536 milj.euroa ja va­ki­tui­sessa työ­suh­teessa oli n. 1200 hen­ki­löä. Puus­telli-keit­tiöt ja Kas­telli-ta­lot ovat jo vuo­sia ol­leet alansa mark­kin­ajoh­ta­jia Suomessa.

Haemme ka­lus­te­teh­taal­lemme Har­ja­val­taan va­ki­tui­seen työsuhteeseen

TEKNISTÄ ASIAKASPALVELIJAA

Teh­tä­viisi kuuluu

- tek­ni­nen asia­kas­pal­velu pää­asial­li­sesti ruot­sa­lai­sille asiak­kaille
- do­ku­ment­tien kään­tä­mi­nen ja si­säl­lön­tuot­ta­mi­nen tuo­te­tie­tou­den osalta
- tuo­te­tie­don hal­linta (Ake­neo-jär­jes­telmä)
- toi­mia osana am­mat­ti­tai­toista, kym­men­hen­kistä tuotekehitystiimiä.

Toi­vomme sinulta

- tek­nistä osaa­mista ja ajat­te­lua
- asia­kas­pal­ve­lu­läh­töistä asen­netta
- hy­viä tie­to­tek­ni­siä tai­toja
- su­ju­vaa ruot­sin ja englan­nin kie­len taitoa.


Tar­joamme si­nulle hy­vän ja kan­nus­ta­van työyh­tei­sön va­ka­va­rai­sessa ja ke­hit­ty­vässä yri­tyk­sessä. Saat ison or­ga­ni­saa­tion tuen ja kou­lu­tuk­sen sekä hy­vät henkilöstöedut.

Teh­tä­vässä on myös laaja etä­työ­mah­dol­li­suus pe­reh­dy­tys­jak­son jälkeen.

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter. Luot­ta­muk­sel­li­set tie­dus­te­lut ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä saat pu­he­li­mitse tai säh­kö­pos­tilla
Jari Nok­ko­nen p. 040 523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi.

Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­veesi kera vii­meis­tään 31.7.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 kpl
Har­ja­valta

Pa­ne­lian­kos­ken Voima on luon­nol­taan säh­köi­nen pai­kal­li­nen yh­tiö, joka on pal­vel­lut pai­kal­li­sia asiak­kai­taan jo vuo­desta 1912. Meillä työs­ken­te­lee 21 alan am­mat­ti­laista, ja lii­ke­vaih­tomme on yli 12 mil­joo­naa eu­roa. Toi­mi­ti­lamme si­jait­se­vat Pa­ne­liassa ja toi­mimme pää­asiassa Eu­ran sekä Eu­ra­joen kun­tien alu­eella. Li­sä­tie­toa meistä osoit­teessa www.pkvoy.fi

Tar­joamme asiak­kail­lemme var­masti täyttä säh­köä, puh­dasta va­loa
ja voi­maa sekä pai­kal­li­sesti kos­ket­ta­via palveluja.

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Tar­joamme vas­tuul­li­sen ja mo­ni­puo­li­sen tehtäväkentän.

• Säh­kön, au­rin­ko­säh­kö­jär­jes­tel­mien ja mui­den pal­ve­lu­jemme myynti pai­kal­li­sille asiak­kail­lemme
• Mark­ki­nointi ja vies­tintä
• Asia­kas­pal­ve­lu­tii­min joh­ta­mi­nen
• Joh­to­ryh­mä­työs­ken­tely

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen, puh. +358 40 730 3327,
mika.niininen@talentcenter.fi. Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 31.7. men­nessä osoit­teessa
www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo hakuaikana.

1 kpl
Eura

Meca-Trade Oy on vuonna 1984 pe­rus­tettu maa­han­tuon­tiy­ri­tys, joka on jo kym­me­nien vuo­sien ajan toi­mi­nut yh­tenä suu­rim­mista raaka-ai­ne­toi­mit­ta­jista suo­ma­lai­selle te­räs- ja va­li­mo­teol­li­suu­delle. Muita pal­ve­le­miamme toi­mia­loja ovat ko­ne­paja- ja kai­vos­teol­li­suus, jonka li­säksi vä­li­tämme tar­vik­keita lämpö- ja pin­ta­kä­sit­te­lyyn sekä mal­lin­val­mis­tuk­seen. Toi­mi­tamme raaka-ai­neita myös mui­hin poh­jois­mai­hin ja Keski-Eurooppaan.

Pää­kont­to­rimme si­jait­see Po­rissa ja muut myyn­ti­kont­to­rimme Jy­väs­ky­lässä, Lah­dessa, Es­poossa, Por­voossa sekä Jön­kö­pin­gissä. Va­ras­tomme on ha­jau­tettu eri puo­lelle Suo­mea ja Ruot­sia, jotta pys­tymme ta­kaa­maan su­ju­vat (Just In Time) ma­te­ri­aa­li­toi­mi­tuk­set koko toi­mia­lu­eel­lemme. Tii­miimme kuu­luu tällä het­kellä noin 18 hen­keä, ja lii­ke­vaih­tomme on 70 mil­joo­naa euroa.

Haemme nyt mo­ni­puo­li­siin tehtäviin

OSTO- JA MYYNTIKOORDINAATTORIA

Pää­asial­li­set tehtävät:

- Ti­laus­ten vas­taan­otto sekä osto- ja myyn­ti­ti­laus­ten kä­sit­tely
- Toi­mi­tus­ten seu­ranta
- Yh­teis­työ tuo­te­pääl­li­kön, toi­mit­ta­jien ja asiak­kai­den sekä huo­linta- ja lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lu­tar­joa­jien kanssa
- Lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus
- Do­ku­ment­tien tar­kis­tus (osto, myynti, lo­gis­tiikka)
- Va­ras­toar­vo­jen seu­ranta
- Avus­ta­via ta­lous­hal­lin­non teh­tä­viä, mm. myynti- & os­to­res­kontra, suo­ri­tus­ten kir­jauk­set ERP-oh­jel­massa
 

Odo­tamme sinulta:

- Mo­ni­puo­lista ko­ke­musta vas­taa­van­tyyp­pi­sistä teh­tä­vistä tai so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta
- Ak­tii­vista ja oma-aloit­teista asen­netta. Li­säksi olet tarkka, huo­lel­li­nen ja jär­jes­tel­mäl­li­nen.
- MS Of­ficen hal­lin­taa
- Englan­nin tai­toa, ruot­sin, rans­kan ja sak­san kieli kat­so­taan eduksi
- Ky­kyä vies­tiä su­ju­vasti si­säis­ten ja ul­kois­ten asiak­kai­den kanssa
 

Tar­joamme si­nulle mie­len­kiin­toi­sen, haas­ta­van ja vas­tuul­li­sen työ­teh­tä­vän kan­nat­ta­vasti kas­va­vassa per­hey­ri­tyk­sessä, am­mat­ti­tai­toi­sen tii­min tuen ja kat­ta­vat edut. Meillä on mu­kava työ­po­rukka ja eteen­päin pyr­kivä yri­tys­kult­tuuri. Työs­säsi on etätyömahdollisuus.

