Executive search ja headhunting 

Execu­tive Search eli Head­hun­ting ja suo­ra­haku ovat te­hok­kaita kei­noja haas­teel­li­siin asian­tun­ti­jaja joh­to­rek­ry­toin­tei­hin. Käy­tös­sänne ovat laa­jat ver­kos­tomme, joh­to­ta­son teh­tä­vien vaa­ti­mus­ten ym­mär­rys ja mo­der­nit työkalut. 
Lue li­sää

Henkilöstövuokraus 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus tuo jous­toa yri­tyk­sen kiin­tei­siin kus­tan­nuk­siin. Ta­lent Cen­te­rin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on helppo ja no­pea keino saada käyt­töön kun­kin alan pa­ras osaa­mi­nen ja am­mat­ti­taito oi­ke­aan ai­kaan, oi­ke­aan paikkaan. 
Lue li­sää

Rekrytointi 

Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lumme kat­taa koko rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin alusta lop­puun. Meillä on pitkä ja laa­jaa­lai­nen ko­ke­mus eri toi­mia­lo­jen ja osaa­mi­sa­luei­den rek­ry­toin­neista ja tar­joamme alan kat­ta­vim­mat rek­ry­toin­ti­pal­ve­lut. Pe­reh­dymme huo­lella asiak­kai­demme lii­ke­toi­min­nan eri­tyis­piir­tei­siin ja kult­tuu­riin, jotta voimme löy­tää par­haat osaajat. 
Lue li­sää

Kansainvälinen rekrytointi 

Kan­sain­vä­li­siltä mark­ki­noilta löy­tyy pal­jon osaa­via am­mat­ti­lai­sia eri­tyi­sesti teol­li­suu­den tar­pei­siin. Ta­lent Cen­te­rillä kan­sain­vä­li­nen rek­ry­tointi on oma ko­ko­nai­suu­tensa, joka kä­sit­tää myös tulk­kauk­set ja asia­kir­jo­jen käännökset. 
Lue li­sää

Henkilöarvioinnit 

Eri­lai­set hen­ki­lö­ar­vioin­nit, ku­ten per­soo­nal­li­suus- ja työ­mo­ti­vaa­tio­ar­vioin­nit sekä ky­ky­tes­tauk­set ovat tär­keä osa niin rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia kuin hen­ki­lös­tön kehittämistäkin. 
Lue li­sää

Johdon arviointi 

Ta­lent Cen­te­rin joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn eri­kois­tu­neet hen­ki­löt pys­ty­vät to­teut­ta­maan it­se­näi­sen ja ob­jek­tii­vi­sen ar­vion joh­to­ryh­mistä. Jat­kuva ke­hit­ty­mi­nen ei ole pel­käs­tään or­ga­ni­saa­tion si­sällä toi­mi­vien yk­si­löi­den kan­nalta tär­keää — sitä tar­vi­taan myös huipulla. 
Lue li­sää

Talent Center — Asiakaslehti

Ta­lent Cen­ter Oy:n asia­kas­lehti. Klik­kaa ja lue »

Referenssit

Trust­mary Reviews

Avoimet työpaikat

Nimi Yri­tys

Verne Glo­bal (ai­em­min Ficolo Oy) tar­joaa kes­tä­viä da­ta­kes­kus­rat­kai­suja, joi­den avulla or­ga­ni­saa­tiot voi­vat kus­tan­nus­te­hok­kaasti skaa­lata di­gi­taa­lista in­fra­struk­tuu­ri­aan ja vä­hen­tää sa­malla ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­si­aan. Asia­kas saa meiltä juuri oman­nä­köi­sensä ja juuri hä­nelle suun­ni­tel­lun ratkaisun.Verne Glo­ba­lilla on Suo­messa kolme ko­ne­sa­lia: The Rock Po­rissa, The Deck Tam­pe­reella ja The Air pil­vi­pal­ve­lu­kes­kus pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Suo­men li­säksi Verne Glo­ba­lilla on ko­ne­sa­lit Is­lan­nissa ja Lon­toossa. Olemme si­tou­tu­neet ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen ja Suo­men toi­min­not on ser­ti­fioitu il­mas­to­neut­raa­liksi.
www.ficolo.com

Et­simme

FINANCIAL SPECIALIST

Teh­tä­vän­ku­vaan kuu­luu yri­tyk­sen kir­jan­pi­don li­säksi myös ti­lin­pää­tök­set, ve­roil­moi­tuk­set, IFRS-ra­por­tointi sekä muut ta­lous­hal­lin­non osa-alueet.

Teh­tä­vässä me­nes­ty­mi­nen edellyttää

 • vank­kaa ko­ke­musta ta­lous­hal­lin­non tehtävistä
 • osaa­mista ja ko­ke­musta IFRS:stä
 • teh­tä­vään so­vel­tu­vaa kou­lu­tusta (esim. tra­de­nomi / KTM)
 • ti­lin­pää­tös­tai­toa ja vero-osaamista
 • hy­viä IT-tai­toja sekä järjestelmäosaamista
 • tark­kuutta, huo­lel­li­suutta ja ratkaisukeskeisyyttä.

Ar­vos­tamme lisäksi

 • su­ju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len taitoa
 • Hands-on ‑asen­netta
 • KLT-tut­kin­toa
 • ym­mär­rystä palkkahallinnosta.

Tar­joamme

 • mie­lek­kään ja mo­ni­puo­li­sen työnkuvan
 • kil­pai­lu­ky­kyi­sen palkan
 • mah­dol­li­suu­den osit­tai­seen etätyöskentelyyn
 • kat­ta­van tapaturmavakuutuksen.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy. Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­toja saat soit­ta­malla tai säh­kö­pos­titse Jari Nok­ko­selta: jari.nokkonen@talentcenter.fi, puh. 040 523 2930.

