PRESS BRAKE OPERATORS (4 kpl)

PRESS BRAKE OPERATORS
Ha­kuai­kaa jäl­jellä
vrk
t
min
Hae paik­kaa »
Sijainti:Sa­ta­kunta, Var­si­nais-Suomi
Haku alkaa:11.11.2019 klo 22:00
Haku päättyy:31.12.2019 klo 21:55
Työn kesto: Yli 12 kuu­kautta
Työaika:Ko­ko­päi­vä­työ
Työ alkaa:heti so­pi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä

Ta­lent Cen­ter Oy is a Fin­nish rec­rui­ting and HR-ser­vices com­pany es­tablis­hed in 2010. We have two of­fices in Fin­land loca­ted in Tam­pere and Pori. We are specia­lized in rec­rui­ting and head­hun­ting pro­fes­sio­nals in va­rious busi­ness fields.   

We are now loo­king for skil­led  

PRESS BRAKE OPERATORS 

Job desc­rip­tion: 

 • ope­ra­ting + pro­gram­ming Amada press brake mac­hi­nes 
 • set­tings of the mac­hi­nes, cor­rec­tions, neces­sary mea­su­re­ments – in­de­pen­dent work 

You are the per­fect can­di­date if you have: 

 • ex­pe­rience as a press brake ope­ra­tor 
 • know­ledge of Amada press brake mac­hi­nes 
 • wil­ling­ness for long-term coo­pe­ra­tion  
 • abi­lity to work in­de­pen­dently 
 • blueprints know­ledge 
 • know­ledge of de­vices and mea­su­re­ment tech­niques 
 • com­mu­nica­tive English le­vel 

Our of­fer: 

 • per­ma­nent work agree­ments 
 • Fin­nish emplo­y­ment cont­ract 
 • work will start ASAP 
 • an excel­lent sa­lary 
 • job with good wor­king con­di­tions and be­ne­fits 

Talent Centerillä vuokratyövälitys on työntekijästä välittävää.

Olemme tar­koin poh­ti­neet mil­lai­nen vuo­kra­työ­nan­taja ha­luamme olla, mitä meiltä odo­te­taan niin työn­te­ki­jän kuin asia­kas­yri­tyk­sen­kin puit­teissa.

Ym­mär­rämme ja kan­namme vas­tuumme työ­nan­ta­jana. Työn­te­ki­jöillä on käy­tös­sään hy­vät työ­suhde-edut, jotka edis­tä­vät työ­ky­kyä ja en­nal­taeh­käi­se­vät on­gel­ma­ti­lan­teita.