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­vei­neen 24.07.2022 men­nessä. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Pori

Meca-Trade Oy on vuonna 1984 pe­rus­tettu maa­han­tuon­tiy­ri­tys, joka on jo kym­me­nien vuo­sien ajan toi­mi­nut yh­tenä suu­rim­mista raaka-ai­ne­toi­mit­ta­jista suo­ma­lai­selle te­räs- ja va­li­mo­teol­li­suu­delle. Muita pal­ve­le­miamme toi­mia­loja ovat ko­ne­paja- ja kai­vos­teol­li­suus, jonka li­säksi vä­li­tämme tar­vik­keita lämpö- ja pin­ta­kä­sit­te­lyyn sekä mal­lin­val­mis­tuk­seen. Toi­mi­tamme raaka-ai­neita myös mui­hin poh­jois­mai­hin sekä Keski-Eurooppaan.

Pää­kont­to­rimme si­jait­see Po­rissa ja muut myyn­ti­kont­to­rimme Jy­väs­ky­lässä, Lah­dessa, Es­poossa, Por­voossa sekä Jön­kö­pin­gissä. Va­ras­tomme on ha­jau­tettu eri puo­lelle Suo­mea ja Ruot­sia, jotta pys­tymme ta­kaa­maan su­ju­vat ma­te­ri­aa­li­toi­mi­tuk­set koko toi­mia­lu­eel­lemme. Tii­miimme kuu­luu tällä het­kellä 18 hen­keä, ja lii­ke­vaih­tomme on yli 70 mil­joo­naa euroa.

 

Haemme nyt va­ki­tui­seen työsuhteeseen

TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

Pää­asial­li­set tehtävät:

- Ta­lous­hal­lin­non toi­min­noista vastaaminen

- Päi­vit­täi­nen ra­ha­lii­kenne (vii­te­siir­to­jen ja ti­liot­tei­den tar­kis­tus, os­to­res­kont­ran yl­lä­pito, laskukierrätys)

- Ra­ha­lii­ken­teen sekä ra­hoi­tusin­stru­ment­tien hallinta

- Cont­rol­ler-toi­min­not (bud­je­tointi, kk-ra­por­tointi, kas­sa­vir­ta­las­kel­mat & seuranta)

- Pal­kan­las­ken­nan ja ti­lin­pää­tök­sen avustaminen

- Ter­mi­noin­nit ja valuuttakaupat

- Tii­vis yh­teis­työ kir­jan­pi­to­toi­mis­ton, pal­kan­las­ken­nan sekä ti­li­toi­mis­ton kanssa

Hen­kilö on avai­na­se­massa ke­hit­tä­mässä yri­tyk­sen ta­lous­hal­lin­non toi­min­toja ko­ko­nais­val­tai­sesti, sekä kuu­luu johtoryhmään.

Kir­jan­pi­tomme on ul­kois­tettu, jo­ten si­nun ei tar­vitse olla ti­lin­pää­tös­tai­toi­nen, mutta ti­lin­pää­tös­tai­dot kat­so­taan eduksi.

Odo­tamme sinulta

- Teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta (esim. tra­de­nomi, KTM)

- Ai­kai­sem­paa ko­ke­musta vas­taa­vista teh­tä­vistä ja kan­sain­vä­li­sen kau­pan alalta

- It­seoh­jau­tu­vuutta sekä tark­kaa ja huo­lel­lista työs­ken­te­ly­otetta sekä jous­ta­vuutta työ­teh­tä­vien suhteen

- Po­si­tii­vista ja toi­meen tart­tu­vaa asen­netta sekä yhteistyökykyä

- Erin­omaista suo­men ja englan­nin kie­len taitoa

- Hy­vät MS-Of­fice tai­dot, eten­kin Excel-osaaminen

Tar­joamme si­nulle mie­len­kiin­toi­sen, haas­ta­van ja vas­tuul­li­sen työ­teh­tä­vän kan­nat­ta­vasti kas­va­vassa per­hey­ri­tyk­sessä, am­mat­ti­tai­toi­sen tii­min tuen ja kat­ta­vat edut. Meillä on mu­kava työ­po­rukka ja eteen­päin pyr­kivä yrityskulttuuri.

 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Cen­ter Oy.

Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­vei­neen 24.07.2022 men­nessä. Täy­tämme teh­tä­vän heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja teh­tä­västä sekä yri­tyk­sestä an­taa Jyrki Ylänkö, p. 050 523 6270 tai jyrki.ylanko@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Pori

Toi­jala Works Oy on tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den jär­jes­tel­mä­toi­mi­tuk­siin eri­kois­tu­nut ko­ne­paja, jonka lii­ke­vaihto on 35 M€ (2021). Toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Akaan Toi­ja­lassa sekä Vii­alassa. Yh­tiön oma tuote on TW Logs­tac­ker ‑puu­ku­rot­taja, jonka osuus lii­ke­vaih­dosta on noin kol­man­nes. Toi­jala Work­sin hen­ki­lös­tö­määrä on n. 200.

Pitkä ko­ke­muk­semme ko­neen­ra­ken­nuk­sesta ta­kaa sen, että pys­tymme ke­hit­tä­mään tuo­tetta ja val­mis­tusta yh­dessä asiak­kaan kanssa. Hal­lit­semme tuo­tan­to­pro­ses­sin eri vai­heet ko­ko­nai­suu­tena ja vas­taamme asiak­kai­demme muut­tu­viin tar­pei­siin no­peasti ja tehokkaasti.

Tam­mi­kuussa 2022 tu­hou­tu­nei­den tuo­tan­to­ti­lo­jen ti­lalle tu­lemme ra­ken­ta­maan uu­det ny­ky­ai­kai­set ti­lat ensi vuo­den aikana.

Haemme nyt Toijalaan

TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

vas­taa­maan yh­tiön koko taloushallinnosta. 

Teh­tä­viisi kuu­luu mm.

- ti­lin­pää­tök­set

- kuu­kausi­ra­por­tointi

- si­säi­nen las­kenta ja sen kehittäminen

- hen­ki­lös­tö­hal­linto

- ra­hoi­tus

- vi­ran­omai­syh­tey­det.

Toi­mit ta­lous­osas­ton esi­hen­ki­lönä, ja olet myös joh­to­ryh­män jäsen.

Teh­tä­vän me­nes­tyk­se­käs hoi­ta­mi­nen edellyttää

- useam­man vuo­den ko­ke­musta vas­taa­vista tehtävistä

- alan koulutusta

- hy­viä tie­to­tek­ni­siä valmiuksia

- ky­kyä ja ha­lua toi­min­nan kehittämiseen

- erin­omai­sia esihenkilötaitoja

- jous­ta­vuutta, ke­hit­ty­mis- sekä vastuunkantokykyä

- hy­viä tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­toja sekä päätöksentekokykyä.

Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­lista työtä ke­hit­ty­vässä toi­min­taym­pä­ris­tössä, ny­ky­ai­kai­set työ­vä­li­neet, am­mat­ti­tai­toi­sen tii­min ja yri­tyk­semme ko­ko­nais­val­tai­sen tuen. Toi­mit toi­mi­tus­joh­ta­jan oi­keana kä­tenä, ja saat mah­dol­li­suu­den näyt­tää tai­tosi sekä ke­hit­tyä urallasi!

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai sähköpostitse

+358 50 523 6270, jyrki.ylanko@talentcenter.fi. Jä­tät­hän CV:si ja ha­ke­muk­sesi palk­ka­toi­vei­neen pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 14.7.2022 men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Täy­tämme pai­kan heti so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä.

 

 

 

1 kpl
Akaa

Sa­ta­kun­nassa, Po­rin Noor­mar­kussa si­jait­seva Sähkö-Jo­ki­nen Oy on maan joh­tava ul­ko­va­lais­tus­tuot­tei­den ke­hit­täjä ja val­mis­taja. Tuo­tan­tomme kes­kiössä ovat tör­mäys­tur­val­li­set KAPU®-pylväät ja nii­den kanssa yh­teen­so­pi­vat laa­duk­kaat be­to­ni­ja­lus­tat. Va­li­koi­miimme kuu­lu­vat myös eri­lai­set alue­va­lais­tus­rat­kai­sut sa­ta­mista sta­dion­va­lais­tuk­seen sekä muut in­fra-alan tuot­teet, ku­ten säh­kö­au­to­jen la­taus­lait­tei­den ja­lus­tat ja pyl­väät, joita val­mis­tamme so­pi­mus­val­mis­tuk­sena asiak­kail­lemme. In­no­va­tii­vi­nen tuo­te­suun­nit­telu ja mo­der­nin tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen ovat sii­vit­tä­neet mei­dät alan edelläkävijäksi.

Vuonna 1968 pe­rus­tettu per­hey­ri­tyk­semme tun­ne­taan ny­ky­ään mer­kit­tä­vänä ja luo­tet­ta­vana va­lai­sin­pyl­väs­toi­mit­ta­jana, jonka tur­val­li­set tuot­teet va­lai­se­vat teitä ja kau­pun­kien ka­tuja lu­ke­mat­to­missa koh­teissa ym­päri Suo­mea ja Eu­roop­paa. Bud­je­toitu lii­ke­vaihto vuo­delle 2022 on 8 milj. ja hen­ki­lö­kun­taa on 25 henkilöä.

 

Haemme nyt Noormarkkuun

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ

Et­simme in­no­kasta, oma-aloit­teista, myyn­ti­hen­kistä ja po­ruk­kaamme so­pi­vaa ”hy­vää tyyp­piä” vas­taa­maan tuot­tei­demme myyn­nistä.
Vas­taat it­se­näi­sesti pyl­väi­den ja be­to­ni­ja­lus­to­jen myyn­nistä asia­kas­kun­nal­lesi. Vas­tuul­lasi on myös pro­jek­tien ai­ka­tau­lu­tus sekä koor­di­nointi. Ke­hi­tät ak­tii­vi­sesti ole­massa ole­via asia­kas­suh­teita, luot uusia, ja olet tar­vit­taessa yh­tey­dessä suun­nit­te­li­joi­hin ja mui­hin mah­dol­li­siin sidosryhmiin.

Olet ta­voi­te­ha­kui­nen ja hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot omaava osaaja, jolla on ko­ke­musta B2B-myyn­nistä ja asiak­kuuk­sien ko­ko­nais­val­tai­sesta hoidosta.

Tar­joamme kil­pai­lu­ky­kyi­sen kiin­teän pal­kan li­säksi pe­rin­tei­sen ja va­ka­va­raan per­hey­ri­tyk­sen työym­pä­ris­tön sekä in­nos­ta­vat ja kan­nus­ta­vat kol­le­gat. Pe­reh­dy­tämme si­nut ja an­namme kai­ken tu­kemme tul­lak­sesi alan vah­vaksi ammattilaiseksi.

Teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää val­miutta mat­kus­ta­mi­seen. Englan­nin kie­len hal­lit­se­mi­nen kat­so­taan eduksi.

Tule mu­kaan ra­ken­ta­maan kans­samme tur­val­li­sem­paa ja va­loi­sam­paa tulevaisuutta.

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot teh­tä­vistä saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse: Jari Nok­ko­nen 040–523 2930 tai jari.nokkonen@talentcenter.fi. Jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 30.6.2022.

 

1 kpl
Pori

Ultra Ac­tion Park on Po­rin Puu­vil­lassa si­jait­seva koko per­heen si­sä­ak­ti­vi­teet­ti­puisto mo­nilla hui­keilla ak­ti­vi­tee­teilla! Löy­dät puis­tosta seu­dun par­haan ja suu­rim­man trampoliini‑, voi­mis­telu- ja par­kou­ra­lu­een sekä useita pe­lia­ree­noita. Puis­ton yh­tey­dessä toi­mii po­ri­lai­sen Tu­ro’s-ra­vin­to­la­kon­sep­tin street food ‑ra­vin­tola.

Haemme Turo’s Heavy Ke­bab Puuvillaan

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄÄ

Et­si­mämme hen­kilö val­mis­taa ja ka­saa an­nok­sia sekä huo­leh­tii keit­tiön siis­tey­destä. Lis­tal­tamme löy­tyy pää­asiassa ka­tu­ruo­kia ku­ten ke­bab-an­nok­sia, sa­laat­teja sekä kas­vis­syö­jille so­pi­via an­nok­sia mo­neen eri ma­kuun. Si­nulla ei tar­vitse olla ko­kin pä­te­vyyttä, mutta omaat ai­kai­sem­paa ko­ke­musta keit­tiö­puo­len teh­tä­vistä. Keit­tiö­teh­tä­vien li­säksi työs­ken­te­let tar­vit­taessa vä­lillä myös kas­salla ja tar­joi­le­massa. Toi­vomme si­nun ole­van so­si­aa­li­nen ja iloi­nen tyyppi, joka toi­mii jous­ta­vasti tii­missä. Työ so­pii hy­vin esi­mer­kiksi hil­jat­tain val­mis­tu­neelle kokille.

Työ on va­ki­tui­nen ja osa-ai­kai­nen, mah­dol­li­suus tar­vit­taessa ko­koai­kai­suu­teen. Työ al­kaa elo­kuun lop­pu­puo­lella. Täysi-ikäi­syys, hy­gie­nia­passi ja suo­men kie­len taito vaaditaan. 

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä ha­ke­mus pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 17.7. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. 