Haas­tat­te­lemme ha­ki­joita jo ha­kuai­kana, jo­ten jä­tät­hän ha­ke­muk­sesi pi­kai­sesti, mutta vii­meis­tään 06.12.2022 osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle.

1kpl
Verne Glo­bal (Ficolo)
Pori 

Sal­lila Ener­gia Oy on vuonna 1914 pe­rus­tettu, kol­mesta yh­tiöstä koos­tuva ener­giayh­tiöi­den kon­serni, joka toi­mii lä­hinnä Var­si­nais-Suo­messa ja Sa­ta­kun­nassa. Yh­tiön pää­paikka on Alas­ta­rolla, joka kuu­luu Loi­maan kau­pun­kiin. Kon­ser­nis­samme työs­ken­te­lee noin 45 henkilöä.

Sal­lila Ener­gia ‑kon­serni tar­joaa mo­ni­puo­li­sia säh­kön myyn­tiin, verk­ko­pal­ve­lui­hin ja ener­gia­jär­jes­tel­mien toi­mi­tuk­siin liit­ty­viä pal­ve­luja. Löy­dät meistä kat­ta­vasti li­sä­tie­toja nettisivuiltamme.

Ener­gia-alalla pu­hal­ta­vien muu­tos­ten tuul­ten voi­mis­tuessa haemme

ENERGIA-ASIANTUNTIJAA

Teh­tä­väs­säsi vas­taat pää­osin verk­koa­lu­eemme asiak­kaille tar­jot­ta­vista au­rin­ko­sähkö- ja au­to­la­taus­tuot­teis­tamme. Neu­vot­te­let, opas­tat ja tar­joat uusiu­tu­van ener­gian tuot­teet niin yri­tyk­sille, maa­ti­loille kuin yk­si­tyis­asiak­kaille. Huo­leh­dit ti­laus­pro­jek­tit tar­kasti toi­mi­tuk­seen asti var­mis­taen asia­kas­tyy­ty­väi­syy­temme. Pää­set osal­lis­tu­maan myös pien­tuo­tan­to­lai­tos­ten yl­lä­pito- ja val­von­ta­teh­tä­viin sekä mui­hin uusiu­tu­van ener­gian kehitysprojekteihimme.

Tar­joamme sinulle

 • var­man ja va­kaan työ­pai­kan osit­tai­sella etätyömallilla
 • kiin­teän palkkausmallin
 • kat­ta­van työ­ter­veys­huol­lon ja muut konserniedut
 • lounas‑, lii­kunta- ja kulttuuriedun.

Edel­ly­tämme teh­tä­vässä säh­kö­alan kou­lu­tus­taus­taa sekä kiin­nos­tusta kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen pa­rissa. Voit olla vasta työ­urasi al­ku­tai­pa­leella tai ko­ke­neempi kon­kari, tär­keintä on kiin­nos­tus teh­tä­viä koh­taan ja halu omak­sua uusia asioita yh­tei­sen mat­kamme var­rella. Asia­kas­pal­ve­lu­ha­luk­kuus, kuun­telu- ja kes­kus­te­lu­taito sekä reilu käy­tös työ­ka­ve­rei­tasi koh­taan ku­vaa­vat perusluonnettasi.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sia hoi­taa puo­les­tamme Ta­lent Cen­ter Oy.

Jätä ha­ke­muk­sesi ja CV:si palk­ka­toi­vo­muk­si­neen vii­meis­tään tors­taina 15.12. osoit­teessa www.talentcenter.fi/tyonhakijalle tai tä­män il­moi­tuk­sen kautta.

Luot­ta­muk­sel­li­set yh­tey­de­no­tot ja li­sä­tie­dot saat säh­kö­pos­titse tai pu­he­li­mitse. Mika Nii­ni­nen 040 730 3327 tai mika.niininen@talentcenter.fi.

1kpl
Sal­lila Ener­gia Oy 
Alastaro 

Etkö löy­tä­nyt so­pi­vaa paik­kaa avoi­mista työ­pai­kois­tamme? Jätä meille avoin ha­ke­mus ja huo­mioimme sen tu­le­vissa hauissamme. 

Didn’t find a sui­table po­si­tion in our vacancies? Leave us an open applica­tion and we will take it into account in our fu­ture vacancies.

 

 

1kpl
Ta­lent Cen­ter Oy 
Jat­kuva haku

Talent Center

Olemme eri­kois­tu­neet ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den ja joh­don suo­ra­ha­kui­hin, head­hun­tin­giin sekä so­vel­tu­vuusar­vioin­tei­hin ja ky­ky­tes­tauk­siin. Pitkä ko­ke­muk­semme liike-elä­män johto- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­ta­son teh­tä­vistä mah­dol­lis­taa kor­kea­ta­soi­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin jo mää­ri­tys­vai­heesta struk­tu­roi­tuun haas­tat­te­luun ja tes­tauk­seen. Vä­li­tämme myös am­mat­ti­tai­toi­sia vuo­kra­työn­te­ki­jöitä, jotka käy­vät läpi huo­lel­li­sen va­lin­ta­pro­ses­sin. Luot­ta­mus ja huo­lel­li­suus ovat kes­kei­siä ar­vo­jamme — meillä yksi ja sama am­mat­ti­lai­nen vas­taa rek­ry­toin­ti­pro­ses­sista alusta va­lin­ta­vai­hee­seen asti.

Jari Nok­ko­nen, hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

allekirjoitus
jarinokkonen-syvatty