 

1 kpl
Pori

Te­le­silta Oy on yksi Suo­men joh­ta­vista lai­va­puo­len säh­kö­ura­koit­si­joista. Olemme osa Skan­di­na­viassa ja Bal­tiassa toi­mi­vaa AS Harju Elek­ter ‑kon­ser­nia. Toi­mi­tamme säh­kö­ura­koin­tia ja ‑suun­nit­te­lua lai­va­teol­li­suu­delle sekä maa­puo­len teol­li­suus- ja suurkiinteistöhankkeisiin.

Te­le­sil­lassa meitä työs­ken­te­lee 40 am­mat­ti­laista ja toi­mi­pis­teemme si­jait­se­vat Uu­des­sa­kau­pun­gissa, Rau­malla ja 2021 al­kaen Tu­russa. Koko kon­ser­nissa työs­ken­te­lee noin 850 alan am­mat­ti­laista. Kon­ser­nin lii­ke­vaihto vuonna 2021 oli 152 M€. AS Harju Elek­ter on lis­tattu Nas­daqin omis­ta­maan Tal­lin­nan pörssiin.

Haemme va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen Uuteenkaupunkiin

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Voit olla ko­ke­nut suun­nit­te­lija tai vas­ta­val­mis­tu­nut säh­kö­alan in­si­nööri ja ha­luat ke­hit­tyä säh­kö­suun­nit­te­lun am­mat­ti­lai­seksi kas­va­valla lai­van­ra­ken­nusa­lalla. Toi­vomme si­nulta osaa­mista Cad­ma­tic-suun­nit­te­lu­työ­ka­lusta tai ko­ke­musta jos­tain vas­taa­vasta jär­jes­tel­mästä. Li­säksi ar­vos­tamme ha­ki­joilta tun­te­musta PLC-lo­gii­koista ja vä­hin­tään koh­tuul­lista englan­nin kie­len taitoa.

Tar­vit­taessa voit työs­ken­nellä osan ajas­tasi Rau­man tai Tu­run toi­mis­toil­lamme. Tar­joamme si­nulle kon­ser­nie­tu­jemme li­säksi hy­vä­hen­ki­sen työyh­tei­sön ja va­kaasti omis­te­tun yri­tyk­sen tu­ke­maan ura- ja osaamiskehittymistäsi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Li­sä­tie­dot teh­tä­vistä ja luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot: mika.niininen@talentcenter.fi tai pu­he­li­mitse 040 730 3327. Kä­sit­te­lemme ha­ke­muk­sia jo ha­kuai­kana, jo­ten lä­hetä ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 7.8.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

 

1 kpl
Uusi­kau­punki

Haemme Har­ja­val­lan Suur­teol­li­suus­puis­ton asiak­kai­demme in­ves­tointi- ja ylläpitotoimintoihin

INSTRUMENTTISUUNNITTELIJAA / VANHEMPAA INSTRUMENTTISUUNNITTELIJAA

Si­nulla on jo ko­ke­musta pro­ses­si­teol­li­suu­den in­stru­men­toin­tiin liit­ty­vistä työ­teh­tä­vistä. Tar­joamme si­nulle mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van, jossa pää­set ha­lu­tes­sasi osal­lis­tu­maan suun­nit­te­lu­teh­tä­vien li­säksi asiak­kai­demme käyt­töön­ot­toi­hin ja tes­tauk­siin. Asiak­kai­demme jat­kuva in­ves­toin­ti­tahti uusim­piin tek­no­lo­gioi­hin tuo ke­hi­tys­nä­ky­män ural­lesi, mikä kan­taa pit­källe tulevaisuuteen.

Työs­säsi olet tii­viissä yh­teis­työssä niin si­säis­ten kuin asiak­kai­demme tii­mien kanssa. Si­nulla on hy­vät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, ja edis­tät luot­ta­muk­sel­lista toi­min­taamme asiak­kai­demme kanssa. Teh­tä­vässä vaa­di­taan pe­rus­ta­son englan­nin kie­li­tai­toa. Teh­tä­vässä on etä­työ­mah­dol­li­suus, ja otamme huo­mioon lomatarpeesi.

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 7.8.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi. 

 

Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa digitalisoituvassa

1 kpl
Har­ja­valta

Haemme Har­ja­val­lan Suur­teol­li­suus­puis­ton asiak­kai­demme in­ves­tointi- ja ylläpitotoimintoihin

SÄHKÖSUUNNITTELIJAA

Olet työs­ken­nel­lyt pro­ses­si­teol­li­suu­den pa­rissa tai si­nulla on täh­täi­messä ke­hit­tyä alan osaa­jaksi kor­kean tek­no­lo­gian teh­da­sym­pä­ris­tössä. Tar­joamme mo­ni­puo­li­sia teh­tä­viä jat­ku­van ke­hit­tä­mi­sen teol­li­suusym­pä­ris­tössä ja am­mat­ti­tai­toi­sen tii­min hel­pot­ta­maan al­kuasi meillä. Toi­vomme si­nulta in­si­nöö­ri­ta­son kou­lu­tusta sekä pe­rus­ta­soista englan­nin kie­len osaamista.

Me Ins­talla

Insta Au­to­ma­tio­nilla si­nua odot­ta­vat au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen osaa­vat asian­tun­ti­jat, joilta löy­tyy myös pil­kettä sil­mä­kul­massa. Yh­dessä te­ke­mi­nen ja hyvä työ­po­rukka ovat suu­rin vah­vuu­temme. Nau­timme ai­dosti tois­temme seu­rasta usein myös va­paa-ajal­la­kin. Ins­tan toi­minta lähti liik­keelle noin 60 vuotta sit­ten asen­nus­lii­ke­toi­min­nasta, jo­ten Au­to­ma­tio­nilla pää­set osaksi vah­vaa ja luo­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, joka on kes­tä­nyt yh­teis­kun­nan myl­ler­ryk­sen ai­kai­sem­min­kin ja kas­va­nut tasaisesti.

Suo­ma­lai­sena per­heyh­tiönä mot­tomme “Lupa luot­taa” kon­kre­ti­soi­tuu jo­ka­päi­väi­sessä työs­sämme. Mak­samme myös osaa­mis­tasi vas­taa­van kil­pai­lu­ky­kyi­sen pal­kan muine etui­neen. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­nen su­juu meillä vai­vatta jous­ta­vien työ­ai­ko­jen ja per­he­myön­tei­sen kult­tuu­rin an­siosta. Ins­talla tue­taan ak­tii­vi­sesti hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa esi­mer­kiksi kat­ta­van hy­vin­voin­ti­sal­don, omien la­ji­ker­ho­jen ja ta­pah­tu­mien kautta. Meillä voi­daan hy­vin ja viih­dy­tään pitkään!

 

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter. Jätä ha­ke­muk­sesi ja an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 7.8.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Mika Nii­ni­nen puh. 040 730 3327 tai mika.niininen(at)talentcenter.fi.


Insta Au­to­ma­tion on au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen täy­den pal­ve­lun yri­tys, ja osa Ins­taa. Asiak­kai­tamme ovat niin prosessi‑, ener­gia- ja me­ri­teol­li­suu­den yri­tyk­set kuin yh­teis­kun­nan in­fra­struk­tuu­rista huo­leh­tiva jul­ki­nen sek­tori. Insta Au­to­ma­tio­nissa työs­ken­te­lee noin 550 au­to­maa­tion, in­stru­men­toin­nin ja säh­köis­tyk­sen ammattilaista.

Insta on luo­tettu, vah­vo­jen ar­vo­jen suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys ja kump­pani älyk­kään teol­li­suu­den, puo­lus­tuk­sen ja ky­ber­tur­val­li­suu­den asiak­kail­leen. Yh­dis­tä­mällä huip­puo­saa­mi­nen ja äly­käs tek­no­lo­gia ke­hi­tämme asiak­kai­demme suo­ri­tus­ky­kyä ja tu­lok­sel­li­suutta yhä no­peam­min muut­tu­vassa digitalisoituvassa.

1 kpl
Har­ja­valta

Bi­stro Yvonne on mo­derni eu­roop­pa­lai­nen bi­stro, jonka kes­kellä syk­kii laa­va­ki­vigril­lin kuuma sy­dän ja ik­ku­nasta avau­tuu upea nä­kymä poh­jois­mai­den upeim­malle hiek­ka­ran­nalle. Ma­ku­maa­il­maa se lai­naa Rans­kasta, Es­pan­jasta ja Ita­liasta ja raaka-ai­neissa luo­te­taan suo­ma­lai­seen pai­kal­li­seen lä­hi­tuo­tan­toon. Bi­stron ta­paan ruo­kai­lulle ja juo­mi­selle on yhtä pal­jon ti­laa ja niille on an­nettu yhtä pal­jon rak­kautta. Chef’s menu vaih­tuu tiu­haan lii­tu­tau­lulla, unoh­ta­matta klas­sik­koan­nok­sia bar me­nusta. Lue li­sää täältä.

Haemme nyt

KOKKIA KESÄSESONKIIN 2022

Val­mis­tat vaih­tu­via a la carte ‑an­nok­sia, joi­den vii­meis­telty ja näyt­tävä esil­le­pano on vä­hin­tään yhtä tär­keää kuin maku. Huo­leh­dit myös muista keit­tiö­töistä, ja pää­set vaih­tu­van me­nun suun­nit­te­luun mukaan.

Si­nulla on alan kou­lu­tus ja jo ai­em­paa ko­ke­musta a la carte ‑ra­vin­to­lasta. Plus­saa on, jos olet ai­em­min työs­ken­nel­lyt fine di­ning ‑me­nun pa­rissa, ja si­nulta löy­tyy sil­mää näyt­tä­vien an­nos­ten luo­mi­seen. Olet jous­tava tii­mi­pe­laaja, joka ei hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Si­nulta löy­tyy or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä, ja osaat ai­ka­tau­lut­taa työtäsi.

Toi­vomme si­nun pys­ty­vän aloit­ta­maan työt heti. Meillä pää­set näyt­tä­mään tai­tosi kau­pun­gin par­haim­man nä­kö­alan ää­relle huip­pu­tii­min ympäröimänä!

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 3.7. men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, ja paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löytyessä.

—————————————————————————————–

Bi­stro Yvonne is a mo­dern Eu­ro­pean bi­stro with the hot heart of a lava stone grill in the middle and a stun­ning view of the most spec­tacu­lar sandy beach in the Nor­dic count­ries. The fla­vors on the menu are bor­rowed from France, Spain and Italy, and the ingre­dients rely on Fin­nish local pro­duc­tion. As ty­pical for a bi­stro, there is just as much space for di­ning and drin­king and they have been gi­ven just as much love. Chef’s menu chan­ges frequently on the chalk­board, not for­get­ting the clas­sic dis­hes from the bar menu. Read more here.

We are now loo­king for a

CHEF FOR SUMMER 2022

You pre­pare chan­ging a la carte ‑dis­hes, the fi­nis­hing and impres­sive pre­sen­ta­tion of which is at least as im­por­tant as the taste. You are also res­pon­sible for ot­her neces­sary kitc­hen work and you will get a chance to share your ideas on the chan­ging menu.

You have a sui­table educa­tion and pre­vious ex­pe­rience wor­king in an a la carte ‑res­tau­rant. If you have pre­viously wor­ked on a fine di­ning menu, and you’ve got an eye for crea­ting eye-pop­ping por­tions. You are a flexible team player who is able to or­ga­nize his/her work even at the busiest times.

We hope you can start right away. With us you can show your skills sur­roun­ded by the most amazing view as well as a top team!

The applica­tion process is hand­led by Ta­lent Center.

Sub­mit your CV and applica­tion at www.talentcenter.fi/tyonhakijalle la­test by 3.7.2022. For furt­her in­for­ma­tion, please con­tact Emmi Sa­lo­nen, emmi.salonen@talentcenter.fi.

 

1 kpl
Pori

Haemme ra­vin­tola-alan asiakasyrityksiimme

KEIKKATYÖNTEKIJÖITÄ

Oletko opis­ke­lija, joka mie­lel­lään tie­naisi opin­to­jen ohella tai et­sitkö li­sä­työtä ny­kyi­sen työsi oheen? Keik­ka­työ so­pii si­nulle, joka ha­luat työs­ken­nellä sil­loin, kun si­nulle so­pii ja kar­tut­taa työ­ko­ke­musta mah­dol­li­sesti useam­masta eri yri­tyk­sestä. Keik­ka­työ­vuo­rot ovat siis va­paa­va­lin­tai­sia, ja saat itse päät­tää mil­lai­sissa vuo­roissa työskentelet.

Et­simme keik­ka­työn­te­ki­jöitä eri teh­tä­viin ra­vin­tola-alalle. Työ­vuo­roja on tar­jolla mm. tar­joi­li­joille, baa­ri­työn­te­ki­jöille, blok­ka­reille, sa­lia­pu­lai­sille sekä tis­ka­reille. Kaik­kiin työ­teh­tä­viin ei vaa­dita ai­em­paa ko­ke­musta, vaan iloi­nen ja rei­pas asenne vie jo pit­källe. Edel­ly­tämme kui­ten­kin 18 vuo­den ikää. Keik­ka­vuo­roja on ke­sän ai­kana tar­jolla run­saasti, mutta tar­vit­semme keik­ka­po­ruk­kaamme vah­vis­tusta myös ke­sän jälkeen. 

Huo­mioit­han, että suu­rin osa keik­ka­vuo­rois­tamme pai­not­tuu Yy­te­rin alu­eelle, jonne si­nulla tu­lisi olla mah­dol­li­suus liikkua.

Ker­rot­han ha­ke­muk­ses­sasi, että mil­lai­set keik­ka­työt si­nua kiinnostavat. 

Kiin­nos­tuitko? Jätä an­sio­luet­te­losi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 10.7. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle. Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen p. 040 553 0240, emmi.salonen@talentcenter.fi.

1 kpl
Pori

Bi­stro Yvonne on mo­derni eu­roop­pa­lai­nen, tun­nel­mal­li­nen bi­stro Vir­kis­tys­ho­telli Yy­te­rin 6. ker­rok­sessa. Sen suu­rista ik­ku­noista avau­tuu kiis­tatta kau­pun­gin upeim­mat mai­se­mat! Yvon­nen yh­tey­dessä pal­ve­leva YBAR tar­joaa se­son­gin par­haita ma­kuja cock­tai­lien ja mock­tai­lien muo­dossa, laa­duk­kaita vii­nejä unoh­ta­matta. Upeaa me­ri­mai­se­maa voi ihailla kat­to­jen yllä sekä sisä- että ul­ko­ti­loissa. Lue li­sää täältä.

Et­simme Bi­stro Yvonneen

BAARIMESTARIA

Et­simme hen­ki­löä, jolta löy­tyy drink­kio­saa­mista ja vii­nien tun­te­musta. Pys­tyt työs­ken­te­le­mään baa­rissa myös yk­sin etkä hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Pää­set teh­tä­vässä tar­joi­le­maan myös Bi­stro Yvon­nen ruoka-an­nok­sia, jo­ten ai­empi ko­ke­mus tar­joi­lusta hel­pot­taa työn sisäistämistä. 

Toi­vomme hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­sen me­ne­vän si­nulla aina etusi­jalle. Olet in­no­va­tii­vi­nen, ja omaat oma-aloit­tei­sen ja reip­paan työotteen.

Ky­seessä on työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen lop­pu­ke­sään, jonka jäl­keen teh­tä­vään on mah­dol­lista työl­lis­tyä va­ki­tui­sesti. Edel­ly­tämme val­miutta työs­ken­nellä kai­kissa vuo­roissa; työ­vuo­rot si­joit­tu­vat usein il­loille ja viikonlopuille. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi nyt! Ha­luamme kuulla pian si­nusta ja osaamisestasi!

 

Ha­ku­pro­ses­sista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 3.7. men­nessä osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.  Li­sä­tie­toja teh­tä­västä an­taa Emmi Sa­lo­nen, p. 040 553 0240 tai emmi.salonen@talentcenter.fi. Paikka täy­te­tään heti so­pi­van hen­ki­lön löytyessä. 

1 kpl
Pori

Neste Tii­li­mäki ase­ma­nu­mero 100, Po­rissa kak­kos­tien varrella.

Mo­ni­puo­li­nen kat­taus tar­jolla pit­kin päi­vää ja yötä: Aa­mu­pala, lou­nas ja à la carte, Ko­ti­pizza, kah­vi­la­pal­ve­lut sekä jouk­kue­ruo­kai­lut. Ase­malta saa­ta­vissa ben­san, die­se­lin ja säh­kö­la­tauk­sen li­säksi huol­lot ja pe­sut ajo­neu­volle, pos­tin pa­ket­ti­au­to­maat­tia unoh­ta­matta — Mo­ni­puo­lista pal­ve­lua 24/7 

Et­simme asiak­kaal­lemme Neste Tiilimäelle

KOKKIA

Et­si­mämme henkilö: 

 • On viih­ty­nyt ko­kin työs­sään jo muu­ta­man vuoden.
 • On ri­peä ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyi­nen sekä pys­tyy työs­ken­te­le­mään pai­neen alla.
 • On val­mis työs­ken­te­le­mään toi­si­naan kol­mi­vuo­ro­työssä, jossa ol­laan viikonloppuisinkin.

Työ­päi­vät Nes­teellä ovat eri­lai­sia, jo­ten tär­keintä ha­ki­jassa on jous­ta­vuus, in­nos­tus ja asenne! Vä­lillä saa olla aa­mu­virkku ja toi­si­naan yö­kuk­kuja. Tätä työtä ei tehdä yk­sin, jo­ten et­si­mämme hen­kilö pys­tyy po­ru­kas­sa­kin pis­tä­mään pa­ras­taan ja hy­vää tii­mi­työ­tai­toa tar­vi­taan. Ha­kija tah­too olla tii­min mu­kana te­ke­mässä asiak­kai­siin vai­ku­tuk­sen iloi­sella pal­ve­lulla sekä hy­vällä ruu­alla. Edel­ly­tämme hygieniapassia.

Tar­joamme:

 • To­della mo­ni­puo­li­sen työn­ku­van. Työ si­säl­tää lounas‑, pizza‑, pikaruoka‑, à la carte- sekä vit­rii­ni­tuot­tei­den val­mis­tusta sekä esille lait­toa, seu­ra­ruo­kai­luja unohtamatta.
 • Työn, jossa päi­vät ovat eri­lai­sia ja työ­ajat vaihtelevia.
 • Mah­dol­li­suu­den kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­tasi mo­ni­puo­li­sissa tehtävissä.
 • Ha­lu­tes­sasi mah­dol­li­suu­den päästä osal­lis­tu­maan ra­vin­to­lan lou­nas- ja ruo­ka­lis­to­jen sekä toi­min­nan suunnitteluun.
 • Työn, jossa ei tar­vitse pyö­ri­tellä peu­ka­loita te­ke­mi­sen puutteessa.
 • Vä­hin­tään 30h/vko 
 • Palkka alan tes:n mu­kaan / sopimus

Jätä CV ja ha­ke­muk­sesi osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 10.7.2022 mennessä.

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana. Työt al­ka­vat so­pi­van hen­ki­lön löydyttyä. 

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

1 kpl
Pori

 For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for 


CNC VERTICAL MILLING AND LATHE MACHINE OPERATOR AND PROGRAMMER

As a CNC mac­hine ope­ra­tor and pro­gram­mer, you will be res­pon­sible for:


- ope­ra­ting and pro­gram­ming CNC ver­tical mil­ling (TOS, Fer­mat, ) or lathe (Dör­riers- Schar­mann, BOST VTL)  machines 

- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

- wri­ting the pro­gramms — Hei­den­hain for mil­ling mac­hi­nes and Sie­mens for lathe machines

You are the per­fect can­di­date if you have:

- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer (Hei­den­hain and/or Sie­mens) – at least 10 years

- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion – per­ma­nent job!

- abi­lity to work independently

- blue prints knowledge

- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques

- Com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

 

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

 

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

 

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

2 kpl
Pöy­tyä

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for 

WELDERS

As a wel­der you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • MIG wel­ding accor­ding to blue prints and tech­nical instructions

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a MIG welder
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

3 kpl
Lai­tila

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

PRESS BRAKE OPERATOR

As a press brake ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • ope­ra­ting and pro­gram­ming of press brake mac­hi­nes such as Amada and Finn­Power and ope­ra­ting systems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a press barke operator
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

5 kpl
Lai­tila

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­ky­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

BAARIMIKKOJA KESÄSESONKIIN

Hii­Ohoi! Mar­ga­rita tai Tom Col­lins! Kutsu kan­nelle on käy­nyt — saa­vut­te­han pian! 

Mo­ni­puo­li­sessa baa­ri­mi­kon teh­tä­vässä työs­ken­te­let am­mat­ti­tai­toi­sesti an­nis­kelu — ja tar­joi­lu­teh­tä­vissä. Työs­säsi saat vas­tuuta oman osaa­mi­sesi ja tah­to­ti­lasi mu­kaan. Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van, luo­tet­ta­van eri­to­ten ti­mant­ti­sen työ­asen­teen, sekä jo ai­kai­sem­paa ko­ke­musta baa­ri­mi­kon teh­tä­vistä. Olet eri­kois­tu­nut eri­lais­ten juo­ma­se­koi­tus­ten val­mis­ta­mi­seen ja tis­kin ta­kana olet kuin ko­to­nasi! Li­säksi työssä on osat­tava suh­tau­tua asial­li­sesti al­ko­ho­liin sekä tun­net­tava an­nis­ke­lu­mää­räyk­set. Työstä su­ju­vam­paa te­kee mie­li­ku­vi­tus, idea­rik­kaus, taito kuun­nella ja ym­mär­tää. Vä­lillä tahti voi olla ko­vin­kin aal­lok­koista, jo­ten kii­reen sieto pi­tää olla huip­pu­luok­kaa. Hy­vällä huu­mo­rilla, or­ga­ni­soin­nilla ja tii­mi­työ­tai­doilla pää­see jo pit­källe ho­ri­sont­tiin. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, joka useim­mi­ten pai­not­tuu lop­pu­viik­koon. Baa­ri­mi­kon teh­tä­vässä on täy­det tun­nit touko-kesä-hei­nä­kuun. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 18 vuo­den ikää, suo­men — ja englan­nin kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa an­nis­ke­lu­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kulkemista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit val­mis ot­ta­maan tut­kaasi Bar­Pur­jeen BarDeckin?

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 10.7.2022 mennessä. 

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

 

2 kpl

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­ky­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

KAHVILATYÖNTEKIJÖITÄ KESÄSESONKIIN 2022

Oletko sinä se Ta­lentti, jonka ba­rista-ura al­kaa täältä? Vielä vailla mu­ka­vaa kesäduunia?

Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Teh­tä­väsi on huo­leh­tia hy­vän­tuu­li­sesta pal­ve­lusta au­rin­koi­sen pir­teällä ot­teella, vit­rii­ni­tuot­tei­den val­mis­tuk­sesta, jää­te­lön ym vir­vok­kei­den myyn­nistä, paik­ko­jen siis­tinä pi­tä­mi­sestä jne. Olisi hie­noa, jos jo oli­sit vä­hän saa­nut työ­ko­ke­musta esim kas­sa­työs­ken­te­lystä. Lei­puri ei tar­vitse olla, mutta  mah­ta­vaa jos on­nis­tuisi lei­von­nassa, vaikka ma­sa­liisa tai kor­va­puus­tit. Toi­vomme, että ra­kas­tat työtä, jossa pää­set to­della tart­tu­maan toi­meen. Unel­ma­ha­ki­jamme on oma­toi­mi­sesti toi­me­lias, ah­kera, luo­tet­tava ja hyvä ot­ta­maan vas­taan oh­jeis­tuk­sia. Ajoit­tain työ voi olla hy­vin­kin kii­reistä ja hek­tistä jossa vaa­di­taan hy­vää or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä ja mo­nen­lai­sia tii­mi­tai­toja. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, ja työ on ke­sä­se­son­gin ajan täy­sin tun­nein. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 17 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­vään / al­ku­ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit sy­dä­mel­li­sin “kaf­fi­la­myyjä” tä­hän messiin. 

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 10.7.2022 mennessä. 

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

2 kpl
Eu­ra­joki

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­ky­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

KEITTIÖAPULAISIA KESÄSESONKIIN 2022

Mais­tuis­kos Sulle avaus­ta­vat ko­kin työt saa­ris­to­mai­se­missa? Al­kaako täältä Si­nun keit­tiö­uran alkutaival?

Mo­ni­puo­li­sessa keit­tiö­apu­lai­sen roo­lissa pää­set työs­ken­te­le­mään kok­kien rin­nalla avus­ta­vasti. Teh­tä­viin kuu­luu mm sa­laat­tien val­mis­tusta, mi­sausta, keit­tiön siis­tey­destä huo­leh­ti­mista ja muita keit­tiön avus­ta­via teh­tä­viä. Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­sen asen­teen. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Omaat­han ri­peän työ­ot­teen, etkä hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Toi­vomme, että ra­kas­tat työtä, jossa pää­set to­della tart­tu­maan toi­meen. Unel­ma­ha­ki­jamme on oma­toi­mi­sesti toi­me­li­jas, ah­kera, luo­tet­tava ja hyvä ot­ta­maan vas­taan oh­jeis­tuk­sia. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, joka useim­mi­ten pai­not­tuu lop­pu­viik­koon. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 17 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Va­raa paik­kasi ke­sälle 2022, ja lä­hetä ha­ke­muk­sesi jo nyt! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit so­piva keit­tiö­apu­lai­nen tä­hän messiin. 

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 10.7.2022 mennessä. 

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

3 kpl
Eu­ra­joki

Lai­ta­kari on niemi ja ve­ne­sa­tama Lu­vialla Sa­ta­kun­nassa. Mat­kaa Lu­vian kes­kus­taan on noin viisi ki­lo­met­riä. Bar­Purje avasi ovensa me­ren ja maan­tien mat­kaa­jille 2018. Sy­käh­dyt­tä­vän kau­niissa me­ri­mai­se­massa si­jait­seva Bar­Purje tar­joaa laa­du­kasta ruo­kaa par­haista saa­ta­villa ole­vista raaka-ai­neista, laa­dusta tin­ki­mättä. Täällä pal­vel­laan iloi­sin mie­lin ke­väästä syk­syyn, joka päivä muut­tu­van me­ri­mai­se­man sy­lei­lyssä. Täällä voit myös se­son­gin ul­ko­puo­lella jär­jes­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia tai ko­kous- ja ty­ky­päi­viä. 

Miksi mennä merta edem­mäs ka­laan, pur­jehdi ruoan ja juo­man kotiin!

Et­simme BarPurjeeseen 

KESÄKOKKIA

Mais­tuis­kos Sulle kok­ki­työt saa­ris­to­mai­se­massa? Löy­tyykö so­pas­tasi myös Si­nun lusikkasi?

Mo­ni­puo­li­sessa ko­kin teh­tä­vässä pää­set val­mis­ta­maan ruo­kia al­ku­val­mis­te­luista — á la car­teen. Työs­säsi saat vas­tuuta oman osaa­mi­sesi ja tah­to­ti­lasi mu­kaan. Et­simme ih­mi­siä, joille hy­vän asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen ja mauk­kaan ma­kue­lä­myk­sen tuot­ta­mi­nen on in­to­himo. Toi­vomme en­nen kaik­kea, että omaat reip­paan, jous­ta­van ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­sen asen­teen, sekä jo ai­kai­sem­paa ko­ke­musta ko­kin teh­tä­vistä. Ei tar­vitse olla alan huip­pu­kon­kari, mutta keit­tiö­ko­ke­musta pi­tää olla. Työ­hösi si­nut pe­reh­dy­te­tään ja pää­set osaksi am­mat­ti­tai­toista tii­miä. Omaat­han ri­peän työ­ot­teen, etkä hät­kähdä ajoit­tain hy­vin­kin kii­reistä työ­tah­tia. Työ on vaih­te­le­vaa vuo­ro­työtä, joka useim­mi­ten pai­not­tuu lop­pu­viik­koon. Ko­kin teh­tä­vässä on täy­det tun­nit touko-kesä-hei­nä­kuun. Teh­tävä edel­lyt­tää vä­hin­tään 18 vuo­den ikää, su­ju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja voi­massa ole­vaa hy­gie­nia­pas­sia. Oma auto hel­pot­taa töi­hin kul­ke­mista.

Ky­seessä on ke­sä­työ, joka al­kaa so­pi­muk­sen mu­kaan ke­sän ai­kana jat­kuen syk­syyn. Olemme myös kiin­nos­tu­neita ly­hyem­mäs­tä­kin työ­pa­nok­ses­tasi — kerro roh­keasti käytettävyydestäsi. 

Lä­hetä ha­ke­muk­sesi H E T I ! Ha­luamme kuulla pi­kim­min Si­nusta, osaa­mi­ses­tasi ja miksi juuri Sinä oli­sit so­piva kokki tä­hän messiin. 

Täy­tämme pai­kat so­pi­vien hen­ki­löi­den löytyessä. 

Rek­ry­toin­nista vas­taa Ta­lent Center.

Jätä CV ja ha­ke­mus osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle 10.7.2022 mennessä. 

Tu­tustu yri­tyk­seen ja mui­hin avoi­miin työ­paik­koi­hin osoit­teessa www.talentcenter.fi ja so­messa (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

Ta­lent Cen­ter Oy on vuonna 2010 pe­rus­tettu hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­talo. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat rek­ry­toin­nit & head­hun­ting, so­vel­tu­vuusar­vioin­nit, hen­ki­lös­tö­vuo­kraus, kou­lu­tus­rat­kai­sut sekä vuo­kra­joh­ta­jien välitys. 

1 kpl
Eu­ra­joki

For our client, fur­ni­ture ma­nu­fac­tu­rer, we are loo­king for a

CNC MASHINIST SPECIALIZED IN WOOD PROCESSING

As a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • ope­ra­ting + pro­gram­ming CNC mac­hi­nes and ope­ra­ting systems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer specia­lized in wood proces­sing, at least 5 years of work experience.
 • you have ex­pe­rience with the fol­lowing mac­hi­nes: Biesse CNC-dril­ling machines/line, SCM 5‑axis rou­ting mac­hine, Mor­bi­delli Aut­hor drilling/routing mac­hine, Koch dril­ling and dowel insertion
 • know­ledge of CAD/CAM
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

Check out our com­pany at www.talentcenter.fi and in social me­dia (Lin­ke­dIn, Face­book, Instagram).

2 kpl

For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

PRESS BRAKE OPERATOR

As a press brake ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • ope­ra­ting and pro­gram­ming of press brake mac­hi­nes such as Amada and Finn­Power and ope­ra­ting systems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a press barke operator
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

3 kpl
Var­si­nais-Suomi

 For our client, subcont­ract me­tal ma­nu­fac­tu­ring com­pany, we are loo­king for a

CNC LASER OPERATOR

As a CNC la­ser ope­ra­tor, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • ope­ra­ting CNC la­ser’s and ope­ra­ting systems
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:

 • ex­pe­rience as a CNC la­ser operator
 • wil­ling­ness for long-term cooperation
 • abi­lity to work independently
 • excel­lent workmanship
 • blue prints knowledge
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment techniques
 • EU ci­tizens­hip or work per­mis­sion in Finland
 • com­mu­nica­tive English level

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at Dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

1 kpl
Var­si­nais-Suomi

For our client, one of the big­gest foundries in Fin­land, we are loo­king for a 

FOUNDRY WORKER/CAST CLEANER 

As a foundry wor­ker, you will ful­fill the fol­lowing duties:

 • re­mo­ving cas­tings from molds
 • dres­sing castings
 • mo­ving foundry materials
 • clea­ning casts, re­mo­ving ga­tes, sprues and ot­her pro­jec­tions from cas­ting using grin­ding mac­hine, pneu­ma­tic ham­mer, power shear or power hacksaw.

Pre­vious ex­pe­rience is not requi­red as you will be gi­ven a full trai­ning on your du­ties. Know­ledge of Fin­nish, English or Rus­sian lan­guage is an ad­van­tage. If you are not afraid of hard phy­sical work and you are loo­king for a per­ma­nent job, this po­si­tion is for you!

We of­fer a per­ma­nent and stable po­si­tion and pay­ment in accor­dance with col­lec­tive agree­ments and a pro­duc­tion al­lowance. Pos­si­bi­lity of accom­mo­da­tion — paid by the employee.

Are you the per­son we are loo­king for? Vi­sit our web­site and apply today!

For more in­for­ma­tion about the po­si­tion please email Do­mi­nika Plinska-Nar­loch at dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi.

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

4 kpl
Uusi­maa

Talent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields. 

For our cus­to­mer, we are loo­king for 

CNC OPERATOR-PROGRAMMER.

Work task:
- Ope­ra­ting + pro­gram­ming CNC boring/milling mac­hine Ø110 till 150, Hei­den­hein TNC 426 to 640 -, max mo­ve­ments x = 13000, y = 6000, z = 4000mm
- set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work

You are the per­fect can­di­date if you have:
- ex­pe­rience as a CNC ope­ra­tor-pro­gram­mer- at least 3 years
- know­ledge of Hei­den­hain cont­rol
- wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion
- abi­lity to work in­de­pen­dently
- excel­lent work­mans­hip
- blue prints know­ledge
- know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques
- Com­mu­nica­tive English

If you are in­te­res­ted, please send your CV to Do­mi­nika Plinska-Nar­loch (dominika.plinska-narloch@talentcenter.fi).

1 kpl
Var­si­nais-Suomi

Talent Center

Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Vä­li­tämme myös am­mat­ti­tai­toi­sia vuo­kra­työn­te­ki­jöitä, jotka käy­vät läpi huo­lel­li­sen va­lin­ta­pro­ses­sin. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme — meillä yksi ja sama am­mat­ti­lai­nen vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista alusta va­lin­ta­vai­hee­seen asti.

Jari Nok­ko­nen, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty